WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Актуальні проблеми психології. Т.7, вип.36 САМОСТАВЛЕННЯ ДОРОСЛОЇ ОСОБИСТОСТІ ЯК УМОВА РОЗВИТКУ ЇЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ Романова м. К. УДК 159.922.6 аспірантка кафедри історії, ...»

-- [ Страница 1 ] --

Актуальні проблеми психології. Т.7, вип.36

САМОСТАВЛЕННЯ ДОРОСЛОЇ ОСОБИСТОСТІ ЯК

УМОВА РОЗВИТКУ ЇЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ

Романова м. К.

УДК 159.922.6

аспірантка кафедри історії, політології та

психології Житомирського національного

агроекологічного університету,

м. Житомир

Досліджено онтогенетичні особливості розвитку екологічної свідомості чоловіків та жінок дорослого віку, що мають вищу та середню спеціальну освіту. Вивчено характеристики самоставлення дорослої особистості.

Знайдено взаємозв’язки між характеристиками самоставлення та структурними компонентами екологічної свідомості.

Ключові слова: екологічна свідомість, самоставлення, екологічні потреби, екологічна спрямованість, екологічні ціннісні орієнтації, особистість дорослого віку.

САМООТНОшЕНИЕ ВЗРОСЛОй ЛИЧНОСТИ КАК УСЛОВИЕ

РАЗВИТИЯ ЕЕ эКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ

Исследованы онтогенетические особенности развития экологического сознания мужчин и женщин взрослого возраста, которые имеют высшее и среднее специальное образование. Изучены характеристики самоотношения взрослой личности. Найдены взаимосвязи между характеристиками самоотношения и структурными компонентами экологического сознания.

Ключевые слова: экологическое сознание, самоотношение, экологические потребности, экологическая направленность, экологические ценностные ориентации, личность взрослого возраста.

Постановка проблеми. Сучасна екологічна криза актуалізує необхідність спрямування світоглядного розвитку людства від егоцентризму до екоцентризму. Дослідженням гармонійної взаємодії у системі «людина – природа» займається екологічна психологія. Екологічна свідомість як предмет екологічної психології вивчається такими науковцями як А.А.Алдашева, О.В.Білоус, Е.В. Гірусов, О.В.Грезе, С.Д.Дерябо, В.В. Медведєв, В.П.Онопрієнко, А.А.Фурман, Т.Ф.Юркова, В.О.Ясвін та ін.

Доросла особистість є діяльнісним суб’єктом у системі «людина – природа». За виразом В. Франкла: «Якщо потреби штовхають нас, то цінності притягують…» [2, с. 120],

– науковці констатують значущість потреб у формуванні індивідуальних бажань і ролі ціннісних орієнтацій в якості ідеалу, до якого прагне людина. Сформовані системи ціннісних орієнтацій і потреб особистості спрямовують діяльність людини у певному напрямку та зумовлюють розвиток усіх вищих психічних функцій. У свою чергу екологічні потреби, Романова М.К.

екологічна спрямованість та екологічні цінності визначають певний рівень сформованості екологічної свідомості дорослої особистості та є її структурними компонентами [8].

Зважаючи на те, що людина є органічною частиною природи в системі екологічних цінностей домінуючою є проблема самоставлення особистості. Гідне ставлення дорослої особистості до оточуючого світу не обходиться без аутоемпатії та позитивної «Я–концепції». Саме ставлення до себе є підрунтям, на якому будується психічне здоров’я особистості, успішність її взаємодії з іншими людьми та світом природи.

Питання онтогенетичного розвитку само ставлення особистості та його основні механізми висвітлюються у працях Р.Бернса, А.А.Бодальова, І.С.Кона, М.І.Лісіної, С.Р.Пантілєєва, К.Роджерса, М.Розенберга, В.Ф.Сафіна, Є.Т.Соколової, В.В.Століна, І.І.Чеснокової, К.Хорні та ін.

Науковці розглядають само ставлення у двох ракурсах:

по–перше, як узагальнене самоставлення (самоповага, самооцінка), яке є цілісним, одномірним і універсальним утворенням, що виражає міру позитивного ставлення індивідуума до власного уявлення про себе; по–друге, як узагальнене самоставлення, яке певним чином інтегрується з часткових самооцінок [6, с.219].

За визначенням В.В. Століна, самоставлення виникає внаслідок процесу ідентифікації, при якому ставлення людини до оточуючих перетворюється на аутокомунікацію: «Я ставлюся до нього, але ж він – це я, я ставлюся до себе в його особі» [10, с.210–220]. За нашою думкою, цей процес ідентифікації відбувається також і по відношенню до природи.

Тобто, людина ставиться до самої себе так само, як і до самої оточуючого світу, часткою якого вона себе уявляє.

В.В. Столін і С.Р. Пантілєєв розглядають самоставлення як уявлення особистості про сенс власного «Я», що значною мірою визначається переживанням власної цінності, яке реалізується в досить широкому діапазоні почуттів: від самоповаги до самоприниження і самознищення [4; 6; 10].

Науковці виокремлюють в основі макроструктури самоставлення наступні базові виміри, кожен з яких має позитивний і негативний полюси [Там само]: самоповагу, аутосимпатію, самоінтерес, очікування позитивного ставлення від оточуючих (дзеркальне Я), самоприйняття, самокерівництво та самопослідовність, саморозуміння. самопрезирство, самозвинувачення. Ці виміри інтегруються в загальне позитивне або негативне ставлення до себе, інтегральне почуття «за»

або «проти» власного Я.

Актуальні проблеми психології. Т.7, вип.36 Згідно уявлення про особистість як відкриту систему, що обмінюється енергією та інформацією з оточуючим світом, та положення Л.С.Виготського про взаємозв’язок людини і середовища [9, с 69], характер та якість самоставлення людини впливає на її ставлення до природи і зумовлює певний розвиток екологічної свідомості її особистості.

Одночасно з цим, проблема впливу характеристик самоставлення дорослої особистості на розвиток її екологічної свідомості не отримала належної уваги у наукових розробках.

Зважаючи на викладене вище, об’єктом нашого дослідження є екологічна свідомість дорослої особистості з різним рівнем освіченості, а предметом – характеристики самоставлення дорослої особистості.

Метою роботи є дослідження характеристик самоставлення дорослої особистості в якості умов розвитку рівня її екологічної свідомості.

Розв’язуються наступні завдання: а) вивчення екологічних потреб, спрямованості та цінностей дорослих з різним рівнем освіченості; б) дослідження характеристик самоставлення дорослої особистості; в) знаходження кореляційних взаємозв’язків між вище зазначеними феноменами.

Методи та організація дослідження. Для забезпечення репрезентативності вибірки дослідження проведено з дорослими чоловіками та жінками, що різняться освітою (мають вищу чи середню спеціальну освіту) та працюють у різноманітних сферах діяльності. Вік респондентів становить від 21 до 60 років.

Загалом дослідженням охоплено 291 дорослих осіб наступних вікових категорій: 21 – 30 років (рання дорослість)

– 73 респонденти (37 жінок і 36 чоловіків); 31 – 40 років (середня дорослість) – 72 респонденти (37 жінок і 35 чоловіків);

41 – 60 років (зріла дорослість) – 146 респондентів (76 жінок і 70 чоловіків). Прогнозуючи значущість кризи середнього віку для розвитку екологічної свідомості особистості, вибірку зрілої дорослості збільшено на 72 особи ( 37 жінок і 35 чоловіків), вік яких становить від 41 до 45 років.

Застосовано наступні методики дослідження: адаптована методика діагностики міри задоволеності основних потреб [7, с. 624–626]; адаптована методика спрямованості особистості Б. Басса [7, с. 563–569]; методика «Ціннісні орієнтації» А.І. Моткова та Т.О. Огнєвої (варіант 2) [3]; методика самоставлення С.Р. Пантілєєва (МДС) [4].

Дослідження проведено у п’ять етапів. На першому етапі проведено діагностику міри задоволеності чоловіками та Романова М.К.

жінками екологічних потреб [7, с. 624–626]. Для цієї мети систему основних потреб за А.Маслоу, що охоплює матеріальні потреби, потреби в безпеці, соціальні потреби, потреби у визнанні та потреби у самовираженні, доповнено блоком потреб екологічної тематики: «досягти гармонії з природою», «відчувати і розуміти навколишній світ», «піклуватися про рослини і тварин». Для визначення міри задоволеності потреб чоловіками та жінками підраховано суму балів кожного з шести блоків, обчислено їх середнє арифметичне, знайдено відносний показник представленості екологічних потреб у потребовій сфері, а також ранг блоку екологічних потреб серед шести їх типів.

Другий етап дослідження присвячено вивченню екологічної спрямованості дорослої особистості. Варіанти закінчення кожного твердження орієнтаційної анкети, за допомогою яких визначаються три типи спрямованості особистості (на себе, на спілкування, на справу) доповнено екологічно спрямованим варіантом закінчення твердження. Респондентами ранжовано перелік типів спрямованостей кожного твердження у порядку спадання їх суб’єктивної значущості від 3 до 0 балів. Підраховувано суму балів по кожному з чотирьох блоків, обчислено їх середнє арифметичне, знайдено відносний показник представленості екологічної спрямованості особистості серед усіх типів спрямованості, а також ранг екологічної спрямованості чоловіків та жінок у системі чотирьох типів спрямованості загалом.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Третій етап дослідження присвячено вивченню особливостей розвитку ціннісних орієнтацій особистості ранньої дорослості. У блоці внутрішніх цінностей визначено міри значущості та реалізації екологічних цінностей особистості за п’ятибальною шкалою. Обчислено середнє арифметичне показників мір значущості та реалізації екологічних цінностей дорослих людей.

На четвертому етапі досліджено характеристики самоставлення дорослої особистості за 9 шкалами [4]: закритість, внутрішня конфліктність, самозвинувачення, самовпевненість, самокерівництво, дзеркальне Я, самоцінність, самоприйняття, самоприв’язанність. Знайдено середнє арифметичне вище зазначених показників.

П’ятий етап дослідження присвячено знаходженню кореляційних взаємозв’язків між показниками міри задоволення екологічних потреб, спрямованості, ціннісних орієнтацій та характеристиками самоставлення дорослих за допомогою лінійного кореляційного аналізу Пірсона [5].

Актуальні проблеми психології. Т.7, вип.36 Результати дослідження та їх обговорення Отримані результати першого етапу дослідження показали (див. табл. 1), що міра задоволеності екологічних потреб загалом у дорослих осіб знаходяться у зоні часткової незадоволеності ( = 19,0 бали). При цьому показники вище зазначеної міри вищі у респондентів з вищою освітою, а ніж у дорослих, що мають середню спеціальну освіту (відповідно, в.осв. = 24,6 бали, с.сп.осв. = 21,5 бали). Оскільки необхідність задоволення вище зазначених потреб зумовлює розвиток екологічної спрямованості особистості, тому рівень розвитку екологічної свідомості у високоосвічених дорослих має бути вищім, а ніж у осіб з середньою спеціальною освітою.

–  –  –

Виявлено досить великий розмах показників міри задоволеності екологічних потреб (W = 10,9 бали). Ці показники знаходяться в межах від min = 17,2 бали у осіб середньої дорослості з середньою спеціальною освітою до max = 28,1 бали у респондентів зрілої дорослості з вищою освітою.

Порівнюючи показники міри задоволеності екологічних потреб у респондентів з різним рівнем освіченості, приходимо до висновку, що дорослі з вищою освітою мають більш розвинену екологічну свідомість в порівнянні з особами, що отримали середню спеціальну освіту. При цьому високоосвічені респонденти мають більш стабільну позитивну онтогенетичну динаміку розвитку екологічної свідомості, порівняно з доРоманова М.К.

рослими, що мають середню спеціальну освіту і демонструють найвищі показники у період кризи середнього віку. Цей факт дозволяє зробити висновок про те, що вищі навчальні заклади, в порівнянні з установами середньо–спеціальної освіти, розвивають у своїх студентів значно вищий рівень екологічної освіти.

На другому етапі дослідження виявлено особливості екологічної спрямованості респондентів та їх залежність від освіченості (див. табл. 1). Показники екологічної спрямованості дорослих загальної вибірки мають невисокі значення ( = 32,4 бали), що свідчить про недостатній рівень сформованості їхньої екологічної свідомості. Найвищі показники екоспрямованості мають високоосвічені респонденти ( в.осв.

= 34,0 бали), порівняно з особами з середньою спеціальною освітою ( с.сп.осв. = 30,9 бали). Розмах показників екологічної спрямованості коливається в межах від min = 24,8 бали у респондентів ранньої дорослості з середньою спеціальною освітою до max = 39,6 бали у осіб, які мають вищу освіту і переживають кризу середнього віку. Ці факти ще раз демонструють вплив певного рівня освіченості на розвиток екологічної свідомості дорослої особистості. Вища освіта краще, а ніж середня спеціальна, формує в особистості уявлення про світ природи як духовну цінність, дозволяє зрозуміти єдність людей і природи на спільному екосистемному рівні, зумовлює високий рівень розвитку афективно–емоційного, когнітивного, практичного і вчинкового компонентів інтенсивності ставлення до природи, тощо.

Порівнюючи показники динаміки екоспрямованості дорослої особистості в онтогенезі, маємо найвищі результати у осіб, що переживають кризу середнього віку, незалежно від їхнього рівня освіченості. Цей факт демонструє значущість періоду кризи середнього віку для розвитку екологічної свідомості дорослої особистості внаслідок переорієнтації її смислової сфери від егоцентризму до гуманізму [1] та екоцентризму.

Третій етап дослідження. У результаті аналізу мір значущості та реалізації екологічних ціннісних орієнтацій у осіб загальної вибірки (див. табл. 2) виявлено майже ідентичні показники, незалежно від рівня освіченості дорослих (відповідно, знач. = 4,3 бали, реаліз. = 4,0 бали). Спостерігаються дещо вищі показники міри конфліктності екологічних цінностей у дорослих з середньою спеціальною освітою, порівняно з високоосвіченими респондентами (відповідно, конфл.

сер.сп.осв. = 0,30 бали, конфл.в.осв. = 4,0 бали). Вище заАктуальні проблеми психології. Т.7, вип.36

–  –  –

На четвертому етапі дослідження визначались характеристики самоставлення дорослої особистості. Результати дослідження виявили (див. табл. 3), що значення середніх показників характеристик самоставлення коливається від min = 4,3 бали (за шкалою «самозвинувачення» у високоосвічених осіб ранньої та середньої дорослості) до max = 7,8 бали (за шкалою «самоцінність» у високоосвічених респондентів ранньої дорослості).

–  –  –Pages:   || 2 |
 
Похожие работы:

«244 Розділ 7 АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ У підготовці матеріалів та написанні текстів розділів брали участь Преамбула: Україну об’єднують цінності Я.Й.ГРИЦАК – директор Інституту історичних досліджень Львівського національного університету імені І.Франка, доктор історичних наук, професор Ю.Г.РУБАН – директор Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат технічних наук (керівник групи) І.В.ЖАДАН – завідувач лабораторії психології політичної освіти Інституту соціальної та політичної...»

«Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова Українська Академія Наук Збірник наукових праць • Історія • Політологія • Філософія Випуск 13 Київ 2008 Збірник засновано 2004 року Фахове видання з історичних, філософських та політичних наук затверджено постановою Президії ВАК України від 14 вересня 2006 року № 1 05/8 (доповнення до переліку № 18, Бюлетень ВАК України № 10, 2006) Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 11192 72 ПР від 5...»

«20 Наукові записки: Серія “Історія” УДК 92.09 – 058.237(=161.2) (477.83/86) Олена Ганусин МАТЕРІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ СТАНОВИЩЕ ГАЛИЦЬКОЇ ТВОРЧОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ НА МЕЖІ ХІХ–ХХ СТОЛІТЬ У статті йдеться про матеріальне становище, побут та дозвілля української творчої інтелігенції (літераторів, художників, композиторів). Розглянуто обставини та особливості приватного життя митців в залежності від фінансових можливостей, товариських відносин, професійної та громадської діяльності. Проаналізовано їх місце,...»

«Формування ринкової економіки. 2010. № 24 13. Слуцкий Е. Е. К теории сбалансированного бюджета потребителя // Экономико-математические методы. — М., 1963. — С. 241—271.14. Українська економічна думка: Хрестоматія / Упоряд., наук. ред., пер., авт. вступ. розд. і біогр. довід. С. М. Злупко. — К.: Знання, 1998. — 448 с. Статтю подано до редакції 09.06.10 р. УДК 330.8 О. М. Кудласевич, канд. екон. наук, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» ІСТОРИКО-ЕКОНОМІЧНА СКЛАДОВА ВИЩОЇ ОСВІТИ...»

«ВЕЛЕСОВА КНИГА http://www.svit.in.ua Велесова Книга / Упор., перек., ком. С.Д. Пашник. – Запоріжжя: Руське Православне Коло, 7519 (2011). – 160 с. Видання: 2009–2011. У книзі використані малюнки Ярослава Свидраня. ЗМІСТ Історія виявлення і дослідження Велесової Книги. 4 Дослівний переклад Велесової Книги. 10 Застарілі слова, що залишені без перекладу. 127 Словник Велесової Книги. 130 Ілюстрації до Велесової Книги. 154 Використана література. 158 Дослівний переклад Велесової Книги...»

«ТЕСТ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ДОДАТКОВОЇ СЕСІЇ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ 2008 РОКУ Зміст завдання, правильна відповідь, відповідність завдання Відповідність завдання підручникам, посібникам, № програмі з історії України зовнішнього незалежного оцінювання 2008 р. затвердженим Міністерством освіти і науки України 1 Зміст завдання: На який історико-археологічний період припадає панування скіфських Лях Р., Темірова Н. Історія України: Підручник для племен в степах Північного Причорномор’я? 7-го...»

«Запроваджені наказом ВАК України від 29 травня 2007 р. № 3 від 3 грудня 2007 року № 84 від 26 січня 2008 року № від 03 березня 2008 року № 14 Форма 23 ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ У СПИСКУ ДЖЕРЕЛ, ЯКИЙ НАВОДЯТЬ У ДИСЕРТАЦІЇ, І СПИСКУ ОПУБЛІКОВАНИХ РОБІТ, ЯКИЙ НАВОДЯТЬ В АВТОРЕФЕРАТІ Характеристика Приклад оформлення джерела Книги: 1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. — Львів : Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела Один автор християнського...»

«ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ Народні засідателі та суд присяжних у цивільному  процесі: історія і сучасність  Яценко Ніна Григорівна, аспірант кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка УДК 347.962(477) Протягом усієї історії створення, формування, функціонування суду присяжних та народних засідателів навколо цих інститутів існують дискусії як серед вчених-юристів, таких як С.Я. Фурса, О.В. Колісник, М.М. Ясинюк, О. Нечитайло, О.О. Сидорчук, так і...»

«ЗМІСТ стор. Вступ 1. Показники наукової та науково-технічної діяльності 5 2. Визначні результати фундаментальних досліджень в галузі природничих, суспільних і гуманітарних наук.2.1. Наукові досягнення світового рівня. 9 2.2. Результати фундаментальних досліджень. 11 3. Конкурентоспроможні прикладні розробки та новітні технології за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки. 3.1. Приклади новітніх технологій, розроблених в 2005 році. 32 3.2. Результати прикладних досліджень. 40 4. Описи...»

«БІБЛІОТЕКА ЖИТОМИРСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА Укладач: ©А. І. Мартинюк Дата відбору матеріалу: 8. 01. 2013 Кількість відібраних джерел: 29 Житомир 2013 Проблема торгівлі людьми має глибокі історичні та етнонаціональні корені. На ранніх стадіях ставлення до торгівлі людьми було досить ліберальним, купівля-продаж людини розглядалася як засіб законного збагачення. Згодом суспільство усвідомило неможливість існування такої форми використання особистості, що принижувала її...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»