WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 44 |

«при вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” на базі освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” спеціальність 7.030301 – історія Київ – 2011 ...»

-- [ Страница 1 ] --

Програма

вступного фахового випробування

з історії та методики її навчання

при вступі на навчання

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” на базі

освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр”

спеціальність 7.030301 – історія

Київ – 2011

-1Програма вступного фахового випробування з історії та методики її навчання

при вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня

Спеціаліст на базі освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр. Навчальнометодичний посібник / Укл. Борисенко В.Й., Журба М.А., Ладиченко Т.В.,

Осмоловський С.О., Потильчак О.В., Чернега П.М.: Заг. ред. О.О. Сушко. – К.:

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2011. – 232 с.

Укладачі:

Борисенко Володимир Йосипович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України Інституту історичної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова;

Журба Михайло Анатолійович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії та археології слов‘ян НПУ імені М.П. Драгоманова;

Ладиченко Тетяна В’ячеславівна, кандидат історичних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання історії і суспільно-політичних дисциплін НПУ імені М.П. Драгоманова;

Осмоловський Сергій Олександрович, кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії НПУ імені М.П. Драгоманова;

Потильчак Олександр Валентинович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін НПУ імені М.П. Драгоманова;

Чернега Петро Макарович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри етнології НПУ імені М.П. Драгоманова.

Загальна редакція:

Сушко Олександр Олександрович, доктор історичних наук, професор, директор Інституту історичної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова.

Рецензенти:

Король Віктор Юхимович, доктор історичних наук;

Пометун Олена Іванівна, доктор педагогічних наук;

Ричка Володимир Михайлович, доктор історичних наук;

Лисенко Олександр Євгенович, доктор історичних наук;

Чухліб Тарас Васильович, доктор історичних наук.

Навчально-методичний посібник Розглянуто на засіданні На засіданні Вченої ради Інституту історичної освіти (протокол № 7 від 15 лютого 2011 р.).

Затверджено та рекомендовано до друку на засіданні Приймальної комісії НПУ імені М.П. Драгоманова (протокол № від квітня 2011 р.) © Інститут історичної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011 р.

© Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011 р.

-2ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Вступне випробування з історії та методики її навчання має на меті виявити теоретичні знання, уміння та практичні навички абітурієнтів, які вступають на навчання за ОКР спеціаліст Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова на спеціальність 7.030301 – історія.

Програма вступного випробування з історії та методики її навчання вміщує повний змістовий компонент базових навчальних курсів: історія України, всесвітня історія та методика навчання історії, що складає основу фахових знань передбачених для вивчення та засвоєння відповідно до вимог освітньопрофесійної програми ОКР бакалавр із спеціальності 7.030301 – історія.

Вимоги до знань і умінь абітурієнта. Основними цілями вивчення курсу історії є формування у студентів основ історичного мислення, універсальних і глибоких знань з вітчизняної та всесвітньої історії, умінь професійно використовувати їх у навчально-педагогічній і суспільно-політичній діяльності, а також виховання патріотизму й активної позиції у справі формування громадянського суспільства в Україні, утвердження у їх свідомості загальнолюдських цінностей гуманізму та демократизму.

Учасник вступного випробування з історії та методики її навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст на базі освітньокваліфікаційного рівня бакалавр повинен знати:

– основні процеси, явища та факти вітчизняної і всесвітньої історії;

– проблеми етногенезу українського народів та інших провідних етнічних груп та народів світу;

– витоки становлення й розвитку державності як історичної форми організації суспільства, зокрема, вітчизняної державності;

– особливості соціально-економічних і політичних процесів в Україні та світі в різні періоди історичного розвитку;

– характерні риси становлення політичної системи суспільства;

– культурологічні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, взаємовплив культур;

– місце історичних особистостей в суспільстві та їх вплив на історичний процес;

– передумови, причини та характер впливу зовнішньополітичного фактору на внутрішні процеси в Україні та країнах світу, їх міжнародний статус;

– основні тенденції розвитку країн на сучасному етапі;

– концептуальні підходи вітчизняної та зарубіжної історіографії до вивчення проблем історії України та всесвітньої історії.

Учасник вступного випробування з історії та методики її навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст на базі освітньокваліфікаційного рівня бакалавр повинен вміти:

– застосовувати отримані теоретичні знання про методологію та методи історичних досліджень, володіти та вільно використовувати методи історичних досліджень;

– вільно оперувати категоріально-понятійним апаратом історії;

-3розкривати суть та закономірності історичних суспільно-політичних та економічних явищ, виокремлювати їх складові частини та ознаки, аналізувати причини та наслідки;

– встановлювати зв‘язки між історичними подіями;

– давати обґрунтовану об‘єктивну оцінку історичним діячам та явищам;

– визначати та характеризувати основні тенденції розвитку історичного процесу;

– працювати з історичними документами;

– розкривати суть та закономірності соціально-економічних та педагогічних явищ, природу та психологічну структуру особистості, теорію виховання особистості;

– надавати можливість оволодіння експериментальними методиками історичних та історико-методичних досліджень та методами обробки і аналізу експериментального матеріалу із застосуванням комп‘ютерної техніки;

– допомагати в оволодінні методами історично-педагогічного дослідження;

– забезпечувати психолого-педагогічну підготовку до навчальної роботи:

оволодіння методами навчання в середній школі, знання принципів навчання та виховання, методики навчання конкретних дисциплін, а також уміння розробляти навчально-методичну документацію.

Структура вступного випробування. Вступне випробування з історії та методики її навчання проводиться у формі усного екзамену. Екзаменаційні білети вміщують чотири питання, що охоплюють теоретичний зміст і повний навчальний компонент курсів історії України, історії слов‘янських народів, всесвітньої історії, методики навчання історії.

Критерії оцінювання теоретичних знань та практичних умінь і навичок.

Оцінювання відповідей абітурієнтів на усному вступному випробуванні з історії та методики її навчання проводиться за шкалою оцінювання, затвердженою Українським центром оцінювання якості освіти (УЦОЯО) у межах від 100 до 200 балів. Кількісна та якісна характеристика виявлених теоретичних знань та практичних умінь і навичок вступників передбачає чотири рівні: низький (100-123 бали); задовільний (124-149 балів); достатній (150-174 бали) та високий рівень (175-200 балів). Оцінка знань проводиться за наступною шкалою:

–  –  –

1.1.1. Вступ до курсу історії України. Еволюція людини і найдавніших суспільств на території України. Поява людини на території України.

Кліматичні умови. Збиральництво і мисливство. Зародження первісних стад людей. Знаряддя праці. Найдавніші стоянки і житла первісних людей поблизу Лука-Райковецької, Амвросіївки тощо. Залюднення території України. Вплив похолодання на флору і фауну. Неандертальці. Знаряддя праці. Житла.

Винайдення вогню. Елементи абстрактного мислення. Поділ праці. Стоянки первісних людей у Кіїк-Коба, Антонівці та інші.

Умови життя у пізньому палеоліті. Поява сучасного типу людини – краманьйонця. Зміни у господарстві. Рід. Стоянки первісних людей – Радомишльська, Мізинська, Гінцівська та інші. Відступ льодовика, зміна флори і фауни. Поява мікролітів і металевих знарядь праці. Удосконалення первісних форм співжиття і господарювання в мезолітичну і неолітичну епоху.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Родоплемінний устрій суспільства. Початок тваринництва і рослинництва.

Неолітична виробнича революція. Поступова зміна мисливства, рибальства і збиральництва відтворюючими формами господарювання – землеробством і скотарством. Поява шліфування, свердління і розпилювання виробів. Стоянки неолітичної людини поблизу Саврані, Торського, Нізвиська та інші.

Трипільські енеолітичні племена та їх сусіди. Походження і розселення трипільських племен. Теорії походження трипільців. Трипільці попередники індоєвропейської сім‘ї народів. Поетапне освоєння трипільцями території України. Поселення трипільців міського типу у регіонах Поділля та Середнього Придніпров‘я, зокрема, біля сучасних населених пунктів Доброводи, Тальянки, Сушківці та інші.

Господарство трипільських племен. Землеробська система. Перехід до рільництва. Сільськогосподарські знаряддя праці. Зернові культури.

Присадибне тваринництво. Допоміжні види господарювання.

Культура: мальована кераміка, житлобудування і духовний світ трипільських племен. Трипільські культурогенетичні корені українців.

Сусідні племена трипільців: їх розселення, заняття, господарство.

Суспільний поділ племен на скотарські й скотарсько-землеробські. Основні регіони існування племен. Особливості господарства і життя. Вплив продуктивності праці на суспільні відносини. Загострення суперечностей.

Зародження елементів ранньокомплексного суспільства. Бронзоливарне виробництво. Зародження ремесла.

Розселення і заняття племен ямної, катакомбної, шнурової кераміки та інших археологічних культур.

Відносини Скіфії з античними містами-полісами Північного Причорномор‘я,

Фракією та іншими. Занепад Великої Скіфії. Господарство племен Скіфії:

-6скотарство, землеробство і ремесло. Кочові і землеробські племена Скіфії та їх етнічна приналежність Мала Скіфія у Криму і Північному Причорномор‘ї ІІІ ст.

до н.е. – ІІІ ст. н.е. Побут і культура скіфських племен.

Сармати та їх походження. Сарматська експансія на територію Північного Причорномор‘я. Вихід на Правобережжя. Роксолани. Алани. Автохтонні племена. Взаємовідносини Сарматії з сусідніми державами. Господарство, культура і побут племен Сарматії.

1.1.2. Ранньодержавні утворення скіфів, сарматів на території України (VI ст. до н.е-IIІ ст. н.е.). Скотарські і землеробські племена. Розселення кіммерійців у X-VII ст. до н.е. і їх війни з Ассірією, Урарту, Фрігією та іншими країнами. Господарство кіммерійців: кочове скотарство і землеробство.

Поширення виробів із заліза. Племена чорноліської археологічної культури.

Господарство. Майнове і соціальне розшарування. Духовний світ племен.

Легенди про походження скіфів. Поява скіфів у Північному Причорномор‘ї в VII ст. до н.е. Війни у Передній Азії. Повернення у Північне Причорномор‘я і розселення. Велика Скіфія V-IV ст. до н.е. Скіфо-перська війна 512 р. до н.е.

1.1.3. Грецька колонізація Північного Причорномор’я і Криму. Боспорське царство. Виникнення античних міст-полісів на території Північного Причорномор‘я і в Тавриді - Криму. Періодизація історії міст-держав.

Державний і соціальний лад Ольвії, Херсонеса, Тіри та інших. Господарство міст-полісів. Побут, культура, вірування.

Боспорське царство: утворення і державний устрій. Боротьба з Римом і перетворення в його автономію. Господарство і торгівля. Культура і духовне життя.

1.1.4. Праслов’яни, слов’яни та праукраїнці (III ст. до н.е.-VII ст. н.е.) Праслов‘яни і слов‘яни. Концепції походження східних слов‘ян. Етнічні елементи в племен пшеворської культури і венедів.

Початок етногенетичного процесу зародження праукраїнства в племенах зарубинецької культури. Територія, розселення, заняття, побут, культура.

Антропологічні риси праукраїнців та їх близькість з південними слов‘янами.

Праукраїнське антське державне об‘єднання. Державний устрій. Економічна, побутова і духовна близькість антських племен черняхівської і київської культур (II - V ст. н.е.) з племенами попередньої зарубинецької культури. Аварський каганат. Елементи праукраїнства в племенах пеньківської, празької, колочинської культур (V - VII ст.н.е.).

1.1.5. Походження українського народу. Теорії походження українців вчених ХІХ - початку ХХ ст. Сучасні погляди на походження українського народу В.Борисенка, Л.Залізняка, В.Барана, В.Пономарьова та інших вчених.

Праукраїнські племена і давність їх походження. Господарство. Побут і культура. Еволюційні етногенетичні процеси розвитку. Трипільці, черняхівці.

Культурогенетичні процеси і їх відображення в землеробстві, домобудуванні, віруванні і побуті українців. Археологічні пам‘ятки. Особливість об‘єднавчого процесу руських племен. Утворення Середньодніпровської Русі з центром у Києві. Автохтонні основи держави. Духовний світ. Зовнішні загрози та інтеграційні процеси.

-7Утворення Праукраїнської держави Руська земля (Середньодніпровська Русь) (VIII-початок 80- х років IX ст.). Племена дулібів, волинян, полян, древлян, сіверян, уличів, тиверців тощо. Літописні племінні княжіння.

Господарська і культурна консолідація племен лука-райковецької, волинцівської, роменської археологічних культур. Протодержавні процеси на Волині й Середньому Подніпров‘ї: племінно-територіальні об‘єднання полян, древлян і сіверян. Походження етноніму русь і держави Русь. Праукраїнська династія князів Києвичів. Київ – центр федеративного об‘єднання племінних княжінь. Посилення Середньодніпровської Русі за князювання Аскольда і Діра.

Активізація етнічних процесів. Християнізація праукраїнських князів.

Язичницькі вірування. Мова. Література.

Русь і кочовий світ. Відносини із Хазарією, Візантією, болгарськими та іншими племенами.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 44 |
 
Похожие работы:

«Я. М. Гирич Т. І. Мельник Історичні паралелі Синхронізація основних подій та явищ всесвітньої історії та історії України 7 – 9 класи Рекомендовано до використання згідно з навчальною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженою Міністерством освіти і науки України Харків Анотація Навчальний посібник укладений відповідно до програми, затвердженої Міністерством освітити і науки України, містить набір таблиць і схем з історії України та всесвітньої історії 7 – 9 класів. Для...»

«Донецький національний медичний університет ім. М. Горького Бібліотека СІМЯ –ЦЕ ДЕРЕВО РОДИННЕ, З ШИРОКИМ ЛИСТЯМ НА ГІЛКАХ, ЦЕ РОЗДОРІЖЖЯ, ДЕ З ДИТИНСТВА, ЖИТТЄВИЙ ПОЧИНАЄМ ШЛЯХ. Усе починається з родини. Рекомендаційний бібліографічний покажчик Донецьк, 2014 Рекомендаційний бібліографічний покажчик складено з нагоди оголошення Організацією об’єднаних націй 2014 р. «Міжнародним роком сім’ї». Цей рік стане ювілейний 20-м — саме стільки років минуло з моменту оголошення першого «Року сім’ї». У...»

«Міжнародна науково-теоретична конференція Само искусство вынуждено быть метафорой, которая создает некий простор, даль и ничто, не становясь ничтожным. При этом искусству все никак не удается ввергнуть себя в хаос, остановить процесс превращения. Совлекая товарную форму, искусство развивается на нейтральных полосах, на ничейной земле, где границы остаются внешними, где форма является процессом, и произведение не самоцель. Это развертывание в единое чувство. Где виды искусства теряют...»

«РОЗДІЛ 2. МОВОЗНАВСТВО УДК 81’367.04 КІЛЬКІСНО-СТРУКТУРНІ ТИПИ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Балко М.В., к. філол. н., доцент Донецький юридичний інститут Л Д У ВС ім. Е.О.Дідоренка Статтю присвячено розгляду дискусійного питання синтаксису – визначенню кількісно-структурних типів словосполучень сучасної української мови. Аналізуються та узагальнюються різні підходи до розв’язання цієї проблеми, а також пропонується авторське бачення кількісно-структурної типології словосполучень...»

«УДК 02+001:63(430)(477) ВЕРГУНОВ Віктор Анатолійович, д-р с.-г. наук, проф., член-кореспондент НААН, директор ДНСГБ НААН (м. Київ) НІМЕЦЬКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА КНИГА ДЛЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕВОГО ДОСЛІДНИЦТВА В УКРАЇНІ: ФАКТИ, ПОДІЇ, ОСОБИСТОСТІ Два світлих свята для нашої установи: одне – Всеукраїнський день бібліотек – відзначався 30 вересня, й інше – відбудеться 21 жовтня цього року, – 90-річчя створення ДНСГБ НААН. Ці події розглядаються не тільки як проміжний підсумок зробленому...»

«Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Н.М. Мадей КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА з курсу „Методика викладання культурологічних дисциплін” для студентів філософського факультету (спеціальність „культурологія”) Львів Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка ВСТУП Навчальна дисципліна “методика викладання культурологічних дисциплін” вивчається згідно з навчальним планом підготовки фахівців освітньокваліфікаційного рівня “бакалавр” напряму підготовки....»

«Книга рецептів домашньої випічки З для хлібопечи Kenwood BM450 Вміст Розділ СтоРінка Розділ СтоРінка Історія бренда 4-5 Паска 5 Приготування хліба в хлібопечи 6-7 Марм еладний пиріг 6-7 Інгредієнти 8-11 Кекс 8-9 Стандартний білий хліб с додаваням яєць 12-1 Хліб з бананами та корицею 40 Хліб із сушеними томатами 14 Карибсь ка булка до чаю 41 Хліб із різними видами насіння 15 Хліб із низьким вмістом рослинних білків 42-4 Хліб із сиром Чедер та чилійсь ким перцем 16-17 Стандартний хліб без...»

«www.aidsalliance.org.ua Підтримка спільнот у протидії епідемії ВІЛ/СНІДу Річний звіт Шановні читачі! 2010 рік став для Альянсу доволі символічним, ми підбиваємо підсумки не лише року, а й десятиріччя своєї роботи. Історія нашої діяльності в Україні розпочалася 1 грудня 2000 року: у цей день про офіційний початок роботи Альянсу в Україні в рамках Трансатлантичної ініціативи ЄС та США, спрямованої на боротьбу з ВІЛ/СНІД, було заявлено на спеціальній пресконференції, яку провели Посол США, Посол...»

«АРХІВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРИ РАДІ МІНІСТРІВ УКРАІНСЖОІ Р С Р ДРУГА РЕСПУБЛІКАНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ З АРХІВОЗНАВСТВА ТА ІНШИХ СПЕЦІАЛЬНИХ ІСТОРИЧНИХ ДИСЦИПЛІН Матеріали Київ ^9 ДРУГА СЕКЦІЯ СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ ІЛ.Б У Т И Ч, П.П.ГУДЗЕШЮ, Л.В.ГУСЄВА, А.М.КАТЕЕНКО, Ф.П.ШЕВЧЕНКО МІСЦЕ ТА РОЛЬ АРХІВОЗНАВСТВА СЕРЕД ІНШИХ СПЕЦІАЛЬНИХ ІСТОРИЧНИХ ДИСЦИПЛІН Ф.П.Ш е в ч е н ко З сам ого п оч атку ц і є ї д о п о в ід і с л ід за зн а ч и т и, що ду­ же важко визначити м іс ц...»

«Відповідність завдань тесту основної сесії № 1 зовнішнього незалежного оцінювання 2010 року з історії України від найдавніших часів до початку XXI століття програмі ЗНО, підручникам і посібникам Номер і зміст завдання Відповідність завдання програмі ЗНО, підручникам і посібникам, затвердженим Міністерством освіти і науки України 1. На якому етапі розвитку первісного суспільства на українських землях уперше з’являються Відповідність програмі: Стародавня наскельні малюнки, різьблені орнаменти на...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»