WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 54 |

«ОСНОВИ ПОЛІТОЛОГІЇ Навчальний посібник Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Київ ББК 66.03 Ю 03 ...»

-- [ Страница 1 ] --

М.Ф. Юрій

ОСНОВИ ПОЛІТОЛОГІЇ

Навчальний посібник

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Київ

ББК 66.03

Ю 03

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

(лист № 14/18.2 2474 від 27.12.2002)

Рекомендується до друку рішенням Вченої ради Чернівецького

торговельно економічного інституту Київського національного

торговельно економічного університету (Протокол №1 від 4 жовтня 2001 р.)

Рецензенти:

О.В. Добржанський, В.П. Фісанов, доктори історичних наук, про фесори Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича Юрій М.Ф.

Основи політології: Навч. посібник. — К.: Кондор, 2003. — 340 с.

ISBN 966 8251 12 1 У посібнику розглядаються найбільш важливі проблеми сучасної політич ної науки, її специфіка й пізнавальні засоби. На базі широкого використання за рубіжної та вітчизняної літератури аналізуються такі категорії як влада, держава, партії, групи інтересів, політичні еліти, лідерство й культура. Дається характери стика понять: демократія, тоталітаризм і авторитаризм. Досліджуються шляхи мо дернізації українського суспільства.

Розрахований на студентів, викладачів вищих навчальних закладів, аспі рантів, прислужиться всім, хто цікавиться засадничими принципами функціону вання політики як одного з найважливіших суспільних феноменів.

ББК 66.03 © Юрій М.Ф., 2002 ISBN 966 8251 12 1 © «Кондор», 2002 Зміст ПЕРЕДМОВА

ЛЕКЦІЯ 1. ПОЛІТОЛОГІЯ ЯК НАУКА

1. Виникнення політичної науки

2. Предмет політології

3. Методи політології

4. Природа політологічних знань і функції політології............. 21 ЛЕКЦІЯ 2. ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ: ЗАХІДНА ТРАДИЦІЯ

1. Філософсько етична концепція: політична думка Старо давньої Греції і Стародавнього Риму

2. Релігійна концепція: політична думка середніх століть........ 2

3. Громадянська концепція: політична думка раннього етапу Нового часу

4. Соціальна концепція: політична думка Нового часу............. 33 ЛЕКЦІЯ 3. СУСПІЛЬНО ПОЛІТИЧНА ДУМКА КИЇВСЬКОЇ РУСІ ТА УКРАЇНИ

1. Політична думка Київської Русі та періоду панування Великого князівства Литовського і Польщі на українських землях

2. Українська політична думка періоду формування гуманістичних і реформаторських ідей (XVI — XVIII ст.)........

3. Українська політична думка ХІХ — першої половини ХХ ст.49

4. Українська політична думка в міжвоєнний період (20 — 30 ті роки ХХ ст.)

ЛЕКЦІЯ 4. ПОЛІТИКА ЯК СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ

1. Походження і природа політики

2. Взаємовідносини політики з іншими сферами суспільного життя

ЛЕКЦІЯ 5. ВЛАДА

1. Поняття і концепції влади

2. Обгрунтування влади

3. Легітимність влади

ЛЕКЦІЯ 6. ЛЮДИНА І ВЛАДА. ПРАВА І СВОБОДИ ОСОБИСТОСТІ

1. Особистість як первинний суб’єкт і об’єкт політики............ 95

2. Концепція прав людини: історія і сучасність

3. Найважливіші права і свободи обистості та їх роль у гуманізації політики

ЛЕКЦІЯ 7. СОЦІАЛЬНІ ГРУПИ ЯК СУБ’ЄКТИ ПОЛІТИКИ.. 107

1. Основні елементи теорії соціальних груп

2. Суспільні організації

ЛЕКЦІЯ 8. ПОЛІТИЧНІ ЕЛІТИ І ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО. 1

1. Поняття політичної еліти і її концепції

2. Природа політичного лідерства

ЛЕКЦІЯ 9. ДЕРЖАВА ЯК ПОЛІТИЧНИЙ ІНСТИТУТ............. 135

1. Сутність і генезис держави

2. Типи і форми держави

3. Правова держава

ЛЕКЦІЯ 10. ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ І ПАРТІЙНІ СИСТЕМИ..... 1

1. Визначення партії

2. Походження і формування партій

3. Типологія партій і партійних систем

ЛЕКЦІЯ 11. СУСПІЛЬНО ПОЛІТИЧНІ РУХИ

1. Групи тиску і суспільно політичні рухи

2. Сучасні рухи: сутність і різновиди

3. Динаміка рухів

ЛЕКЦІЯ 12. ПОЛІТИЧНА СВІДОМІСТЬ

1. Місце і роль політичної свідомості стосовно влади............. 176

2. Політична ідеологія та її різновиди

3. Політична психологія як елемент політичної свідомості.... 1 ЛЕКЦІЯ 13. ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА І ПОЛІТИЧНА СОЦІАЛІЗАЦІЯ

1. Сутність і зміст політичної культури

2. Поняття і основні риси політичної соціалізації

ЛЕКЦІЯ 14. ТЕОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ

1. Становлення теорії політичної системи

2. Структура і функції політичних систем

3. Типологія політичних систем

ЛЕКЦІЯ 15. ТОТАЛІТАРИЗМ І АВТОРИТАРИЗМ

1. Поняття та ідеологічні витоки тоталітаризму

2. Соціальні передумови тоталітаризму

3. Основні риси тоталітарного ладу та його різновиди............ 221

4. Особливості авторитарних політичних систем

ЛЕКЦІЯ 16. ДЕМОКРАТІЯ: ТЕОРІЯ І РЕАЛЬНІСТЬ............... 2

1. Поняття демократії

2. Особистість, група і народ у різних концепціях демократії. 231

3. Проблема політичної участі

4. Переваги і недоліки сучасної плюралістичної демократії... 237 ЛЕКЦІЯ 17. ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС

1. Сутність і структура політичного процесу

2. Типи і різновиди політичного процесу

ЛЕКЦІЯ 18. ПОЛІТИЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ

1. Формування теорії політичної модернізації і її основні напрямки

2. Кризи політичного розвитку

3. Модернізаційний процес в Україні: основні проблеми та умови їх розв’язання

ЛЕКЦІЯ 19. МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА

1. Міжнародні відносини й міжнародна політика

2. Основні тенденції в розвитку міжнародних відносин і міжнародної політики

3. Поняття національного інтересу. Національні інтереси України

ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

СТУДЕНТІВ

1. Рекомендовані теми семінарських занять з курсу «Політологія»

та дидактичні матеріали занять для їх проведення.................. 286

2. Рекомендовані теми контрольних робіт з політології для студентів заочної форми навчання

3. Питання для самостійного контролю засвоєння навчального курсу

4. Орієнтовні екзаменаційні питання з курсу «Політологія»....... 333

5. Навчальна література

ПЕРЕДМОВА

Більше півстоліття народ України не мав можливості не тільки жити за законами цивілізованої демократичної держави, але навіть ознайомитись з досягненнями світової політичної науки і культури.

В його свідомість з раннього дитинства і впродовж життя система тично упроваджувалась утопічна, заперечуюча загальнолюдські цінності ідеологія. Тоталітарне ідеологічне опрацювання, що на справді перетворює особистість на раба, але при цьому називається системою політичної освіти, в дійсності ж не мало нічого спільного з політичним навчанням і наукою і лише компрометувало політичні знання в очах населення.

Політична освіта існує в будь якому сучасному демократично му суспільстві. Історія політичної соціалізації і політичного навчан ня нерозривно пов’язана з історією демократії, а також з процесом модернізації суспільства. Автократичні станові держави доіндустрі альної стадії розвитку суспільства не були заінтересовані у політичній освіті народу. Їх нормальне функціонування передбачало повне відсторонення переважної більшості населення від політики. Для соціального спілкування простому народу та, власне, і знаті, вищим верствам суспільства, було цілком достатньо засвоїти традиції і нор ми свого стану. Елементарні правила взаємовідносин підданих з дер жавою засвоювались людьми здебільшого стихійно. Лояльність гро мадян стосовно держави підтримували звичай, страх перед владою, а також церква. Спеціальні інститути для політичної освіти громадян були не потрібні.

Індустріалізація і урбанізація суспільства, ускладнення його організації, розвиток комунікаційних систем, підвищення соціаль ної мобільності громадян та інші фактори зробили недостатніми тра диційні, обмежені за своїм впливом на громадян сімейні, суспільно станові і церковні форми політичної соціалізації, призвели до їх ос лаблення або навіть зруйнування.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


В ході суспільного розвитку поступово підвищувалась значущість державного регулювання ряду економічних і соціальних процесів, помітно розширювалось коло політичних інтересів громадян. Приблизно з часів Великої французь Передмова кої революції 1789 р., яка проголосила рівноправність всіх громадян і визнала народ джерелом влади, у держав, що стали на шлях демок ратичного розвитку, чітко окреслилась потреба в політичній орієн тації населення, навчання його цивілізованим нормам взаємовідно син у питаннях, що зачіпають інтереси всього суспільства, і які ви магають обов’язкових для всіх рішень. Під впливом цих факторів різко підвищилось суспільне значення політичних знань, наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. в багатьох країнах сформувались спеціалі зовані інститути політичного навчання.

В сучасних демократичних державах діяльність таких інститутів базується на визнанні основних гуманістичних цінностей і передусім свободи та достоїнства кожної особистості, її природних, невід’ємних прав.

Політична освіта допомагає громадянину правильно усвідоми ти існуючий суспільний і політичний лад, своє місце і роль у державі, права і обов’язки. Її основна мета — навчити людину адекватно орієн туватися в складній соціально політичній обстановці, представляти і захищати свої інтереси і права інших людей, колективно вирішува ти спільні проблеми. Вона спрямована також на формування у гро мадян поваги до демократичного порядку і забезпечуючим його дер жавним і суспільним інститутам, тому що без твердого політичного порядку свобода окремої особистості не може бути реальною.

У сучасних концепціях політичної освіти в основному перебо рена точка зору, яка зводить її завдання головним чином до поши рення серед громадян «етики боргу», формування у них готовності служити державі і її законам, виконувати громадянські обов’язки.

Такий підхід, що враховує в першу чергу лише потреби держави, вик лючно до 60 х років нинішнього століття переважав у Європі, особ ливо в Німеччині, тоді як у США уже багато десятиліть домінує праг матична особистісна орієнтація політичної освіти, яка ставить за мету навчити громадян вирішувати свої життєві проблеми в цивілізова ному співробітництві з іншими людьми, іти на компроміси для відносно безболісного врегулювання усіляких конфліктів. Сьогодні системи політичної освіти в демократичних країнах намагаються син тезувати європейську і американську традиції, гармонійно врахову ючи запити як окремої особистості, так і всієї держави.

Демократична політична освіта має змогу надати політиці людсь кий вимір, стримувати прояв у політичних діях егоцентричної моти вації, нетерпимості і емоційної неврівноваженості, а також ідеологі чного ірраціоналізму, який нерідко виступає під прапором боротьби за тотальну раціоналізацію суспільства. Одна з найголовніших її зав дань — вироблення у громадян стійкого імунітету або виваженого, М.Ф. Юрій. Основи політології критичного ставлення до різного роду радикалістських ідеологій, ворожих демократичному устрою, і які намагаються нав’язати сусп ільству ту або іншу соціальну утопію.

У країнах із недавнім тоталітарним минулим, охоплених глибо кою кризою, небезпека руйнівної дії нових радикальних ідеологій досить значна. Відсутність у населення стійкої демократичної куль тури, твердих орієнтацій на загальнолюдські цінності, посткомуні стична масова ментальність, що доповнюється напівжебрацьким існуванням широких верств населення, гострими соціальними і на ціональними конфліктами, можуть призвести і уже призводять ба гатьох людей в обійми нових.

Звичайно, ні в одній країні світу політична освіта не вільна по вністю від ідеологічного змісту, тому що він, виконуючи функцію інтеграції, об’єднання суспільства, в тій чи іншій формі обґрунтовує і захищає загальнонаціональні інтереси і цінності, обмежує егоїстичні і партикуляристські тенденції і тим самим охороняє соціальну сис тему від розпаду. Однак у демократичному суспільстві, на відміну від тоталітарної держави, де політична освіта зводиться до втілення в масову свідомість офіційної ідеології, він спирається в першу чергу на загальнолюдські цінності.

Оволодіння громадянами основами політичної науки і демок ратичної культури — одна з найважливіших умов успіху політичних і суспільних реформ в Україні. Відомо, що будь які соціальні зміни починаються передусім у свідомості людей.

Мета даного курсу лекцій ознайомити студентів і всіх, хто ціка виться політичною проблематикою з основами сучасної політичної науки і демократичної культури. Автор намагався ознайомити чита ча з основами сучасної політичної теорії і водночас сконцентрувати увагу на найбільш актуальних для українських умов проблемах: де мократизація суспільства, правова соціальна держава, гуманістичні, ненасильницькі основи в політиці, цивілізована участь у ній грома дян тощо.

8 ЛЕКЦІЯ 1. ПОЛІТОЛОГІЯ ЯК НАУКА

1. Виникнення політичної науки.

2. Предмет політології.

3. Методи політології.

4. Природа політологічних знань і функції політології.

1. Виникнення політичної науки Політична наука посідає одне з основних місць у сучасному сус пільствознавстві. Її досить важливе значення обумовлено первинною роллю політики в житті суспільства. Протягом усієї історії цивілізації політика, і передусім держава, справляли важливий вплив на долі країн і народів, а в багатьох випадках і на повсякденне життя люди ни. Що ж являє собою наука про цю сферу суспільства? Коли і як вона виникла?

Спроби розуміння політики робились ще в глибокій давнині.

Історично першою формою пізнання політики було її релігійно міфологічне трактування. Судячи з джерел, що збереглися, в ІІ І ти сячоліттях до н.е., у всіх стародавніх народів панує уява про боже ственне походження влади й суспільно політичного порядку.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 54 |
 
Похожие работы:

«Андрій Селецький УДК 377.35 ПЕРІОДИЗАЦІЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ РОБІТНИЧИХ КАДРІВ В УКРАЇНІ Науковий розгляд історії розвитку систем професійної підготовки робітничих кадрів ніколи не залишався поза увагою дослідників. Адже реконструкція, осмислення та систематизація цієї важливої складової історико-педагогічного процесу, пізнання її особливостей і закономірностей завжди були необхідною умовою розвитку педагогічної науки і практики, особливо в часи реформаційних змін. Потреби...»

«Віртуальна презентація Дата відбору матеріалу: 27.04.2012. Кількість відібраних джерел: 22 Укладач: С. В. Колодюк Кундера, М. Нарушенные завещания / Милан Кундера ; [пер. с фр. Марианны Таймановой]. СПб. : Азбука-классика, 2005. 284, [1] с. Автор розмірковує про історію роману, про закономірності цього складного жанру, про його взаємини з європейською історією, про складність перекладу, про долі роману і його авторів Одна з найважливіших тем трактату пов'язана з музикою, з іменами Л. Яначека,...»

«СЕРІЯ «ІСТОРИЧНА ПРАВДА» Том III Анатолій Чайковський, Джон-Пол Химка, Пер Андерс Рудлінг ЗБІРНИК ПУБЛІКАЦІЙ «ВІЙНА ЧИ ВІЙСЬКОВА ЗЛОЧИННІСТЬ?» Київ – 201 УДК 94(100)(082) ББК 63.3(0)я ПВ Міжнародний антифашистський фронт щиро вдячний народному депутатові України, Президенту Міжнародного благодійного фонду «Дніпро – Січ» В’ячеславу Олександровичу Богуслаєву, завдяки якому стала можливою публікація цього видання. Збірник досліджень і публікацій «ВІЙНА ЧИ ВІЙСЬКОВА ЗЛОЧИННІСТЬ?» – третє видання...»

«МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТУ Центр досліджень з історії науки і техніки ім. О. П. Бородіна ІСТОРІЯ НАУКИ І ТЕХНІКИ Збірник наукових праць Випуск 1 Київ 2011 УДК 625.1 (09) Історія науки і техніки: Збірник наукових праць / Гол. ред. О. Я. Пилипчук. – К.: Вид-во ДЕТУТ, 2011. – Вип. 1. – 224 с. Збірник містить статті, присвячені історії та методології освіти, науки і техніки в галузі транспорту і транспортного господарства, а також з...»

«Стандарти роботи з молоддю в сфері інформування про європейську інтеграцію Рекомендації, історії успіху, матеріали проекту Суми, Стандарти роботи з молоддю в сфері інформування про європейську інтеграцію: рекомендації, історії успіху, матеріали проекту Суми, 2010.—56 стор. Тираж—300 прим. © СМГО «Центр європейських ініціатив» Зміст Про проект 5 Європейське кіно очима української молоді. Публічні кінопокази: історії успіху Тижні європейського кіно в Чернівцях 11 Кіно для молоді: вправи з...»

«М. П. Мальсьа, М. З. Гамало, О. Ю. Бордн ТУРИСТИЧНЕ КРАЇНОЗНАВСТВО 2-е видання, стереотипне НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК Реомендовано Міністерством освіти і наи Ураїни для стдентів вищих навчальних заладів Київ «Центр чбової літератри» УДК 379.85(075.8) ББК Ч518я73 М 21 Гриф надано Міністерством освіти і наи Ураїни (Лист № 1.4/18-Г-2340 від 24.12.2007) Рецензенти: Любіцева О. О. – дотор еономічних на, професор Київсьоо національноо ніверситет імені Тараса Шевчена; Кравців В. С. – андидат еономічних на...»

«Д.А. Ломоносов УДК 911.3: 33 Л 75 Д.А. Ломоносов, магістрант Національний університет кораблебудування, м. Миколаїв ФУНКЦІЇ МІСТ ТА ЇХ ТРАНСФОРМАЦІЯ Розглянуто функції міст та досліджено процес їх трансформації впродовж XVIII–XX ст. Крім того, виділено функції міст початку XXI ст., а також фактори, що впливають на розвиток певних функцій. Рассмотрено функции городов и процесс их трансформации на протяжении XVIII– –XX ст. Кроме того, выделяются функции городов начала XXI ст., а также факторы,...»

«Історіографія розвитку державотворення незалежної України (від 1991 р.) Ряд колективних праць українських істориків присвячено проблемам державотворення незалежної України, становлення політичної системи України, заснування інституту президентства, формування курсу зовнішньої політики, стисло і змістовно характеризують політичну та соціально-економічну ситуацію в Україні в 90-х роках ХХ ст. (А. Г. Слюсаренко «Україна на зламі історичних епох (Державотворчий процес 1985–1999 рр.)» (2000);...»

««Вітчизняна наука: сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку» «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах СНГ» МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» молодіжна громадська організація «НЕЗАЛЕЖНА АСОЦІАЦІЯ МОЛОДІ» студентське наукове товариство історичного факультету «КОМІТЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ ТА СУЧАСНОСТІ» МАТЕРІАЛИ ХV...»

««Вітчизнянанаука:сучаснийстан,актуальніпроблемитаперспективирозвитку» «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» молодіжнагромадськаорганізація «НЕЗАЛЕЖНА АСОЦІАЦІЯ МОЛОДІ» студентське наукове товариство історичного факультету «КОМІТЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ ТА СУЧАСНОСТІ» МАТЕРІАЛИ V...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»