WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ 1. Тур Віктор Григорович 2. Наукова ступень, вчене звання: кандидат історичних наук, старший науковий співробітник. Посада: доцент кафедри загальнотеоретичних ...»

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри загальнотеоретичних

правових дисциплін Кримського юридичного інституту

Національного університету «Юридична академія України

імені Ярослава Мудрого»

____ грудня 2012 р., протокол № 5

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ

1. Тур Віктор Григорович

2. Наукова ступень, вчене звання: кандидат історичних наук, старший науковий співробітник. Посада: доцент кафедри загальнотеоретичних правових дисциплін Кримського юридичного інституту Національного університету «Юридична академія імені Ярослава Мудрого».

3. Тема науково-дослідницької роботи: «Міжетнічні та міжконфесійні відносини в Криму: історія, сучасність, прогнозування розвитку”.

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи:

Форма впровадження виконаних НДР:

Монографія (опублікована):

Балагура О.В., Прохоров Д.А., Тур В.Г. Исторические особенности и современные проблемы этнокультурных и этнополитических процессов в Крыму / Под общ. ред. д.и.н. А.И.Айбабина. - Симферополь: Издательство АнтиквА, 2012. – 160 с. (9,8 д.а.)

Написання розділів:

«Введення» (0,09 д.а.), «Конфессиональная структура и особенности межконфессиональных отношений» (2,32 д.а.) та частково: «История формирования этнической и конфессиональной структуры Крыма» (0,64 д.а.), «Этнополитические и этнокультурные процессы в Крыму на рубеже XX – XXI вв.» (0,9 д.а.) та «Висновки» (0,2 д.а.). Загальний обсяг – 4,15 д.а.

(Робота присвячена історії формування національного складу населення Кримського півострова, розвитку міжетнічних та міжконфесійних відносин на сучасному етапі, аналізу діяльності державних і суспільних організацій по досягненню толерантності, збереженню культури національних меншин, врегулюванню конфліктів.)

Статті (опубліковані):

Тур В.Г. Юридический статус итальянских владений в Таврике XIIIXV вв. // «1000 років візантійської торгівлі (V-XV століття)». Бібліотека VITA ANTIQUA - К., 2012. - С.190-202 (1,4 д.а.) (В роботі проведений історико-юридичний аналіз Статутів та інших середньовічних документів, що дозволяють реконструювати систему управління в італійських факторіях і колоніях у Тавриці, договірні відносини з Ордою і Кримським ханством, а також уточнити адміністративно-територіальний статус земель, підконтрольних колоніальній італійській адміністрації XIII-XV ст.) Тур В.Г. Адаптация этно-конфессиональных институтов Крыма к правовой системе Российской империи // Этнография Крыма XIX–ХХI вв. и современные этнокультурные процессы: Материалы и исследования. – Вып. 3. / Отв.

ред. М. А. Араджиони, Л. А. Науменко. – Симферополь, 2012. – 464 с.: илл. – С.

239-246 (0,5 д.а.).

(Стаття присвячена аналізу законодавчих актів Російської імперії, орієнтованих на збереження традицій самоврядування національних і релігійних общин в Таврійській губернії XIX ст., в наданні привілеїв, при розгляді цивільних судових справ та оподаткуванні).

Тур В.Г. Международное право и проблемы идентификации коренных народов Крыма // Этнокультурные и межконфессиональные отношения в Крыму: сб.научн.трудов / ред.-сост. В.Г.Тур / Крымское отделение Института востоковедения им. А.Е.Крымского Национальной академии наук Украины. – Симферополь: Издательство АнтиквА, 2012. (Серия «Межкультурный диалог: история и современность»; Вып.2). – С. 146 – 152 (0,47 д.а.) (Стаття присвячена аналізу міжнародних актів, що стосуються статусу «корінних народів» і неможливості їх вживання по відношенню до ряду національних меншин в Криму) Рукопис: Робота у співавторстві над підручником „Історія держави і права України”. Написано: § 1. Землі України в найдавніші часи (0,34 д.а.); § 2. Держава скіфів та правові звичаї. (0,46 д.а.); §3. Античні міста-держави та їх право (0,4 д.а.).

Тези доповідей на конференціях:

- Международное право и проблемы идентификации коренных народов Крыма (доповідь, тезисы – рукопис, 0,4 д.а.) - VІ Судакська міжнародна наукова конференція «Причорноморе, Крим, Русь в історії та культурі» присвячена 1800літтю заснування м. Судаку. – 19 – 22 вересня 2012 р., м. Судак.

- Адаптация этно-конфессиональных институтов Крыма к правовой системе Российской империи (доповідь, тезисы – рукопис, 0,4 д.а.) - III Міжнародна науково-практична конференція «Етнографія Криму XIX – XXI ст. та сучасні етнокультурні процеси» - 02 - 04 жовтня 2012 р., м. Сімферополь.

- Понятие «коренной народ» в международных актах и проблемы народов Крыма (доповідь, тезисы – рукопис, 0,3 д.а.). - Круглий стіл «Взаємовплив культур – як чинник міжетнічної і міжконфесійної згоди в Криму» - 5 червня 2012 р., м. Сімферополь.

4.2 Новизна отриманих результатів наукової роботи:

Новизна отриманих результатів роботи в даному напрямі, включаючи опубліковані статті, рукописи, збір архівних матеріалів та аналіз інформації у СМІ, лежить у повноцінному, політично не заангажованому освітленні особливостей етнокультурного розвитку та міжконфесійних відносин в Україні та особливо в АР Крим, зв'язку історичних подій з сучасністю, прогнозуванні розвитку указаних відносин, а також вивченні міжнародного досвіду з питань формування толерантності у багатоетнічних та багатоконфесійних регіонах.

У публікаціях і доповідях на конференціях представлені нові архівні та аналітичні матеріали

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. – Відсутнє.

6. Зв'язок с практикою. - використування матеріалів як консультативних державними службовцями, робітниками правоохоронної системи, в навчальної практиці..

7. Чи являєтесь членом будь-яких комітетів, комісій, рад.

- експерт Державного комітету з охорони культурної спадщини АРК (на безкоштовній основі).

8. Участь у конференціях, семінарах.

- VІ Судакська міжнародна наукова конференція «Причорноморе, Крим, Русь в історії та культурі» присвячена 1800-літтю заснування м. Судаку. Організатори:

Міністерство культури України, Національний заповідник «Софія Київська». – 19

– 22 вересня 2012 р., м. Судак. Керівник секції 1: «Археологія і історія Судака, Криму, Північного Причорномор'я з найдавніших часів», виступ з доповіддю.

- III Міжнародна науково-практична конференція «Етнографія Криму XIX – XXI ст. та сучасні етнокультурні процеси». Організатори: Міністерство культури АР Крим, Республіканський комітет АР Крим у справах національностей і депортованих громадян, Кримська республіканська установа «Етнографічний музей», Кримське відділення Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України. - 02 - 04 жовтня 2012 р., м. Сімферополь. Модератор Секції 4. „Питання етнічної історії Криму і етнополітики. Конфесійні особливості населення півострова”, виступ з доповіддю.

- Круглий стіл «Взаємовплив культур – як чинник міжетнічної і міжконфесійної згоди в Криму» Організатори: Кримське відділення Інституту сходознавства А.Ю.Кримського НАН України, ВАОО «Альраід» - 5 червня 2012 р., м. Сімферополь. Організатор та відповідний за проведення наукової конференції (круглого столу), виступ з доповіддю.

9. Видавнича діяльність (указані у п. 4):

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії?

Член редакційної колегії:

- редактор - составник та член редакційної колегії збірника наукових праць:

Этнокультурные и межконфессиональные отношения в Крыму: сб.научн.трудов / ред.-сост. В.Г.Тур / Крымское отделение Института востоковедения им.

А.Е.Крымского Национальной академии наук Украины. – Симферополь: Издательство АнтиквА, 2012. (Серия «Межкультурный диалог: история и современность»; Вып.2).

11. Участь у роботі спеціалізованих вчених рад - Ні.

12. Підготовка відгуків на дисертаційні роботи – Ні.

13. Підготовка відгуків на автореферати. – Ні.

14. Участь у роботі СНТ. – Ні.

15. Чи були у звітньому році лауреатом/ стипендіатом? – Ні.

16. Які інші відзнаки отримали у звітньому році? - Ні.

17. Інше:

Робота з студентами:

- Здійснював керівництво студентським науковим гуртком «Актуальні питання державно-правового розвитку Криму: історія та сучасність», в якому брали участь 20 студентів.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


- Керував підготовкою 3 доповідей (Аблямітова С.Ш., Умерова Е. Л, Яренчук Д. В.) на VІ Міжвузівську студентську наукову конференції «Проблеми та перспективи розвитку державно-правової системи України» (27 квітня 2012 року м. Полтава); 2 доповідей на щорічну студентську наукову конференцію «Держава і право: історія та сучасність» (27 квітня 2012 р.,м.

Сімферополь) (Гажев Є. Ю., Ємельянцев О.Э.) Надруковано 5 тез доповідей студентів загальним обсягом 0,8 друк.арк.

–  –  –Похожие работы:

«ГААЗЬКІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРАВ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН НА ОСВІТУ ТА ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Фундація міжнаціональних відносин Жовтень, 1996 ISBN 90-75989-01-6 Брошуру видано Фундацією міжнаціональних відносин. Копіювання та розповсюдження без обмежень. Будемо вдячні за посилання на джерело. Foundation on Inter-Ethnic Relations Prinsessegracht 22 2514 AP The Hague Tel: +31 (0)70 363 6033 Fax: + (0)70 346 5213 E-mail: FIER@Euronet.NL ВСТУП У Гельсінських рішеннях, прийнятих у липні 1992 року...»

«Міжнародна науково-теоретична конференція На початку 2000-х зміцнилася тенденція гібридного залучення до енвайронменту елементів контекстуальності, інтерактивності й акціонізму. Разом з тим значно посилилася роль образності, запозиченої безпосередньо з медійного простору. Зросла схильність до розважальності, гротеску, театральної буфонади, тілесності, еротичності.1. Вишеславський Г. Сучасне візуальне мистецтво України періоду постмодернізму // Нариси з історії образотворчого мистецтва України...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія книгозн. бібліот. інф. технол. Ser. Bibliol. Libr. Stud. Inform. Techn.2010. Вип. 5. С. 145 – 152 2010. Is. 5. P. 145 – 152 УДК 378.6:(002+02):001.891 ВРОЦЛАВСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ І БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВА: ІСТОРІЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ Галина РУСИНСЬКА-ҐЄРТИХ Вроцлавський університет, Інститут наукової інформації та бібліотекознавства, пл. Університетська, 9/13, м. Вроцлав, 50-137, Польща, тел. (071) 343-78-11, ел. пошта: halina.r.g@interia.pl У...»

«Rodovid Press УКРАЇНСЬКІ МИСТЦІ ПАРИЖА. СОРОЧИНСЬКИЙ ІКОНОСТАС Дорофієнко, Міляєва, Рутковська 1900-1939 Віта Сусак Альбом. Історія мистецтва Монографія. Історія мистецтва Колір. Тверда обкладинка, 178 с. Колір. Тверда обкладинка, 408 с. Мова: українська, англійська 2010 Мова: українська 2010 ISBN 978-966-7845-64-3 ISBN 978-966-7845-45-2 Ціна: 250 грн. Ціна: 450 грн. детальніше детальніше http://www.rodovid.net/u_catalogue.html (1 of 6) [03.05.2011 9:39:30] Rodovid Press ВИШИВКА ЧЕРНІГІВЩИНИ...»

«УДК 016: 5+553.981/ 982 Микола ГАЛАБУДА ВАСИЛЬ КІТИК — ВІД ІНЖЕНЕРА ДО ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТА АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ У статті розглянуто трудову діяльність В. Кітика з часу закінчення Львівського політехнічного інституту. Висвітлена його робота в м. Ромнах Полтавської области й Інституті геології і геохемії горючих копалин на посадах інженера, ученого секретаря і заступника директора. В його науковій діяльності виділені окремі етапи, протягом кожного з яких розв’язувалося певне коло проблем нафтової...»

«ISSN 0130-528Х. Українське літературознавство. 2011. Випуск 74. С. 211–221 Ukrainian Literary Studies. 2011. Issue 74. P. 211–221 ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО УДК 81’255.4-051(477)“18/19”І.Франко:821.134.2“15/16”-3 ІВАН ФРАНКО ТА ІСПАНСЬКА ЛІТЕРАТУРА Ярема Кравець Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра світової літератури, вул. Університетська, 1/431, Львів 79000, Україна, е-mail: svitlit@franko.lviv.ua Досліджено іспанські зацікавлення І. Франка, які відобразились у численних...»

«Вічно живе слово Кобзаря До 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка Наукові статті, плани-конспекти уроків і виховних заходів на матеріалі творчості поета ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН УДК 371.32 ББК 74.26 В 41 Рецензенти: Руснак І.С., доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та психології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії Пашко Л.В., кандидат філологічних наук, доцент, заступник декана факультету підготовки вчителів початкових класів...»

«УДК 32.329.11 АНТРОПОЛОГІЧНІ ЦІННОСТІ КОНСЕРВАТИЗМУ У ФОРМУВАННІ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗАСАД ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ Михайло Гордієнко Національний університет державної податкової служби України вул. К. Маркса, 31, 08201, м. Ірпінь, Київська обл.,Україна e-mail: gordienko@mail.ru Досліджуються проблеми розвитку людини, формування її громадянської позиції, виховання патріотичної свідомості крізь призму консервативних цінностей. Автор вважає, що політичну особистість, громадянина відкритого суспільства мають...»

«Міністерство освіти і науки України Головне управління державної служби України Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Кафедра державного управління Малімон В. І. Комунікаційна політика в діяльності державного службовця Івано-Франківськ Міністерство освіти і науки України Головне управління державної служби України Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Кафедра державного управління Малімон В. І. Комунікаційна політика в діяльності...»

«Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки УДК 165.9 С. С. Пхиденко – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та релігієзнавства Волинського національного університету імені Лесі Українки; В. С. Пхиденко головний спеціаліст Вищої атестаційної комісії України Етапи формування логічного вчення ньяя Роботу виконано на кафедрі філософії та релігієзнавства ВНУ ім. Лесі Українки У статті запропоновано одну з перших у вітчизняній індології поглиблену...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»