WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«Соціальна місія системи кримінального судочинства СОЦІАЛЬНА МІСІЯ СИСТЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА Витяг з доповіді Соціальні аспекти юстиції Міністра юстиції Фінляндії на 26 ...»

-- [ Страница 1 ] --

Соціальна місія системи кримінального судочинства

СОЦІАЛЬНА МІСІЯ СИСТЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО

СУДОЧИНСТВА

Витяг з доповіді Соціальні аспекти юстиції Міністра юстиції Фінляндії

на 26 Конференції Європейських Міністрів, 7 8 квітня 2005 р.

Виконавче резюме

«Соціальна місія» системи кримінального судочинства може тлумачитися по різному, включаючи за

гальну профілактику та стримування, а також, захист суспільства від шкоди та лиха, які пов’язані зі зло чинами. В існуючому контексті, це питання звичайно розглядалося в контексті таких змін та інновацій у контролі і профілактиці злочинності, які приділяють особливу увагу питанням, які виходять за межі тра диційних. Тут увага приділяється таким занедбаним питанням, як профілактика злочинності, роль жерт ви, важливість виправлення шкоди, заподіяної злочином, і контроль злочинності, а також покращання рівноваги в положенні сторін, які залучено до кримінального процесу. Профілактика злочинності широ ко висвітлюється в інших джерелах, вона нині стає частиною стандартного підходу до питань криміна льної політики. Таким чином, цей аналіз концентрується на аспектах того, що нині включається в кон цепцію відновного правосуддя.

Відновне правосуддя є достатньо широкою і програмною концепцією, тому в межах цього звіту ми представляємо усього декілька аспектів, які є найважливішими: медіацію «жертва злочинець», профілак тику повторних злочинів і ресоціалізацію злочинців, спеціальні відновні заходи, які застосовуються до певних груп злочинців з конкретними проблемами. Крім того, тут також коротко висвітлюється відновна роль суддів і прокурорів.

Анкету з цих питань було роздано усім Міністрам юстиції 46 держав членів Ради Європи, було отри мано 40 відповідей на такі анкети. Вони й аналізуються тут. Можна з достатньо повним правом твердити, що в таких відповідях відображено практично усі аспекти ситуації, незважаючи на те, що не охоплена си туація в деяких країнах. В деяких державах членах, принципи відновного правосуддя не впроваджують ся взагалі, а в інших, цей підхід прийнято, він розвивається динамічно і конструктивно, хоча слід визна ти, що навіть у найбільш розвинених у цьому плані країнах слід ще зробити дуже і дуже багато, через відносно коротку історію міжнародних тенденцій і рекомендацій в галузі відновного правосуддя. Крім то го, як слушно помічали деякі Міністри, докази переваг введення інновацій відновного правосуддя ще не є достатньо переконливими. Однак, реакцію на відновне правосуддя яка має місце усюди, можна вважа ти дуже позитивною.

Такі спостереження ведуть до трьох типів висновків. По перше, Рада Європи може, звичайно, зіграти активну і важливу роль в стимуляції розвитку підходу відновного правосуддя в державах членах, як на рівні рекомендацій, так і на рівні збирання і поширення інформації про позитивний і багатообіцяючий досвід, а також за рахунок надання технічної, експертної та консультативної підтримки кожній державі члену, яка має потребу у такій підтримці, а також, за рахунок промоції двостороннього і регіонального співробітництва між державами членами у цих питаннях, причому Рада тут також може виконувати роль рахункової палати. По друге, державам членам можна рекомендувати більш активно вчитися одна в од ної, в контексті цих реформ. Часто, саме практичний досвід є елементом, який стає вище загальних прин ципів і рекомендацій, у справі удосконалення системи кримінального судочинства. По третє, держави члени можуть відігравати більш активну роль в пропаганді принципів відновного правосуддя у своїх відповідних юрисдикціях, оскільки багато ще залишається зробити, навіть у найбільш розвинених країнах.

Таким чином, детально розглядатимуться наступні теми:

1. Медіація «жертва злочинець». Переваги медіації «жертва злочинець» є загальновідомими і визна ними, хоча слід пам’ятати, що цей підхід не може застосовуватися в усіх справах і очевидно не є ме ханізмом, який заміщає собою традиційні заходи системи кримінального судочинства – така медіація є додатковим елементом, який часто може вносити позитивні аспекти у справу контролю злочинності.

Питання до обговорення: Що слід зробити для покращання прийняття медіації «жертва злочинець» у якості офіційної складової частини системи кримінального судочинства?

2. Схеми підтримки жертв злочину. Подібним чином, схеми підтримки жертв злочину нині впрова джуються у більшості держав членів, що є значним покращанням ситуації у порівнянні з тим, що було де

–  –  –

3. Схеми підтримки жертв злочину і стимуляція ресоціалізації злочинців. Профілактика повторних злочинів і робота з ресоціалізації злочинців, у порівнянні з попередніми проблемами, проводиться вже значно довший час у більшості держав членів, якщо, наприклад, ідеологія прогресивної корекції ро зуміється як частина відновного підходу. Однак, давні розробки і нещодавні знахідки ставлять під сумнів таку інтерпретацію, часто відсилаючи нас до високих рівнів повторної злочинності, а також до тих труд нощів, які переживають злочинці, намагаючись повернутися до нормального суспільного життя.

Відповідно, нові програми і підходи з чіткими відновними підходами були розроблені і нині є у процесі удосконалення. Такі інновації, знову ж таки, більш систематично впроваджувалися в деяких державах членах, у порівнянні з іншими, маючи на увазі, що не всі держави члени, схоже, знають про такий прогрес в заходах, що вживаються традиційними закладами і суспільними організаціями, про накопичений пози тивний досвід.

Питання до обговорення: Що слід зробити для прийняття механізмів, що дозволяють проводити профілактику і забезпечувати ресоціалізацію злочинців?

4. Особливо уразливі категорії злочинців. Оскільки ми розглядаємо особливо уразливі категорії зло чинців, можна сказати, що прогрес у більшості держав членів ще не такий значний. У більшості випадків, для таких груп, згідно з відповідями на анкети, ще не забезпечуються заходи, програми або підходи, які розроблено спеціально для роботи з їх уразливими аспектами. Хоча також є очевидним, що можна спос терігати і позитивні зрушення. Особливо інтересними є зрушення, які мають місце у деяких країнах, які є в процесі загальної реформи своєї системи кримінального судочинства після радикальних політичних змін, які мали місце у 1990 ті роки.

Питання до обговорення: Що слід зробити для того, аби вдосконалити і розробити механізми, які за безпечують підтримку особливо уразливих груп злочинців?

5. Навчання прокурорів та суддів. Навчання персоналу органів охорони правопорядку і кримінально го судочинства з метою пропагування підходу відновного правосуддя звичайно є питанням, яке розгля дається тільки після впровадження відповідних законодавчих реформ і вважається чимось, що належить скоріше до стадії впровадження. Однак, беручи до уваги, що багато інновацій в системі кримінального судочинства в дусі відновного правосуддя не вимагають значних юридичних реформ, деякі країни вже розповідають про певний прогрес у цій галузі.

Питання до обговорення: Що слід зробити для пропагування навчання персоналу правоохоронних органів, прокурорів і суддів з питань відновного правосуддя?

ВСТУП

Соціальна роль системи кримінального судочинства Система кримінального судочинства має, по своїй природі, фундаментальну соціальну роль, яку вона відіграє в демократичному суспільстві, яке керується нормами права. Основна роль її насправді полягає у тому, щоб захищати окремих людей і суспільство від усіх форм шкідливої поведінки, які законодавець вирішив заборонити. В роботі Європейського комітету з проблем злочинності соціальні очікування від системи кримінального судочинства стосуються наступних областей:

— профілактика злочинів, — методи роботи із злочинцями, включаючи роботу з ув’язненими і ресоціалізацію злочинців, — методи роботи з жертвами злочинів, — способи роботи з неповнолітніми злочинцями й іншими вразливими категоріями злочинців і жертв, — способи покращання функціонування системи кримінального судочинства.

Діапазон кримінальної політики Кримінальна політика – це такий інститут суспільної системи прийняття рішень, який стосується зло чинності і її контролю.

Традиційно, системи кримінального судочинства у більшості країн можуть розглядатися як такі, що концентруються на злочинці і на питаннях провини та покарання. Профілактиці злочинності і соціаль

–  –  –


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


ним аспектам, таким, як піклування про потреби жертв або ресоціалізація, часто приділяється недостат ньо систематичної уваги, у цьому контексті.

Розвиток систематичної профілактики злочинів є однією з реакцій на такий ухил. Це можна вважати продовженням традиційних профілактичних заходів і функцій системи охорони правопорядку і криміна льного судочинства, причому профілактика є одним з основних обов’язків системи кримінального судо чинства.

Профілактика злочинності Профілактика злочинності є однією з ключових частин загальної ефективної стратегії контролю зло чинності. Для того, щоб бути ефективними, заходи з профілактики злочинності часто повинні виходити за межі системи кримінального судочинства і вимагають інтеграції відповідної політики в соціальній, еко номічній сфері, у сфері навчання, охорони здоров’я, інформації, і в інших секторах.

Профілактика злочинності, у найширшому сенсі, є давнім питанням на повістці дня Європейського комітету з проблем злочинності, а також, конференції європейських міністрів юстиції. Серед іншого, підкреслювалися такі моменти:

— зв’язок між економічною кризою і злочинністю (1982), — потреба у присвячені спеціальних зусиль розробці стратегій, які спрямовано на зменшення віктимізації і полегшення тягаря системи кримінального судочинства (1984), — важливість організації профілактики злочинності – потреба в роботі як із соціальними факторами, які пов’язані з кримінальною поведінкою (соціальна профілактика), так у заходах, спрямованих на змен шення можливостей для скоєння злочинів і підвищення ймовірності викриття злочинів (ситуативна профілактика). Це також визнається для того, щоб вимагати створення державами членами організацій, які відповідають за профілактику злочинності, включаючи роботу поліції та інших державних та приват них органів, на національному, регіональному і місцевому рівні (1987), — роль раннього психо соціального втручання у справі попередження злочинності (як конкретний захід у соціальній профілактиці) (2000), — партнерство у профілактиці злочинності, яке підкреслює важливість стратегій профілактики зло чинів, в яких задіяні місцеві органи влади і спільноти, причому увага фокусується на необхідності ство рення партнерських відносин між відповідними ключовими сторонами учасницями на усіх рівнях (2003), — потреба у впровадженні «партнерського» і «багатостороннього» підходу, який вимагає участі усієї спільноти, беручи до уваги, що сама по собі система кримінального судочинства нездатна ефективно ви рішувати проблеми профілактики злочинності (2004), — підвищення ролі приватних служб безпеки. Їхній внесок в профілактику злочинів нині розгля дається, як цікавий об’єкт майбутніх досліджень, а також в контексті можливої потреби у прийнятті за гальних принципів, які керуватимуть державами членами у розробці національних правил стосовно їхнього функціонування.

Відновне правосуддя Широка пропаганда відновного правосуддя почала впроваджуватися як ще одна реакція на відсутність рівноваги в роботі системи кримінального судочинства. Така пропаганда ведеться також на міжнародно му рівні (див.: Основні принципи застосування програм відновного правосуддя у кримінальних справах, резолюція ECOSOC, 2002/12). Також, Рада Європи створила низку документів, які стосуються різних ас пектів відновного правосуддя:

— З питань роботи зі злочинцями, включаючи не менш двадцяти конвенцій, резолюцій і рекомендацій з 1962 і до 2003 року. Крім того, Європейські правила тюремного ув’язнення нині є у процесі приведення у відповідність з поточним моментом.

— З питань роботи з жертвами, було введено не менш дев’яти документів з 1983 до 2003 року.

— Стосовно медіації «жертва злочинець», було розроблено два документи, які стосуються конкретно цього питання. Документи від 1985 та від 1999 року.

— Стосовно питання роботи з неповнолітніми та іншими уразливими категоріями злочинців і жертв, можна сказати, що було введено не менше дев’яти відповідних документів, між 1978 і 2003 роком. Рада Європи також вводить в дію новий багатодисциплінний проект, присвяченій темі «діти і насильство».

— Стосовно способів удосконалення функціонування системи кримінального судочинства, не можна визначити не менше п’яти відповідних документів, включаючи Звіт з декриміналізації від 1980 року і Ре комендацію від 1996 року (Rec. R(96) 8) стосовно політики боротьби зі злочинністю в Європі.

№ 4, грудень, 2005 17

ЗАКОНОДАВЧІ ЗАСАДИ МЕДІАЦІЇ ТА ПРОГРАМ ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ

В останні десятиліття, в усьому світі відбувався значний розвиток ініціатив в галузі відновного право суддя. Відновне правосуддя є підходом, що досі еволюціонує, воно є реакцією на злочин, який базується на повазі до кожної особи і на рівності усіх людей, допомагає будувати взаєморозуміння, і сприяє ство ренню суспільної гармонії завдяки зціленню душевних ран жертв злочину, злочинців і членів суспільства і спільнот. Процеси відновного правосуддя часто базуються на традиційних і стародавніх народних (або ригенних) формах правосуддя, які розглядають злочин, як явище, яке спричиняє дуже серйозну шкоду усім людям, яких він стосується. Такий підхід дає можливість тим, кого торкнувся злочин, відкрито роз повісти про свої почуття про те, що вони пережили, і має намагатися задовольнити їхні потреби. Цей підхід дає можливість жертвам отримати репарацію, відчути себе у більшій безпеці і забути про те, що тра пилося. Він дозволяє злочинцям краще зрозуміти причини і наслідки їхньої поведінки і свідомо взяти на себе відповідальність, а також дає спільнотам можливість зрозуміти базові причини злочинності, сприяє благополуччю спільнот і дозволяє здійснювати профілактику злочинності.Pages:   || 2 | 3 | 4 |
Похожие работы:

«ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ 37 УДК 657 О.О. Жарікова, ст. викладач Севастопольський національний технічний університет вул. Університетська, 33, м. Севастополь, Україна, 99053 E-mail: sgtu@mail.sevastopol.com ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ КАТЕГОРІЇ «НЕОБОРОТНІ АКТИВИ» Досліджуються джерела зародження и розвиток поняття «необоротні активи» як у бухгалтерському обліку, так і в економічній теорії взагалі. Наводиться розуміння терміну представниками української і західних шкіл бухгалтерського...»

«Studia Regionalistica НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНОЇ РЕГІОНАЛІСТИКИ Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» Серія «Studia Regionalistica» Іван Стряпко ТОВАРИСТВО «ПРОСВІТА»В ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНОМУ ТА КУЛЬТУРНОМУ ЖИТТІ ЗАКАРПАТТЯ (1920 – 1939) Ужгород Інформаційно-видавничий центр ЗІППО -1Studia Regionalistica УДК 94 (477. 87) «1920/1939»: 061. ББК Т3 (4Укр – 4Зак) 6 – С У дослідженні аналізується процес створення та функціонування...»

«Київський національний університет імені Тараса Шевченка Геологічний факультет Кафедра загальної та історичної геології Укладач: доц. Мєнасова А.Ш. НАВЧАЛЬНА ГЕОЛОГІЧНА ПРАКТИКА ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ТОПОГРАФІЧНИХ МЕТОДІВ РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для студентів І курсу напряму Геологія – 6.040103 Затверджено на засіданні кафедри Протокол № 1 від „30”серпня 2012р. Зав. кафедри Іванік О.М. В.о. декану геологічного факультету Кравченко Д.В. КИЇВ – 2012 Робоча навчальна програма з навчальної...»

«УДК 377. 51 (477) Кузьменко Н.М. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет психології, кандидат педагогічних наук, доцент, докторант кафедри педагогіки ПРОЕКТ АНТРОПОЛОГІЧНО ЗОРІЄНТОВАНОЇ ТЕОРІЇ М.В.ГОГОЛЯ У статті аналізуються педагогічні погляди відомого письменника М.В.Гоголя щодо організації та матеріального забезпечення навчального процесу в школі. Автор приділяє увагу дослідженню плану-конспекту курсу історії, розробленого М.В.Гоголем за принципом...»

«* 21 лютого представники всіх націй і народностей можуть відзначати Міжнародний день рідної мови. Це свято було проголошене на Генеральній конференції ЮНЕСКО, яка відбулася 17 листопада 1999 року. Погиба, Л. Г.Українська мова фахового спрямування [Текст] : підручник : [затв. МОН України як підручник для студ. ВНЗ] / Л. Г. Погиба, Т. О. Грибіниченко, Л. М. Голіченко. К. : Кондор, 2013. 348, [1] c. : табл. Бібліогр. в тексті. Сьогодні наше свято – це свято української мови та писемності. З часу...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА ДУЛІН ПЕТРО ГЕОРГІЙОВИЧ УДК 316.42 КОНСОЛІДУЮЧА ФУНКЦІЯ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ У РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук Київ – 2011 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано на кафедрі соціальної філософії та філософії освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Науковий консультант –...»

«Друкарський орган студентського парламенту Випуск № 4 Нікопольської філії ПВНЗ Європейський університет 20 березня 2012 р.АНОНС: Всеукраїнський семінар для голів 1. Всеукраїнський семінар для студентського самоврядування голів СПУ Можливості і проМожливості і проблеми розвитку інблеми розвитку інновацій студентського самоврядування. новацій студентського самоврядуванВоєводінна Г. — стор. 1-2 ня» (туристична база «Едельвейс») 2. Інформує студентський парламент університету — Протокол №5,6...»

«УДК 94-054.73(477.82/86)”1922/1935” І.О. Гаврилів Національний університет “Львівська політехніка”, Інститут гуманітарних та соціальних наук БІЛЬШОВИЦЬКИЙ ТЕРОР НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У 1939–1941 рр. © Гаврилів І.О., 2008 Показано початок Другої світової війни через призму проблеми західноукраїнських земель в умовах більшовицької агресії. The beginning of the WW II is shown from the point of view of the Western Ukrainian land problems under bolsheviks aggression. У сучасному українському...»

«персоналії та доробок Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України – Запорізьке відділення Запорізьке наукове товариство ім. Я. Новицького Запорізький національний університет Бердянський державний педагогічний університет Східний інститут українознавства ім. Ковальських Наукова школа професора А.В. Бойка: персоналії та доробок Запоріжжя Наукова школа професора А.В. Бойка: ББК: 63.3(4Укр) УДК: 94(477.64) Н Наукова школа професора А.В. Б ойка:...»

«Художня проза Михайла Старицького. – Черкаси, 2003. 11. Грабович Г. До історії української літератури. Дослідження, есе, полеміка. – К., 1977. 12. Франко І. Наша поезія в 1901 році // Франко І. Зібр. творів: у 50-ти томах., – К.,1982. – Т.33. 13. Филипович П. Пушкін в українській літературі // Павло Филипович. Літературознавчі студії. Компаративістика. Статті. Рецензії. – Черкаси, 2008. 14. Левчик Н.В., Мороз Л.З. Михайло Старицький // Історія української літератури. ХІХ століття: У З кн. Кн....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»