WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«436 Актуальнi проблеми держави i права УДК 351.82:330.34 Н.Д. Янчук ПОРІВНЯЛЬНО ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ НАЦІОНАЛЬНИХ КОНЦЕПЦІЙ ПЕРЕХОДУ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ (НА ПРИКЛАДІ ПОСТРАДЯНСЬКИХ КРАЇН) ...»

436 Актуальнi проблеми держави i права

УДК 351.82:330.34

Н.Д. Янчук

ПОРІВНЯЛЬНО ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ НАЦІОНАЛЬНИХ КОНЦЕПЦІЙ

ПЕРЕХОДУ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ (НА ПРИКЛАДІ

ПОСТРАДЯНСЬКИХ КРАЇН)

Одним із найбільш яскравих проявів глобалізації є зусилля світового співто

вариства з пошуку можливостей вирішення складної проблеми гармонізації процесів соціально економічного розвитку людства та захисту навколишнього середовища. З цією метою під егідою ООН на Конференції в Ріо де Жанейро була прийнята Концепція сталого розвитку. Прийняття необхідних документів урядами більшості країн світу, визнання ними Концепції сталого розвитку як безальтернативної для людського суспільства було найбільшим проявом пози тивних аспектів.

Рівень реалізації Концепції сталого розвитку обумовлений великими тери торіальними відмінностями в природних, соціальних, історичних, етнічних та інших умовах розвитку країн. Своєрідними і такими, що досить відрізняються, є концептуальні положення та закономірності переходу до сталого розвитку країн колишнього Радянського Союзу.

Радянська епоха характеризується страхітливою деградацією навколишнь ого середовища. Прагнення до промислового зростання на базі масового вироб ництва та важкої промисловості призвело до забруднення повітря, води, ґрунту та навколишнього середовища в цілому. Згодом, після розпаду Радянського Союзу, більшість покладали вину на колишній режим за катастрофічні умови життя по всьому регіону. Деякі проблеми забруднення навколишнього середо вища в 90 х роках стали гострими не лише з причини кризи важкої промисло вості, особливо військово промислового комплексу, але й з цілого ряду інших причин. Виникли нові проблеми, а правовий апарат, необхідний для регулю вання та контролю за ними, був відсутній.

Дослідженням окремих аспектів концепції сталого розвитку займаються такі вітчизняні вчені, як Б. Данилишин, В. Волошин, В. Шевчук, Л. Масло вська, Л. Мельник та ін. Однак комплексних правових, тим паче порівняльно правових досліджень у цій галузі до цього не було, що спонукає до подальших розробок.

Метою дослідження є проведення порівняльно правового аналізу існуючих концепцій сталого розвитку на прикладі пострадянських країн, виявлення по зитивного та негативного досвіду задля вдосконалення проекту національної Концепції сталого розвитку України.

У наш час організація суспільного життя як всього людства, так і окремих держав та регіонів повинна базуватися на концепції сталого розвитку. Так, Уряд Білорусії сформулював національну стратегію сталого розвитку, де вик ладаються пріоритети в галузі охорони навколишнього середовища. Економіч на політика держави зорієнтована на те, щоб віддати перевагу маловідходним © Н.Д. Янчук, 2007 Актуальнi проблеми держави i права технологіям.Уряд встановив податок на користування природними ресурсами, ввів систему моніторингу, посилив економічні та правові санкції за порушення економічного законодавства, підвищив якість екологічної освіти суспільства в цілому та вжив цілий рід інших заходів.

В 1994 році влада Естонії прийняла Закон «Про сталий розвиток», у котро му закріплювались основні ідеї щодо використання природних ресурсів та охо рони навколишнього середовища. Саме на його основі була опрацьована Естонська стратегія сталого розвитку, котра поставила такі основні цілі: спри яння усвідомленню проблем навколишнього середовища; підвищення якості повітря; зменшення виробництва відходів та вдосконалення їх переробки; збе реження різноманіття ландшафтів та біологічних видів; охорона внутрішніх водних ресурсів; ліквідація забруднення середовища, в особливості колишніх радянських військових об’єктів [1, с. 130]. І хоча стосовно досягнення певних цілей були встановлені часові інтервали, не був розроблений необхідний план дій.

Урядом Росії були опрацьовані та ухвалені концепція переходу Російської Федерації до сталого розвитку та Стратегія сталого розвитку Росії. Росія суттє во просунулась у концептуально теоретичному забезпеченні концепції сталого розвитку. І хоча Росія поки що не прийняла закон про сталий розвиток, як це вже зробила Естонія, певні кроки в забезпеченні концепції сталого розвитку все ж таки простежуються. Вже намічена програма створення на основі вищез гаданих нормативно правових актів Плану дій з виконання стратегії сталого розвитку [2, с. 79].

Азербайджан щодо концепції сталого розвитку виробив власну політику, котра передбачає такі цілі: управління ціноутворенням у сфері плати за вико ристання природних ресурсів; обмеження погіршення якості навколишнього середовища внаслідок відтворення діяльності підприємств, раніше закритих у зв’язку з їх небезпечністю для навколишнього середовища; створення більш сприятливих умов для зон екологічної кризи; введення цивільного та кримі нального законодавства для покарання за шкоду навколишньому середовищу [3, с. 142]. Хоча деякі з цих цілей породжують питання відносно загальної пріо ритетності проблем, що стосуються навколишнього середовища, і дещо відрізняються від цілей, закріплених Естонською концепцією, все ж таки Азербайджан після набуття незалежності займається переглядом законодав ства з метою приведення його у відповідність до міжнародних стандартів.

У Республіці Молдова уряд також в 1995 році прийняв Національну страте гічну програму та Національний план дій з охорони навколишнього середови ща. Також були прийняті нові закони щодо покарання, включаючи так звані податки на забруднення та податки за надмірну експлуатацію природних ре сурсів. Подібні норми були встановлені в більшості пострадянських країн. Так, у Литві був прийнятий Закон «Про податок на використання національних ре сурсів». Такий податок стягується з несприятливої для навколишнього середо вища господарської діяльності, а надходження від нього повинні використову ватись виключно з метою охорони і підвищення якості навколишнього середо 438 Актуальнi проблеми держави i права вища [4, с. 78]. Влада Таджикистану також взяла на себе зобов’язання застосо вувати принцип «забруднювач платить» і ввела регулюючі норми у сфері за бруднення повітря, а також встановили ліміти на видобування природних ре сурсів [1, с. 130].

У 1991 році після отримання незалежності владою Туркменістану була роз роблена Національна програма сталого соціально економічного розвитку Турк меністану «10 років стабільності (на період до 2000 року)», в якій головними стратегічними принципами прийняті: поетапне еволюційне реформування, визнання провідної ролі держави в управлінні економічними процесами та їх соціальної спрямованості. Ці положення є подібними до положень Концепції переходу до сталого розвитку Російської Федерації, де також визначальна роль у формуванні національної політики у сфері сталого розвитку відводиться дер жаві [5, с. 389]. На цьому етапі реалізації програми були отримані важливі ре зультати та накопичений значний пізнавальний досвід.

У 2001 році була розроблена та прийнята нова Національна програма Прези дента країни С. Ніязова «Стратегія соціально економічних перетворень в Турк меністані на період до 2010 року». Програма передбачає комплекс заходів, спрямованих на забезпечення економічного та соціального благополуччя в країні, дбайливе ставлення до навколишнього середовища та раціональне вико ристання природних ресурсів.

Туркменістан приєднався та ратифікував більшість основних Концепцій ООН з питань екологічної безпеки та запобігання впливу негативних природ них явищ на сталий розвиток, вживаючи ряд важливих заходів в цьому на прямі [6, с. 40].

Уряд Казахстану при формуванні своєї власної позиції з питань навколиш нього середовища опирався на Декларацію з навколишнього середовища та роз витку, прийняту в Ріо де Жанейро. Були внесені відповідні зміни до Консти туції, котрі тією чи іншою мірою присутні як обов’язок охороняти та не завда вати шкоди навколишньому середовищу в більшості основних законів інших країн. Але законодавці Казахстану цим не обмежились. Так, ст. 32 Конституції Казахстану закріпила, що приховування офіційними особами фактів та обста вин, загрожуючих життю та здоров’ю людей, є злочином. У березні 1996 року була прийнята Концепція екологічної безпеки, конкретизувавши пріоритети в національному плані дій з охорони навколишнього середовища як складової частини стратегії під назвою «Казахський порядок денний на ХХІ століття».


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Грузія до цього часу не має будь якої чіткої концепції сталого розвитку.

Також не прийняла вирішальних кроків з переорієнтації своєї політики відпо відно до концепції сталого розвитку Вірменія. Формування концепції сталого розвитку в нашій країні із самого початку проходило таким чином, що суспіль ство найпевніше віддалялось, ніж наближалось до вирішення цієї проблеми.

Саме тому в нашій країні до цього часу існує лише проект концепції сталого розвитку, котрий потребує доопрацювання.

Складаючи підсумок, можна зазначити, що механізми реалізації концепції сталого розвитку є національно конкретизовані й різні в різних країнах. У той

Актуальнi проблеми держави i права

самий час простежуються загальні риси, що пов’язано з тим, що уряди цих країн опирались при опрацюванні власних концепції на «Порядок денний на ХХІ століття» [7, с. 12]. Проводячи порівняльно правовий аналіз концепцій сталого розвитку та їх втілення в життя та політику пострадянських держав, можна дійти таких висновків:

по перше, у більшості пострадянських країн ідеологія сталого розвитку знайшла своє відображення в політиці цих держав та в опрацюванні власних концепції сталого розвитку, що свідчить про усвідомлення небезпеки, що заг рожує людству. Однак існують ще держави на пострадянському просторі (до яких належить і Україна), котрі переймаються лише проблемами поділу влади, грошей і залишають поза увагою вимоги світового співтовариства стосовно іде ології сталого розвитку;

по друге, деякі уряди спромоглися досягти значного прогресу у формуванні інститутів та заходів з впровадження політики сталого розвитку;

по третє, для більш успішного впровадження ідеології сталого розвитку, для вирішення завдань, котрі стоять сьогодні перед людством, – необхідні узгоджені дії та зусилля як безпосередньо кожної держави, так і співпраця з цього питання між різними державами, перш за все на регіональному рівні, а також співпраця з міжнародними неурядовими організаціями та світовим співтовариством у цілому.

Література

1. Сокращение роли государства. Государственное управление и устойчивое человеческое разви тие. – М.: Права человека, 1997. – 139 с.

2. Дзлиев М.И., Урсул А.Д. Основы обеспечения безопасности России. – М.: Экономика, 2003. – 423 с.

3. Руденко Л.Г. Страны и регионы на пути к устойчивому развитию. – К., 2003. – 194 с.

4. Доклад о мировом развитии 2003. Устойчивое развитие в меняющемся мире. Преобразование институтов, рост и качество жизни. – М.: Весь мир, 2003. – 280 с.

5. Данилов Данильян В.И., Лосев К.С. Экологический вызов и устойчивое развитие. – М.:

Прогресс Традиция, 2000. – 415 с.

6. Устойчивое развитие Туркменистана, РИО+10. Национальный обзор. – Ашхабад, 2002. – 94 с.

7. Программа действий: Повестка дня на ХХІ век и другие документы конференции в популяр ном изложении. – Женева: Центр «За наше общее будущее», 1993. – 70 с.

–  –  –

ПРОБЛЕМИ ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ ІНДИВІДА В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

Спостережуване останніми десятиліттями інтенсивне «вторгнення» регулю ючого впливу міжнародно правових норм у сферу внутрішньої компетенції дер жав обумовлює, на наш погляд, необхідність перегляду одного з основних тео ретичних постулатів пострадянської міжнародно правової доктрини другої по ловини XX століття – твердження про принципову неможливість поширення на фізичних осіб окремих держав статусу суб’єктів міжнародного права.

© О.А. Делінський, 2007Похожие работы:

«Закарпатська обласна бібліотека для дітей та юнацтва Методико-бібліографічний матеріал Ужгород – 2012 ББК 91.9 : 74 І 11 Дане видання вміщує корисні поради, висновки вчених щодо формування розумових та навчальних здібностей дитини. Пропонуються книжкові видання, які спрямовані на розвиток уваги, пам’яті, наочно-образного та логічного мислення, інтелектуальні ігри для молодшого та середнього шкільного віку, бібліографічні матеріали. Рекомендовано бібліотечним працівникам, батькам, педагогам,...»

«Міністерство освіти і науки України Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Серія «Посібники та підручники СНУ імені Лесі Українки» Л. В. Засєкіна, Т. В. Пастрик ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ТА МІЖОСОБОВЕ СПІЛКУВАННЯ Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Луцьк Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки УДК 159.9(075)+316.47(075) ББК 88.3я73+88.53я73 З 36 Рекомендовано Міністерством освіти...»

«УКРАЇНА МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра української та іноземних мов УКРАЇНСЬКА МОВА ТА КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ Навчальний посібник для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей денної форми навчання Вінниця Тимкова В. А., Марцінко Т. І. Українська мова та культура мовлення: Навчальний посібник для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей денної форми навчання. – Вінниця: РВВ ВНАУ, 2010. – 203 с. – Укр. мовою....»

«Робоча навчальна програма з дисципліни “Метрологія та вимірювальна техніка” 1. Вступ 1.1. Об’єкт вивчення Об’єкт вивчення – сучасні методи вимірювання та обробки результатів, державна метрологічна служба, перевірка засобів вимірювання, засоби вимірювання фізичних величин.1.2. Предмет вивчання Предметом вивчання є похибки вимірювання та причини їх виникнення, оцінки похибок та обробка результатів прямих та непрямих вимірів. Методи та засоби вимірювання струму, напруги, потужності, частоти,...»

«Бюлетень Українське Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Релігієзнавство Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України РЕЛІГІЯ – СВІТ – УКРАЇНА. Колективна монографія в 3-х книгах за науковою редакцією професорів А. Колодного і Л. Филипович. Книга ІІІ: Релігійні процеси в перспективі їх виявів // Українське релігієзнавство. – К., 2012. – № 61. – 550 с. «Релігійні процеси в перспективі їх виявів» – саме так називається третя частина планової теми...»

«ББК 74 Н 34 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2011. – № 2. – 284 с. Засновник: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. Свідоцтво про реєстрацію КВ №15881-4353р видане Міністерством юстиції України 26.10.09. Друкується за рішенням вченої ради Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка від 22. 03. 2011 року (протокол № 8) Головний...»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия «Филология. Социальные коммуникации» Том 25 (64) № 4. Часть №1.С.202-206. УДК 659.1.01 „2012” Унікальні рекламні тренди 2012 (Британська, американська та українська версії) Манич Н.Є. ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, м. Луганськ, Україна У статті розглядаються британська, американська та українська версії рекламних трендів, прогнозованих на 2012 рік. Зроблено спробу виявити унікальні...»

«УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ КИЇВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ДІТЕЙ Київській обласній бібліотеці для дітей 105 років! 1909-2014 Знайди свою річку Методико-практичні матеріали краєзнавчо-екологічного напряму Київ 2014 УДК 021.4:821.161.2 (072) ББК 78.39+83.3(4 УКР)я73 У 45 Знайди свою річку : метод.-практ. матеріали краєзн.-екол. напряму / Упр. культури, національностей та релігій Київ. облдержадмін., Київ. обл. б-ка для дітей ;...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ Україна в Центрально-Східній Європі Випуск 9– Київ-2010 Затверджено до друку вченою радою Інституту історії України НАН України 23 листопада 2010 р., протокол № 10 Тексти подаються в авторській редакції Оригінал-макет підготувала Любов Зубець Тексти до друку підготувала Таміла Лащенко Україна в Центрально-Східній Європі. — Вип. 9–10. — К.: Інститут історії України НАНУ, 2010. — 380 с. У наукових розвідках, вміщених на сторінках...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ СОЦІОЛОГІЯ. Тексти лекцій (для студентів усіх спеціальностей і форм навчання) Київ 2009 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ СОЦІОЛОГІЯ. Тексти лекцій (для студентів усіх спеціальностей і форм навчання) Всі цитати, цифровий Та фактичний матеріал, бібліографічні відомості перевірені Підписи авторів „2007р. Київ 2007 УДК ББК З16.(0758)...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»