WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«Стратегія економічного розвитку України, вип. 26—27 (2010) Таким чином, на нашу думку, варто рекомендувати підприємствам при реалізації спільних з державою проектів і програм, і ...»

-- [ Страница 1 ] --

Стратегія економічного розвитку України, вип. 26—27 (2010)

Таким чином, на нашу думку, варто рекомендувати підприємствам при реалізації спільних з державою проектів і програм, і використовуючи такий інструмент

як СЗП з метою балансування різних груп інтересів, структурувати показники по

кожній окремій складовій управління підприємством в межах вище перелічених

затверджених державою типів. При цьому особливу увагу потрібно звернути на

складову «Взаємовідносин із державою та місцевими органами», адже саме в цій частині найбільше буде відстежуватися стан реалізації конкретних завдань з метою досягнення спільних цілей по програмі та окремих цілей щодо стратегії та довгострокової мети кожного об’єкта господарювання зокрема.

Отже, основними завданням подальших наукових досліджень у даному напрямку повинні стати: обґрунтування та структурування існуючих показників ефективності та результативності СЗП при реалізації програм в межах визначених законодавчо типів з метою уніфікації підходів до оцінки програм для забезпечення чіткості, зрозумілості і прозорості процесу виконання спільних програм і проектів.

Література

1. Закон України від 01.07.2010 № 2404 — УІ «Про державно-приватне партнерство».

2. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Концепція застосування програмноцільового методу у бюджетному процесі» від 14.09.2002 р. № 538—р.

3. Павлів О. Б. Удосконалення стратегічного управління цільовим використанням обмежених ресурсів на основі системи збалансованих показників (СЗП) / О. Б. Павлів // Стратегія економічного розвитку України: зб. наук. пр. — 2007. — №20—21. — С. 144—150.

4. Януль І. Є. Застосування програмно-цільового методу формування бюджетів / І. Є. Януль // Фінанси України. — 2003. — № 8. — С. 19—26.

5. Оцінювання державних політики та програм: Посібник для викладачів з овс.-проф.

прог. підгот. магістрів держ. упр. / Т. Англерид, А. Андерсен, І. Артим та ін. — К.: Всеувито, 2003.

6. Ведунг Еверт. Оцінювання державної політики і програм / Пер. з англ. В. Шульги.

— К.: Всеувито, 2003.

Стаття надійшла до редакції 30.05.2010 р.

І. В. Король, аспірантка, УДК 330.34.01 кафедри політичної економії, обліково-економічних факультетів, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ІСТОРИЗМУ

У ДОСЛІДЖЕННІ КРИТЕРІЇВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Анотація. Через призму теоретичних розробок німецької історичної школи в статті ідентифіковано та охарактеризовано основні групи факторів, які впливають на конкурентоспроможність національної економіки. Визначено ключові елементи, які в сучасних умовах глобалізації та інтернаціоналізації роблять економіку країни успішною та процвітаючою. Сформульовано основні рекомендації щодо підвищення рівня конкурентоспроможності національної економіки для державного управління.

Ключові слова: конкурентоспроможність, національна економіка, глобалізація, продуктивні сили, національний капітал, людський капітал, інтелектуальний капітал, інститут, інституціональна структура.

© І. В. Король 2010

–  –  –

Вступ. Невпинне зростання взаємозалежності і взаємопов’язаності національних економік у ході динамічних процесів економічної глобалізації робить дедалі актуальнішими питання забезпечення їхньої конкурентоспроможності як запоруки сталого поступального розвитку. Підвищення ступеня інтегрованості країн з різними рівнями соціально-економічного розвитку та конкурентними можливостями висувають необхідність дослідження теорії та прикладних аспектів конкурентоспроможності національної економіки.

У зв’язку з цим, особливої уваги заслуговує аналіз існуючих підходів до визначення цієї наукової категорії та критеріїв оцінки її основних складових. Більш детальне опрацювання вище зазначених питань буде сприяти формуванню і правильній розстановці пріоритетів, необхідних для підвищення конкурентоспроможності національної економіки в умовах поглиблення міжнародних зв’язків.

Мета статті. Метою статті є дослідження сутнісних особливостей конкурентоспроможності національної економіки, обґрунтування чинників і шляхів її розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз еволюції економічної наукової думки з конкурентоспроможності дозволяє виділити теоретичні розробки представників німецької історичної школи.

Саме вони вперше зуміли глибоко та комплексно розглянути цю категорію, застосувавши історичний та інституціональний підходи. Так, зокрема, засновник та головний ідеолог цієї школи Ф. Ліст підкреслював, що конкурентоспроможність нації визначається не розмірами матеріального багатства, як вважали меркантилісти та класики, а ступенем розвитку продуктивних сил, акцентувавши таким чином більше увагу не на структурі виробництва, як це робили попередники, а на його потенціалі.

Для ілюстрації цієї точки зору Ф. Ліст у праці «Національна система політичної економії» (1841) наводить цікавий приклад з двома главами сімейств, де один батько кладе гроші під процент (це веде до збільшення мінових цінностей), а інший використовує свої заощадження на освіту синів (ці дії ведуть до росту продуктивних сил). У майбутньому, зазначає вчений, такі дії у першому сімействі призведуть до все більшого дроблення хазяйства між членами сім’ї і бідності, а в другому — до пробудження та розвитку маси талантів, де кожне наступне покоління буде мати більший запас сил для придбання матеріальних багатств, ніж попереднє [1, с. 127]. Цей приклад алегорично показує основні акценти, на які має робити наголос суспільство при розробці конкурентної економічної політики.

Вище зазначені акценти в аналізі німецької історичної школи дозволяють виділити наступні групи факторів, що впливають на конкурентоспроможність національної економіки:

Так, до групи економічних факторів Ф. Ліст та інші представники німецької історичної школи відносили:

1. Сформованість та структура розподілу національного капіталу за галузями народного господарства. Згідно з Ф. Лістом, національний капітал — це, з одного боку, результат взаємодії інтелектуального та матеріального капіталу, а з другого боку, система взаємозв’язків між землеробським, мануфактурним та комерційним капіталами [1, с. 189].

Учений вказує, що держава має стимулювати процес нарощення національного капіталу, при чому як матеріального, так і інтелектуального; скоординовано здійснювати підтримку національної індустрії, оскільки остання впливає на всі інші сфери розвитку країни та на конкурентоспроможність загалом. Свою позицію вчений аргументує тим, що «нація, яка займається виключно сільським господарством, схожа на людину, якій не вистачає однієї руки для заняття матеріальним

Стратегія економічного розвитку України, вип. 26—27 (2010)

виробництвом. Якщо така нація обмінює свої сільгосппродукти на іноземні промислові вироби, то по суті є безрукою людиною, яка ще й спирається на чужу руку.

Здавалось би, ця опора корисна для неї, проте вона не замінює собою відсутньої руки, оскільки її діяльність знаходиться в залежності від чужої волі» [1, с. 142].

Таким чином, відповідно до рекомендацій німецької історичної школи, нації, щоб не впасти в залежність від інших країн і досягти високого рівня розвитку, треба перерозподіляти свої капітали на користь промислового виробництва та збільшувати обсяги національного капіталу загалом.

У сучасних умовах завдяки впливу НТР та НТП утвердився новий тип економіки — економіка знань, що в свою чергу привело до зміщення акцентів у стратегії розвитку країн з матеріальної на нематеріальну сферу. Таким чином, переважання частки національного капіталу у промисловості є визначальною рисою країн, що розвиваються, і які знаходяться на індустріальній сходинці розвитку;

розвинені ж країни, що перебувають на постіндустріальній стадії, концентрують свої капітали на сфері нематеріального виробництва. Тому країни, що бажають збільшити свою конкурентоспроможність, мають поступово перерозподіляти національний капітал на користь сфери послуг, не забуваючи при цьому про розвиток та підтримку матеріальної сфери.

2. Рівень розвитку та розмір внутрішнього товарного ринку. На думку Ліста, «в десять разів краще експлуатувати внутрішні ринки, зберігши їх за собою, ніж шукати багатства зовні. Лише у тому випадку, коли нація доведе фабрично-заводську промисловість до вищого ступеня розвитку, зовнішня торгівля досягне більшого значення, ніж внутрішня» [1, с. 160]. Розглядаючи великі та місткі внутрішні ринки як важливу конкурентну перевагу нації, вчений говорить про необхідність їх захисту шляхом відповідної протекціоністської економічної політики. В цьому він убачає елемент промислового виховання нації.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Ця рекомендація представників історичної школи є актуальною і сьогодні. Так, нещодавня фінансово-економічна криза засвідчила, що нації, які мали розвинений і місткий внутрішній ринок (наприклад, Китай) меншою мірою постраждали від кризи, ніж ті, які робили акцент на зовнішньому (наприклад, США). Саме тому розвиток вище зазначеної складової є надзвичайно важливим для стабільного розвитку країни.

3. Товарна структура торговельного балансу. За Лістом, «нація тим багатша, чим більше вивозить мануфактурних товарів і чим більше ввозить сировинної продукції» [1, с. 35].

Цей критерій було вперше сформовано меркантилістами, задовго до теоретичних розробок німецької історичної школи, і в лоні першої економічної школи пройшов певну еволюцію. Так, представники раннього меркантилізму були прихильниками «активного грошового балансу» і рекомендували керівництву держави продавати на зовнішньому ринку якомога більше будь-яких товарів, а купувати — якомога менше. Такі дії вели до накопичення золота, яке за тих часів ототожнювалось із багатством нації. Ідеологи ж пізнього меркантилізму розвивали доктрину «активного торговельного балансу», який забезпечувався шляхом активізації зовнішньої торгівлі при перевищенні доходів від експорту порівняно із витратами на імпорт. Крім цього, вони виступали за обмеження імпорту готової продукції;

заборону чи обмеження вивезення сировини та заохочення її ввезення.

У сучасних умовах врахування впливу особливостей товарної структури торговельного балансу на конкурентоспроможність національної економіки продовжує залишатись актуальним. Так, наприклад, цей фактор використовуються експертами Всесвітнього економічного форуму як один з критеріїв визначення стадії еко

<

80 Прогнозування та державне регулювання економіки

номічного розвитку країни. Вважається, що держави, які експортують більше 70 % сировини в загальному обсязі експорту (товарів і послуг), є значною мірою залежними і перебувають на низьких стадіях розвитку, як-то «країни факторного розвитку економіки». Тому однією з рекомендацій (на нашу думку, другорядних) таким країнам для переходу на вищу сходинку в економічному розвитку є збільшення експорту готової продукції та імпорту сировини.

4. Рівень розвитку шляхів сполучення. Ф. Ліст вказує, що нація тим сильніша, чим розвиненішою є її транспортна мережа. Наявність річок, вихід до моря, розвиненість залізничної системи є необхідною умовою повноцінного розвитку промисловості, що сприяє розширенню обороту мінеральних ресурсів, готової продукції держави і забезпечує тим самим сталість збуту і розвиток внутрішнього ринку.

Дійсно, всеосяжна та ефективна інфраструктура є і сьогодні критичною для забезпечення ефективного функціонування економіки, та є важливим фактором, що визначає розміщення економічної активності. Добре розвинута інфраструктура знижує ефект відстані між регіонами, інтегрує національний ринок та з’єднує його з ринками інших країн та регіонів з низькими витратами.

До групи неекономічних факторів Ф. Ліст та інші представники німецької історичної школи відносили:

1. Географічні умови розвитку країни, а саме: клімат; наділеність природними ресурсами; розмір території, кількість населення тощо. Ф. Ліст відмічає, що найкращі умови для розвитку мають держави помірного поясу, адже саме такий клімат дає можливість створювати товари першої необхідності найкращої якості та найкраще підтримує розумове та фізичне напруження. Крім цього, добробуту держави сприятимуть велика площа території та висока густота населення, оскільки це дає можливість розміщувати та розвивати велику промисловість.

Ми погоджуємося, що всі ці елементи, відзначені представниками історичної школи, є природнім багатством країни і створюють гарну базу для розвитку народного господарства. Проте в сучасних умовах цей критерій є другорядним фактором впливу на конкурентоспроможність, оскільки країни, невеликі як за площею, так і населенням, з бідним природо-ресурсним потенціалом, попри всі ці обмеження, змогли досягти високих показників розвитку (наприклад, Швейцарія, Данія, Японія та ін.).

2. Ступінь національної єдності, національного розподілу та асоціації продуктивних сил. Наріжним каменем системи поглядів німецької історичної школи є поняття нації. На думку Ф. Ліста, вона є певним цілісним утворенням, що об’єднане спільною мовою, мораллю, історичним розвитком і державним устроєм. Тільки в рамках цієї цілісності можливий добробут і розвиток кожної особистості. Проаналізувавши значний історичний матеріал, учений прийшов до висновку, що єдність нації — це важлива передумова стійкого добробуту. Окреме покоління, якщо цього потребують національні інтереси, повинне пожертвувати своїм добробутом, комфортом, задоволенням заради розвитку продуктивних сил країни. В цьому є сутність промислового виховання нації, адже, як свідчать численні приклади з історії, в країнах, де приватний інтерес був підкорений національному і де покоління переслідували єдину мету — нації досягали високих ступенів розвитку, і навпаки — цілі нації гинули через те, що протягом тривалого часу не охороняли інтереси власної культури та могутності [1, с. 143].

У сучасних умовах цінність цього фактору не зменшилась. Так, у таких високорозвинених країнах, як Німеччина, Японія, Таїланд, Південна Корея та ін., патріотизм та національна єдність стали рушіями економічного розвитку та вивели їх на перші позиції у світі.

Стратегія економічного розвитку України, вип. 26—27 (2010)Pages:   || 2 | 3 |
Похожие работы:

«ISSN 2221-5719 (Print) ISSN 2221-9471 (Online) ISSN 2307-7956 (CD-ROM) Київський міжнародний університет Інститут світової економіки та міжнародних відносин НАН України ПРОБЛЕМИ міжнародних відносин Збірник наукових праць Випуск КиМУ – ISSN 2221-5719 (Print) ISSN 2221-9471 (Online) ISSN 2307-7956 (CD-ROM) ББК 66.4 (0) ППроблеми міжнародних відносин : [зб. наук. праць / наук. ред. Канцелярук Б. та ін.]. – К. : КиМУ, 2014. – Вип. 9. – 260 с. У збірнику висвітлюються цивілізаційні аспекти...»

«М.Г. Тур Риторика в предметному полі практичної філософії // Практична філософія. №4. – 2008. – С.153-161. Анотація. У статті досліджується місце і роль риторики в предметному полі філософії, точки дотику й розбіжності в тривалій еволюції історії їх стосунків. На тлі аналізу методологічних засад практичної філософії Арістотеля окреслюються передумови становлення класичної риторики; актуалізується питання взаємопроникнення та метаморфоз риторики й філософії (зокрема герменевтики), політики й...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і НАУКИ УКРАЇНИ СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ГУМАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО–ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ Науково–методичний збірник ( Випуск ХLVІ ) Слов’янськ – 2009 ISBN 5–7763–4577– УДК 371.13 ББК 74. Г. Гуманізація навчально–виховного процесу: Збірник наукових праць. – Вип. ХLVІ /За заг.ред. проф. В.І. Сипченка. – Слов’янськ: СДПУ, 2009. – 369 с.Редакційна колегія: – кандидат педагогічних наук, професор Сипченко В.І. (відповідальний редактор). – доктор педагогічних наук,...»

«ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.Н.КАРАЗІНА КАДИКОВА ІРИНА МИКОЛАЇВНА УДК 332.72:631.145 ФОРМУВАННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ Спеціальність 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Харків – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є.Жуковського „ХАІ” Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник – доктор...»

«I»–‹  –“—¬» ББК 63.3(4Укр=Укр.) Н Центр пам’яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам’яток історії та культури Ніжинська міська організація Українського товариства охорони пам’яток історії та культури Редакційна рада: к.і.н. О.Б. Коваленко (голова ред. ради), д.ф.н. О.Г. Астаф’єв, к.ф.-м.н. М.М. Астаф’єва, д. політ. н. О.Д. Бойко, к.і.н. А.М. Острянко, О.А. Опанасенко (заст. голови ред. ради), д.ф.н. Г.В. Самойленко, к.і.н. О.М. Титова (заст. голови ред. ради), С.Ю. Зозуля...»

«Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, 2013, вип. XXXV Історія України УДК 94(477)12/16 І. А. Мельничук ҐЕНЕЗА ФОРМУВАННЯ КОЗАЦТВА ЯК ОКРЕМОЇ СОЦІАЛЬНОЇ СТРАТИ У статті подано версію історичних витоків козацької спільноти. Проводиться думка про безперервність процесу поповнення слов’янською військово-промисловою людністю степового прикордоння під час формування і розквіту Київської держави, в період політичного дроблення Русі, монгольського та...»

«УДК 332.14:711.4 Біловодська Олена Анатоліївна, канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри маркетингу та УІД Сумського державного університету; Гайдабрус Наталія Віталіївна, магістрант факультету економіки та менеджменту Сумського державного університету ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ БРЕНДА МІСТА У статті розкрито актуальність та роль бренда міста у формуванні його конкурентних переваг. Наведено цілі міста та держави у створенні бренда міста та розроблено підхід до формування стратегії...»

«Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. Вип. 21.3 6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ УДК 215:231.75:128 Проф. В.П. Шлапак, д-р с.-г. наук – Національний дендрологічний парк Софіївка НДІ НАН України ТРИ ФОРМИ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ НА ЗЕМЛІ ЯК ЯВИЩЕ ПРИРОДИ Висвітлено життя людини залежно від рівнів ядерного наповнення: Земного, Місячного і Сонячного. Доведено, що енергетично людина живе на водневій і вуглецевій матеріях, енергіях, де домінантною до народження є воднева енергія, космічна матерія, яка...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія філол. 2007. Вип. 41. С. 80-87 Ser. Philologi. 2007. № 41. P. 80-87 УДК 801.81(477)(091)19 “ЗАПИСКИ О ЮЖНОЙ РУСИ” ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША В ОЦІНЦІ ВІКТОРА ПЕТРОВА Богдана ГЛАДИШ-ОЛЕЙКО Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра української фольклористики імені академіка Філарета Колесси, вул. Університетська, 1/345, Львів, Україна, e-mail: folklore@franko.lviv.ua Розглянуто монографію Віктора Петрова “Пантелимон Куліш у п’ядесяті...»

«ЦЕНТР ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВА Нацiональної академії наук України і Українського товариства охорони пам’яток історії та культури ПРАЦІ ЦЕНТРУ ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВА Збірник наукових праць Випуск 19 КИЇВ Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК УДК [930.2+069](477)(06) ISSN 2078-0133 Центр пам’яткознавства Національної академії наук України і Українського товариства охорони пам’яток історії та культури Рекомендовано до друку Вченою радою Центру пам’яткознавства НАН України і УТОПІК (протокол № 7 від 21...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»