WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 81 |

«ФІЛОСОФІЯ ФІНАНСОВОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ: ЛЮДИНА У СВІТІ ГРОШЕЙ Збірник наукових праць Львів Редакційна колегія: Т. С. Смовженко, доктор економічних наук, професор В. Д. Базилевич, доктор ...»

-- [ Страница 1 ] --

Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ)

Українське філософсько-економічне наукове товариство

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Московський державний університет імені М. В. Ломоносова

Львівський національний університет імені Івана Франка

Інститут досліджень економіки і суспільства ХХІ століття

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

ФІЛОСОФІЯ

ФІНАНСОВОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ:

ЛЮДИНА У СВІТІ ГРОШЕЙ

Збірник наукових праць Львів

Редакційна колегія:

Т. С. Смовженко, доктор економічних наук, професор В. Д. Базилевич, доктор економічних наук, профессор, чл.-кор. АН України В. Г. Бодров, доктор економічних наук, профессор М. А. Вознюк, кандидат економічних наук, доцент Й. А. Габер, доктор економічних наук габілітований, професор А. А. Гриценко, доктор економічних наук, професор, чл.-кор. АН України О. О. Другов, доктор економічних наук, доцент В. В. Ільїн, доктор філософських наук, професор А. Я. Кузнєцова, доктор економічних наук, професор В. П. Мельник, доктор філософських наук, професор Ю. М. Осипов, доктор економічних наук, професор С. В. Пролеєв, доктор філософських наук, професор З. Е. Скринник, доктор філософських наук, професор Г. Ф. Хоружий, доктор філософських наук, професор Затверджено до друку вченою радою Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ), протокол № 7 від 19 березня 2014 року УДК 1:336:001.891(08) Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей : зб. наук. пр.

/ редколегія ; відп. секретар З. С. Скринник. – К. : УБС НБУ, 2014. – 451 с.

ISBN 978-966-484-208-9 Збірник наукових праць містить результати досліджень Українського філософсько-економічного наукового товариства, виконаних у 2013–2014 роках і оприлюднених на VІІ Міжнародних філософсько-економічних читаннях «Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей», які відбулися в Університеті банківської справи Національного банку України (м. Київ) у травні 2014 року.

Розглядаються гуманітарні проблеми, викликані зростанням ролі грошей у соціальному житті в пострадянський період та загрозою тоталізації інструментально-раціоналізованих монетарних відносин у життєвому світі української людини. Досліджуються історична еволюція грошей як феномена культури, її вплив на зміст ментальних парадигм, світоглядні передумови перетворення людини із об’єкта всевладдя грошей на свідомого суб’єкта грошових відносин.

ISBN 978-966-484-208-9 © Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ), 2014 ЗМІСТ Вступне слово

РОЗДІЛ 1. Теорія і практика економічної модернізації

А. А. Гриценко, В. О. Корнівська. Цілі монетарної політики: теорія та практика

В. Г. Бодров. Стратегічні орієнтири державного регулювання економіки в умовах невизначеності

Т. С. Смовженко, З. Е. Скринник. Революція гідності та економічна модернізація: чи здолаємо «ефект колії»?

Й. А. Габер. Європа цінностей чи суперництва?

С. В. Пролеєв. Економічний дискурс перед викликами сучасності

О. В. Кузнецов. Посткризова інерція глобальної фінансово-економічної парадигми

О. О. Другов. Стратегічніц напрями інтелектуалізації економіки та проблеми гальмування її розвитку в Україні

В. В. Липов. Ринок і гроші як інститути в аксіологічній дилемі індивідуалізм / корпоративізм моделей капіталізму

Р. Ф. Пустовійт, В. І. Гунько. Генезис та перспективи дослідження сутності соціально-економічної ефективності

Т. О. Панфілова. Нерівність доходів – виклик стабільності глобального економічного розвитку

О. М. Яцунь. Креатив «людського капіталу» в динаміці глобальних трансформацій: економічний аспект

О. І. Кадикало. Стимулюючі чинники реалізації інвестиційно-інноваційної моделі розвитку регіонів України

М. П. Іщенко І. І. Руденко. Висока економічна культура – нормативний критерій ефективного управління сучасним виробництвом

Н. Ю. Олійник. Історичні аспекти соціально-економічної емансипації українських жінок (середина ХІХ – початок ХХ століть)

М. В. Ілляхова. Формування креативної компетентності як основи розвитку інноваційної економіки

Н. М. Кузьмінська. Українська людина в лабіринтах фінансоміки

РОЗДІЛ 2. Методологічні запити філософських смислів економіки......... 14 Ю. М. Осипов. Філософічні одкровення

В. В. Ільїн. Етос економіки в дискурсі метафізики: гносеологічний аспект.... 16 І. Ю. Фомічов. Етика поведінського радикалізму

В. П. Мельник. Феномен науки у нових реаліях цивілізаційних запитів........... 173 М. А. Вознюк, З. Е. Скринник. Історична еволюція грошей як феномена культури: методологічний аспект

П. В. Скотний. Методологічні дискурси в контексті онтології економічної теорії

М. О. Нестерова. Раціональне мислення в контексті фінансової цивілізації.. 207

О. В. Твердовська. Форми організації людської діяльності:

філософсько-методологічний контент

О. Б. Петінова. Методологія дослідження нової економічної людини:

метод моделювання

О. С. Зотова. Монетаристська свідомість та її соціальні альтернативи.......... 23 Г.В. Ільїна. Дискурс про невизначеність: філософсько-економічний контекст

О. М. Кожем’якіна. Культура довіри в концептуальних інтерпретаціях економіки ідентичності

Т. П. Дяк. «Світ грошей» в умовах «суспільства знань»: синергетичний вимір

РОЗДІЛ 3. Україна 2014 року: соціальна ціна економічної модернізації... 26 О. О. Шморгун. Етнонаціональний вимір антикризової моделі розвитку та Україна

О. К. Любчук. Громадянські цінності в контексті становлення національнокультурної ідентичності в Україні

І. З. Скловський. Феномен метафізики національної ідеї в динаміці етносоціальних змін

Ф. П. Власенко. Конструктивна роль ідеології в сучасних умовах соціальноекономічного буття України

С. Ф. Гаркавий. Соціально-економічні наслідки анексії Криму Росією:

що далі?

З. М. Комаринська. Економічна складова діяльності українських націоналістів у боротьбі за відновлення незалежності української держави (1930–1950-ті рр.)

А. В. Сакун. Соціоекономічні смисли життя в практиках сучасності............... 312 Т. О. Чистіліна. Проблеми ціннісних орієнтирів українського суспільства та філософсько-теоретичні основи їх подолання

М. П. Мартьянов. Економізм як імператив сучасної людини

Г. С. Петренко. Грошова складова в системі соціальної діяльності:

перспективи ідентичності

І. І. Бегей. З теорії і проактики анархізму в Україні

О. Чорний. Демократія в умовах неоліберального капіталізму

В. А. Єрмоленко. Проблема реабілітації природного задля розвитку в умовах імперіалізму грошей

Д. О. Головатий. Функціонування ринків в умовах недосконалої інформації у мережевій економіці

О. В. Філіповський. «Брудні» гроші – бактеріологічна зброя?

РОЗДІЛ 4. Світоглядні орієнтири економічної освіти

Г. Ф. Хоружий. Студентоцентризм як принцип академічної культури............ 382 В. Л. Осецький, О. М. Яцунь. Інститут освіти в процесах європейської інтеграції: ціннісний вимір

Г. Я. Дутка, Л. М. Смага. Аксіологічний підхід до формування змісту професійної освіти

З. В. Гіптерс. До проблеми впровадження економічної освіти та фінансової грамотності дітей і дорослих: традиції минулого і сучасність

І. І. Шупик. Освіта в контексті сучасного економічного розвитку країни....... 423 О. М. Максимович. До проблеми формування громадянської свідомості та самосвідомості зростаючої особистості

В. Б. Гриців. Формування професійно-етичної компетентності у майбутніх фахівців банківської справи у процесі вивчення гуманітарних дисциплін

Н. І. Дзеньдзюра, Ю. С. Басиста. Гендерні стереотипи у професійному спілкуванні

ВСТУПНЕ СЛОВО

За традицією, у травні у Львівському інституті банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) відбуваються вже Сьомі Міжнародні філософсько-економічні читання «Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей». Особливість нинішніх Читань у тому, що вони припали на переломний час – час великих сподівань і великих викликів для України.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Не випадково центральними темами Читань – 2014 є дві взаємопов'язані проблеми, які перебувають у центрі складних процесів у сучасній Україні. Перша з них – це аксіологічна дилема розвитку: Європа цінностей чи суперництва? Ключову доповідь з цієї теми ініціював і виносить на обговорення Ю. А. Габер, доктор економічних наук, професор Вищої школи банківництва в м. Познані, Республіка Польща. Як почесний член Українського філософсько-економічного наукового товариства і фахівець, добре обізнаний із ситуацією в Європейському Союзі, професор Габер аналізує євроінтеграційні перспективи України. Цей погляд «іззовні» органічно доповнює друга за порядком, але не за значущістю тема: роль і місце вітчизняної інтелектуальної еліти в економічній та соціальній модернізації українського суспільства. Цій проблемі на Читаннях – 2014 присвячений круглий стіл «Інтелектуали – мораль – влада в контекстах європейської інтеграції України», який веде доктор філософських наук, професор Національного університету «Києво-Могилянська академія», головний редактор журналу «Філософська думка», провідний науковий співробітник Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України С. В. Пролеєв.

Представлені у Збірнику наукових праць результати міждисциплінарних досліджень членів Українського філософсько-економічного наукового товариства з Києва, Львова, Черкас, Донецька, Харкова, Одеси, Івано-Франківська, Дрогобича є важливим внеском у вивчення соціальної природи сучасних грошей.

–  –  –

ЦІЛІ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА Сучасний фінансово-інституційний простір перебуває сьогодні на етапі активних трансформацій, зміни стосуються не тільки організаційної структури регулювання в контексті співвідношення національних та наднаціональних інститутів управління, – системні трансформації розвиваються в глибинних підходах до визначення самого змісту регулювання, його складових та цільових показників. В сучасних умовах ці процеси мають реалізуватися і в системі монетарного регулювання та визначення цілей грошово-кредитної політики, адже посткризове відновлення та формування основ усталеного економічного розвитку напряму залежить від адекватності заходів монетарної політики обраним цілям.

Офіційна європейська практика визначення цілей монетарної політики заснована на домінуванні стабільності цін в економіці як головної цілі грошовокредитного регулювання. Наприклад, підходи Банку Англії до визначення монетарної стабільності ґрунтуються на домінанті її внутрішньо-економічних проявів: «грошово-кредитна стабільність означає стабільні ціни і довіру до національної валюти. Стабільність цін визначається цільовим показником інфляції, який Банк прагне досягти шляхом виконання рішень, прийнятих Комітетом з монетарної політики» [1] (далі КМП). В той же час низька інфляція не є самоціллю, адже важливе значення мають також довгострокова стабільність в економіці, стале зростання та зайнятість. Проведення грошово-кредитної політики в Великобританії засноване на встановленні ціни на гроші – облікової ставки, втім в умовах кризи у березні 2009 року до заходів монетарної політики КМП додав безпосереднє введення грошей в економіку шляхом викупу фінансових активів [1].

Як і у випадку Банку Англії, підтримка цінової стабільності є основним завданням Євросистеми і єдиної грошово-кредитної політики, це закріплено в Договорі про функціонування Європейського союзу (далі Договір), статтею 127 (1). Незважаючи на завдання Євросистеми щодо підтримки загальної економічної політики з метою внесення вкладу у досягнення цілей Союзу, до яких, зокрема, відносяться повна зайнятість і збалансоване економічне зростання, Договір встановлює чітку ієрархію цілей для Євросистеми, – першорядне значення має цінова стабільність. Договір демонструє, що забезпечення стабільності цін є найбільш важливим внеском, що монетарна політика може зробити для досягнення сприятливого економічного середовища і високого рівня зайнятості [2].

Сьогодні в наукових колах з’являються публікації, що свідчать про розширення європейського розуміння стабільності грошової одиниці. Так, характеризуючи стійкість євро, президент університету Бокконі, екс-міністр економіки та фінансів Італії Маріо Монті вказав, що оцінювати стійкість валюти можна виходячи з внутрішньої купівельної спроможності стосовно товарів і послуг і з точки зору валютного курсу [3]. Але й такої характеристики явно не достатньо, адже вона є абстрактною, такою, що не відображає всіх складових монетарної стабільності.

В якості цілі грошово-кредитної політики найчастіше вибирають інфляцію.

Але оскільки грошово-кредитна політика є складовою загальноекономічної політики, то серед її цілей можна зустріти також зайнятість та економічне зростання. Останні є серед цілей, якими опікується ФРС США. В цьому контексті необхідно розрізняти внутрішні і зовнішні (макроекономічні) цілі грошово-кредитної політики. Внутрішні цілі перебувають в грошово-кредитній сфері, а зовнішні (макроекономічні) виходять за її межі. Інфляція з'єднує трикутник макроекономічних цілей (економічне зростання, зайнятість, інфляція) з трикутником грошово-кредитних цілей (обмінний курс, процентні ставки, інфляція) і трикутником фінансових цілей (бюджетний баланс, платіжний баланс, інфляція). В залежності від стратегії ці цілі можуть бути основними або проміжними, чи перетворюватися в інструмент досягнення основної цілі. Так, при таргетуванні інфляції остання є основною ціллю монетарної політики, а облікова ставка Центрального банку – інструментом. Обмінний курс при цьому повинен знаходитися у вільному плаванні. При таргетуванні обмінного курсу, інші монетарні цілі є проміжними або інструментальними.

Стабільність грошової одиниці є вихідною умовою для забезпечення стабільності фінансової системи і збалансованого економічного розвитку.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 81 |
Похожие работы:

«УДК 398.4 Микола Кугутяк (м. Івано-Франківськ, Україна) ББК 63.3-7 СКЕЛЬНІ СВЯТИЛИЩА ПОКУТСЬКО-БУКОВИНСЬКИХ КАРПАТ У першій частині статті йдеться про відкриття брамоподібного скельного святилища, виявленого в Покутсько-Буковинських Карпатах. Установлено його структуру, конструктивні особливості, здійснено опис та інтерпретацію скельних рельєфів, знаків і символів. Ключові слова: скельні святилища, Покутсько-Буковинські Карпати, знаки, символи. Покутсько-Буковинські Карпати входять до...»

«МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІКИ» (1-2 листопада 2013 року) м. Острог УДК 37(063) ББК 74.00я43 А 43 А 43 Актуальні питання сучасної педагогіки. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Острог, 1-2 листопада 2013 року). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2013. – 104 с. ISBN 978-617-7041-36-7 У збірнику представлені матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної педагогіки»....»

«Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, 2013, вип. XXXVI УДК 94[(73:420):510]1895(043.3) І. Б. Лукач ПЕРША ВЕНЕСУЕЛЬСЬКА КРИЗА (1895 р.) ТА НОВЕ ПРОЧИТАННЯ ДОКТРИНИ МОНРО У ЛАТИНОАМЕРИКАНСЬКІЙ ПОЛІТИЦІ США Стаття присвячена вивченню поворотного моменту в історії американської зовнішньої політики та Латинської Америки зокрема – Венесуельській кризі 1895 р. – дипломатичному конфлікту між Венесуелою та Великою Британією за прикордонну територію. Президент США...»

«Стратегія економічного розвитку України, вип. 26—27 (2010) Таким чином, на нашу думку, варто рекомендувати підприємствам при реалізації спільних з державою проектів і програм, і використовуючи такий інструмент як СЗП з метою балансування різних груп інтересів, структурувати показники по кожній окремій складовій управління підприємством в межах вище перелічених затверджених державою типів. При цьому особливу увагу потрібно звернути на складову «Взаємовідносин із державою та місцевими органами»,...»

«ISSN 2078-4260. Вісник Львівського ун-ту. Серія книгозн. бібліот. та інф. технол. 2014. Вип. 8. С. 38–61 Visnyk of the Lviv University. Series Bibliol. Libr. Stud. Inform. Techn. 2014. Is. 8. P. 38–61 УДК 655.41-051(477.83)Головацькі ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ІВАНА ТА ЯКОВА ГОЛОВАЦЬКИХ У 1840–1848 рр. Олександр СЕДЛЯР Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка, вул. Драгоманова, 5, м. Львів, 79601, Україна, тел. (032) 239-43-58 ел. пошта: sedlyar@rambler.ru...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ВІСНИК ПРИКАРПАТСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО (присвячений 10-річчю Інституту мистецтв Прикарпатського національного університетут імені Василя Стефаника) ВИПУСК ІВАНО-ФРАНКІВСЬК ББК 72.4(4 Укр)+85 В-53 Друкується за ухвалою Вченої ради Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Протокол № 12 від 27.12.2011. Рецензенти: доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри теорії музики Львівської національної...»

«ISSN 2072-1692. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2012. № 50 УДК: 101.1; 371.13 С.О. ГАНАБА (кандидат філософських наук, докторант кафедри соціальної філософії та філософії освіти) Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Київ,Україна E-mail: sveta_ganaba@ukr.net ОСВІТНІЙ ІДЕАЛ ЛЮДИНИ КРІЗЬ ПРИЗМУ «КОЛЕКТИВНИХ УЯВЛЕНЬ» ЕПОХИ У статті акцентовано увагу на особливостях соціальної природи освіти. Наголошується, що освітній ідеал є продуктом суспільства та засобом, за допомогою якого...»

«МОВОЗНАВСТВО Стефан Младенов. – София, 1957. – 537 с.; 13. Сорочан О.В. Лексико-семантичні групи відприкметникових дієслів (семантичний та функціональний аспекти): автореф. дис.. канд. філол. наук: 10.02.01 / О.В. Сорочан; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К., 2006. – 19 с.; 14. Суперанская А.В. Общая теория имени собственного. – М., 1973. – С. 266; 15. Пронина Е.В. Глагольная лексика старославянского языка в системном рассмотрении. – Тула: Изд-во ТулГУ, 2007. – 157 с.; 16. Шмелев Д.Н....»

«SWorld – 18-29 June 2013 http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/june-2013 MODERN PROBLEMS AND WAYS OF THEIR SOLUTION IN SCIENCE, TRANSPORT, PRODUCTION AND EDUCATION 2013 Доклад/Сельское хозяйство – Органическое земледелие УДК 631.147:504.38 Ракоїд О.О. ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ОРГАНІЧНОГО АГРОВИРОБНИЦТВА ДЛЯ ПОМ’ЯКШЕННЯ НАСЛІДКІВ ЗМІНИ КЛІМАТУ Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, Героїв...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Чорноморський державний університет імені Петра Могили Шитюк М. М., Горбуров Є. Г., Горбуров К. Є. ЗЕМЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ПОСТАТІ ЗНАНІ Навчальний посібник Миколаїв – 2011 УДК ??????? ББК 63.3 (4 Укр) Ш 64 Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для використання у вищих навчальних закладах та загальноосвітніх школах Україні (лист МО і НМСУ № ?? від ??.??.???? р.). Рекомендовано до друку Вченою...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»