WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ І ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ У відповідності з вимогами навчального плану ОНЮА студенти І курсу виконують курсову роботу з теорії держави і права. Прізвища ...»

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ І ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

У відповідності з вимогами навчального плану ОНЮА студенти І курсу виконують курсову

роботу з теорії держави і права. Прізвища студентів, які мають писати курсову роботу з зазначеної

дисципліни, визначаються розпорядженнями відповідних деканатів.

Курсова робота є певним підсумком процесу вивчення програмного матеріалу курсу теорії

держави і права, це своєрідний «звіт» студента в письмовій формі про набуті навички, вміння і знання. Сам процес виконання курсової роботи формує у студентів вміння самостійно працювати з науковою літературою, аналізувати законодавство, різні історичні події, ясно висловлювати свою точку зору, аргументувати думку тощо, викладати це у відповідній літературній формі.

Виконання курсової роботи виробляє у студентів навички дослідницьких пошуків, творчий підхід до вирішення тих чи інших проблем професійно-юридичної діяльності, самостійність у висновках, вміння стисло і чітко викладати матеріал визначеної теми в рамках твору встановленого обсягу. Всі ці якості натомність знадобляться в практичній діяльності юристам будь-якого фаху – адвокатам і суддям, слідчим і юрисконсультам, науковцям і працівникам прокуратури.

До курсової роботи встановлені наступні вимоги:

- курсова робота повинна свідчити, що студент оволодів знаннями з курсу теорії держави і права взагалі і матеріалом даної теми особливо, і зокрема, вільно орієнтується в правовому матеріалі;

вона має показати, що студент глибоко вивчив необхідну літературу, звертався до спеціальних джерел, відповідної наукової інформації;

курсова робота повинна виявляти вміння студента творчо підійти до проблеми, самостійно висвітлити питання теми;

вона має бути оформлена у відповідності зі встановленими вимогами.

Процес підготовки курсової роботи складається із наступних етапів:

вибір теми та її закріплення за студентом;

складання плану і обговорення його з науковим керівником;

підбір літератури та її вивчення;

написання і оформлення курсової роботи;

реєстрація і рецензування курсової роботи;

захист курсової роботи.

Розглянемо ці стадії більш ґрунтовно.

1. Вибір теми курсової роботи При виборі теми курсової роботи студент має керуватися своїми науковими нахилами і інтересами, знаннями матеріалу, можливостями використання тих чи інших літературних джерел.

При цьому він може звернутися за порадою до викладача.

Тематика курсових робіт розроблена і рекомендується кафедрою. Кількість тем розрахована на всіх студентів, які будуть писати курсову роботу з теорії держави і права (для кожної форми навчання та інститутів окремо).Одну і ту ж саму тему не можуть обрати двоє або декілька студентів.

Обравши ту чи іншу тему, студент повинен зареєструвати її на кафедрі, попередньо з'ясувавши у лаборанта кафедри по книзі реєстрації, чи не обрана ця тема іншим студентом. Зміна теми курсової роботи можлива лише з дозволу завідувача кафедри на підставі письмової заяви студента та наявності для цього поважних причин.

Перед написанням роботи слід визначитися, до якої саме теми курсу теорії держави і права відноситься обрана тема курсової роботи, ознайомитися зі списком основних джерел по темі, які містяться у цьому посібнику і визначити рамки майбутнього дослідження обраної теми.

2. Складання плану і обговорення його з науковим керівником План курсової роботи включає вступ, основну частину, яка може поділятися на окремі розділи та підрозділи, та висновки. В змісті вказуються назви розділів, підрозділів, сторінки, на яких вони розміщені. Головна вимога до плану курсової роботи – її структура має охоплювати основні питання, які дозволяють в повній мірі висвітлити зміст обраної теми. (Зразки планів курсових робіт - див. додаток 2).

Писати курсову роботу рекомендується тільки після схвалення її плану науковим керівником. В такому ж порядку в процесі написання курсової роботи можуть вноситися зміни до плану, корегуватися формулювання окремих питань.

Коли план роботи готовий, студент приступає до підбору необхідної літератури.

3. Підбір літератури та її вивчення Правильний вибір літератури забезпечує загальний успіх справи, науковий рівень роботи, всебічне та глибоке висвітлення питань обраної теми. Первинне коло наукових літературних джерел може складати список літератури до всіх тем курсу теорії держави і права (21 – 23 сторінки даного посібника) та список літератури до окремих тем курсу ( 24 – 58 сторінки даного посібника). Джерела, які безпосередньо стосуються окремих питань теми курсової роботи, підбираються студентом за допомогою каталогів, які є в бібліотеках. Бібліотека ОНЮА має сучасний комп’ютерний каталог літератури, який буде дуже корисний студентові.

Процес опрацювання визначеної літератури включає її уважне читання, розміщення, якщо необхідно, закладок, і конспектування матеріалу, який відноситься до тих чи інших питань роботи.

Такі записи прочитаного значно полегшать подальше написання тексту курсової роботи, бо автору потім залишиться тільки систематизувати і скомпонувати зібраний матеріал, та літературно опрацювати його. Особливо уважно необхідно виписувати ті фрагменти тексту, які будуть приводитися у роботі як цитати.

В процесі роботи над науковою літературою необхідно виписувати прізвище авторів, назви робіт, вказувати де і коли видана робота, скільки вона має сторінок. Коли йдеться про статтю в журналі, збірнику, то вказується автор статті, її повна назва, повна назва журналу чи збірника, в якому вона опублікована, рік його видання, номер і сторінки, на яких вміщена відповідна стаття.

На момент завершення роботи над підготовкою курсового твору у студента має скластися список використаної літератури Для того, щоб правильно скласти список використаної літератури, необхідно порадитись з науковим керівником щодо того, чи охоплює він найважливіші роботи по темі і чи не пропущені необхідні джерела.

В процесі написання курсової роботи, необхідно використовувати найновіші досягнення правової думки України, які публікуються в журналі "Право України", в матеріалах наукових симпозіумів і конференцій, збірках наукових праць.

Вивчення літератури рекомендується починати з праць, які є найбільш загальними по даній темі: підручників, монографій та інших матеріалів, а потім перейти до праць з окремих питань теми – наукових статей та доповідей.

Необхідно мати на увазі, що в науковій літературі можуть бути висловлені різні точки зору на одне і теж саме юридичне явище. В такому випадку студент може обрати ту наукову позицію, яку він вважає більш обґрунтованою, чи запропонувати власне бачення вирішення цієї наукової проблеми.

Працюючи зі спеціальною літературою, необхідно враховувати період видання книги чи статті, ті історичні умови, в яких вони були написані, критично і творчо оцінювати ті чи інші положення з позицій сучасного стану юридичної науки.

В процесі роботи над літературою у студента можуть виникнути свої власні думки, критичні зауваження та пропозиції, які також можуть бути висловлені в курсовій роботі за умови їх належного фахового обґрунтування.

Після ознайомлення з необхідними джерелами з обраної теми можливо приступати до написання тексту курсової роботи.

4. Написання тексту курсової роботи Написання тексту курсової роботи необхідно розпочинати з написання головної частини роботи – висвітлення основних питань плану. Після цього готуються вступ, висновки і список використаної літератури.

Перша вимога до змісту роботи - її самостійність. Робота повинна бути написана в певному відношенні “своїми словами”. В ній можливі цитати із використаної літератури, але з обов'язковим посиланням на джерело, та належним оформленням такого цитування.

Структура роботи повинна бути послідовною і логічною. Наперед необхідно продумати, які питання і в якій послідовності будуть висвітлені, а також, які висновки будуть зроблені.

Писати курсову роботу необхідно літературною мовою, класичним науковим стилем викладення матеріалу, чітким, розбірливим почерком, або друкувати на комп’ютері на окремих стандартних листах паперу, на одній стороні. Обсяг курсової роботи 35 - 40 рукописних (25-30 друкованих) сторінок.

Комп’ютерним способом роботи друкують через півтора інтервали з використанням шрифту текстового редактора Word – Times New Roman або Courier New, розміру 14. Текст курсової роботи слід друкувати, дотримуючись таких розмірів берегів: верхній і нижній – 20 мм, лівий – 25 мм, правий 10 мм.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Заголовки структурних частин курсової роботи “ВСТУП”, “РОЗДІЛ” “ВИСНОВКИ”, “СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ” треба виділяти при написанні, або друкувати великими літерами.

Кожну структурну частину курсової роботи починають з нової сторінки.

Сторінки слід нумерувати арабськими цифрами, дотримуючись наскрізної нумерації впродовж усього тексту. Титульний аркуш включають до загальної нумерації сторінок курсової роботи, номер сторінки на титульному аркуші не проставляють.

Курсова робота вкладається в папку. Листки обов'язково прошиваються.

Курсова робота повинна мати титульний лист, на якому вказується назва Академії, кафедра, прізвище та ініціали автора, тема, рік і місто виконання. (Зразок титульного листа - див. додаток № 1.) У вступі до курсової роботи обґрунтовується актуальність обраної теми, її значущість та ступінь розробки в юридичній літературі, вказуються найбільш відомі дослідники даної тематики та найважливіші дослідження.

Основна частина роботи викладається у трьох-п’яти розділах, приблизно однакових за обсягом. Кожний розділ у разі необхідності можна поділяти на підрозділи.

Розділи слід нумерувати арабськими цифрами. Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, відокремленого крапкою. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад, “1.1.” (перший підрозділ першого розділу). Далі йде заголовок підрозділу.

По ходу викладення матеріалу обов’язково робляться посилання на використану літературу (зноски). У посиланні вказується прізвище та ініціали автора, найменування роботи, місце видання, видавництво, рік видання, сторінка. При декількох посиланнях на одне й те саме джерело, замість найменування треба писати прізвище автора та “Вказ. праця. – стор. __”. Якщо посилання на одне й те саме джерело випадають на одну сторінку та йдуть поряд, достатньо написати “Там само. – стор.__”. (Зразок посилань на сторінках курсової роботи див. додаток №3).

Нумерація зносок має бути наскрізною.

У висновках викладаються найважливіші наукові та практичні результати, отримані в роботі, з формулюванням розв’язаної наукової проблеми та характеристики її значення для правничої науки і юридичної практики.

У кінці роботи має бути складений список використаної літератури. Вся література, яка використовувалася в процесі написання курсової роботи, розміщується в наступному порядку.

Список необхідно починати з нормативно-правових актів, послідовність яких визначається їх юридичною силою. Далі вказуються літературні джерела в алфавітному порядку прізвищ їх авторів. Монографії та збірки, які не мають на титульнім листі прізвищ авторів, включаються до списку згідно алфавітного розміщення заголовка.

У списку використаної літератури повинно бути не менше 25 джерел. (Зразок списку використаної літератури - див. додаток № 4.) Робота має бути засвідчена власним підписом автора.

Порушення правил оформлення курсової роботи є підставою для зниження оцінки, або навіть для повернення роботи на доопрацювання.

5. Реєстрація і рецензування курсової роботи.

Написана і оформлена згідно з встановленими вимогами курсова робота здається на кафедру теорії держави і права або надсилається поштою до деканату факультету заочного навчання чи деканату післядипломної освіти у термін, вказаний в навчальному плані.

Курсові робот приймає лаборант кафедри теорії держави і права, який вказує дату отримання роботи в журналі реєстрації курсових робіт і передає курсову роботу на рецензію відповідному викладачеві.

Викладач протягом одного тижня готує рецензію і робить висновок щодо можливості допуску курсової роботи до захисту. Якщо робота не допускається до захисту, вона повертається студенту і він її доробляє у відповідності до вказівок рецензента. Роботи, які допущені до захисту, разом з рецензією повертаються студентам для ознайомлення і підготовки до захисту.

Готуючись до захисту, студент має підготувати тези свого виступу обсягом від 2 до 3 сторінок друкованого тексту. Тези мають містити характеристику актуальності і значущості теми, розкривати зміст курсової роботи і показати власний підхід автора до вирішення поставленої у роботі проблеми.

6. Захист курсової роботи.

Згідно з встановленим кафедрою графіком студенти з’являються на захист, маючи при собі курсову роботу, рецензію і залікову книжку. Захист курсових робіт проходить в індивідуальному порядку, перед комісією кафедри, яка складається з 2-3 викладачів, включаючи рецензента.

На захисті студент повинен коротко ( в межах 10 хвилин) охарактеризувати актуальність і значущість теми, розкрити зміст курсової роботи і показати власний підхід до вирішення проблеми, відповісти на питання по темі, а також на зауваження рецензента. Після захисту курсової роботи комісія визначає оцінку, яка вноситься в залікову книжку.Похожие работы:

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ВИПУСК (частина І) ACTUAL PROBLEMS OF INTERNATIONAL RELATIONS КИЇВ – 201 Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць. Випуск 119 (частина І). К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин, 2014. – 193 с. У Збірнику розглянуто актуальні питання розвитку сучасних міжнародних відносин, та міжнародних...»

«Донецький національний медичний університет ім. М. Горького Бібліотека СІМЯ –ЦЕ ДЕРЕВО РОДИННЕ, З ШИРОКИМ ЛИСТЯМ НА ГІЛКАХ, ЦЕ РОЗДОРІЖЖЯ, ДЕ З ДИТИНСТВА, ЖИТТЄВИЙ ПОЧИНАЄМ ШЛЯХ. Усе починається з родини. Рекомендаційний бібліографічний покажчик Донецьк, 2014 Рекомендаційний бібліографічний покажчик складено з нагоди оголошення Організацією об’єднаних націй 2014 р. «Міжнародним роком сім’ї». Цей рік стане ювілейний 20-м — саме стільки років минуло з моменту оголошення першого «Року сім’ї». У...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З КУРСУ «ГЕОГРАФІЧНИЙ МОНІТОРИНГ» Львів – 2011 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Географічний факультет Кафедра фізичної географії НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З КУРСУ «ГЕОГРАФІЧНИЙ МОНІТОРИНГ» Для студентів напряму...»

«УДК 378 – 043.86(477) О.О. Котлярова, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ. Котлярова О.О. Розвиток педагогічної освіти в Україні та світі на сучасному етапі В статті розглянуто основні напрямки розвитку педагогічної освіти в Україні та інших країнах світу, виділено загальні риси та відмінності. Аналізуються підходи до визначення поняття,,освіта” й,,вища освіта”. Крім цього було виокремлено освітні моделі,...»

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ВИПУСК 83 ( ЧАСТИНА ІІ ) КИЇВ – 2009 Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 83. Частина ІІ (у двох частинах). К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин, 2009. – 200 с. У збірнику вміщені матеріали міжнародної конференції «Загальна декларація прав людини: міжнародне право та історичний...»

«ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАУКОВА БІБЛІОТЕКА Руденко Петро Олексійович Біобібліографічний покажчик Чернігів 2013 УДК 01 ББК Ч48(09) Р83 Рекомендовано до друку вченою радою Чернігівського державного технологічного університету (протокол № 7 від 30.09.13 р.) Рецензент: Кальченко В.В., проректор з науково-педагогічної роботи Чернігівського державного технологічного університету Руденко Петро Олексійович : біобібліогр. покажч. / укл. Р83 Л. С. Татаренко, Т. М. Коваленко, А....»

«НАУКОВІ ЗАПИСКИ Серія “Культурологія” Випуск 5 Проблеми культурної ідентичності: глобальний та локальний виміри Матеріали міжнародної наукової конференції 23 – 24 квітня Острог – 2010 УДК 008: 001. 891 ББК 71 Н 34 Друкується за ухвалою вченої ради Національного університету “Острозька академія” Протокол № 6 від 28 січня 2010 року Редколегія збірника: Пасічник І. Д., доктор психологічних наук, ректор Національного університету “Острозька академія” (головний редактор); Кралюк П. М., доктор...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни “СОЦІОЛОГІЯ СІМ’Ї ТА ШЛЮБУ” (для спеціалістів, магістрів) Київ 2005 Підготовлено кандидатом соціологічних наук, доцентом О. М. Кириленко Затверджено на засіданні кафедри соціології (протокол № 35 від 01.03.04) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Кириленко О. М. Навчальна програма дисципліни “Соціологія сім’ї та шлюбу” (для спеціалістів, магістрів). — К.: МАУП, 2005. — 27 с. Навчальна...»

«УДК 378.14 (477) ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОГРАМ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ В УКРАІНСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТАХ (на прикладі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини) Юлія Музиченко У статті висвітлено досвід Уманського державного педагогічного університету щодо реалізації програм академічної мобільності. Характеризуються організаційні засади і зміст двох чинних програм на бакалаврському і магістерському рівнях. Ключові слова: академічна мобільність, європейський...»

«Закарпатська обласна бібліотека для дітей та юнацтва На Олімпі українського спорту Інформаційно-бібліографічний дайджест м. Ужгород ББК 91.9:75 Н 12 Дайджест На Олімпі українського спорту вміщує добірку матеріалів про яскраві сторінки славетних чемпіонів, з ім’ям яких пов’язані перемоги українського спорту, розповіді про шлях спортивних кумирів. Видання адресоване юним спортсменам, любителям спорту. Бібліотечним працівникам даний матеріал пропонується використовувати як засіб пропаганди...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»