WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Кафедра _Економіки _підприємства та інвестицій (назва кафедри) “ЗАТВЕРДЖУЮ” Голова методичної комісії базового напрямку 6.030504 к.е.н., доц.Селюченко Н.Є. “_”2010 р. Робоча навчальна ...»

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

“ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Кафедра ___Економіки _підприємства та інвестицій__________

(назва кафедри)

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Голова методичної комісії базового напрямку 6.030504

__________к.е.н., доц.Селюченко Н.Є.

“_____”____________________2010 р.

Робоча навчальна програма

Дисципліни Вступ до спеціальності ”Економіка підприємства”

Для базового напряму 6.030504 „Економіка підприємства”

Вид роботи Денна форма Семестр 1 Семестр 2 Всього

- лекційні заняття,год 32 32

- лабораторні заняття, год

- практичні 16 16 (семінарські) заняття, год

-модульний контроль, - год Всього аудиторних 48 48 год Самостійна робота, 72 72 год Загальний обсяг, год 120 120 КП/КР Контрольні роботи, шт 1 1 Розроблення - графічних робіт, шт..

Екзамени - Заліки 1 1 Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми ГСВО напряму 6.0501 “Економіка і підприємництво” Робоча навчальна програма складена професором Козиком В.В.

27 серпня 2010 р.

Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри Економіки підприємства та інвестицій Протокол № 1 від 30 серпня 2010 р.

Завідуючий кафедрою ____________________Козик В.В.

(підпис - прізвище, ініціали) Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні методичної комісії базового напряму Протокол № ________ від “_____” ________________2010 р.

Секретар методичної комісії________________________

Мета та завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі 1.

Мета викладення дисципліни 1.1 Метою вивчення навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з навчальним закладом, його історією та традиціями, структурою та особливостями діяльності кафедри, навчально-наукового інституту, формування початкової уяви про професію економіста, формування системи знань про сутність і зміст спеціальності “Економіка підприємства”, систему організування навчального процесу і вимоги до фахівців.

Завдання вивчення дисципліни 1.2

В результаті вивчення дисципліни, фахівець повинен знати:

основні відомості про університет, кафедру, навчально-науковий інститут;

правила внутрішнього розпорядку університету;

основні традиції університету, кафедри, навчально-наукового інституту та зміст найважливіших елементів їх корпоративної культури;

структуру навчальної програми спеціальності;

–  –  –

Підготовлений фахівець повинен вміти:

формувати власні погляди на навчання в університеті;

пропагувати досягнення університету та його корпоративну культуру;

користуватися державними та галузевими стандартами України в галузі

–  –  –

Затверджено на комісії по плануванню самостійної роботи студентів методичної ради інституту Дата _____________________

Підпис ___________________Прізвище 3. Навчально-методичні матеріали Навчання у Львівській політехніці. Львів: Вид-во НУ „Львівська 1.

–  –  –

Національний університет „Львівська політехніка”. Історичне видання.

2.

Київ: Видавничий центр „Логос Україна”, 2009. – 447 с.

Освітньо-професійні програми підготовки спеціалістів та магістрів 3.

спеціальності „Економіка підприємства”.

–  –  –

спеціальності „Економіка підприємства”.Похожие работы:

«Народознавчі зошити. – Львів, 2003. – С.345-348. Олена Огнєва, Олексій Златогорський (Луцьк) Візуальна популяризація Біблії Книгу вважають матрицею культури. Вона увібрала в себе з часу свого виникнення всі життєві соки людського розуму, напружені шукання людини і зберегла ці забальзамовані “спомини” як своїм змістом, так і структурою. Виникненню набірного книгодрукування, як відомо, передували винаходи у різних виробничих сферах, акумуляція найвищих досягнень науки і техніки на той час....»

«ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДРУЧНИКІВ З НАВЧАЛЬНОГО ПРЕДМЕТА «ПРАВОЗНАВСТВО. ПРАКТИЧНИЙ КУРС» І. І. Смагін, канд. наук з держ. упр., Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Постановка проблеми. Удосконалення якості шкільних підручників з правознавства є дієвим засобом поліпшення правової освіти учнів. Якість навчальної книги можливо визначити шляхом оцінювання її функціональної ефективності в межах освітньої системи навчального предмета....»

«УДК 338.242 СПЕЦИФІКА КОМУНІКАТИВНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ С.В. ТКАЧУК к.е.н., Національний університет харчових технологій У роботі аналізуються особливості комунікативної політики сфери послуг з урахуванням специфіки послуг, систематизуються існуючі підходи до розроблення заходів просування послуг як інструменту залучення споживачів, збільшення частки ринку та прибутків. Пропонується бачення поняття відчутності послуги та конкретизуються шляхи її підвищення при реалізації...»

«Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. 15/2006-2007 20 Галина Ковальчук Я. Д. ІСАЄВИЧ ЯК ДОСЛІДНИК ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО КНИГОВИДАННЯ В науковому доробку Я. Д. Ісаєвича одне з чільних місць займають праці – статті, рецензії, енциклопедичні довідки, книги та брошури – з питань історії книговидання. В них всебічно висвітлюється історія української книги як чинника культури і націотворення. Узагальненням попередніх розвідок стала монографія “Українське книговидання:...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»