WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«НОВІ ОБРІЇ НАУКОВОЇ БІОГРАФІСТИКИ О.Г. Кириленко Рецензія на книгу : Михайло Семенович Слободяник Бібліотека. Документ. Комунікації : вибрані праці / М.С. Слободяник ; відп. ред. В. Г. ...»

НОВІ ОБРІЇ НАУКОВОЇ БІОГРАФІСТИКИ

О.Г. Кириленко

Рецензія на книгу : Михайло Семенович Слободяник Бібліотека. Документ.

Комунікації : вибрані праці / М.С. Слободяник ; відп. ред. В. Г. Чернець. – К. : Ліра-К, 2010.

– 308 с.

Непересічною подією в царині вітчизняного документознавства цього року став вихід у

світ збірника вибраних праць М.С. Слободяника "Бібліотека. Документ. Комунікації". Це

видання має біографічне спрямування, оскільки підготовлено з нагоди 60-річчя від дня народження і 35-річчя наукової діяльності доктора історичних наук, професора, завідувач кафедри соціальних комунікацій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, головного редактора журналу «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія»

Михайла Семеновича Слободяника. Необхідно зазначити, що це перше видання, де на рівні методологічних публікацій відбито багатогранну творчу діяльність дослідника і подано оцінку його праці провідними науковцями України та Росії.

Книга відкривається вступною статтею, підготовленою науковим редактором видання, ректором Академії, професором, лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки В.Г. Чернецем. Він визначає етапи творчого росту М.С. Слободяника як науковця і керівника бібліотечної, інформаційної, науково-освітньої галузі, еволюційно простежує зростання хисту до науково-організаційної та педагогічної праці. Ректором визначено наукові здобутки і педагогічну майстерність автора в науково-освітній підготовці фахівців у напрямі документознавства та інформаційної діяльності.

Структурно видання складається з двох частин, які логічно поєднуються єдиною метою

– широкою репрезентацією творчого доробку М.С. Слободяника. До першої основної частини видання укладачем спільно з автором відібрано найбільш ґрунтовні роботи М.С.

Слободяника, опубліковані у фахових українських та російських виданнях. Зокрема, до видання включено провідні методологічні роботи науковця, що були опубліковані у фахових виданнях протягом 1978 – 2010 рр. Слід зазначити, що не дивлячись на значний проміжок часу між виходом першої і останньої роботи, змістовна проблематика є надзвичайно актуальною у вирішенні сучасних проблем документно-комунікаційної сфери нашої держави.

У вибраних працях виділено два підрозділи – «Бібліотекознавство та інформаційна діяльність» і «Документознавство та соціальні комунікації». В них переважно представлено публікації, присвячені теоретико-методологічним засадам розвитку цих наук; трансформації змісту діяльності бібліотек та інших інформаційних структур в умовах інформатизації України, вдосконаленню підготовки фахівців вищої кваліфікації з бібліотекознавства та документознавства.

Бібліотекознавчі статті присвячені науковому забезпеченню трансформації наукової бібліотеки в умовах інформатизації, логічним висновком яких стала теоретична розробка і визначення шляхів реалізації якісно нової моделі функціонування бібліотеки в системі наукових комунікацій. В цьому розділі представлено також напрями удосконалення підготовки фахівців бібліотечної сфери і документознавства в умовах інформатизації інформаційної інфраструктури суспільства та входження України до європейського освітнього простору.

Вибрані праці розділу «Документознавство та соціальні комунікації» відображають етапи розвитку і структуру сучасного документознавства в Україні, відбивають сутність дискусій, пов`язаних із визначенням теоретичних підвалин документознавства та документології. Заслуговує на увагу глобальна проблема захисту документальної спадщини важливих соціальних інституцій суспільства – бібліотек і архівів, надання їм відповідної державної підтримки в отриманні спеціального соціального статусу.

Відповідь на запитання: «Як сьогодні готують документознавців-референтів?» подано в інтерв`ю «Професор Слободяник і його кафедра», яке взяла у нього головний редактор журналу «Довідник секретаря та офіс-менеджера» Ірина Іванченко. Відповідаючи на запитання головного редактора, Михайло Семенович розкрив власні погляди і методологічні підходи, а також шляхи їхньої реалізації в підготовці фахівців-документознавців вищої кваліфікації.

Друга частина видання «Вчений. Педагог. Особистість» відкривається біографічними матеріалами про життя і діяльність М.С. Слободяника, інформацією про його наукову школу.

У інтерв’ю, що взяла в ювіляра його учениця, відомий бібліотекознавець і організатор бібліотечної справи кандидат історичних наук, професор НАКККіМ О.Б. Виноградова, Михайло Семенович визначив три основних етапи своєї наукової діяльності – базовий, бібліотечний і освітній; лаконічно розкрив своє життєве кредо; репрезентував свою наукову школу і науковців, що сприяли формуванню феномена «Слободяник»; поділився досить амбіційними планами на майбутнє.

Стаття кандидата педагогічних наук, доцента ХДАК О.М. Кобєлєва присвячена комплексному бібліометричному аналізу творчості М.С. Слободяника. На основі біобібліометричного аналізу наукової діяльності Михайла Семеновича Слободяника, автор статті констатує високу наукову продуктивність ученого впродовж усієї наукової кар’єри, але особливо плідними вважає періоди 1986-1997 рр., та з 2003 р. по теперішній час.

Проведений аналіз публікацій дозволив зробити висновок, що вчений знаходиться у розквіті творчих сил, а на основі аналізу посилань на його праці, автор стверджує, що науковий доробок М.С. Слободяника в розвиток методології, теорії та історії бібліотекознавства, бібліографознавства, документознавства та теорії соціальних комунікацій має широке професійне визнання.

У статті доктора історичних наук, члена-кореспондента НАН України Л.А. Дубровіної проаналізовано внесок ювіляра у формування сучасної концепції розвитку НБУВ. Л.А.

Дубровіна відзначає плідну діяльність та теоретичні розробки вченого в цій бібліотеці, вона стверджує, що саме вони склали міцний фундамент розвитку бібліотекознавчих досліджень у діяльності створеного ним Інституту бібліотекознавства і формуванні інноваційної концепції розвитку Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

Документознавчий доробок М.С. Слободяника висвітлено у ґрунтовній статті професора КНУКіМ В.В. Бездрабко. Вона серед багатьох заслужено визнаних наукових досягнень оригінального дослідника, неабиякого ерудита й володаря пера, талановитого організатора науки, провідника модерних ідей, відзначає Михайла Семеновича як помітну постать серед тих, хто потужно впливає на вектори пріоритетних галузевих досліджень у документознавстві.

Перший проректор НАКККіМ професор Г.В. Власова у своїх ювілейних роздумах подає характеристику Михайла Семеновича, як досвідченого науковця і педагога, авангардиста у формуванні нових напрямів підготовки фахівців галузі, оцінює його темперамент і людські якості.

На думку відомого бібліографознавця і документознавця Г.М. Швецової-Водки, як дослідник і педагог М.С. Слободяник відіграє достатньо значиму і незаперечну роль у розвитку українського бібліотекознавства, документознавства. Аналізуючи його дискусійні праці з документознавства, вона висловлює думку про необхідність появи нових знань і вироблення спільних методологічних підходів.

Організаторський талант Михайла Семеновича відзначає у своїй статті "Михаил Семенович Слободяник – ученый, педагог, коллега" відомий російський документознавець Євген Олександрович Плешкевич.

Він доводить, що кожна наука яскрава і цікава не тільки своїми науковими здобутками, а й талановитими і неординарними науковцями. На життєвих прикладах доводить, що саме такою особистістю в молодій інформаційно-документальній науці є документознавець М.С.

Слободяник.

Про аспірантські роки Михайла Семеновича досить оригінальною мовою прози і віршів згадує декан Московського державного університету культури і мистецтв О.М.

Мазурицький. Дружні спогади про молоді роки і професійну підтримку в роботі надані М.С.

Слободяником описує в своєму привітанні професор Краснодарського університету культури і мистецтв Т.О. Новоженова.

Професіоналізм, організаційні здібності, педагогічну майстерність та ораторське мистецтво відображені у дружньому посланні відомої дослідниці доктора історичних наук, професора В.О. Ільганаєвої.

Феноменальні здібності М.С. Слободяника та його лідерські якості досить оригінально репрезентував завідувач кафедри НАКККіМ професор Ю.Л. Афанасьєв.

Енергійність і організаторський талант Михайла Семеновича багатоаспектно представлено у статті завідувача кафедри документознавства та інформаційної діяльності Європейського університету кандидата історичних наук Ю.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


І. Палєхи. Зокрема, він, підбиваючи підсумок 35-ти річної наукової роботи дослідника і педагога, визначає: "Були пошуки, інновації, багато цікавих оригінальних ідей, вартих продуктивного осмислення, прийняття і пропагування. А ще – величезна педагогічна та наукова праця. Праця день у день, без вихідних і свят.".

Цікавими є думки учнів Михайла Семеновича про нього як неповторну особистість, науковця і педагога, наставника значної кількості вихованців. Як визначає професор НАКККіМ О.Б. Виноградова, "Характерною рисою ювіляра є «професійний неспокій». У нього сьогодні, як і завжди, безліч ідей і творчих задумів. З ювіляром неможливо тільки згадувати про минуле. Він спонукає заглядати у майбутнє та прагнути до нових звершень і напрацювань.".

Багатогранні сторони діяльності вченого, його наукові здобутки і людські якості висвітлені у публікаціях групи керівників провідних бібліотечних установ України, яких пов’язує з ювіляром багаторічна спільна робота і особисті дружні стосунки. У виданні представлено дружні привітання: Т.І. Вилегжаніної, генерального директора Національної парламентської бібліотеки України, О.В. Воскобойнікової-Гузєвої – канд. іст. наук, директора Інституту бібліотекознавства Національної бібліотеки України ім. В.І.

Вернадського, В.Г. Дригайла, директора і В.М. Волинець, заступника директора науковотехнічної бібліотеки ім. М. Денисенка Київського національного технічного університету «КПІ», Г.А. Саприкіна, канд. пед. наук, директора державної бібліотеки України для юнацтва.

У кінці видання подано іменний покажчик авторів статей про М.С. Слободяника і список його публікацій, включених до цього видання.

У цілому всі матеріали, представлені в цій книзі, відображають творчий шлях становлення та формування вченого, його вагомий внесок у розвиток теорії, методології бібліотекознавства, документознавства та соціальних комунікацій. Вони повною мірою розкривають широту і динаміку його наукових досліджень, які можуть бути джерельною базою аналізу сучасного стану і подальшого розвитку найскладніших питань у вивченні наук інформаційно-комунікаційного циклу. Враховуючи вищенаведене, вважаємо, що ця книга буде надзвичайно корисною науковим працівникам у галузі бібліотекознавства, документознавства, теорії соціальних комунікацій, викладачам вишів, аспірантам, працівникам бібліотек та інших інформаційних структур. Автор і укладач мають надію, що матеріали, представлені у виданні, використовуватимуться в навчальному процесі для освоєння основ фахової науково-дослідної роботи студентською молоддю.

Книга вийшла друком у видавництві Ліра-К, а розповсюдженням видання займається фірма "Періодика".Похожие работы:

«Вища школа Т. Ткаченко старший викладач кафедри іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» Л. Хілько старший викладач кафедри іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет УДК 378.147.016:81’243 ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ ПРИ НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ СТУДЕНТІВ НЕСПЕЦІАЛЬНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Стаття присвячена актуальній проблемі перспектив читання художніх іншомовних творів студентами перших курсів...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 60. Філософські науки УДК 215:281.9 С. М. Гуменюк, кандидат філософських наук, старший викладач (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне) ТВОРЧІСТЬ ІОВА ЖЕЛІЗА ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ СТАНОВЛЕННЯ ГОМІЛЕТИКИ У КОНТЕКСТІ ВІТЧИЗНЯНОЇ РЕНЕСАНСНОЇ КУЛЬТУРИ У статті досліджується вплив проповідницької творчості Іова Желіза (Почаївського) на становлення морально-релігійного образу вітчизняної ренесансної культури....»

«., ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ. – 2013. – ВИПУСК 20 Pantyuk M.P. AXIOLOGICAL BASIS OF TEACHER’S PROFESSIOGRAM AS A SUBJECT OF EDUCATION (HISTORICAL ASPECT) The article deals with the axiological basis of teacher’s professiogram as a subject of education in historical aspect and the nature and content of the axiological approach in preparing teachers to educational work. On the basis of studying the archival materials, publications in the contemporary press, textbooks and monographs of the scientists...»

«1964. 20. Тороп П. Тотальный перевод / Пеэтер Тороп. – Тарту: Издательство Тартуского университета/Tartu University Press, 1995. – 220 c. 21. Фразеологія перекладів Миколи Лукаша: Словник-довідник / Укл. О.І. Скопненко, Т.В. Цимбалюк. – К.: Довіра, 2002. 22. Череватенко Л. „Вже хоч як, а нудьга од сього убуде!” / Леонід Череватенко // Боккаччо Дж. Декамерон / З італ. пер. М. Лукаш; Упорядкув., редагування Л. Череватенка. – К.: Вид. центр „Просвіта”, 2006. 23. Черняков Б. І. Корифей українського...»

«УДК 631.117.4:633 ЗАДОРОЖНА Ірина Станіславівна, наук. співроб. Інституту кормів УААН (м. Вінниця) НАУКОВІ ЗДОБУТКИ З ПОЛЬОВОГО КОРМОВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ (1956-1973) У статті висвітлено фактори, які впливали на формування тематики наукових досліджень та охарактеризовано результати діяльності науководослідних установ та навчальних закладів України з польового кормовиробництва в 1956-1973 роках минулого століття. В статье освещены факторы, оказывающие влияние на формирование тематики опытов и...»

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА         АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІНГВІСТИКИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА Випуск ХХVІ Засновано 2000 року Рекомендовано Вченою радою Інституту філології 23 квітня 2013 року               УДК 81.161.2 ББК 81.2 Ук-5 Рецензенти: О.С. Снитко, д-р філол. наук, проф. Т.В. Бовсунівська, д-р філол. наук, проф. А 43 Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і практика : Зб. наукових праць. – Вип. 26. – К. : Видавничополіграфічний центр...»

«УДК 821.161.2’06.09М.Гнатишак:005:141.338 КОНЦЕПЦІЯ ІДЕЙНО-ЕТИЧНОГО ЕСТЕТИЗМУ МИКОЛИ ГНАТИШАКА: СИНТЕЗ ЧИ ЕКЛЕКТИКА? Юлія ТЕПЛА Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська, 1, Львів, Україна 79000 У статті розглянуто методологічні засади концепції ідейно-етичного естетизму Миколи Гнатишака. Зосереджено увагу на проблемі синтезу національного, етичного та естетичного аспектів оцінки художнього твору як компонентів інтегрального цілого. Ключові слова: синтез,...»

«педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського ЧАСТИНА 1 ВИПУС ББК 74. 00+88. 40+88. 840 Н34 НАУКОВІ ЗАПИСКИ Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія № 4 2 »2014 р. Рекомендовано до друку рішенням вченої ради Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського від 26 листопада 2014 р. (протокол №5) РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ В.І. Шахов доктор педагогічних наук, професор (головний редактор) О.В....»

«Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2014, № 3 (37) SUMMARY T. Lazareva. Structure of innovative creative content of future engineers of food industry training. In the article the basic strategy of forming of innovative creative content of future engineers of food industry training. Two components of the content of future engineers training ate defined: reproductive and productive parts of the content. Reproductive part of the content requires the assimilation of existing...»

«Заклад надавав ґрунтовну підготовку учням. Скласти іспити на атестат про освіту було нелегко. Так, наприклад, з 300 учнів набору 1930 р. атестат отримало лише 27 осіб. За часи свого існування конвікт виховав декілька поколінь молоді, серед яких багато хто досяг значних успіхів. У 1899 р. цю гімназію закінчив відомий юрист і краєзнавець Мечислав Орлович, керівник Академічного туристичного клубу у Львові, автор багатьох цінних путівників, статей, рефератів. Хирівська гімназія, конвікт та каплиця...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»