WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«В с т у п. На території України біля 15млн. га орних земель розташовано в зонах недостатнього та нестійкого зволоження [1]. У зоні нестійкого зволоження кожен третій рік посушливий і ...»

УДК 6 3 3. 6 3 : 5 8 1. 1 4 3. 6

М.В. НЕБИКОВ

Філіал Інституту цукрових буряків УААН

СЕЛЕКЦІЯ НА ПОСУХОСТІЙКІСТЬ В У М О В А Х КУЛЬТУРИ IN VITRO

У статті представлені дані д о с л і д ж е н ь з д о б о р у

стійких до водного дефіциту біотипів цукрових буряків з

використанням відносно високих температур в умовах

к у л ь т у р и in vitro. З а п р о п о н о в а н о е к с п р е с - м е т о д о ц і н к и і

добору посухостійких форм.

В с т у п. На території України біля 15млн. га орних земель розташовано в зонах недостатнього та нестійкого зволоження [1]. У зоні нестійкого зволоження кожен третій рік посушливий і недобір врожаю складає 30-50%.

Посуха призводить до виникнення водного дефіциту в ґрунті і рослинах, викликаючи у них водний стрес. Нестача вологи наносить значно більшої шкоди рослинництву, ніж всі інші стресові фактори разом взяті.

Викликаний посухою стрес веде до прямих або непрямих пошкоджень рослин, які обумовлені інактивацією ферментів, порушенням біохімічних процесів, накопиченням токсичних речовин, незадовільним живленням і іншими причинами.

Дія посухи супроводжується комплексом пов'язаних між собою явищ, які відбуваються в рослинному організмі: порушення водного балансу, зниження вмісту води в листках і підвищення їх температури і в'янення, втрата тургору, порушення обміну речовин, затримка ростових процесів і посилення дихання при одночасному зниженні інтенсивності фотосинтезу.

Відомо, що навіть незначне порушення водного балансу змінює нормальний хід метаболічних процесів, що негативно позначається на продуктивності рослин [2].

Здатність рослин переносити водний дефіцит можна використати для визначення посухостійкості. Посухостійким вважається сорт, який відносно менше потерпає в умовах посухи і забезпечує при цьому максимальну продуктивність порівняно з іншими сортами [3].

Посухостійкість є полігенною ознакою [4], тому висока врожайність і стійкість рослин рідко поєднується в одному генотипі. Стійкість до водного стресу - генетично спадкова ознака, яка за оптимальних умов вегетації рослин не проявляється, а реалізується лише тоді, коли починає діяти пошкоджуючий фактор достатньої сили і тривалості.

В Україні районовано сорти і гібриди, які мають високий потенціал продуктивності, але через несприятливі погодні умови (у т. ч. недостатня кількість опадів, високі температури) він реалізується не повністю. Це викликає необхідність створювати і впроваджувати у виробництво гібриди цукрових буряків з високою екологічною пластичністю, стійкістю до стресових факторів та потенційною врожайністю. При виведенні посухостійких гібридів є потреба швидко оцінити той чи інший селекційний матеріал за стійкістю до посухи. Тому метою наших досліджень і є розробка експрес - методів оцінки і добору посухостійких форм.

Досліди проводили з Матеріали та методика досліджень.

селекційними матеріалами цукрових буряків Філіалу Інституту цукрових буряків УААН, які були раніше відібрані в умовах штучної посухи, створеної на ранніх етапах органогенезу серед компонентів гібридів Український ЧС 70 і Уманський ЧС 76 [5].

Експлантами слугували верхівкові частини генеративних пагонів з нерозкритими квітковими бруньками. Стерилізацію проводили 0,1%-вим розчином сулеми (HgCI2) з експозицією 1,5год.

Культивування проводили на модифікованому живильному середовищі Гамборга B5 в умовах освітлення 3000-5000 люксів при 16годинному фотоперіоді.

З метою імітації у культурі "in vitro" стресового ефекту посухи, а саме відносно високих температур використано лабораторний термостат, обладнаний приладами освітлення.

В наших дослідах вивчались умови відбору біотипів при поступовому підвищенні температур від 30±1°С до 50±1°С. Експозиція тривала 12 годин, після чого проводили облік рослин. Ті, які виявились стійкими до дії даного чинника, використовували в подальших дослідженнях.

Кожен селекційний номер був представлений 25 мікроклонами, повторність дослідів 4-кратна.

В якості контрольного варіанту використовували відібрані біотипи методом дії на рослинні организми осмотично активних речовин [6]. Дані обліку приведені в таблиці.

Р е з у л ь т а т и д о с л і д ж е н ь т а ї х о б г о в о р е н н я. Аналізуючи показники виживання регенерантів контрольного варіанту можна відмітити, що дані рослини виявились більш стійкими до дії високих температур. Поясняється це тим, що ці біотипи були відібрані методом включення в поживне середовище осмотично активних речовин і вони мали відносну стійкість до одного із факторів посухи - високої температури.

При температурі 30± ГС в експерименті загинуло 2,9-6,8% мікроклонів. Підвищення температури до 35± ГС обумовило зниження частки рослин, що вижили, в середньому з 94,6 до 80,3%. При-цьому багатонасінні запилювачі порівняно з контролем мали більший відсоток рослин, які загинули під дією даної температури, і він склав 14,8-16,9%.

Серед інших компонентів гібридів такого суттєвого зниження не спостерігалося.

Збільшення температури до 40± 1°С викликало зниження кількості рослин, що вижили, в середньому з 80,3 до 49,6% (табл.).

–  –  –

Температура 45± 1°С забеспечила зниження кількості мікроклонів, що вижили порівняно з попереднім варіантом за всіма компонентами гібридів. Коливання показників даного варіанту було в межах 2,3-9,5%.

Контроль перевищував середній показник на 9,8%. А підвищення температури до 50± 1°С викликало загибель 95-100% рослин. Мікроклони, які вижили при такій температурі, були непридатні до подальшого їх культивування.

Таким чином на підставі проведених досліджень ми рекомендуємо експрес-метод: в якості селективного чинника використовувати високу температуру, а саме 45±1°С. Це дозволить за короткий період відібрати стійкі матеріали до даного стресового фактора. Слід відзначити, що компоненти гібрида Український ЧС 70 були більш стійкими до високої температури, ніж гібрида Уманський ЧС 76. Тому саме компоненти гібрида Український ЧС 70 необхідно використовувати для добору ліній, толерантних до стресів, викликаних посухою, і створювати на їх основі посухостійкі гібриди цукрових буряків.

Використовуючи даний метод нами опрацьовано 18 ліній, виділили 15 биотипів, які були стійкі до стресового фактора посухи - високої температури. Відібрані форми активно розмножуються в культурі in vitro і будуть використанні в селекційному процесі при створенні посухостійких гібридів.

Висновки.

1. Як селективний чинник при пошуку посухостійких форм цукрових буряків t рекомендуємо використовувати температуру 45± 1°С.

2 Для добору форм, толерантних до стресів, викликаних посухою, і f створення на їх основі посухостійких вихідних селекційних матеріалів [ доцільно використовувати компоненти гібрида Український ЧС 70.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.

1. Шматько И. Г., Григорюк И. А., Шведова О. Е. Устойчивость растений к водному и температурному стрессам. - К. : Наук, думка, 1989. - 224 с.

2. Генкель П. А. Физиология жаро- и засухоустойчивости. - M.: Наука, 1982.-280 с.

3. Орловский Н. И. Основы биологии сахарной свеклы. - К..

Госсельхозиздат, 1961. - 324 с.

4. Дубинин Н. П. Генетические основы засухоустойчивости и проблемы селекции сельскохозяйственных культур // Проблемы борьбы с засухой и рост производства сельскохозяйственной продукции. - M.:

Колос, 1974.-С. 96-104.

5. Яценко А.О., Небиков М.В. Єщенко О.В. Посухостійкість компонентів гібридів на ЦЧС основі // Збірник наукових праць Уманської державної академії. Умань - 2002.- вип. 55. - С. 37-42.

6. Небиков М.В. Відбір посухостійких біотипів цукрових буряків в умовах культури in vitro за допомогою осмотично активних речовин Il 36.

наукових праць Інституту цукрових буряків УААН. - К.:ІЦБ. - 2003. Вип. 5. - С. 101-105.

<

–  –  –

В статье представлены данные отбора устойчивых к водному дефициту биотипов сахарной свеклы с использованием относительно высоких температур в условиях культуры in vitro. Предложен экспресс метод оценки и отбора засухоустойчивых форм.

–  –  –

Breeding for drought-resistance under conditions of in vitro culture M. Nebykov The article deals with the results of the research with selection of the biotypes of sugar beet resistant to the water deficit, with the use of relatively high temperatures under conditions of in vitro culture. An express-method of the evaluation and selection of the drought-resistant forms was suggested.Похожие работы:

«НАУКОВІ ПРАЦІ ІНСТИТУТУ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, випуск 21 ЗЕМЛЕРОБСТВО Аннотация Григорьева Е.Н. Продуктивность сои в зависимости от агротехнических приемов е выращивания в условиях северной Степи Украины Исследовано эффективность применения микробного препарата комплексного действия Ризогумин как отдельно, так и в комбинации с регуляторами роста растений Биолан и Биосил, в технологии выращивания сои сорта Медея при разных системах удобрения и обработки почвы. Установлено,...»

«УДК:635.65:57.087.1(477-292.485) ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ ТА ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СОРТІВ І ГІБРИДІВ БОБУ ОВОЧЕВОГО В ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ В.М. ЧЕРНЕЦЬКИЙ, доктор сільськогосподарських наук Вінницький національний аграрний університет О.І. УЛЯНИЧ, доктор сільськогосподарських наук Уманський національний університет садівництва О.О. КОСТЮК, аспірант Вінницький національний аграрний університет Встановлено, що на особливості формування біометричних показників і продуктивність сортів бобу...»

«SWorld – 18-29 June 2013 http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/june-2013 MODERN PROBLEMS AND WAYS OF THEIR SOLUTION IN SCIENCE, TRANSPORT, PRODUCTION AND EDUCATION УДК 504.06:631.544.4:635(477.41) Бережняк Є.М., Гончаренко Т.В. ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР В ТЕПЛИЧНИХ УМОВАХ Національний університет біоресурсів і природокористування України Київ, Героїв Оборони 13, 03041 UDK...»

«мученик від неспроможності вирватися від шарлатанських побуджень, що тримають його у феодальній залежності. Насправді надлюдських зусиль вимагалося від Ґете, щоби вдарити у дзвони пробудження і розірвати усі ланцюги аморального стану, що тяжів над людиною. 5. Ґете насправді випередив свій час, вийшовши навіть за рамки Просвітительства, і вже у другій частині “Фауста” вільним словом закликав до практичних дій – звільнення людини, до практичного переосмислення ідей. Дуже влучну характеристику...»

«БІБЛІОТЕКА ЖИТОМИРСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. І. ФРАНКА Укладач: бібліотекар Колодюк С. В. Дата відбору матеріалу: 30.10.2014 Кількість відібраних джерел: 18 ЖИТОМИР 2014 Бриних, М. Шедеври світової літератури. Хрестоматія доктора Падлючча. Т. 1 / Михайло Бриних. – К. : Лаурус, 2013. – 269, [1] с. Анотація: Твори шкільної програми в інтерпретації Михайла Бриниха набули яскравого, живого та дещо стьобового варіанту. Доктор Падлюча (від імені якого написані хрестоматії) на доступній...»

«SWorld – 1-12 October 2013 http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/oct-2013 SCIENTIFIC RESEARCH AND THEIR PRACTICAL APPLICATION. MODERN STATE AND WAYS OF DEVELOPMENT ‘2013 УДК 504.73 : 633 Доля М.М., Соломенко Л.І. ЕКОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ХІМІЧНОГО ЗАХИСТУ РОСЛИН Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, Героїв Оборони 15, 03041 UDC 504.73 : 633 Dolya M., Solomenko L. ENVIRONMENTAL ASSESSMENT...»

«dopovid/samulyak.pdf. Телия В.Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц. – М.: Наука, 1986. – 143 с. Gebhard Rusch, Helmut Schanze, Gregor Schwerig. Theorien der Neuen Medien. – Mnchen, 2002. Werner Faulstich. Mediengeschichte von den Anfдngen bis 1700, Mediengeschichte bis 1700 ins 3. Jahrtausend. – Dresden, 2007. Качановська Т. О., к. філол. н.,асист., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка СПЕЦИФІКА ВІДТВОРЕННЯ НАЗВ НЕБЕСНИХ ТІЛ В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ ФРАНЦУЗЬКИХ СОНЕТІВ...»

«ному словнику шістдесятників // Мова і культура. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2009. – Вип. 11, Т.VII (119). – с. 170-174. 9. Павлова Н.С. Лексика с семой «запах» в языке, речи и тексте. Автореф..канд.филол. наук.: 10.02.01. – Екатеринбург, 2006. – 20с.10. Ставицька Л.О. Асоціативне поле запаху в сучасній українській мовній свідомості (гендерний аспект) // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия Филология. – 2006. – Т.18 (57), № 1. – С....»

«СЕЛЕКЦІЯ ТА НАСІННИЦТВО УДК 633.63:631.52:576.3 М.В. РОЇК, доктор с.-г. наук, професор, директор ІБКіЦБ О.І. ЧЕРЕДНИЧОК, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України О.В. ДУБЧАК, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник Верхняцька ДСС ІБКіЦБ Email: bono02@ua.fm ЦИТОЕМБРІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЖЕРЕЛ АПОЗИГОТІЇ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ У статті наведено результати досліджень матеріалів з апозиготичним шляхом відтворення за...»

«СЕЛЕКЦІЯ ТА НАСІННИЦТВО Annotation Shkinder-Barmina A. N., Junior Researcher Varietal characteristics of sour cherries (Cerasus vulgaris Mill.) in the South of Ukraine The results of observations of the terms of phenological phases for 40 varieties of sour cherries in the South of Ukraine for the period 2004-2010 are stated, characteristics of differentiation and organogenesis of generative buds for 14 varieties of sour cherries are specified. Key words: sour cherries, variety, phenological...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»