WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«ЗАХИСТ РОСЛИН УДК 633.63:632.934.1 А.І. ГОРОБЕЦЬ, молодший науковий співробітник Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН e-mail: gorobets8 ВПЛИВ ОБПРИСКУВАННЯ ...»

ЗАХИСТ РОСЛИН

УДК 633.63:632.934.1

А.І. ГОРОБЕЦЬ, молодший науковий співробітник

Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН

e-mail: gorobets8@gmail.com

ВПЛИВ ОБПРИСКУВАННЯ ПОСІВІВ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ ФУНГІЦИДАМИ

ПРОТИ АЛЬТЕРНАРІОЗУ І ФОМОЗУ НА ЯКІСТЬ КОРЕНЕПЛОДІВ

У статті наведені результати досліджень з визначення впливу обприскування посівів гібридів цукрових буряків вітчизняної та зарубіжної селекції фунгіцидами на якість коренеплодів, проведені в 2009-2011 рр. в умовах центрального Лісостепу України. Показано, що ураженість листків цукрових буряків альтернаріозом і фомозом призводить до зниження цукристості коренеплодів на 1,2-1,8%. Одночасно відбувається збільшення накопичення у коренеплодах альфа-амінного азоту і погіршення співвідношення калію і натрію.

Ключові слова: цукрові буряки, якість врожаю, фунгіциди, хвороби, цукристість.

Вступ. Як свідчать дані літературних джерел [3, 4] ураженість листкового апарату цукрових буряків плямистостями негативно позначається на якості коренеплодів, зокрема, на їх цукристості, наявності альфа-амінного азоту та оптимальному співвідношенні у них таких важливих хімічних елементів як К і Na. Так, на думку Л. М. Державіна, Н. М. Голишина та ін. [1, 2, 5] зменшення асиміляційної поверхні рослин цукрових буряків внаслідок ураженості їх листкового апарату плямистостями призводить до зниження цукристості коренеплодів на 1-2% і більше, збільшується наявність у них альфа-амінного азоту, який істотно впливає на якість вилучення цукру з коренеплодів цукрових буряків. Крім того, важливим фактором у визначенні якості коренеплодів є встановлення співвідношення у них таких хімічних елементів як калій (К) і натрій (Nа), які є важливими складовими цукру і порушення нормального їх співвідношення призводить до погіршення якості цього важливого харчового продукту.

Матеріали і методика досліджень. Досліди проводили впродовж 2009-2011 рр. у лабораторії відділу фітопатології та ентомології Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків і Білоцерківській дослідно селекційній станції (БЦДСС) (Київська обл..) в лабораторних і польових умовах.

Для забезпечення захисту листкового апарату рослин цукрових буряків від альтернаріозу і фомозу використовували дворазове обприскування дослідних ділянок фунгіцидом Альто Супер 330 ЕС к.е. з нормою витрати 0,5 л/га і витратою робочого розчину з розрахунку 250 л/га. Перше обприскування у всі роки досліджень проводили у ІІІ декаді червня і наступне через 3 тижні.

Досліди проводили у посівах цукрових буряків гібридів Анічка, Константа, Портланд, Каньон.

Обробку посівів здійснювали за допомогою гідравлічного ранцевого обприскувача "Кварц" ОГ-115.

Результати досліджень. Для встановлення впливу обприскування посівів цукрових буряків фунгіцидами проти альтернаріозу і фомозу на якість урожаю аналізували коренеплоди, взяті з ділянок, де застосовували хімічний захист та з тих, де цей захід не здійснювали.

Впродовж періоду вегетації на досліджуваних гібридах з-поміж хвороб домінували альтернаріоз та фомоз.

Встановлено (табл. 1) що на ділянках, де рослини цукрових буряків були захищені від цих хвороб цукристість коренеплодів була істотно вищою порівняно з незахищеними. Так, якщо за використання фунгіцидів на рослинах гібриду Анічка цукристість коренеплодів становила 16,7%, то на не захищених від хвороб рослинах цього гібриду даний показник був на 1,2% нижчим. Така ж різниця у цукристості коренеплодів відмічалася і на інших гібридах цієї культури. Наприклад, у гібрида Константа ця різниця була більшою ніж у гібрида Анічка і становила 1,6%. У зарубіжних гібридів зниження цукристості коренеплодів у рослин, що були незахищені від хвороб листків становило 1,7-1,8%, що на 0,1-0,6% більше порівняно з вітчизняними гібридами.

–  –  –

Список використаних літературних джерел

1. Вострухина, Н. П. Сахарная свекла: качество корнеплодов и выход сахара. / Н. П. Вострухина, Н. П. Вострухин. – Минск: Ураджай, 1997. – 133 с.

2. Голышин Н. М. Фунгициды в сельском хозяйстве. М.: 1970. –184с.

3. Державин Л. М. Влияние удобрений и пестицидов на качество сахарной свеклы и картофеля / Л. М. Державин, Е. В. Седова. М.: ВНИИТЭИСХ, 1984. -60 с.

4. Муравьев В.П. Система мероприятий по борьбе с болезнями сахарной свеклы / В.П.

Муравьев, В.Н. Шевченко, З.А. Пожар // Свекловодство. Т. 3. - К.: ВНИС, 1959. - С. 539-566.

5. Пленсак В.А. Эффективность применения комплекса агротехнических и химических мер в борьбе с церкоспорозом сахарной свеклы в северо-западной Лесостепи УССР: автореф.

дис.на соискание степени канд. с.-х. наук: спец. 06.01.11 „Фитопатология”. - К.: ВИЗР, 1987

- 24 с.

ЗАХИСТ РОСЛИН

Аннотация Горобец А.И.

Влияние опрыскивания посевов сахарной свеклы фунгицидами против альтернариоза и фомоза на качество корнеплодов В статье приведены результаты исследований по определению влияния опрыскивание посевов сахарной свеклы гибридов отечественной и зарубежной селекции фунгицидами на качество корнеплодов, проведенные в 2009-2011 гг. в условиях центральной Лесостепи Украины. Показано, что поражение листьев сахарной свеклы альтернариозом и фомозом приводит к снижению содержания сахара в корнеплодах на 1,2-1,8%. Одновременно происходит увеличение накопления в корнеплодах альфа-аминного азота и ухудшение соотношения калия и натрия.

Ключевые слова: Сахарная свекла, качество урожая, фунгициды, болезни, сахаристость.

Annotation Gorobets A.

Effect of fungicide application in sugar beet against Alternaria and Phoma leaf spot on root quality The article deals with the results of studies to determine the effect of spraying of sugar beet hybrids of domestic and foreign selection with fungicides on the root quality. The experiments were conducted in 2009-2011 under conditions of the central Forest-Steppe of Ukraine. It is shown that leaf infection by Alternaria and Phoma leaf spots reduced the sugar content in the roots to 1.2At the same time there is an increase of accumulation in the roots of alpha amino nitrogen and reducing the ratio of potassium and sodium.

Keywords: Sugar beet, quality, fungicides, diseases, sugar content.

УДК 633.11:632.954:631.811.98 О.І. ЗАБОЛОТНИЙ, кандидат с.-г. наук, ст. викладач А.В. ЗАБОЛОТНА, асистент Уманський національний університет садівництва e-mail: aleks.zabolotny@yandex.ua

ВМІСТ ХЛОРОФІЛУ У ЛИСТКАХ ПШЕНИЦІ ЯРОЇ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ

ГЕРБІЦИДУ ЛІНТУР 70 WG І РЕГУЛЯТОРА РОСТУ РОСЛИН ЕМІСТИМ С

Наведено результати досліджень стосовно впливу гербіциду групи похідних сульфонілсечовини Лінтур 70 WG за різних норм застосування (120, 150 і 180 г/га) без рістрегулятора і сумісно з регулятором росту Емістим С на динаміку вмісту хлорофілів (а+b) у листках рослин пшениці ярої. Показано, що застосування гербіциду Лінтур 70 WG має позитивний влив на збільшення вмісту хлорофілів (а+b) у листках рослин пшениці ярої, однак найбільший їх вміст відмічено при застосуванні гербіциду в нормі 120 г/га у баковій суміші із регулятором росту Емістим С.

Ключові слова: гербіцид Лінтур 70 WG, регулятор росту рослин Емістим С, пігменти, хлорофіл.

Вступ. Фотосинтез – основний процес, який забезпечує утворення органічних сполук і вивільнення молекулярного кисню. Саме від процесу фотосинтезу залежить продуктивність рослин і посівів сільськогосподарських культур [1, 2]. У зв’язку з цим вміст фотосинтетичних пігментів, у першу чергу хлорофілу в листках рослин, є одним із основних факторів біологічної продуктивності рослин, в тому числі й пшениці ярої [3].

У створенні врожаю провідну роль відіграють органи, що містять хлорофіл. За участі хлорофілу під дією енергії сонячної радіації проходять реакції фотофосфорилювання, асиміляція вуглекислого газу, синтез вуглеводів [4]. Накопичення більшої чи меншої кількостіПохожие работы:

«НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Андрощук Олександр Олексійович УДК 635.63:631.589.2:631.527.5 Підбір бджолозапильних гібридів та удосконалення технології вирощування огірка в зимових гідропонних ангарних теплицях 06.01.06 – овочівництво Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук Київ – 2001 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному аграрному університеті Кабінету Міністрів України Науковий керівник: академік УААН, доктор...»

«УДК 577.175.1:582.594.2:57.085 О. А. Шейко, член-кореспондент НАН України Л. I. Мусатенко Фiтогормональний комплекс Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce (род. Orchidaceae Juss.) i його роль у розробцi методiв розмноження in vitro Дослiджено складовi фiтогормонального комплексу Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce на рiзних етапах онтогенезу та розроблено пiдходи введення цього виду в культуру in vitro. Показано, що в процесi онтогенезу вiдбуваються змiни вмiсту цитокiнiнiв, iндолiлоцтової...»

«The study of stability of genetic parameters of sugar beets in different growing conditions is of certain interest. The purpose of the research is to study the variability of combining ability of single-cross sterile hybrids of sugar beets depending on feeding area. Methods of research. 20 single-cross sterile hybrids received from top-cross breeding, 5 MS-lines and 5 sterility fixers were tested in two different growing conditions — with the feeding area 4522,5 and 4545(cm2). Research results....»

«SWorld – 1-12 October 2013 http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/oct-2013 SCIENTIFIC RESEARCH AND THEIR PRACTICAL APPLICATION. MODERN STATE AND WAYS OF DEVELOPMENT ‘2013 УДК 504.73 : 633 Доля М.М., Соломенко Л.І. ЕКОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ХІМІЧНОГО ЗАХИСТУ РОСЛИН Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, Героїв Оборони 15, 03041 UDC 504.73 : 633 Dolya M., Solomenko L. ENVIRONMENTAL ASSESSMENT...»

«Таблиця Кількість відібраних кращих генотипів і розмах варіювання значень за вмістом мелясоутворюючих іонів, 2011 р. Показники Вміст іонів, мг-екв./100 г сировини калію натрію -амінного азоту ЧС гібриди на основі генотипів популяції У752-Е Кількість кращих комбінацій, % 41,9 21,0 32,3 Розмах варіювання 1,18.1,87 0,61.0,87 1,60.2,40 ЧС гібриди на основі генотипів популяції У1948-Z Кількість кращих комбінацій, % 25,3 26.8 14,1 Розмах варіювання 1,95.3,55 0,48.0,85 1,87.3,51 Висновки. На основі...»

«ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ” МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Кафедра ділової комунікації МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ з дисципліни “Етика бізнесу” Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр Галузь знань: 0306 «Менеджмент і адміністрування» Напрям підготовки: 6.030601 «Менеджмент» Статус курсу: професійно-орієнтований (за вибором ВНЗ) Тема 1. Проблеми етики бізнесу План 1 Проблеми макроетики: проблема відносин між корпораціями; проблема...»

«УДК 631.527.581.143:633.14 ДОНОРИ САМОФЕРТИЛЬНОСТІ ЖИТА ОЗИМОГО Я.С. РЯБОВОЛ, аспірант Наведено результати зав’язування насіння у рослин при самозапиленні у вітчизняних та зарубіжних зразків жита. Показано перевагу іноземних зразків над вітчизняними за рівнем зав’язування насіння при самозапиленні. Виділено донор самофертильності DH–245. Гетерозисна селекція жита передбачає створення вихідних батьківських ліній для гібридизації. Лінійний матеріал можливо отримати шляхом інбридингу. Інбредна...»

«Chamouni // The complete poetical works of Samuel Taylor Coleridge: including poems and versions of poems herein published for the first time / Еd. with textual and bibliographical notes by Ernest Hartley Coleridge. – Oxford University Press, 1912. – Р. 379. 17. Coleridge S.T. Poems / J. Beer (ed.); J. Beer (introd.).– Lnd.: Campbell, 1999. 18. Haltrin-Khalturina E.V. William Wordsworth and Natural Lessons in Iconic Vision (A Russian reading of Book VIII of The Prelude) abstract// 2006 Summer...»

«Annotation. Theresults of the creating and evaluation of best breeding materials of sugar beet and hybrids for resistance to complex diseases: rhizomania, powdery mildew, leaf sport and yellow wilt at the IBCSB of NAAS. УДК 575.1:581.134:633.111 В.В. ЛЮБИЧ, кандидат с.-г. наук І.О. ЖЕКОВА, викладач О.Г. СУХОМУД, кандидат с.-г. наук Ф.М. ПАРІЙ, доктор біол. наук Уманський національний університет садівництва СТІЙКІСТЬ СПЕЛЬТОЇДНИХ ГІБРИДІВ ОДЕРЖАНИХ ВІД СХРЕЩУВАННЯ TRITICUM AESTIVUM L. TRITICUM...»

«УДК 35:321.01:130.2:572.026 Л. В. ХАШИЄВА МНОЖИННА ІДЕНТИЧНІСТЬ: РЕАЛІЇ ГЛОБАЛІЗОВАНОГО СУСПІЛЬСТВА Досліджено феномен “множинної ідентичності”, що в умовах глобалізації стає однією з найбільш розповсюджених ідентифікаційних моделей. Проаналізовано перспективи конструювання національної ідентичності шляхом поєднання громадянської та етнічної ідентичності в межах т. з. моделі “демократичного громадянства”. Висвітлено роль держави в процесах інтеграції соціокультурного простору. Ключові слова:...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»