WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Грязнов І.О. - начальник докторантури НАДПСУ, головний науковий співробітник, доктор педагогічних наук, професор Усачик Надія Михайлівна – викладач кафедри англійської мови та перекладу ...»

-- [ Страница 1 ] --

Духовність особистості: методологія, теорія і практика 5 (40) - 2010

Грязнов І.О. - начальник докторантури НАДПСУ, головний

науковий співробітник, доктор педагогічних наук, професор

Усачик Надія Михайлівна – викладач кафедри англійської

мови та перекладу НАДПСУ ім. Б. Хмельницького.

Рецензент – доктор педагогічних наук, професор Шевченко

Г.П.

УДК 378.036

СТАН І УМОВИ АКТИВІЗАЦІЇ ЕСТЕТИЧНИХ

ЦІННОСТЕЙ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ ЗАСОБАМИ

ТЕАТРАЛЬНОЇ ТВОРЧОСТІ

Л. В. Гук У статті здійснено аналіз особливостей формування естетичних цінностей в юнацькому віці, розкрито існуючі підходи естетично-ціннісного орієнтування засобами театральної творчості.

Ключові слова: юнацький вік, театральна творчість, естетичні цінності.

Постановка проблеми у загальному виді та її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями Концепція естетичного виховання молоді юнацького віку сьогодення, яка тісно пов’язана з формуванням відповідної альтернативної системи засобів і форм сучасної освіти, спрямовується на реалізацію вихідних положень Національної доктрини розвитку освіти в Україні. Сьогодні набуває все більшого визнання і розуміння проблема формування ціннісних орієнтацій молоді як невід’ємної складової системи характерних індикаторів особистості.

Реальний стан культурно-естетичного розвитку молоді юнацького віку набув якісно новою оцінки, тому що зазнає постійних і потужних змін. На нього впливають поява новітніх цінностей, Духовність особистості: методологія, теорія і практика 5 (40) - 2010 різноманітних нових модернізованих культурних форм, технологій, стилів та поліхудожніх напрямків, розвиток електронної культури, експансія засобів масової інформації.

Отже, призначення науково-дослідницької педагогічної теорії і практики полягає у створенні педагогічних методик, стратегій, тактик, засобів і підходів, які розв’язують питання становлення власної системи естетичних цінностей молоді юнацького віку. Дослідження цієї проблеми є актуальним і вирішальним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковане вирішення даної проблеми і на які спирається автор Філософське обґрунтування цього питання представлено в працях Л. Архангельського, М. Бердяєва, В. Огнев'юкта ін.

Багатофункціональність ціннісної сфери з боку психології підтвердили вчені-науковці М. Гінзбург, Є. Научитель, Л. Рувинський та ін.Розуміння сутності проблеми в соціальному аспекті представлено в наукових працях А. Здравомислов, Н. Лапін, Д. Пантич. Відомі вчені І. Бех, О. Вишневський, Г. Шевченко та ін.

спрямовують свою дослідницьку справу на пошук, аналіз і подальшу розробку найбільш діючих засобів формування естетичних цінностей юнацтва. Ідея творчої діяльності як умови для інтенсивного формування естетичних цінностей молоді юнацького віку розроблялась в працях Л. Баженової, Н. Лисіної Т. Пеня та ін. У педагогічних дослідженнях Д. Кабалевського, Л. Масол, Н. Миропольської висвітлено положення естетичного виховання молоді та визначено програми і методики з цієї роботи. Відомі театральні педагоги, режисери-практики і теоретики театру, такі як Н. Горчаков, Г. Крісті, але в першу чергу К. Станіславський і В. Немирович-Данченко, досліджують закономірності й виявляють ефективні методи роботи над спектаклем. Аналізують чинники формування гармонійно розвиненої особистості засобами театральної гри О. Газман, М. Чукавін та ін. Визначають функції ігрового моделювання науковці Т. Борисова, І. Ладенко, В. Рубцов та ін.

Виділення раніше не вирішених частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття Отже, накопичений досвід широкого кола наукових досліджень свідчить про потребу подальшого вивчення й розробки можливостей

Духовність особистості: методологія, теорія і практика 5 (40) - 2010

театральної творчості в якості реального засобу формування естетичних цінностей в юнацькому віці.

Формування цілей статті (постановка завдання) Мета статті – з’ясувати особливості формування естетичних цінностей в юнацькому віці, розглянути існуючі підходи естетично-ціннісного орієнтування засобами театральної творчості.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих результатів Сензитивним періодом у формуванні світогляду, сенсу життя, життєвих цінностей є юнацький вік. У пошуках сенсу життя виробляється світогляд (система зрозумілих, стійких переконань), розширюється система цінностей, формується моральний стрижень молоді юнацького віку [7, 426].

Стан естетично-ціннісної сфери розкривається у її неповторності і своєрідності. Естетична культура в юнацькому віці – це сукупність естетичних цінностей, засобів їхнього створення та вживання.

Структура носить багатомірний характер і містить:

естетичну свідомість молоді, що відтворюється в ідеалах, потребах, настановах, смаках, поглядах, концепціях;

естетичні моменти різних видів діяльності (у праці, побуті, під час спілкування, у суспільному житті, спорті тощо);

естетичне виховання молоді у різноманітті сфер та засобів свого прояву [9, 174].

До 20 років формується естетичний смак. Рівень сформованості естетичного смаку включає розвиток здібностей художнього сприйняття явищ мистецтва та дійсності, навичок естетичної оцінки та суджень, формування системи естетичних потреб, інтересів, цінностей. У процесі розвитку смаків створюється система особистісних критеріїв молоді не тільки у сфері художньоестетичної діяльності, але й у структурі ціннісних переваг людини.

Саме естетичні цінності характеризують світосприйняття та світовідношення особистості [3, 206]. У зв'язку з поширенням життєвого і художнього досвіду в юнацькому віці зростають можливості для повноцінного художнього сприйняття театрального мистецтва. Присутня здатність розібратися в художній тканині спектаклю, а саме за конкретною життєвою ситуацією, за діями і

Духовність особистості: методологія, теорія і практика 5 (40) - 2010

вчинками героїв, побачити думку режисера, яка розвивається, сприйняти його культурно-естетичну позицію, його погляд на світ.

Найбільший ефект впливу мистецтва досягається при використанні театральної творчості як поліхудожнього засобу. Комплексна, інтеграційна дія творів різних видів мистецтва на емоційну сферу молоді юнацького віку, маючи експресивну природу, слугує важливим засобом збагачення асоціативного фонду молоді (асоціації предметнозорового, емоційно-чуттєвого, тілесно-моторного, просторового, звукомовного, жанрового, стилістичного та іншого характеру), творчих потенцій та естетичних цінностей [2]. Театральну творчість ми розглянемо як інтеграцію різних видів мистецтва в умовах публічного виступу. Підкреслюючи формуючий вплив театральної творчості на активізацію естетичних цінностей дослідники Т. Борисова, Г. Єскіна, А. Прилуцька та ін.

виділяють такі її можливості:

використання механізмів створення художньотеатрального образу (уява, увага, творче бачення, творче ставлення, сценічна гра);

комплексу мистецтв (музично-виконавська діяльність, хореографія, художнє слово, образотворче мистецтво, художнє освітлення, пантоміма та ін.);

різноманітних форм, методів та прийомів (бесіда, розповідь, лекція, дискусія, розігрування етюдів, приклад керівника).

Сучасні дослідники театральної педагогіки Т. Бєдарєва, С. Гіппіус, Л. Грачова, М. Малихіна та ін. наголошують на важливості виявлення взаємозв’язку між творчим акторським самопочуттям та його психофізіологічним забезпеченням, тобто використання спеціальних тренінгів та вправ, що активізують творчий потенціал особистості (розвиток сприйняття, реактивності, уваги, уявлення, надбання м’язової свободи, емоційне включення тощо).

Основний закон театру – внутрішня співучасть глядачів до подій, які відбуваються на сцені. Дослідник О.

Страхов виділяє такі характеристики корисного впливу театральної діяльності на розвиток внутрішньої творчості, художнього сприйняття твору і формування естетичних цінностей особистості:

Духовність особистості: методологія, теорія і практика 5 (40) - 2010

навички культурного глядача, а саме: навички естетичного сприйняття театральної вистави, уміння аналізувати твори театрального мистецтва, здатність до адекватної реакції та оцінки того, що відбувається на сцені;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


навички сценічної дії, тобто вміння досягати мети персонажу в умовній сценічній ситуації;

навички колективної творчості, дотримання ансамблю, уміння взаємодіяти логічно та взаємообумовлено;

навички виразної поведінки, урахування присутності глядача, причетність глядача до якостівистави; співучасть та співпереживання;

навички діалогічної поведінки з урахуванням вигаданої ситуації, сюжетності дії, тобто виявлення мети та мотивів кожної зміни сценічної ситуації [5].

Уточнюючи розуміння специфіки роботи над виставою, ми виділяємо такі основні етапи його створення. Це вибір драматургічного матеріалу, народження задуму (проект постановки);

аналітичні етюдні проби, створення і уточнення малюнку мізансцен, конкретизація сценічної обстановки; прогони (сцен, актів, вистави в цілому), генеральні репетиції і прем'єра.Більш докладно розподіл роботи над виставою можна подивитися у книзі В. Ширяєвої “Самодіяльний шкільний театр”8, 36-37].

На першому етапі неодмінно виникає критерій сучасності і актуальності обраної п’єси. Її трактовка має бути цікавою виконавцям і містити проблему, яку вони будуть розв’язувати протягом своєї подальшої творчої діяльності. Використовуючи засіб аналітичних етюдних форм, розв’язується проблема самостійної творчості, де учасники театральної дії грають роль уявної особи чи самого себе в запропонованих обставинах, оскільки театральне мистецтво побудоване на конструюванні життя в образах самого життя.

Об’єктом для спостереження є особливості дій людини, її пози, виразність жестів та ін. [4]. Актори мають чітко встановити для себе послідовність дій, зрозуміти логіку поведінки персонажу п’єси. На наступному етапі роботи здійснюється пошук сценічних планувань і мізансцен, де розвиваються вміння розташувати свого героя в просторі сцени у певних фізичних відносинах з іншими персонажами і

Духовність особистості: методологія, теорія і практика 5 (40) - 2010

навколишніми предметами. Перехід до етапу, де відбуваються репетиції сцен, актів, вистави в цілому характеризується використанням реальних декорацій, реквізиту, костюмів. Всі засоби візуальної виразності готуються власними руками виконавців, які тим самим мають змогу розширити свої знання з історії і розвинути трудові вміння та навички. Завершальний етап роботи над постановкою театрального спектаклю полягає упрем’єрному, публічному показі. Він не лише ілюструє виконавську майстерність учасників дії, а й свідчить про те, наскільки ідеї та образи твору вплинули на самих акторів, стали для них близькими, наскільки сформовані вольові якості, вміння триматися перед аудиторією.

Ми згодні з радою педагога-дослідника А. Фішеровою щодо підготовки виконавців до публічного виступу. Напередодні першого виступу молоді виконавці мусять добре поспати уночі і мати можливість відпочити протягом дня. Безпосередньо перед показом спектаклю не рекомендується вживати багато їжі і напоїв.

Категорично забороняється вживання будь-яких допінгів - навіть сама незначна їхня кількість може мати найнесприятливіші наслідки для подальшого життя юнаків і дівчат. Надзвичайно важливо, щоб виконавці вийшли на сцену свіжими, бадьорими і цілком зосередженими на тому, як буде виконуватися художній матеріал [6].

Зазначений комплекс сценічних засобів допомагає відчути значення мізансцен, деталей, музики, поводження актора для визначення жанру, стилю, ідеї спектаклю. Оформлення задуму іноді вимагає освоєння прийомів спілкування з глядачем як ігровим елементом жанру. У виконавців має формуватися почуття відповідальності перед своїм глядачем. Загальний процес роботи над спектаклем формує уявлення про театр як складне виробництво, яке спрямовується на здійснення художньої діяльності (створення твору мистецтва - спектаклю).

Висновки і перспективи подальших розвідок у даному напрямку Узагальнюючи дослідницький досвід у галузі театральної творчості, ми згодні з науковцем Т. Борисовою стосовно визначення функціональної концепції впливу театральної творчості на формування естетичних цінностей молоді юнацького віку: художньопізнавальна функція, емоційно-оцінна, мистецько-творча, мистецько

<

Духовність особистості: методологія, теорія і практика 5 (40) - 2010

комунікативна, художньо-гедоністична.Стрижнем останньої є збудження відчуття естетичної насолоди від художньої творчості, сприйняття елементів різних видів мистецтв та осягнення краси в їхньому інтегративному поєднанні [1].

Отже, саме театральна творчість завдяки своїй унікальній синкретичній природі, комплексній своєрідності принципів її реалізації в формі емоційно-пізнавальної активності, має надзвичайно цілющу перетворювальну силу і слугує важливим компонентом збагачення емоційно-естетичного досвіду молоді юнацького віку, розвиток загальних та художніх здібностей, художньо-образного мислення, універсальних якостей творчої особистості, потребу в духовному самовдосконаленні, формування естетично-ціннісного ставлення до дійсності та мистецтва.

Література

1. Борисова Т. Функції музично-театральної діяльності у естетичному вихованні школярів [Електронний ресурс] – Режим доступу:

http://www.narodnaosvita.kiev.ua/vupysku/10/statti/borisova.htm.

2. Зеленов Є. Мистецтво і політична культура учнівської молоді // Формування духовної культури учнівської молоді засобами мистецтва: монографія / Г. П. Шевченко, О. С. Бєлих, Є. А. Зеленов, Т. Л. Антоненко, Н. В. Фунтікова, І. С. Котенєва, Л. Л. Бутенко, І. М. Карпенко, О. Г. Ігнатович, В. П. Горащук. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2006. – С. 80 – 81.

3. Ігнатович О. Художньо-естетичний смак і літературнотворча діяльність підлітків // Формування духовної культури учнівської молоді засобами мистецтва: монографія / Г. П. Шевченко, О. С. Бєлих, Є. А. Зеленов, Т. Л. Антоненко, Н. В. Фунтікова, І. С. Котенєва, Л. Л. Бутенко, І. М. Карпенко, О. Г. Ігнатович, В. П. Горащук. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2006. – С. 206.

4. Некрасова Л. Театральные методы и приемы в конструировании занятий по искусству [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.art-education.ru/AE-magazine/for-authors.htm.

5. Страхов А. Постановка спектакля как основатеатрального воспитания и обучения[Электронный ресурс] Режимдоступа:Pages:   || 2 |
 
Похожие работы:

«Міністерство освіти і науки України Управління культури і туризму Харківської облдержадміністрації Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу Кафедра туристичного бізнесу ТУРИСТИЧНИЙ БІЗНЕС: СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 21–22 травня 2010 року Харків 2010 УДК 338.48 (063) ББК 65.433я4 Т8 Затверджено на засіданні кафедри туристичного бізнесу...»

«УДК 327.5:[303.446+303.725] ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДОЛОГІЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ РЕГІОНАЛЬНОЇ КОМПАРАТИВІСТИКИ ДЛЯ ДЕФІНІЮВАННЯ КОНЦЕПТУ «РЕГІОН» кандидат політичних наук, Стародуб-Підберезна Т. С. Київська гуманітарна академія, Україна, м. Київ У статті пропонується авторське бачення можливостей побудови абстрактних теоретичних моделей розвитку просторової інституціоналізації шляхом використання методологічного інструментарію регіональної компаративістики, який дозволяє акумулювати...»

«ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ Кафедра гімнастики МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ГІМНАСТИЧНИМ ВПРАВАМ для студентів ІІ курсу напрям підготовки 6.010201 Фізичне виховання 6.010202 Спорт 6.010203 Здоров’я людини Лекцію склав: доцент Бубела О.Ю. “Затверджено” на засіданні кафедри гімнастики Протокол № 2013 р. Зав. каф., доцент Бубела О.Ю. Львів –2013 Мета : 1. Дати методику навчання основним гімнастичним вправам основної гімнастики Задачі : 1. Розкрити задачі навчання в гімнастиці. 2....»

«Захист жінок від насильства Рекомендація Rec(2002) Комітету міністрів державам-членам про захист жінок від насильства, прийнята 30 квітня 2002 року, і Пояснювальний меморандум Рада Європи Рада Європи є політичною організацією, заснованою 5 травня 1949 року десятьма європейскими державами з метою здійснення більш тісного союзу між ії членами. На сьогодні вона нараховує сорок чотири держави члена. Основні завдання організації полягають у сприянні ствердженню принципів демократії, прав людини та...»

«Рекреаційна географія і туризм Наукові записки. №2. 2010. УДК 379.85 Ірина СМАЧИЛО ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТУРИСТИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У статті проведено наукове обґрунтування рекомендацій щодо вдосконалення системи менеджменту туристичних організацій. Розроблено систему менеджменту туристичної організації, яка ґрунтується на динамічній ідентифікації тенденцій на ринку туристичних послуг, ранньому виявленні тенденцій зміни туристичних потоків, дослідженню закономірностей ринку...»

«ЛІСІВНИЦТВО І АГРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЯ Харків: УкрНДІЛГА, 2008. – Вип. 114 УДК 630*622 А. С. ТОРОСОВ, М. М. ГЛЄБОВ* ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ЛІСИСТОСТІ Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького Розглянуто основні принципи формування оптимальної лісистості в сучасних умовах. Їх дотримання забезпечить ефективне використання земельних ресурсів, підвищення продуктивності, стійкості, посилення еколого-захисних функцій, покращення...»

«Управління культури обласної державної адміністрації Обласна бібліотека для юнацтва ім. Б. Лавреньова Відділ довідково-бібліографічного та інформаційного обслуговування ВИХОВАННЯ В ОСВIТНЬОМУ ПРОСТОРI Рекомендаційний бібліографічний покажчик Херсон, 2012 УДК 016:37.013 ББК 91.9:74+74.200я1 Виховання в освітньому просторі: реком. бібліогр. покажч. / уклад. Михайлова А. С. ; Обл. б-ка для юнацтва ім. Б. Лавреньова. – Херсон : [Б. в.], 2012. – 26 с. Рекомендаційний бібліографічний покажчик...»

«УДК 658: 001.895 Н.І. Чухрай*, Л.Є. Сухомлин** *Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра менеджменту організацій, **Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України ПРОБЛЕМИ ВИХОДУ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РИНОК © Чухрай Н.І., Сухомлин Л.Є., 2010 На прикладі споживчих та промислових ринків автори окреслюють основні напрями маркетингового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності українських підприємств і організацій на європейському ринку:...»

«ПРАВОВЕ РЕҐУЛЮВАННЯ У НАДАННІ ЯКІСНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ Медичне право України: проблеми становлення та розвитку. Матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції 19—20.04.2007, м. Львів ХВОРИМ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ Петрух Л. І.1, Шелепетень Л. С.1, Ткач О. А.2 Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького; 1 НДІ епідеміології і гігієни 2 Надання медичної допомоги хворим на туберкульоз ґрунтується на засадах доказової медицини, новітніх наукових знаннях та основних...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КУЛЬТУРНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: НАЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ КОНТЕКСТІ Аналітична доповідь Київ – 2012 УДК 304.4:323(477:4) З 90 За повного або часткового відтворення матеріалів даної публікації посилання на видання обов’язкове Автори: Здіорук С. І. к. філос. н., доц., Заслужений діяч науки і техніки України; Литвиненко О. М. к. філос. н.; Розумна О. П. к. філос. н. Електронна версія: http://www.niss.gov.ua Здіорук С. І. З 90 Культурна політика...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»