WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«3. Вайзер С.Р. Это помогает обучению / С.Р. Вайзер // Физическая культура в школе. – 1975. - №7. – С. 27-28. 4. Вільчковський Е.С. Теорія і методика фізичного виховання дітей ...»

-- [ Страница 1 ] --

3. Вайзер С.Р. Это помогает обучению / С.Р. Вайзер // Физическая культура в школе.

– 1975. - №7. – С. 27-28.

4. Вільчковський Е.С. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного

віку: Навчальний посібник / Вільчковський Е.С., Курок О.І. / В.К. – 2-ге вид.,

перероб. та доп. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 428 с.

5. Глазырина Л.Д. Методика физического воспитания детей дошкольного возраста /

Глазырина Л.Д., Овсянкин В.А. – М., 1999. – 348 с.

6. Иванов Н.Д. Обучение метанию малого мяча в VI классе / Н.Д. Иванов // Физическая культура в школе. – 1975. - №7. – С. 20-23.

7. Коссов Б.Б. Произвольность движений у младших школьников: диагностика и способы формирования / Б.Б. Коссов, А.Г. Озернюк // Физическая культура в школе. – 1989. - № 7. – С. 60-64.

8. Лисенко Л.Л. Педагогічні технології навчання культурі рухів дівчат 10-12 років [Текст]: автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.02 / Лисенко Людмила Леонідівна;

Національний педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К., 2008. – 209 с.

9. Литвинов Е.Н. Обучающая программа по технике попеременного двухшажного хода / Е.Н. Литвинов // Физическая культура в школе. – 1982. - №1. – С. 27-29.

10. Паукова М.В. Учить оценивать свои движения / М.В. Паукова, В.П. Черемисин // Физическая культура в школе. – 1984. - № 12. – С. 26-29.

УДК 373.5:331.548:796

ПРОФІЛЬНЕ НАВЧАННЯ В СТАРШІЙ ШКОЛІ ЗА СПОРТИВНИМ

НАПРЯМКОМ, ЙОГО СУТНІСТЬ ТА ПРОБЛЕМИ

Котова О.В., к.пед.н., ст. викладач Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького Стаття присвячена проблемі профільного навчання в старшій школі за спортивним напрямком та формуванню в старшокласників інтересів та мотивації до поглибленого вивчення конкретного виду спорту в загальноосвітній школі, а також подальшого самовизначення на професію вчителя фізичної культури або тренера з обраного виду спорту.

Ключові слова: профільне навчання, спортивний напрямок, мотивація.

Котова О.В. ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ ПО СПОРТИВНОМУ

НАПРАВЛЕНИЮ, ЕГО СУЩНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ / Мелитопольский государственный педагогический университет им. Б. Хмельницкого, Украина.

Статья посвящена проблеме профильного обучения в старшей школе по спортивному направлению и формированию у старшеклассников интересов и мотивации к углубленному изучению конкретного вида спорта в общеобразовательной школе, а также дальнейшего самоопределения на профессию учителя физической культуры или тренера по избранному виду спорта.

Ключевые слова: профильное обучение, спортивное направление, мотивация.

Kotova O.V. SPECIALIZED TRAINING IN HIGH SCHOOL ON SPORTS DIRECTION, ITS

ESSENCE AND PROBLEMS / Melitopol state pedagogical university named after B. Khmelnitskyi, Ukraine.

The issue discusses the problem of school specialized teaching in high school on sports direction and forming of high school children interests and motivation to a deeper studyng of a particular Фізичне виховання та спорт kind of sport in comprehensive secondary schools and also further self-determination to the profession of a teacher of physical education or coach on chosen kind of sport.

Key words: specialized education, sports direction, motivation.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

У сучасних умовах реформування освітньо-виховної системи фізичного виховання в загальноосвітніх школах, переходу на модульні курси вивчення різних видів спорту згідно з новою навчальною програмою з фізичної культури для учнів 5 – 9 класів, розширюються можливості фізичного вдосконалення школярів, їхньої різнобічної фізичної підготовки. Таке становище є основою для формування в старшокласників інтересів та мотивації до поглибленого вивчення конкретного виду спорту в загальноосвітній школі, а також сприяє подальшому самовизначенню на професію вчителя фізичної культури або тренера з обраного виду спорту. Засвоєння змісту освіти в загальноосвітніх навчальних закладах з профільним навчанням спрямоване на забезпечення, з одного боку, загальноосвітньої підготовки учнів, а з іншого – підготовку до майбутньої професійної діяльності [1]. У цьому аспекті великого значення набувають питання підготовки вчителів фізичної культури до профільного навчання за спортивним напрямком.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ Аналізуючи науково-педагогічну літературу, ми визначили, що метою профільного навчання є забезпечення можливостей для молоді до здобуття загальноосвітньої профільної та початкової допрофесійної підготовки, неперервної освіти впродовж всього життя, виховання особистості, здатної до самореалізації, професійного зростання й мобільності в умовах реформування сучасного суспільства. Профільне навчання спрямоване на набуття старшокласниками навичок самостійної науковопрактичної, дослідницько-пошукової діяльності, розвиток їхніх інтелектуальних, психічних, творчих, моральних, фізичних, соціальних якостей, прагнення до саморозвитку та самоосвіти [5].

Сучасна ситуація на рівні середньої освіти свідчить, що молодь після закінчення школи не отримує широких можливостей щодо вибору професії, якість отриманих знань не завжди відповідає вимогам ВНЗ, учні та випускники не обізнані з вимогами майбутньої педагогічної діяльності. Проблема полягає в недостатній можливості адаптувати зміст середньої освіти до майбутніх потреб учнів через те, що в загальноосвітній школі недостатньо запроваджується профільне навчання за спортивним напрямком. Ця проблема, на наш погляд, пов’язана з багатьма чинниками, серед яких – недосконала матеріально-технічна база, недостатня кількість підготовлених учителів та відсутність мотивації на отримання професії вчителя фізичного виховання. У зв’язку з цим завданнями профільного навчання взагалі та за спортивним напрямком зокрема постають: створення умов для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів старшої школи в процесі їхньої загальноосвітньої підготовки; виховання в учнів любові до праці, забезпечення умов для їхнього життєвого й професійного самовизначення, формування готовності до свідомого вибору й оволодіння майбутньою професією; формування соціальної, комунікативної, інформаційної, технічної компетенції учнів на допрофесійному рівні, спрямування молоді щодо майбутньої професійної діяльності; забезпечення перспективних зв’язків між загальною середньою й професійною освітою відповідно до обраного профілю. У словнику С. Ожегова „профіль” визначено як „сукупність специфічних рис, які характеризують яку-небудь сферу діяльності” [4]. Зауважимо, що прикметник „профільний” від слова „профіль” у цьому значенні не зафіксовано. Отже, поєднання „профільне навчання” в освітній установі це новоутворення, новий педагогічний термін, значення якого повинно бути чітко визначене. У нашому дослідженні ми розуміємо таку організацію праці, яка передбачає вивчення освітніх Вісник Запорізького національного університету № 1(7), 2012 галузей, що містять такі знання, уміння й навички, характерні для певної діяльності, професії, спеціальності, зокрема галузі фізичного виховання [3].

У свою чергу І. Ареф’єв пропонує кілька варіантів визначення профільного навчання:

це – поглиблене навчання, навчання в центрах додаткової освіти; багатопрофільна підготовка. Автор уважає, що процес профільного навчання недостатньо обґрунтовано розглянуто в системі освіти, та пропонує основні положення й принципи вирішення цієї проблеми (інтеграція, системність, специфіка сільських шкіл) [5].

В. Лозова, В. Моргун, Н. Наумов, С. Павлютенков, В. Римаренко, Б. Федоришин у своїх публікаціях торкаються проблеми формування пізнавальних інтересів на різних етапах розвитку особистості учня. Особливої уваги заслуговує дослідження Г. Щукіної, яка визначила інтереси за групами: аморфні (до 10 років), широкі (від 10 років), стрижневі (від 12 – 15 років). До цього часу вітчизняна школа повною мірою не враховувала можливостей формування стрижневих пізнавальних інтересів учнів поряд із загальними. Це, у свою чергу, не надавало можливостей учням оптимально вибрати певний профіль навчання. У зв’язку з цим підвищуються вимоги до професійної підготовки вчителів фізичного виховання, які повинні забезпечити процес профільного навчання старшокласників.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Т. Тамбовцева наголошує на тому, що цінність досвіду підготовки учнів до вибору поглибленого профілю має відбуватися не тільки з метою вибору професії, а становить систему роботи в контексті особистісного й соціального самовизначення учнів та розвитку в них освітніх потреб й інтересів; при цьому важливим завданням адміністрації є створення розвинутої системи профільного навчання та допрофільної підготовки [7].

Погоджуються з цією думкою С. Хлєбунова і Н.

Тараненко, які вважають, що профільне навчання й допрофільна підготовка – це дві головні частини однієї системи:

підготовки старшокласників до усвідомленого вибору свого професіонального шляху [8]. Термін „профільний напрям”, за Л. Фаннінгер, є ширшим, ніж поглиблене вивчення циклу предметів з певної фахової галузі, але основними питаннями школи можуть бути й інтегроване навчання (інтеграція в навчальний процес основної школи дітей з особливими педагогічними потребами), професійна орієнтація, вивчення правил дорожнього руху та ін.

Критично ставляться до впровадження процесу профільного навчання в школі Є. Дзятковський і М. Дьякова, які зауважують, що „цей процес організується досить неприродно, тобто без урахування психофізіологічних особливостей і професійних переваг дітей, керуючись лише „модою” або соціальними спрямуваннями батьків. Це призводить до низького „прогнозування” професійної орієнтації учнів, навчальним перевантаженням. Тому актуальним уважається розробка механізмів реалізації психолого-педагогічних можливостей профільного навчання завдяки індивідуальнодиференційованому підходу”.

При створенні підґрунтя для профільної загальноосвітньої школи в Україні необхідно звернутися й до наявних власних надбань, і до прогресивного зарубіжного досвіду.

Так, в основі профільного навчання в австрійській основній школі лежить диференційований підхід, який не є новим в історичній практиці Австрії. В. Клаус (Klaus) зауважував, що „недиференційованого навчання немає...”: у кожному занятті з будь-якої фахової дисципліни викладання відбувається певною мірою диференційовано, адже вчитель шукає індивідуальний підхід до дітей з вищим рівнем продуктивності, з різною мірою зацікавленості в предметі, з різними можливостями, дітей, які відрізняються своєю поведінкою [11].

Фізичне виховання та спорт

Теоретичні засади диференціації навчання розроблено в працях ряду австрійських і німецьких педагогів: Т. Бола (T. Bohl), Ґ. Ханіша (G. Hanisch), В. Їзи (W. Jisa), К. Клемента (K. Klement), Ф. Освальда (F. Oswald), Ґ. Шварца (G. Schwarz), М. Бьонша (M. Bnsch), К. Шнітко (K. Schnitko), В. Фольстeдта (W. Vollstdt), Б. Вайнера (B. Weiner) та ін.

Теоретичні засади викладання профільних дисциплін в основній школі Австрії вивчає фахова дидактика, засади якої містять розвідки С. Вейзе, В. Віатера, Ф. Крона, Т. Ґрамса, В. Клафкі, М. Мейера, В. Пльоґера, С. Райнхардта, Х. Шмідкунца, Р. Шмідта [12]. Теорію навчання й учіння за розділами загальна й фахова дидактика (1994 р.), навчально-теоретична дидактика (2000 р.), освітньо-теоретична дидактика (2000 р.), конструктивна дидактика (2000 р.) – розробив В. Петерсен.

Передумовами профільного навчання в Україні кінця XIX початку XX ст. є розподіл гімназій на класичні й реальні, за гуманітарним, природничим та технічним напрямками. У 30-х рр. з’явилися професійні та фабрично-заводські школи; у 50-х рр.

були відкриті спеціалізовані школи та школи професійно-технічної освіти. У 60 – 80-х рр. почали діяти навчально-виробничі комбінати, у 1987 р. у школах було введено предмет „Основи виробництва. Вибір професії”. У 80 – 90-х рр. відкриваються заклади нового типу, їх діяльність спрямована на підвищення рівня освіти.

Проблему профільного навчання на сучасному етапі вивчали Н. Бібік, Л. Іванова, Л. Липова, А. Самодрин, О. Овчарук та ін. Серед дослідників, які зробили плідний науковий доробок у профільне навчання, можна назвати О.

Корсакова, Д. Тхоржевського, А. Фурмана, які розглядають диференціацію як методологічну основу профільного навчання. Н. Бібік, М. Бурда, М. Вачевський, В. Кизенко, П. Левченко, В. Мадзігон та ін. висвітлюють зміст профільного навчання, а Д. Алфімов, М. Жалдак, Г. Сазоненко, З. Шевченко – суспільно-гуманітарний напрям; Н. Буринська, І. Радіонова, О. Ярошенко – природничо-математичний; О. Коберник, І. Прокопенко, В. Сидоренко – технологічний напрям.

Профільне навчання ґрунтується на таких принципах: фуркації (розподіл учнів за рівнем освітньої підготовки, інтересами, потребами, здібностями й нахилами);

варіативності й альтернативності (освітніх програм, технологій навчання й навчальнометодичного забезпечення); наступності та неперервності (між допрофільною підготовкою й профільним навчанням, професійною підготовкою); гнучкості (змісту й форм організації профільного навчання, зокрема дистанційного; забезпечення можливості зміни профілю); діагностико-прогностичної реалізованості (виявлення здібностей учнів з метою обґрунтованої орієнтації на профіль навчання). У структурі профільного навчання домінує профіль, який передбачає поглиблене вивчення циклу споріднених предметів: базові, профільні та курси за вибором. Базові (загальноосвітні предмети) є обов’язковими для всіх профілів. Профільні загальноосвітні предмети реалізують цілі, завдання й зміст кожного конкретного профілю (суспільногуманітарний, природничо-математичний, технологічний, художньо-естетичний, спортивний). Для нашого дослідження має значення саме спортивний профіль, у межах якого ми виділили гімнастичний напрямок. У цьому контексті базовим загальноосвітнім предметом є фізична культура, а профільними загальноосвітніми предметами в рамках гімнастичного навчального профілю за спортивним напрямком – фітнес, різні види аеробіки, хореографія, танці, ритміка, спортивна, художня, атлетична та естетична гімнастика.

Мета дослідження – профільне навчання за спортивним напрямком надає можливість школярам самовизначитися на подальше оволодіння професією вчителя з фізичної культури або тренера з обраного виду спорту. У цьому аспекті засвоєння програмного матеріалу з гімнастичного навчального профілю надає можливість отримати спеціальні

Вісник Запорізького національного університету № 1(7), 2012Pages:   || 2 |
 
Похожие работы:

«УДК: 37.0:316.61 Полякова Я.В. ЄВРОПЕЙСЬКІ КОНЦЕПЦІЇ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ І ВИХОВАННЯ Постановка проблеми в загальному виді та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями. На сучасному етапі розвитку суспільства полікультурна освіта й виховання знаходяться в центрі уваги педагогів Західної Європи. Тема полікультурної освіти й виховання залишається однією із центральних на конференціях Європейського товариства порівняльної педагогіки з 1988 р. Багато педагогів із тривогою...»

«УДК 338.246.87 E. Mazur-Wierzbicka, PhD the University of Szczecin, Szczecin, Poland О.М. Олійниченко Національний університет харчових технологій, Київ, Україна ЕВОЛЮЦІЯ ПРАВОВИХ ОСНОВ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Екологічна політика Європейського Союзу на даний час спрямована на реалізацію концепції сталого (відтворюваного, екологозрівноваженого) розвитку, тобто такого, «що задовольняє потреби сьогодення, не піддаючи ризику здатність майбутніх поколінь задовольняти свої власні...»

«_Педагогічні науки_ УДК 372.36:371.381 О.П.Тельчарова РЕЖИСЕРСЬКА ГРА ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ АКТИВНОСТІ ДОШКІЛЬНИКА Стаття є результатом теоретико-експериментального дослідження проблеми організації індивідуальних сюжетних ігор дітей 3-5 років. Представлено матеріали експериментального вивчення умов організації режисерських ігор, які забезпечують розвиток активності дітей молодшого та середнього дошкільного віку. Ключові слова: модернізація, режисерська гра, активність, педагогічні умови. Постановка...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486 24 42, факс (044) 236-1049, ministry@mon.gov.ua від 28.08.2012 № 1/9-604 від на № _ Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій Інститути післядипломної педагогічної освіти Про методичні рекомендації з питань позашкільної освіти Міністерство надсилає для...»

«Наталка Доляк Гастарбайтерки «Коронація слова» створює для вас нову хвилю українськ літератури — яскраву, різножанрову, захоплюючу, — яка є дзеркалом сьогодення і скарбом для майбутніх поколінь. Тетяна та Юрій Логуш, засновники проекту Лауреат IV премії конкурсу романів, кіносценаріїв, п’єс та пісенної лірики про кохання «КОРОНАЦІЯ СЛОВА — 2012» Міжнародний літературний конкурс романів, кіносценаріїв, п’єс, пісенної лірики та творів для дітей «Коронація слова» був заснований за підтримки бренду...»

«Ярмарок «Сучасна бібліотека: розвиваємо місцеві громади», VI Всеукраїнська науково-практична конференція «Бібліотека і книга в контексті часу: Бібліотеки, видавці та підтримка читання в глобальному інформаційному суспільстві» 21-22 травня 2012 року Український дім, Національна парламентська бібліотека України 21 ТРАВНЯ (понеділок) 8:00-10:00 Реєстрація учасників ярмарку 10:00-11:00 Урочисте відкриття, вітальні слова: Михайло Кулиняк, Міністр культури України (підлягає підтвердженню) Джон Ф....»

«Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць. № 1 (21), 2013 Оксана Бойко УДК 378.016:796.071.4 Теоретичні аспекти впливу мотиваційних складових на підвищення ефективності занять із фізичної культури Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка (м. Чернігів) Постановка наукової проблеми та її значення. В умовах сучасних соціально-економічних перетворень в Україні здоров’я української нації належить до рангу...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія педаг. 2009. Вип. 25. Ч. 2. С.232–240 Ser. Pedag. 2009. Is. 25. Part 2.P. 232–240 УДК 378.064.2:376.2 ПРОБЛЕМА НАЛАГОДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ З НЕПОВНОСПРАВНИМИ СТУДЕНТАМИ Ірина Мищишин* Орест Мищишин** * Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Дорошенка, 41, 79000 Львів, Україна ** Львівська державна фінансова академія, вул. Коперніка, 3, 79000 Львів, Україна Потреба здобуття освіти людьми з особливими потребами є одним із...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія філол. 2010. Вип. 50. С.57-65 Series Philol. 2010. Is.50. P.57-65 УДК 372.881.116: 811.162.2 ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ ОРІЄНТИРИ СУЧАСНОЇ ПОЧАТКОВОЇ МОВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ Микола Вашуленко Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, кафедра педагогіки і методики початкової освіти, вул. Києво-Московська, 24, Глухів, Сумська обл., 41400, Україна, тел.: 05444 2 33 06 Розкрито шляхи вдосконалення структури, змісту і методичних...»

«ДОНЕЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА DONETSK BRANCH of SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY ДОНЕЦЬКИЙ ВІСНИК НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО Т. Донецьк Східний видавничий дім Засновано в 2001 р. Д-67 Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. – Т. 36. – Донецьк : Український культурологічний центр, Східний видавничий дім, 2013. – 284 с. Вісник містить матеріали березневої наукової конференції Донецького відділення НТШ 2013 року. Доповіді і повідомлення...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»