WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Г.В. Олефір, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» СУТНІСТЬ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ Олефір Г.В. Сутність проблеми ...»

УДК 378.011.3–051:796

Г.В. Олефір, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса

Шевченка»

СУТНІСТЬ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ

УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Олефір Г.В.

Сутність проблеми професійної підготовки майбутніх учителів фізичної

культури

У статті теоретично обґрунтовані проблеми професійної підготовки

майбутніх учителів фізичної культури. Автор аналізує процес становлення й розвитку професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної культури, проблеми й напрями розвитку відповідної сфери. Розкрито основні чинники, що перешкоджають суттєвому росту рівня професійної підготовки.

Ключові слова: професійна підготовка, фізична культура, майбутні учителя.

Олефир Г.В.

Сущность проблемы профессиональной подготовки будущих учителей физической культуры В статье теоретически обоснованны проблемы профессиональной подготовки будущих учителей физической культуры. Автор анализирует процесс становления и развития профессиональной подготовки будущих специалистов по физической культуре, проблемы и направления развития соответствующей сферы. Раскрыты основные факторы, препятствующие существенному росту уровня профессиональной подготовки.

Ключевые слова: профессиональная подготовка, физическая культура, будущие учителя.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. На сучасному етапі становлення та розвитку системи навчання предмету фізична культура особливо актуальною є проблема професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури.

Незалежність України, відродження української нації спонукали до нового бачення професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури, спрямування її на потреби людини й держави у професійних, всебічно розвинених спеціалістах. Соціальне й педагогічне значення порушеної проблеми полягає у підготовці висококваліфікованих фахівцях які у своїй майбутній професійній діяльності здатні поєднувати глибокі фундаментальні теоретичні знання і практичну підготовку, володіти гуманістичними та моральними якостями, відповідального та творчого ставитися до діла, яке вони виконують.

Зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Дана робота виконується згідно пріоритетного напрямку наукових досліджень кафедри теорії і методики фізичного виховання ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» ”Теорія і методика профільного навчання старшокласників за спортивним напрямком в умовах безперервної освіти (державний реєстраційний номер 0108U002431).

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор. Концептуальні засади професійної підготовки майбутніх фахівців ґрунтовно досліджувалися в працях вітчизняних учених - Р.С.Гуревич, А.О.Лігоцький, Л.О.Хомич, Я.В.Цехмістер.

У нашій країні значний вклад у розробку теоретичних і методологічних основ фізичної підготовки майбутніх учителів фізичної культури зробили: Г.О.Балл, І.Д.Бех, С.І.Подмазін, В.В.Рибалка. Зокрема професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту – в працях вітчизняних (Г.М.Арзютов, О.М.Вацеба, Е.С.Вільчковський, М.С.Герцик, О.Ц.Демінський, В.І.Завацький, О.С.Куц, В.М.Платонов, Б.М.Шиян, Ю.М.Шкребтій) [1].

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Мета статті – проаналізувати стан проблеми професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Оскільки під «підготовкою» розуміють «запас знань, досвіду, здобутих у процесі навчання, практичної діяльності», то у вищому педагогічному навчальному закладі професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури виступає як цілісний процес засвоєння й закріплення загальнопедагогічних і фахових знань, умінь, навичок, ознайомлення з передовим педагогічним досвідом. Результатом професійної підготовки є стан готовності майбутніх учителів фізичної культури до професійної діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах [1, 2].

Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури, за словами Л.П. Сущенко, розглядається як процес, який відображає науково й методично обґрунтовані заходи вищих навчальних закладів, спрямованих на формування протягом терміну навчання рівня професійної компетентності особистості, достатнього для організації фізичного виховання різних верств населення регіону й успішної праці в усіх ланках спортивного руху з урахуванням сучасних вимог ринку праці [1].

Вагомих результатів професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури можна досягти лише за умов законодавчого, програмного та нормативного забезпечення, що виражається у конкретних документах і матеріалах, розроблених державними органами управління у сфері фізичної культури і спорту Положення щодо змісту і організації професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах базуються на засадах Конституції України, Законів України “Про освіту ”, “Про вищу освіту ”, Державної національної програми “Освіта” (“Україна ХХІ століття”), Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті та інших законодавчих актах [3].

Національна доктрина розвитку освіти націлює національну систему освіти на формування здорової, всебічно розвиненої особистості, яка вміє творчо мислити, ініціативно діяти, сприяє соціально-економічному розвитку держави, у якій проживає [3].

Проблема професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури постійно знаходиться в полі зору спеціальних науково-дослідних установ, наукових колективів й окремих дослідників. Так, лише за останні роки в Україні було проведено низку науково-практичних конференцій, присвячених виключно цій проблемі, або це питання обговорювалося поряд з іншими напрямками наукових досліджень [4].

Аналіз наукових джерел свідчить, що в полі зору дослідників знаходяться:

спортивна та професійно-педагогічна підготовка;

медико-біологічна підготовка;

викладання окремих спортивно-педагогічних дисциплін у структурі підготовки вчителя;

використання інноваційних технологій у процесі формування професійної майстерності фахівців фізичної культури [4].

Незважаючи на значну кількість досліджень з даного приводу, проблему професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури у вищих навчальних закладах недостатньо досліджено в теоретико-методологічному аспекті. Поза увагою дослідників залишилися ідеї щодо поліпшення методики професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури в профільному навчанні. Високий пріоритет цього питання зумовлюється реформуванням освітньої системи, де на перший план виходить профільне навчання у старшій школі. Воно дає змогу широко використовувати різні види спорту у школі, що має велике значення для підвищення інтересу і мотивації школярів до занять фізичними вправами, а також спонукає до професійного самовизначення, формування умінь та навичок з різних видів спорту за рахунок змін у структурі та організації навчального процесу з фізичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах. Тому на перший план виходить проблема професійної підготовки компетентних фахівців з цього питання.

Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до професійної діяльності не з’являється спонтанно, її необхідно всіляко підтримувати і розвивати. Для цього треба створювати соціальні умови, які б дозволяли майбутнім учителям фізичної культури отримувати належну професійну освіту, підвищувати свій загальнокультурний і фаховий рівень, брати участь у пошуковій, дослідно-експериментальній роботі, здійснювати облік передового та інноваційного педагогічного досвіду [4, 5].

Посилення вимог до професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури має на меті, перш за все, модернізацію навчально-педагогічного процесу, зміну структури його організації [5].

Для досягнення мети якісної професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури, які б були гармонійно фізично розвиненими, мали міцне здоров’я, необхідною умовою виступає перехід до гуманістичної системи підготовки учителів фізичної культури, в якій найвищою цінністю стає студент з його індивідуальними особливостями, цінностями та інтересами [6].

Висновки з даного дослідження і перспективи подальшого їх розвитку. Враховуючи соціальну значущість якісної професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури, необхідність зміцнення позицій України на міжнародній арені, формування й культивування здорового способу життя співвітчизників.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Вищевикладене свідчить про необхідність ефективного пошуку шляхів розв’язання проблеми, що дозволило б суттєво підняти рівень професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури.

Література

1. Теоретико-методологічні засади професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах:

Автореф. дис. д-ра пед. наук: 13.00.04 / Л.П. Сущенко; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. — К., 2003. — 45 с. — укp.

2. Професійна підготовка викладачів фізичного виховання в університетах США: Автореф. дис... канд. пед. наук: 33.00.04 [Електронний ресурс] / Т.Ю. Осадча; Луган. нац. пед. ун-т ім. Т.Шевченка. — Луганськ, 2005.

— 20 с. — укp.

3. Шиян Б.М., Кругляк О.Я. Система підготовки майбутніх учителів до реалізації міжпредметних зв’язків у процесі фізичного виховання молодших школярів. Актуальні проблеми фізкультурної освіти в Україні науковометодичний журнал 2 (22) – «Теорія і методика фізичного виховання». - Харків,

4. Петунин О.В. Формирование профессионального мастерства учителя физкультуры. – М.: Просвещение, 1980. – 120с.

5. В. В. Осадчий Сучасні вимоги до професійної підготовки майбутніх учителів [ Електронний ресурс] ww.nbuv.gov.ua›Наукова періодика України›…/Ped/2009_4/Osadchiy.pdf

6. Р. Ф. Ахметов, В.К. Шаверський. Проблеми й перспективи формування професійної майстерності фахівців фізичної культури засобами інноваційних технологій. [Електроний ресурс ] www.lifesway.org/inf/PP200801.pdf Olefir A.V.

The essence of the problem of training future teachers of physical culture In the article theoretically the problem of training future teachers of physical culture. The author analyzes the formation and development of professional training of future specialists in physical culture, problems and trends of relevant areas. The basic obstacle to significant growth levels of training.

Keywords: professional training, physical culture, the future teachers.

Відомості про автора Олефір Ганна Віталіївна – аспірантка кафедри теорії і методики фізичного виховання Інститут фізичного виховання і спорту. 
Похожие работы:

«Александров Олександр Володимирович, Вчитель української мови та літератури Донецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №58 По той бік народження й смерті.Тема: та розглянути Веди як пам’ятку світової літератури, як одну з Мета культур і монотеїстичних релігій світу, провести паралель завдання: між Ведами та Біблією, слов’янськими казками та Ведами, довести, що Бог один, незважаючи на існування різних релігій; розвивати навички виконання порівняльного аналізу, навички конспектування,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.Г. КОРОЛЕНКА Психолого-педагогічний факультет Кафедра культурології Даллакян Н. Г.МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ТЕХНІК ДЕКОРУВАННЯ КЕРАМІЧНИХ ВИРОБІВ ЗІ ШКОЛЯРАМИ Методичні рекомендації Полтава – 2011   ЗМІСТ ВСТУП.. 3 РОЗДІЛ 1 СУТНІСТЬ РОЗВИТКУ ТЕХНІК ДЕКОРУВАННЯ КЕРАМІЧНИХ ВИРОБІВ.. 1.1. Історія розвитку керамічного виробництва у художній культурі світу.. 1.2....»

«ISSN 2072-1692. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2012. № 48 УДК 37.013.73 О.В. КРАСНІКОВА (Начальник управління вищої освіти і науки, молодіжної та сімейної політики) Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим oksana_vk@mail.ru СВОБОДА ПРОТИ РІВНОСТІ: ПРОБЛЕМА ТЕОРЕТИЧНИХ КОЛІЗІЙ ТА УЗГОДЖЕННЯ ТЕОРІЇ З ОСВІТНЬОЮ ПРАКТИКОЮ Гуманізація освітньої сфери набуває реальних ознак лише у результаті ґрунтовної рефлексії щодо фундаментальних проблемних аспектів, серед яких...»

«ІІІ. ЛІНГВІСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЖЕСТОВОЇ МОВИ УДК 376-056.263:376.016:811.161.2’221.24 Адамюк Н. Б., аспірант, Чепчина І. І., науковий співробітник ПОСТУП СПЕЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ: УКРАЇНСЬКИЙ ЖЕСТІВНИК ДЛЯ БАТЬКІВ Анотація В статті представлено посібник «Український жестівник для батьків»; висвітлено концептуальний підхід та структуру з точки зору лінгвістичних особливостей природних жестових одиниць та їхніх варіантів за тематичним принципом. Обгрунтовано призначення жестівника для чуючих...»

«ПРО ВИДАВНИЦТВО Видавництво “Знання” спеціалізується на виданні переважно підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів. Ми прагнемо видавати книги найвищого рівня і якісно. Щороку видавництво видає більше 100 нових видань. За вагомий внесок у розвиток видавничої справи, забезпечення випуску суспільно необхідних видань і високий професіоналізм наша організація нагороджена Грамотою Кабінету Міністрів України, ряд працівників — провідні менеджери та редактори — нагороджені...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49, ministry@mon.gov.ua від 20,08.10 № _1/9-577 від _ на № Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій Рекомендації щодо висвітлення питань з виховної роботи та позашкільної освіти на серпневих конференціях педагогічних працівників у 2010 році Завдання сучасної освіти щодо...»

«Управління культури і туризму обласної державної адміністрації Обласна бібліотека для юнацтва ім. Бориса Лавреньова Науково-методичний відділ На замітку методисту Інформдайджест Вип. 6 Херсон ББК 78.342 (4УКР-ХЕС) Н12 На замітку методисту: інформдайджест / укл. Тарадименко І.І.; Херсонська обл. б-ка для юнацтва ім. Б.Лавреньова. Херсон : [Б.в.], 2011. Вип.6. с. Черговий випуск інформдайджесту “На замітку методисту” пропонує вашій увазі матеріали на допомогу діяльності бібліотек щодо освітнього...»

«Розділ 3. Педагогічні технології навчання фізичної культури УДК 37.037 Юрій Фурман Аналіз підходів та програм щодо корекції відстаючих недоліків слабкозорих молодших школярів у процесі фізичного виховання Вінницький державний педагогічний університет імені М. М. Коцюбинського (м. Вінниця) Постановка наукової проблеми та її значення. Молодший шкільний вік є найбільш важливим та відповідальним етапом розвитку організму й становлення особистості людини. Саме в дитячому віці закладаються основи...»

«Проблеми економіки організацій та управління ISSN 1813 6796 підприємствами ВІСНИК КНУТД 2014 №2 Economic Questions and Enterprise Management УДК 330.3 ВЕРГУН А. М., ТАРАСЕНКО І. О. Київський національний університет технологій та дизайну КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Мета. Виявлення характеру впливу економічних, соціальних та екологічних проблем на економічне зростання в умовах глобалізації на основі концепції сталого розвитку. В результаті проведеного аналізу обґрунтовано...»

«НАУКОВІ ПРАЦІ ІНСТИТУТУ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, випуск 21 ЗАХИСТ РОСЛИН Аннотация Заболотная А.В., Заболотный А.И. Влияние применения Линтур 70 WG. и регулятора роста растений Эмистим С на формирование структуры урожая пшеницы яровой Исследовано формирование таких показателей структуры урожая пшеницы яровой как общее количество стеблей, количество продуктивных стеблей, продуктивная кустистость, количество и масса зерен с колоса при внесении гербицида Линтур 70 WG в нормах...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»