WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 25 |

«НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ для слухачів 1 курсу за напрямом підготовки Правознавство (термін навчання - 5 років, державне замовлення) Київ - 2013 ББКХ Н156 Матеріали підготували: ...»

-- [ Страница 1 ] --

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ

МАТЕРІАЛИ

для слухачів 1 курсу за напрямом підготовки "Правознавство"

(термін навчання - 5 років, державне замовлення)

Київ - 2013

ББКХ

Н156

Матеріали підготували:

Історія України - к.ю.н., доцент Шкуратенко О.В., к.і.н. Романишин Н.Ю.

Українська мова (за професійним - к.ю.н. Красницька А.В.

спрямуванням) Теорія держави та права - к.ю.н. Мінченко О.В.

Історія держави та права зарубіжних - доцент Дорощук Н.О.

країн Юридична деонтологія - професор Гусарєв С.Д., к.ю.н., доцент Свиридюк Н.П.

Безпека життєдіяльності - к.пед.н. Бадьора С.М., к.психолог.н. Коломієць О.В.

Долікарська допомога - к.мед.н. Галан Н.В., к.мед.н. Несен О.О.

Філософія - к.ю.н., доцент Павлишин О.В., к.ю.н. Шевчук Р.М.

Історія української культури - к.і.н. Курас Д.І., к.ю.н. Сокур Ю.В.

Інформатика - к. фіз.-мат. н., доцент Кудінов В.А.

Права і свободи людини та - к.ю.н. Піскун І.І.

громадянина Логіка (юридична логіка) - к.ю.н., доцент Павлишин О.В.;

к.ф.н., доцент Михайленко Р.В.

За редакцією кандидата юридичних наук, доцента Опалинського Ю.В.

Н156 Навчально-методичні матеріали для слухачів 1 курсу / [уклад.:

Гусарєв С.Д., Шкуратенко О.В., Красницька А.В., Мінченко О.В. та ін.];

за редакцією кандидата юридичних наук, доцента Опалинського Ю.В.

– К. : Національна академія внутрішніх справ, 2013. – 179 с.

ББКХ Національна академія внутрішніх справ, 2013 ВИТЯГ з навчального плану для слухачів 1 курсу (термін навчання - 5 років, державне замовлення) Передбачено годин Форма № Письмові ПракНазва дисципліни контроСемі- з/п роботи Лекції ти

–  –  –

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Навчальна дисципліна "Історія України" покликана показати історичний шлях українського народу, розкрити багатогранність історичного минулого та сучасності в органічному взаємозв'язку із загальноісторичним процесом, показати боротьбу нації за незалежність і соціальне визволення, що сприяло створенню самостійної держави. Простежити загальні закономірності історичного процесу та його особливості в Україні. Значну увагу приділено висвітленню причин тривалого періоду бездержавного розвитку. Ця дисципліна вивчається курсантами на другому курсі.

Історія України охоплює період вітчизняної історії від витоків до теперішніх подій. Структурно курс побудований так, щоб дати всебічне уявлення про основні періоди історії України у хронологічній послідовності.

Метою навчальної дисципліни є:

розвиток національної самосвідомості майбутніх правоохоронців;

виховання їх патріотичних, морально-етичних переконань, причетності до тисячолітньої історії українського народу;

прищеплення курсантам навичок наукового аналізу, спрямованих на забезпечення самостійного осмислення закономірностей історичного розвитку;

навчання практичним навичкам роботи з історичними джерелами i науковою літературою;

вироблення умінь застосовувати набуті знання з icтopiї у повсякденній діяльності, для орієнтації в суспільно-політичному житті, оцінки суспільних явищ i подій.

Головними завданнями навчальної дисципліни є:

Ознайомлення студентів з новими підходами до вивчення історії.

Формування у них :

критичного ставлення до аналізу історичного матеріалу;

власного погляду на історичні явища та події;

неупередженого ставлення до інших етносів, етнічних груп, окремих осіб та їхньої ролі в історії;

історичного мислення;

усвідомлення ролі та місця України в світовій історії.

У результаті вивчення дисципліни слухачі повинні:

знати:

основні явища та процеси суспільно-політичного, соціальноекономічного, національно-культурного життя українського народу;

уміти:

використовувати наукову та науково-популярну літературу, документальні джерела для пізнання історії;

самостійно пояснювати найважливіші процеси в Україні, відстоювати свою позицію публічно;

аналізувати та критично оцінювати історію України, постійно вдосконалювати своє розуміння цих процесів.

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ДИСЦИПЛІНИ

Автономія – самоврядування певної частини держави, що здійснюється в межах, передбачених загальнодержавним законом (конституцією).

Агресія – у сучасному міжнародному праві будь-яку незаконне, застосування сили однієї держави проти іншої. Яке має на меті загарбання території, ліквідацію або обмеження політичної незалежності, насильницьке підкорення народу.

Анексія – насильницьке приєднання, загарбання однією державою частини або всієї території іншої держави або народу.

Геополітика – політична концепція, яка стверджує, що в основі політики певної держави лежить співвідношення географічних чинників – просторового розташування країни, розмір території, клімат, густоти населення тощо.

Імперія – форма державного устрою великої колоніальної держави;

монархічна держава, глава якої має титул імператор.

Історіографія – спеціальна галузь наукових знань, що вивчає історію історичної науки.

Демократія – форма політичної організації суспільства, що ґрунтується на визнанні народу як джерела влади, на принципах рівності і свободи.

Депортація – примусове виселення народу з місць їхнього постійного проживання.

Діаспора – представники етнічної спільноти, які перебувають за межами кордонів країни походження внаслідок їх вигнання завойовниками чи загрози геноциду, низки політичних і соціально-економічних чинників, природнокліматичних катаклізмів.

Дисиденство – виступ проти панівного державного ладу або протистояння офіційній ідеології та політиці.

Еволюція – процес поступових змін, суть яких полягає у спрощенні або ускладненні розвитку чогось або когось.

Екзил – вигнання або заслання (переможених урядів) за межі держави.

Еволюція – процес поступових змін, суть яких полягає у спрощенні або ускладненні розвитку чогось або когось.

Експансія – активне проникнення в яку-небудь сферу, загарбання чужих територій, ринків, джерел сировини; політичне та економічне поневолення інших народів.

Кодифікація – спосіб упорядкування, систематизації законодавства, що полягає у перегляді чинних внесенні нових норм, і як результат прийняття нового правового акту, який вносить зміни в регулювання певної сфери суспільних відносин.

Колабораціонізм – співробітництво населення з окупаційною владою та армією ворожої держави в період Другої світової війни.

Ідеологія – система концептуального оформлення уявлень, ідей та поглядів на політичне життя, яке відображає інтереси, світогляд, ідеали людей, класів, націй, суспільства, політичних партій, громадських рухів та інших суб’єктів політики.

Історіографія – спеціальна галузь наукових знань, що вивчає історію історичної науки.

Колабораціонізм – співробітництво населення з окупаційною владою та армією ворожої держави в період Другої світової війни.

Легітимність – визначення або підтвердження законності якогось права чи повноваження.

Маргіналізація – незавершений, неповний перехід людини в нове соціальне середовище, за якого вона втрачає попередні соціальні зв’язки, але ще не може повною мірою пристосуватися до нових умов життя.

Монархія – форма державного правління, за якої верховна державна влада здійснюється однією особою і передається у спадок.

Плюралізм – одна з концепцій суспільно-політичного розвитку, що являє собою конкуренцію багатьох політичних партій та організацій, які виражають інтереси певних соціальних груп.

Прелімінарні договори – попередні договори, угоди.

Протекторат – форма завуальованої колоніальної залежності, яка встановлюється у результаті залежності однієї із сторін.

Революція – докорінний переворот у житті суспільства, який завершується ліквідацією попереднього суспільного ладу й утвердження нового.

Реформа – перетворення, зміна, нововведення, яке не знищує основ існуючої структури.

Секуляризація – вилучення чого-небудь (землі) з церковного відання й передача у світське, цивільне.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Суверенітет – необхідна політична та юридична ознака держави, її незалежність від інших держав у зовнішній та внутрішній політиці.

Тоталітаризм – політичний режим і система державної влади з використанням насильницьких засобів у процесі управління суспільством, з відсутністю демократичних свобод і обмеженням політичних прав громадян.

–  –  –

Форма підсумкового контролю – екзамен.

ЛІТЕРАТУРА ДО ВСІХ ТЕМ

1. Алексєєв Ю.М., Вертегел А.Г., Даниленко В.М. Історія України: Навч.

посіб. для абітурієнтів та студ. вищ. закл. освіти. – К.: Каравела, 2004. – 245 с.

2. Бажан О.Г., Білоусько О.А., Власов В.С., Мицик Ю.А. Історія України:

Навч. посіб. для студ. ВНЗ. – К. : Дельта, 2006. – 360 с.

3. Бойко О.Д. Історія України. Навч. посібн. 3- тє видання доповнене. – К.:

"Академвидав", 2010. – 386 с.

4. Білокінь С. Клуб творчої молоді "Сучасник" (1960–1965). – К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2012. – 63 с.

5. Видатні постаті в історії України IX-XIX ст.: Короткі біографічні нариси.

Історичні та художні портрети. – К., 2002. – 230 с.

6. Верстюк В.Ф., Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Історія України:

Хронологічний довідник. – К., 1995. – 450 с.

7. Історична наука: термінологічний і понятійний довідник: Навч. Посіб. / В.М. Литвин, В.І. Гусєв, А.Г. Слюсаренко та ін. – К.: Вища школа, 2002. – 358 с.

8. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ –ХХ століття. – Київ, 2000. – 358 с.

9. Грушевський М.С. Ілюстрована історія України. – К., 1990. – 733 с.

10. Гуржій О.І. Сто великих постатей і подій козацької України. – К., 2008. – 468 с.

11. Енциклопедія Історії України: В 6-ти т. – К., 2003 – 2006.

12. Історія України: Навч. посіб. / В.М. Литвин, В.М. Мордвинцев, А.Г. Слюсаренко. – К., 2002. – 645 с.

13. Лобода М.К. Трудові ресурси у важкій промисловості України під час нацистської окупації та у відбудовний період (1941–1950) / Наук. ред.

О. Лисенко. НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України, 2012. – 206 с.

14. Історія України: Нове бачення. – 2-ге вид. – К., 2002. – 670 с.

15. Політична історія України. / За ред. В.І. Танцюри. – К.: Академія, 2002. – 715 с.

16. Політичні партії України. Інформаційне довідкове видання. – К., 2001. – 243 с.

17. Розсекречена пам’ять : голодомор 1932–1933 років в Україні в документах ГПУ-НКВД/ Упоряд.: В. Борисенко. – Київ, 2007. – 603 с.

18. Солдатенко В.Ф. Українська революція. Історичний нарис. – К.,1999. – 425 с.

19. Смолій В., Степанков В. Українська національна революція XVII ст.

(1648 - 1676 рр.) – К., 2009. – 530 с.

20. Субтельний Орест Україна: історія. – К.: Либідь, 1996. – 512 с.

21. Україна крізь віки: У 15-ти т. – К.: Альтернативи, 1998.

22. Яковенко Н. Нарис історії України: студії середньовічної та ранньомодерної України. – К., 2005. – 734 с.

ТЕМАТИКА І ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ

Тема 1. Витоки історії українського народу та його державності.

Україна княжої доби Лекція – 2 години

1. Первісні часи в історії України. Трипільська культура.

2. Держави кочових народів на території України у найдавніші часи.

Грецька колонізація Північного Причорномор’я.

3. Стародавні східні слов’яни: походження, основні заняття, політичні об’єднання. Головні передумови утворення Київської Русі.

4. Загальна характеристика основних етапів розвитку Київської Русі.

5. Галицько-Волинська держава: утворення та основні етапи розвитку.

–  –  –

2. Утворення Запорозької Січі.

3. Головні напрями діяльності козацтва в сер. XVI – пер. пол. XVII ст.

4. Національно-визвольна війна під проводом Б. Хмельницького.

–  –  –

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема 2. Україна у складі Великого князівства Литовського та Польщі Семінар – 2 години

1. Приєднання українських земель до Литви. Їх соціально-економічний розвиток у складі Великого князівства Литовського.

2. Політичне, культурне та релігійне життя українського народу за литовської доби.

3. Польська експансія в Україну. Люблінська та Берестейська унії.

4. Соціальні та національно-релігійні рухи в Україні ХVІ – першої пол.

ХVІІ ст.

Теми рефератів, доповідей

1. Битва під Синіми Водами та її історичне значення для українських земель.

2. Люблінська унія 1569 р. та її наслідки для українського народу.

3. Берестейська церковна унія: мета та наслідки.

4. Юридичне оформлення кріпосного права.

–  –  –

5. Колоніальне становище Галичини. Вплив на неї реформ в Австрії.

Народовці та москвофіли.

Теми рефератів, доповідей 1. І. Котляревський та його "Енеїда" у культурному відродженні початку ХІХ ст.

2. Т. Шевченко та духовне відродження України.

3. Слов’янська ідея та Кирило-Мефодіївське братство.

4. М. Драгоманов та його політична концепція історичного розвитку України.

5. "Руська трійця" у розвитку суспільно-політичного руху Галичини.

6. Українські фракції в парламентах Австрії та Росії.

–  –  –

Теми рефератів, доповідей

1. Лібералізація духовного життя в Україні за часів хрущовської "відлиги".

2. Політика російщення України: методи здійснення і наслідки.

3. Чорнобильська катастрофа, її геополітичні та екологічні наслідки.

–  –  –

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ

1. Cхіднослов’янські племена в IV-IX ст.: розселення, заняття, побут.

2. Вірування, культура східнослов’янські племен у IY-IX ст.

3. Утворення держави у східних слов’ян. Початок Княжої доби.

4. "Норманська теорія". Антинорманісти.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 25 |
 
Похожие работы:

«ДУХОВНО-МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ УДК 371.487 А.О. Тіняков ГУМАНІСТИЧНІ РИСИ ВИХОВАННЯ МОРАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ УЧНІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ СПОРТИВНОГО ПРОФІЛЮ Стаття присвячена проблемам виховання моральних якостей у спорті. Розкрито виховні аспекти діяльності тренера з баскетболу, що працює з юнаками в умовах спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю. Автор розкриває гуманістичні риси виховного процесу, в якому авторитарний тиск на юного спортсмена замінюється...»

«Георгій Філіпчук, УДК 37.032(39:171:502) м. Київ ЕТНОКУЛЬТУРА, ПРИРОДОВІДПОВІДНІСТЬ В ЕТИЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ У статті проаналізовано важливі завдання і пріоритети розвитку національної освіти. Актуалізовано значущість універсальних і етнокультурних цінностей для удосконалення змісту суспільного виховання, забезпечення цивілізаційного процесу, формування етичної парадигми життєдіяльності в умовах глобального світу. Наголошено на необхідності реалізації принципів природовідповідності і народності...»

«Наукові записки УДК 378.1 Богдан Камінський ДЕЯКІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ НАУКОЮ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ У статті висвітлюється залежність розвитку науки у ВНЗ від ефективного управління нею, основні функції і особлива роль вузівських менеджерів в організації, плануванні, мотивації наукових досліджень. У процесі розвитку економіки і культури України наука і її знання все більше використовуються в процесі вирішення найрізноманітніших проблем суспільства. Економіка нового типу, яка базується на...»

«114 ФУНКЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ності у брендів, слабкості технологій брендингу, відсутності креативності персоналу, невиконанню обіцянок, визначених корпоративним та індивідуальними брендами. Досвід переважної кількості транснаціональних компаній свідчить про зростаючу роль і необхідність потужної організаційної культури, де кожен працівник, не дивлячись на посаду і кваліфікацію відчував би себе невід’ємним елементом складної системи, розумів свою значущість і незамінну роль у життєдіяльності...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ навчальна програма дисципліни “трудове право і право соціального забезпечення” (для бакалаврів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено старшим викладачем кафедри комерційного та трудового права І. В. Новосельською Затверджено на засіданні кафедри комерційного та трудового права (протокол № 16 від 09.04.08) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом новосельська і. в. Навчальна програма дисципліни “Трудове право і...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Cерія педагогічна 2007. Вип 22. С. 255–261 Ser. Pedagog. 2007. Vol.22. P. 255–261 УДК 069.1:37.46 ВИКОРИСТАННЯ МЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ У НЕПЕРЕРВНІЙ ОСВІТІ* Cлавомір Цудак Вища школа економіки та інновацій вул. Мелгевська, 7, 20-209, Люблін, Польща е-mail: s.cu@op.pl Розглянуто значення медійних засобів у неперервній освіті. Акцентовано на ролі комп’ютерних ігор, Інтернету, телевізійних програм у процесі соціалізації дітей та молоді. Ключові слова: медійні засоби,...»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 3 (38) 2010 АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВПЛИВУ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ НА КОРПОРАТИВНУ КУЛЬТУРУ СТУДЕНТІВ Л.В. Кошева В роботі надані експериментальні визначення ступеня впливу засобів фізичного виховання на рівень корпоративної культури студентів Донбаської державної машинобудівної академії (на прикладі студентів інженерно-економічного факультету). В работе представлены...»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 6 (59) 2013 УДК 37.037 СОЦІОКУЛЬТУРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТУДЕНТСТВА В КОНТЕКСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ВИХОВАННЯ ІНТЕЛІГЕНТНОСТІ У ВИЩІЙ ШКОЛІ Н. В. Фунтікова У статті проаналізовані можливості й перспективи використання соціокультурної методології для вивчення проблеми виховання інтелігентності у студентів вищих навчальних закладів. Виділені основні підходи до вивчення студентства як соціальної групи. Розглянуті характеристики студентства як...»

«Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова Наукова бібліотека Відділ бібліотечного маркетингу, інноваційної та методичної роботи Гуманітарно-просвітницька діяльність бібліотек: інноваційний аспект Дайджест Миколаїв 2013 Гуманітарно-просвітницька діяльність бібліотек: інноваційний аспект [Текст] : дайджест / уклад. О. І. Маєр. – Миколаїв : НУК, 2013. – 10 с. Щоб наукові бібліотеки майбутнього не були лише засобами поширення інформації, а являли собою центри формування...»

«УДК 378. 147:796. Ю. В. СМОЛЯКОВ (викладач) Донецький національний університет економіки та торгівлі імені Михайла Туган-Барановського ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ Для всебічного і особиснісно-орієнтовного розвитку підлітка необхідна фізична культура, тому чим більше можливостей навчальна діяльність надає активності і самостійності учнів, тим більший інтерес вона викликає. Ключові слова: фізична культура, мотивація,самооцінка, самовдосконалення. Постановка...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»