WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Н. М. Гупан, доктор педагогічних наук, професор, Інститут педагогіки НАПН України e-mail: remeh-tatyana Постановка проблеми. У 20–30-х роках ХХ століття розбудова радянської ...»

-- [ Страница 1 ] --

УДК 37.013.78

Диференціація у змісті шкільних підручників

(20-ті – початок 30-х років ХХ століття)

Н. М. Гупан, доктор педагогічних наук, професор,

Інститут педагогіки НАПН України

e-mail: remeh-tatyana@yandex.ua

Постановка проблеми. У 20–30-х роках ХХ століття розбудова

радянської державності здійснювалася в умовах жорсткої боротьби в усіх

сферах життя українського суспільства. Не стала виключенням й система

шкільної освіти. Під впливом суспільних змін відбулися трансформації й у

вітчизняному підручникотворенні, які варто розглядати у контексті зміни освітньої парадигми від вільної школи до трудової. Як і будь-який інший освітній феномен, підручникотворення цього періоду знаходилося під впливом як зовнішніх (соціокультурних), так і внутрішніх (актуальні ідеї і течії педагогічної науки).

Мета статті: за результатами аналізу аутентичних джерел – підручників і посібників досліджуваного періоду – відстежити й зафіксувати зміни у процесі шкільного підручникотворення, зокрема з погляду диференціації змісту підручників з різних навчальних предметів.

Основна частина. Оскільки радянська школа була покликана стати інструментом формування нового – комуністичного – світогляду молоді, то, звісно, відповідними були й підходи до засобів навчання. Одразу після встановлення радянської влади було вжито серйозних організаційних заходів зі створення нових підручників. Уже в травні 1919 р., за розпорядженням Народного комісаріату освіти УСРР, розпочала роботу комісія у складі 14 осіб з перегляду й редагування шкільних підручників[11]. Її завданням було розробити теоретичні підходи до радянського підручникотворення, визначити придатність тодішніх навчальних книг для нової школи і розробити план видавничої діяльності шкільного відділу.

Питання створення нових шкільних підручників обговорювалися на найвищому рівні за участі перших осіб держави. Так, голова уряду УСРР Х. Г. Раковський, виступаючи перед учасниками ІІ Всеукраїнської наради з освіти (17–25 серпня 1920 р.), наголосив на необхідності якомога швидшої розробки українських підручників і навчальної літератури для радянської школи [10].

Проте, розв’язати цю проблему швидкими темпами виявилося неможливим. До червня 1919 р. комісія Наркомосу не дала жодного дозволу на друкування підручників для української школи [2, 189].

Причиною цього стали не лише матеріальні труднощі, які довелося враховувати Наркомосу (нестача коштів, відсутність паперу, неякісне друкарське обладнання тощо), а й ідеологічні традиції в українському підручникотворенні, що утвердилися за часів Української революції:

характерною їх ознакою були національно-демократичні цінності і домінування у підручниках українознавчого аспекту.

Водночас із розробкою нових підручників в освітніх колах поширювались і інші тенденції. Зі встановленням радянської влади тривав активний пошук серед існуючих підручників таких, які відповідали б її інтересам і були придатні до навчання в загальноосвітній школі. Однак, цей пошук дав дуже незначні результати.

За відсутності відповідного навчально-методичного забезпечення навчально-виховного процесу в перші пореволюційні роки керівництво Наркомосу республіки і частина педагогічних працівників почали висловлюватися за розгортання шкільного навчання без фіксованих навчальних програм і підручників, оскільки ті є рудиментом шкільництва імперської доби і гальмуватимуть радянську перебудову шкільної справи і знижуватимуть дослідницьку активність і творчість дітей. Серед радикально налаштованих освітян набирало сили гасло «Геть підручники!». Опозиційний рух проти «книжного навчання» співпав у часі з поширенням ідей вільного виховання та пропагуванням трудового методу навчання, орієнтованого на безпосереднє вивчення життя, у форматі якого підручник розглядався лише як додатковий засіб.

Проте, поступово радянська держава брала під видання та контроль зміст шкільних навчальних книг. У серпні 1921 р. уряд ухвалив постанову «Про порядок видання підручників», якою зобов’язав Держвидав друкувати підручники і посібники для всіх типів навчальних закладів. У постанові підкреслювалося, що навчальний посібник може отримувати дозвіл на друк тільки від Державної вченої ради (ДВР, російською – ГУС) Наркомосу, куди й необхідно авторам подавати тексти на отримання такого дозволу. У цьому самому документі пояснювалося, що слід вважати посібниками: «Навчальними посібниками потрібно вважати підручники у вузькому значенні, керівництва і посібники до курсів, будь-які наочні друковані посібники (таблиці, карти, картини) [5, 146]».

У зв’язку з організаційними змінами в освіті і централізацією підручникотворення радянське керівництво освітою визнало не актуальним рух під гаслом «Геть підручники!». Коли у 1923 р. при Науково-педагогічній секції ДВР була створена спеціальна комісія з питань підручників і навчальних посібників, на засіданні новоствореної комісії виступила Н. К. Крупська і наголосила, що підручник необхідний для учня, оскільки книга відкриває для дитини можливість самостійної роботи в процесі самоосвіти [6, 230]. Її підтримали й інші учасники засідання. Вони підкреслювали, що шкільний підручник потрібний не тільки для учнів, але й для малодосвідчених вчителів як засіб організації навчального матеріалу та необхідне знаряддя педагогічної праці.

У 1924 р. ДВР визначила й затвердила видавничі вимоги до підручників. Підручники для І ступеня мають були бути обсягом: буквар – 4-5 друкованих аркушів (друк. арк.); 1-а книга для читання – 8 друк. арк.;

2-а книга для читання – 10 друк. арк.; 3-а книга для читання – 13–15 друк.

арк.; книга з суспільствознавства – 7–8 друк. арк. Підручники для ІІ ступеня передбачалися більшим обсягом: книга з суспільствознавства – 15 друк. арк.; книга з іноземних мов – 12 друк. арк.; з усіх інших предметів – до 15 друк. арк. [9, 51].

Паралельно з організаційним оформленням радянської системи розбудови і запровадження підручників у загальноосвітні школи республіки у педагогічній науці і практиці відбувалися пошуки нових підходів до змісту і методичного апарату навчальної книги.

На початку 20х років у радянській школі, і, відповідно, й підручникотворенні, утверджувалися педоцентричні ідеї, серед яких провідними були:

взаємозв’язок дитини і природи; організація навчання на основі потреб дитини – дитиноцентризм; трудовий принцип навчання та його зв’язок з життям. Ці ідеї стали важливим підґрунтям диференціації навчання, зокрема і змісту підручників.

Саме з таких позицій будував зміст підручників для початкової школи Я. Ф. Чепіга: «Веселка. Перша читанка після букваря» (1921);

«Веселка. Друга читанка після букваря» (1924) та ін. Його підходи ґрунтувалися на концепції «нового виховання» німецького теоретика експериментальної педагогіки В. Лая, який, за твердженням О. В.

Сухомлинської, «надавав вирішального значення в роботі школи питанням організації діяльності, куди включав усю творчу і практичну діяльність учнів та їхню поведінку [4, 198]».

Цікаві думки щодо необхідності диференціації та індивідуалізації навчання висловлював педагог А. Герлах і в книзі «Як викладати дітям арифметику в дусі творчого виховання». Він звертав увагу вчителів на те, що поширеною хибою шкіл є зведення навчання до вказівок, імітації діяльності та механічного заучування і процес навчання, замість того, щоб спиратися на силу мислення, здебільшого має справу з силою пам’яті. Таке викладання обходиться сухим абстрактним матеріалом, що не відповідає ні одному із запитів дитячої душі. Автор вважав, що «Головна задача школи

– пробудити в душі дитини прагнення до творчості [3, 3]». Щодо викладання відповідного до природи дитини, то зміст його має бути у тім, аби дати здібностям і силам, закладеним в дитині природою, всебічно розвиватися. Гармонія сил не в абсолютних поза дитиною рамках з акцентуванням на обраній вихователями функції, а в закладеній природою визначеності дитини, її схильності до відповідної сфери діяльності, що, зрештою, є основою для диференційованого підходу до навчання. У диференційованому навчанні, на думку А. Герлаха, доцільно «не всіх підтягувати до якогось стандарту, а просувати кожного індивідуально [3, 6]».

Під впливом ідей А. Герлаха були написані й перекладені українською і видані в Києві підручники О. Бернашевського, Г. Васильєва «Живий рахунок. Ілюстрований збірник арифметичних задач та вправ для сільських шкіл» рахунок.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Ілюстрований збірник (1923); «Живий арифметичних задач та вправ для трудових шкіл» (1923). Спочатку ці підручники видавалися російською мовою, а згодом – українською – в умовах розгортання політики українізації. Український варіант книг перероблявся і пристосовувався до умов життя української дитини і потреб української школи. Зусилля авторів скеровувалися на те, щоб зміст математичних задач був життєвим, наближеним до дитячої душі і пов’язаний з іншими уроками.

Елементи педоцентризму спостерігаються на початку 20-х років і в підручниках з природознавства: І. Трояновського – «Курс природознавства» (1925); В. Ігнатієва, А. Окунькова, С. Соколова – «Перші роботи з природознавства» (1925); М. Бєляєва – «З класу в природу» (1925) та ін. Зокрема, книга В. Ігнатієва, А. Окунькова, С. Соколова орієнтована на спостереження учнів за природою, на участь школярів в екскурсіях. У ній присутній і компонент трудової діяльності людини, і зв’язок навчання з життям.

Подібні ідеї проглядаються і в тогочасних шкільних підручниках з географії – Г. І. Іванов. «Початковий курс географії» (1922); В. В.

Кістяківський. «Нарис географії України. Для шкіл та самонавчання»

(1922); П. Постоєв, Ф. Федюченко – «Початкова географія і елементи краєзнавства» (1925) та ін. У текстах цих навчальних книг значна увага приділялася спостереженням за природою, опису життя і трудової діяльності людей. П. Постоєв і Ф. Федюченко у передмові до своєї книги наголошували, що підручниками з початкової географії, «поміж призначених для молодших груп нема таких книжок, щоб були цікаві дітям для читання. Саме тому ми й підготували літературно-географічний текст, розрахований на молодших школярів з відповідними географічними відомостями. Ця навчальна книга є проміжним щаблем до утворення більш досконалого типу дитячої географічної читанки, що повинна прийти на зміну мало корисним для дітей підручникам [7, 149]».

Їхня книга хоча й була розрахована на молодших школярів, але дуже об’ємна (150 сторінок). Її зміст складався з ІХ розділів: І розділ – «Земля на якій ми живемо»; ІІ-й – «Про форму землі»; ІІІ-й – «Поверхня землі»;

ІV-й – «Поверхня води»; V-й – «Життя моря»; VІ-й – «Підземні води»; VІІй – «Атмосфера»; VІІІ-й – «Короткий огляд земної кулі по карті»; ІХ-й – «Короткий огляд Української Соціалістичної Радянської Республіки».

Диференціація у змісті серед підручників з географії простежується на відмінностях двох основних груп навчальних книг: першу групу становили книги, де був поданий тільки географічний матеріал, другу – книги з інтегрованим змістом (географія з краєзнавством, географія з історією України та ін.). Наприклад, до першої групи відносяться такі підручники: Іванов Г. І. «Початковий курс географії» (1922); Кістяківський В. В. «Нарис географії України. Для шкіл та самонавчання» (1922);

Любарський М. «Географія УСРР» (1923) та ін. До другої групи належать підручники: Воблий К. Г. «Економічна географія України» (1922); Сухов О. «Економічна географія України» (1923); Постоєв П., Федюченко Ф.

«Початкова географія і елементи краєзнавства. Для молодших груп шкіл соціального виховання» (1925) та ін. У середині 20-х років (із запровадженням у загальноосвітніх школах комплексних програм, що пов’язувалися з соціально-економічними перспективами розвитку УСРР) у радянському підручникотворенні поняття «краєзнавство»

трансформувалось у «виробниче краєзнавство», головним завданням якого вважалося вивчення розвитку виробництва краю.

Водночас підручники, що ґрунтувалися за своїм змістом лише на географічному матеріалі, теж поділялися на дві основні групи. До першої належали книги, де висвітлювалася географія світу й описувалися загальні питання географії (форма Землі, континенти, океани тощо) і лише невеликий обсяг тексту присвячувався Україні. Наприклад, підручник Іванова Г. І. «Початковий курс географії» (1922), Постоєва П., Федюченка Ф. «Початкова географія і елементи краєзнавства. Для молодших груп шкіл соціального виховання» (1925) та ін. Другу групу складали книги, де було представлено матеріал лише з географії України. Наприклад, підручник Кістяківського В. В. «Географія Української Соціалістичної Радянської Республіки» (1923), Сухова О. «Економічна географія України»

(1923) та ін.

Незважаючи на те, що у вимогах до підручників декларувалася їх диференціація відповідно до віку учнів, зміст чинних на той час у школі підручників не завжди був адаптований до вікових категорій учнів.

Наприклад, книга О. Сухова «Економічна географія України» орієнтована була не тільки на загальноосвітню школу, але й вищі навчальні заклади.

Текст книги мав академічний характер і був складним для учнівського сприйняття, але за браком навчальної літератури використовувався й у школі.

У середині 20-х років спостерігаються перші спроби об’єднувати знання з різних галузей (математика, географія, природознавство та ін.).

Так, О. Бернашевський і Є. Звягінцев у своїй навчальній книзі з математики (1927) давали учням знання з арифметики і знайомили їх з природознавством. Наприклад, у задачі № 4 йдеться: «На городі жили три жаби. Іванко десь піймав ще 4 жаби й пустив їх на город. Він знав, що жаби нищать шкідливих комах та слимаків і тому корисні для людини.

Скільки всього жаб стало на городі? Підручник О.

[1, 15]».

Бернашевського і Є. Звягінцева був і прикладом диференційованого підходу до створення навчальної літератури, адже його зміст адресувався учням сільських шкіл. Усі задачі були орієнтовані на дійсність, що оточувала сільських школярів.

Того самого року було видано українською підручник Звягінцева Є., Бернашевського О., Васильєва Г. «Живий рахунок для міських шкіл», що був передруком з російського підручника, який попередньо (1925) вийшов у Москві. Зміст підручника був пов’язаний з повсякденним життям мешканців міста. У ньому так само переважали задачі, пов’язані з трудовою діяльністю людей у контексті їхньої взаємодії з природою і суспільством. Окрім того, в задачнику містилися відомості з біології, географії та інших шкільних предметів.

Домінування в комплексних програмах складової «праця»Pages:   || 2 |
 
Похожие работы:

«Міністерство освіти і науки України Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Наукова бібліотека Севастопольського національного технічного університету Матеріали науково-практичної конференції «БІБЛІОТЕКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ У СУЧАСНОМУ СВІТІ НАУКИ, ОСВІТИ ТА КУЛЬТУРИ» Севастополь, 7 – 10 жовтня 2013 р. Севастополь Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/) Міністерство освіти і науки України...»

«ISSN 1681-116X. Український соціум. 2013. № 4(47) ІІ КОНГРЕС СОЦІОЛОГІЧНОЇ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ (за матеріалами пленарних засідань та роботи секцій і круглих столів) У кожній галузі науки є події, після яких її представники – вчені та аспіранти, теоретики та емпірики – довго обговорюють наслідки цих подій: інформаційні, соціальні, інтелектуальні, методологічні. Саме такою подією для української соціології став ІІ Конгрес Соціологічної асоціації України Соціологія та суспільство: взаємодія в умовах...»

«Програма роботи конференції «ЕВРИКА-2013» Відкриття та закриття конференції У середу, 15 травня о 9.30 відбудеться відкриття конференції у В/Ф ауд. по вул. Кирила і Мефодія, 8а. У цій же аудиторії 17 травня о 15.00 розпочнеться підсумкове засідання конференції. Секції * {А (ФІЗИКА ТВЕРДОГО ТІЛА)} * {В (ОПТИКА І СПЕКТРОСКОПІЯ)} * {С (МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО)} * {D (НАНОТЕХНОЛОГІЇ)} * {E (ФІЗИКА КОНДЕНСОВАНИХ СИСТЕМ)} * {F (КВАНТОВА ТЕОРІЯ, КВАНТОВА ІНФОРМАТИКА)} * {G (АСТРОФІЗИКА ТА АСТРОНОМІЯ)} * {H...»

«Книга скачана с сайта http://e kniga.in.ua Издательская группа «Основа» — «Электронные книги» 2-ге видання Харків Видавнича група «Основа» УДК 373.2 ББК 74. З1 Серія «Творчому педагогу» Загадковий світ емоцій. Розвиток емоційної З14 сфери дошкільників / Упоряд. І. В. Молодушкіна. — 2-ге вид. — Х. : Вид. група «Основа», 2011.— 207, [1] с. : іл. — (Серія «Творчому педагогу»). ISBN 978-617-00-0414-7. Головна мета посібника — допомога педагогічним працівникам дошкільних навчальних закладів, батькам...»

«Асоціація “Поділля Перший” Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. М. Островського За фінансової підтримки Міжнародного фонду “Відродження” Євросоюз та європейські горизонти України Рекомендаційний бібліографічний покажчик Видання друге, перероблене, доповнене Хмельницький Євросоюз та європейські горизонти України: Реком. бібліогр. покажч. Вид. 2-е, перероб., допов. / Асоц. “Поділля Перший”; Хмельниц. ОУНБ ім. М. Островського. – Хмельницький, 2007. – 44 с. У виданні дається...»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ Вінницького національного аграрного університету Серія: Сільськогосподарські науки Випуск 10(50) Вінниця-2012 Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільськогосподарські науки / Редколегія: Калетнік Г. М. (головний редактор) та інші. Вінниця, 2012. Випуск 10(50). -с. У збірнику висвітлено питання технології та ефективності...»

«УДК: 005.336.2:78.071.2:7.077:377.7 ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЯК ОСНОВНИЙ ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ Бендер Ю. О. Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПНУ, Україна, Миколаїв Художньо-естетичне виховання дає можливості для виховання майстра-творця, суб’єкта культурного дійства. Процес формування художньо-естетичної компетентності відбувається через художньоестетичну діяльність, як найвищий етап розвитку естетичної потреби та активності. Ключові слова:...»

«Єв. від Матвія Ідея апокаліпсиса залишається цікавою в сучасній культурі.• Постійно виходять нові великобюджетні фільми, які розповідають про глобальні війни чи катастрофічні зміни в умовах життя на землі. Кінокартини бувають різні, але у всіх ідеться про важке майбутнє нашої планети. Згадаємо такі популярні фільми останніх років, як • Я — легенда, і, • Книга Ілая, • Після нашої ери, • Голодні ігри, • Світова війна “З” та • Світ забуття. • Ніхто на землі не знає, що станеться завтра, але людям...»

«Міністерство освіти і науки України Управління культури і туризму Харківської облдержадміністрації Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу Кафедра туристичного бізнесу ТУРИСТИЧНИЙ БІЗНЕС: СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 21–22 травня 2010 року Харків 2010 УДК 338.48 (063) ББК 65.433я4 Т8 Затверджено на засіданні кафедри туристичного бізнесу...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Маріупольський державний університет ВІСНИК МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ: ІСТОРІЯ. ПОЛІТОЛОГІЯ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ Головний редактор чл.-кор. НАПН України, д.політ.н., проф. К. В. Балабанов Засновано у 2011 р. ВИПУСК 2 МАРІУПОЛЬ 2011 ВІСНИК МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ: ІСТОРІЯ. ПОЛІТОЛОГІЯ, 2011, ВИП. 2 УДК 3(05) Вісник Маріупольського державного університету Серія: Історія. Політологія Збірник наукових...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»