WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |

«ПРОТИДІЯ ІНФОРМАЦІЙНИМ ВІЙНАМ: ІНФОРМАЦІЯ ЯК ЩИТ І МЕЧ Бібліографічний покажчик Київ 2014 ББК 68.015 П-83 Протидія інформаційним війнам: інформація як щит і меч : бібліогр. покажч. / ...»

-- [ Страница 1 ] --

Міністерство культури України

ДЗ «Державна бібліотека України для юнацтва»

ПРОТИДІЯ ІНФОРМАЦІЙНИМ ВІЙНАМ:

ІНФОРМАЦІЯ ЯК ЩИТ І МЕЧ

Бібліографічний покажчик

Київ 2014

ББК 68.015

П-83

Протидія інформаційним війнам: інформація як щит і меч :

бібліогр. покажч. / уклад. : Г. Буркацька, А. Саприкін ; консультант і

авт. передм. В. Настрадін ; ред. : С. Чачко, В. Кучерява, Н. Лінкевич ;

ДЗ «Держ. б-ка України для юнацтва». – К., 2014. – 54 с.

Бібліографічний покажчик «Протидія інформаційним війнам:

інформація як щит і меч» містить відомості про книги, брошури, статті, електронні ресурси щодо стану, тенденцій та перспектив розвитку інформаційної політики України, безпеку держави, суспільства, людини. Актуальність покажчика зумовлена передусім новими інформаційними викликами громадянському суспільству України. Його мета – сприяння захисту культурного та інформаційного простору України.

Інформаційні джерела в покажчику згруповано в 5 розділах, а у межах розділів – в алфавітному порядку. Джерела, позначені «*», знаходяться у фондах Державної бібліотеки України для юнацтва.

Матеріал доповнено словником основних термінів і понять з теми.

Призначено студентам, викладачам навчальних закладів, практикам, які займаються даною проблематикою, та бібліотечним працівникам.

Укладачі: Г. Буркацька, А. Саприкін Консультант і автор передмови В. Настрадін Редактори: С. Чачко, В. Кучерява, Н. Лінкевич Відповідальний за випуск Г. Саприкін © Укладачі: Г. Буркацька, А. Саприкін, 2014 © ДЗ «Державна бібліотека України для юнацтва», 2014 Від укладача Створення бібліографічного покажчика, присвяченого проблемі використання відповідних правових засобів та організаційних технологій протидії інформаційним війнам в Україні, зумовлено актуальністю теми сьогодні і має на меті сприяти забезпеченню прав і свобод людини та громадянина в інформаційній сфері.

Проблемам теоретичного осмислення та практичного впровадження стратегії інформаційного протиборства, інформаційних війн та інформаційної безпеки у різноманітних контекстах конфліктного розвитку світової спільноти присвячені роботи, що містяться в першому розділі «Теоретико-методологічні засади національної безпеки та інформаційного протиборства».

Другий розділ «Державна інформаційна політика України та інформаційне право» допоможе зрозуміти роль держави в реалізації ідеології інформаційного суспільства як чинника міжнародного розвитку, інформаційної політики на глобальному, регіональному і національному рівнях, ступінь розвитку нормативно-законодавчої бази як складової інформаційного простору України.

Третій розділ присвячений виданням про місце та роль інформаційної безпеки в загальній структурі національної безпеки України, сучасний стан і перспективи розвитку інституційного механізму протидії інформаційним війнам в Україні.

У четвертому розділі «Сучасні медіа: традиційні та інноваційні засоби впливу» містяться описи інформаційних джерел, присвячених значенню мас-медіа в забезпеченні інформаційної безпеки людини, суспільства, держави.

Маємо сподівання, що більшість інформаційних джерел спонукають користувачів до подальшого, більш ґрунтовного вивчення, дослідження питань, пов’язаних із проблематикою національної безпеки держави в інформаційній та воєнній галузях, при підготовці спецкурсів, навчальних програм, посібників і рекомендацій. Включені до покажчика видання, а також короткий словник термінів та понять, розроблений доцентом А. Саприкіним, здатні допомогти студентам, відповідно до вимог Болонського процесу, самостійно формувати і застосовувати навики інформаційно-аналітичної діяльності, проводити медіа-моніторинги, вивчати окремі теми з курсу політології, геополітики, теорії міжнародних відносин, міжнародних комунікацій тощо.

Повне видання термінологічного словника з даної тематики планується в 2015 р.

Не претендуючи на вичерпний виклад та розкриття всіх проблем інформаційної безпеки в умовах широкомасштабної інформаційної війни проти незалежної України, сподіваємося, що п’ятий розділ «Бібліотеки – суб’єкт протидії інформаційній агресії та захисту культурного простору держави» допоможе бібліотечним працівникам сприяти правильному засвоєнню споживачами великого обсягу інформації, розумінню змісту інформаційної політики, інформаційної безпеки України, розібратися в складних подіях сьогодення.

–  –  –

З середини ХХ сторіччя триває бурхливий розвиток інформаційних технологій, які набули глобального характеру. Загальна вартість світової інформаційної індустрії на початку 1990-х рр. досягла 2 трлн. доларів США, а на початку ХХІ сторіччя зросла на порядок. Це доводить, що у світі відбувається стрімке формування інформаційного суспільства. Головною його особливістю є те, що стратегічним ресурсом стає інформація, здатна взаємодіяти не тільки з матеріальним, але й з духовним світом людини. Ось чому у програму інтеграції України до Європейського Союзу як базовий був включений розділ «Інформаційне суспільство».

Інформаційне суспільство, як і будь-яка система, складається із структурних одиниць. До її складу входять: суб’єкти інформаційних процесів; інформація, призначена для використання суб’єктами інформаційного суспільства; інформаційна інфраструктура; суспільні відносини, які формуються у зв’язку зі створенням, зберіганням, передачею та розповсюдженням інформації.

Суб’єкти інформаційної сфери та окремі елементи її інфраструктури можна об’єднати поняттям «інформаційна система». Вона забезпечує одержання і обробку даних, видачу результату або зміну власного зовнішнього стану. Метою існування інформаційних систем, що інтегровані до інформаційного суспільства, є зміна в своїх інтересах поведінки інших інформаційних систем або ж підтримання їх поведінки незмінною. Кожна інформаційна система може розглядатися як об’єкт інформаційного впливу, який реалізується за рахунок цілеспрямованої передачі інформації, що включає як змістову (сутнісний бік, пов’язаний із відображенням реальної діяльності), так і представницьку складову (форму представлення інформації для передачі та забезпечення адекватного засвоєння), а також характеризується ціннісним аспектом.

Аналізуючи державну політику в інформаційній сфері, слід визначити місце, яке займають у ній питання інформаційної безпеки

Протидія інформаційним війнам: інформація як щит і меч

як складової національної безпеки України у цілому. Завданням заходів з посилення інформаційної безпеки є мінімізація шкоди через неповноту, несвоєчасність або недостовірність інформації чи негативного інформаційного впливу внаслідок функціонування інформаційних технологій, а також несанкціоноване поширення інформації.

Крім цього, інформаційна безпека повинна забезпечуватися шляхом проведення цілісної державної програми згідно з Конституцією та чинним законодавством України і нормами міжнародного права шляхом реалізації відповідних доктрин, стратегій, концепцій і програм, що стосуються національної інформаційної політики України.

Поняття інформаційної безпеки держави слід також розглядати у контексті створення безпечних умов існування інформаційних технологій, які включають питання захисту інформації, як інформаційної інфраструктури держави, інформаційного ринку та розвитку інформаційних процесів.

Інформаційна безпека держави – це стан її інформаційної захищеності, за якого спеціальні інформаційні операції, акти зовнішньої інформаційної агресії та негласного зняття інформації (за допомогою спеціальних технічних засобів), інформаційний тероризм і комп’ютерні злочини не завдають суттєвої шкоди національним інтересам.

Для розуміння реальних та потенційних загроз інформаційному простору України необхідно дати визначення відповідних основних понять.

Спеціальні інформаційні операції (СІО) – це спланований вплив на свідомість і поведінку ворожої, дружньої або нейтральної аудиторії за допомогою використання певним чином організованої інформації та інформаційних технологій для досягнення певної мети.

Акти зовнішньої інформаційної агресії (АЗА) – легальні та/або протиправні акції, реалізація яких може мати негативний вплив на безпеку інформаційного простору держави.

СІО та АЗА передбачають психологічні дії зі стратегічними цілями, психологічні консолідуючі дії та психологічні дії з безпо

<

Протидія інформаційним війнам: інформація як щит і меч


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


середньої підтримки бойових дій. Вони поділяються на такі види:

операції, спрямовані проти суб’єктів, які ухвалюють рішення; операції, спрямовані на компрометацію, завдання шкоди опонентам; операції, спрямовані на політичну (економічну) дестабілізацію.

СІО та АЗА можуть проводитись спецслужбами, насамперед, іноземних держав у формі таємних операцій та акцій негативного, нерідко деструктивного ідеологічного, ідейно-політичного та соціального впливу на особу, групу осіб або суспільство в цілому з метою їх переорієнтації на інші цінності та ідеали, підштовхування до протиправних дій у напрямку підриву і послаблення державного та суспільно-політичного ладу для вирішення завдань здійснення вигідного впливу.

Слід зазначити, що СІО та АЗА здійснюються шляхом розповсюдження інформації певного роду різними способами. Це використання комунікативних технологій впливу на масову свідомість із довготривалими чи короткотривалими цілями. Вони створюють загрозу не тільки своїм існуванням як явища, а й тим, що можуть збуджувати та скеровувати такі процеси, масштаби яких у багато разів більші за саму операцію чи акцію.

Саме зазначений вид інформаційної боротьби, як правило, спрямований на переорієнтацію окремих осіб, їх груп чи суспільства в цілому на інші цінності та ідеали для послаблення політичного і соціально-політичного устрою. У разі, коли заходи безпосереднього інформаційного підриву є інструментом політичної розвідки, їхня мета також має політичний характер.

Отже, СІО та АЗА передбачають спричинення шкоди життєво важливим інтересам у політичній, економічній, науково-технічній, соціальній чи будь-якій іншій суспільній сфері життя держави та, на цій основі, здійснення вигідного впливу для отримання переваг у тій чи іншій галузі.

–  –  –

Національна безпека України опинилася нині перед викликами й загрозами інформаційного протиборства. Надзвичайної гостроти для України набуває стратегія національної безпеки держави, коли недостатній динамізм і мобільність підготовки до інформаційних війн та відсутність належної уваги до питань інформаційної безпеки призводять до небажаних і навіть драматичних зрушень.

Предметом враження у таких конфліктах є не люди і матеріальні цінності, а певні типи суспільної свідомості, менталітет націй, духовні засади суспільства, вірування, ідеологія, історія націй, притаманні їм патріотизм, культура. Звідси зрозуміло, чому розвинені країни надають виняткової уваги питанням інформаційної складової державної безпеки, захисту колективної свідомості.

До розділу включені теоретико-методологічні дослідження щодо впливу інформаційної революції на характер інформаційного протиборства та національної безпеки, фундаментальні праці про еволюцію вчень про війну, трансформацію сучасних війн, теоретичні засади проблем зовнішніх інформаційних впливів, інформаційнопсихологічного протиборства.

1. Актуальні проблеми міжнародної безпеки: український вимір : [матеріали круглих столів, семінарів та конф.] / Рада нац.

безпеки і оборони України ; Нац. ін-т проблем міжнар. безпеки ;

за заг. ред. О. С. Власюка. – К. : Стилос, 2010. – 688 с.

Протидія інформаційним війнам: інформація як щит і меч

2. Бакулев Г. П. Массовая коммуникация: западные теории и концепции: учеб. пособие для студ. вузов / Г. П. Бакулев. – М. :

Аспект Пресс, 2005. – 176 с.

3. Боброва А. Основні форми сучасного політичного насилля / А. Боброва. – К. : Світ Успіху : Юрінком Інтер, 2005. – 141 c.

4. Боднар І. Р. Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах : навч. посіб. / І. Р. Боднар ; Львів. комерц.

акад. – Львів, 2007. – 280 с.

*5. Бондар, Ю. В. Поле битви – інформаційний простір / Ю. В. Бондар. – К. : МАУП, 2006. – 152 с.

6. Брижко В. М. До гносеології теорії «інформації» / В. М. Брижко // Інформація і право. – 2011. – № 2 (2). – С. 13 – 20.

7. Войтко О. В. Передумови створення концепції інформаційної війни в еру новітніх технологій / Олександр Володимирович Войтко // Сучасні технології у сфері безпеки і оборони. – 2013. – № 3 (18). – С. 99 – 100.

8. Горбулін В. П. Засади національної безпеки України : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Горбулін, А. Б. Качинський ;

Ін-т проблем нац. безпеки. – К. : Інтертехнологія, 2009. – 270 с.

Розкрито методичні засади теорії національної безпеки, систему критеріїв і показників оцінювання її рівня. Розглянуто загрози національній безпеці України у політичній, економічній, оборонній, екологічній, інформаційній сферах. Встановлено пріоритетність національних інтересів України. Запропоновано системні методи дослідження стану національної безпеки.

Протидія інформаційним війнам: інформація як щит і меч

9. Горбулін В. П. Інформаційні операції та безпека суспільства:

загрози, протидія, моделювання : монографія / В. П. Горбулін ; Рада нац. безпеки і оборони України ; Ін-т проблем нац. безпеки. – К. :

Інтертехнологія, 2009. – 164 с.

Розглядаються питання моделювання й аналізу інформаційних операцій як компонентів інформаційних протистоянь. Увагу приділено динамічним моделям, що набули великого поширення у зв’язку з розвитком засобів комп’ютерної техніки.

10. Горбулін В. П. Проблеми захисту інформаційного простору України : монографія / В. П. Горбулін, М. М. Биченок ; Ін-т проблем нац. безпеки ; Рада нац. безпеки і оборони України. – К. :

Інтертехнологія, 2009. – 135 с.

Досліджено сучасні засоби захисту від інформаційно-психологічних і комп’ютерно-телекомунікаційних загроз. Наведено класифікацію комплексних інформаційних загроз, проаналізовано проблему їх оцінювання й охарактеризовано заходи захисту від їх впливу за умов інформаційного протиборства. Описано механізм державного управління інформаційною безпекою, охарактеризовано його нормативно-правову базу. Обґрунтовано національну доктрину забезпечення інформаційної безпеки.

11. Горбулін В. П. Системно-концептуальні засади стратегії національної безпеки України / В. П. Горбулін, А. Б. Качинський. – К. : Євроатлантикінформ, 2007. – 592 c.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |
 
Похожие работы:

«Література 1. Азарова А. Педагогічна система Карла Орфа (До питання можливостей застосування зарубіжних методик у вітчизняному музичному вихованні) / А. Азарова // Мистецтвознавчі записки : Зб. наук. праць. – К. : ДАКККіМ, 2003. – Вип.3. – С. 79-87.2. Дьяченко Н. Г., Котляревский И. А., Полянский Ю. А. Теоретические основы воспитания и обучения в музыкальных учебных заведениях / Н. Г. Дьяченко, И.А. Котляревский, Ю. А. Полянский. – К. : Муз. Украина, 1987. – 167 с. 3. Келлер В. “Шульверк” К....»

«СТАТУТ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ В. Н. КАРАЗІНА Код ЄДРПОУ 02071205 Прийнято конференцією трудового колективу 24 грудня 2010 року (протокол № 3) Зміни до Статуту прийняті конференцією трудового колективу 30 серпня 2013 року (протокол № 1) 1. Загальна частина 1.1. Даний Статут розроблено відповідно до законодавства України. Статут є документом, що регламентує діяльність Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (далі університет), створеного згідно зі...»

«Ольга ЯРЕМКІВ Антикризова програма ОБКРАДЕНА УКРАЇНА Видання третє, доповнене Львів 2001 – Ольга Яремків ОБКРАДЕНА УКРАЇНА Економічно-правовий аналіз перехідного періоду в Україні (1991-2001 рр). Причини кризи і шлях виходу з кризи. Якщо народ твій ворог як отаву косить Хтось мусить закричати досить!!! Позов Позивачі: 49 999 999 «і мертвих, і живих, і не народжених». Відповідачі: 666 666, 6. ? моральні, полтичні економічні банкрути Сума позовних вимог: 19 х 1012 грн (мінімальна сума). Вимагаєм:...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національний університет «Львівська політехніка» Українська Всесвітня Координаційна Рада Всеукраїнський благодійний фонд «Запорука» Громадська організація «Назустріч» Транснаціональні сім’ї як наслідок української трудової еміграції: проблеми та шляхи їх розв’язання Збірник наукових статей і виступів Міжнародної науково-практичної конференції Львів – 201 УДК 314.74+314....»

«Заключна конференція Міжнародного альянсу водних досліджень Саксонія Управління басейном річки Західний Буг Геннадій Мушка – начальник Західно-Бузького басейнового управління водних ресурсів Заключна конференція Міжнародного альянсу водних досліджень Саксонія ПРАВОВІ ОСНОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ БАСЕЙНОВОГО УПРАВЛІННЯ (1) • Водний кодекс України (Закон України від 21.09.2000 № 1990-ІІІ). стаття 13 стосовно принципів управління басейнами, статті 29,30,31, 32, стосовно...»

«Рекомендовані теми для обговорення на засіданні Громадської ради при облдержадміністрації Комісія з охорони здоров’я материнства і дитинства та гендерної політики: Тема 1. Тренінг з питань репродуктивного здоров'я і планування сім'ї за Програмою USAID «Здоров’я жінок України». Структура тренінгу: три заняття -3 год. (1,5 год., перерва на каву, 1,5 год); Цільова аудиторія: акушерки, молодший медперсонал, лікарі сімейної медицини. Тема 2. Періодично проводити прес-конференції з актуальних питань...»

«Васи л ь с т ус поезії стихи Переклади російською Олександра Купрейченка ХаркІВ «праВа людини» —  — ББК 84.4 УКР-РОС С 88 Стус Василь Поезії. Стихи / Права люди­ни­, 2009 р. — 184 с. С 88 ISBN 978-966-8919-78-7. До цієї збірки­ увійшли­ ви­брані поезії вели­кого українського поета Васи­ля Стуса (1938 — 1985). Кни­га ви­дана двома мовами­, переклади­ російською ви­конані Олександром Купрейченком. Значна части­на ци­х поезій раніше російською мовою не перекладалася. ББК 84.4 УКР-РОС © О.М....»

«Міністерство освіти і науки України Рівненський державний гуманітарний університет Наукова бібліотека РДГУ Методичні рекомендації з впровадження ДСТУ ГОСТ 7.1 : 2006 “Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання” Рівне : РДГУ 78.371р М 54 025.32(07) Методичні рекомендації до впровадження ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 „Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання” / РДГУ, Наук. б-ка ; за ред. С. Н. Грипич ; уклад. : Н. Б. Коломієць,...»

«ЗАЯВКА НА ОДЕРЖАННЯ ФІНАНСУВАННЯ ФОНД СПРИЯННЯ ДЕМОКРАТІЇ Відділ преси, освіти та культури Тел.: (044) 490 40 26 Посольства США в Україні Факс: (044) 490 40 50 вул. Глибочицька, 4 м. Київ, Україна БУДЬ ЛАСКА, ЗАПОВНІТЬ, ЗБЕРЕЖІТЬ ТА НАДІШЛІТЬ НА KyivDemGrants@state.gov Англійська версія заявки наявна за адресою http://ukraine.usembassy.gov/democracy-grants.html Увага!!! Усі поля для заповнення фіксовані. Якщо не вистачає місця, створюйте додатки. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ГРАНТООДЕРЖУВАЧА Назва...»

«Відділ преси, освіти та культури Регіональний туристичноПосольства США в Україні інформаційний центр Проект „ Діалог влади-бізнесу-громади для розвитку туризму Івано-Франківської області” ЗВІТ за результатами дослідження щодо оцінки стану діяльності органів влади та місцевого самоврядування у сфері туризму, ролі профільних об’єднань та громадських організацій в управлінні туристичною галуззю ІВАНО-ФРАНКІВСЬК Проект „Діалог влади–бізнесу–громади для розвитку туризму Івано-Франківської області”...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»