WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«УДК 796.012.3-053.5 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ РУХОВИХ УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ Клиндух Т.І., асистент Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра ...»

-- [ Страница 1 ] --

УДК 796.012.3-053.5

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ

ФОРМУВАННЯ РУХОВИХ УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ

Клиндух Т.І., асистент

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

У статті висвітлено методи і прийоми, які сприяють формуванню рухових умінь і навичок у

дітей 10-12 років на різних етапах навчання.

Ключові слова: фізичні вправи, рухова діяльність, рухові уміння, рухові навички, методи, прийоми.

Клиндух Т.И. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧЕНИКОВ / Глуховский государственный педагогический университет имени Александра Довженко, Украина.

В статье отражены методы и приемы, которые способствуют формированию двигательных умений и навыков у детей 10-12 лет на разных этапах учебы.

Ключевые слова: физические упражнения, двигательная деятельность, двигательные умения, двигательные навыки, методы, приемы.

Klindukh T.I. THEORETICAL-METHODICAL PRINCIPLES OF FORMING OF MOTIVE ABILITIES AND SKILLS OF STUDENTS / Glukhov state pedagogical university named after Alexandr Dovzhenko, Ukraine.

Methods and receptions which are instrumental in forming of motive abilities and skills for children 10-12 years on the different stages of studies are reflected in the article.

Key words: physical exercises, motive activity, motive abilities, motive skills, methods, receptions.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬІ ПУБЛІКАЦІЙ У законі України «Про освіту», Концепції загальноосвітньої школи основна увага приділяється фізичному вихованню дітей, починаючи з молодшого шкільного віку.

Спрямованість цього процесу полягає у забезпеченні успішного фізичного розвитку дітей, зміцненні їх здоров’я, подоланні гіподинамії, формуванні рухових умінь і навичок, розвитку фізичних якостей, вихованні інтересу до різних видів рухової діяльності. Педагог має усвідомити, що цілеспрямоване навчання дітей 10-12 років направлене на формування пластичних та варіативних навичок у різноманітних рухах, які у перспективі удосконалюються під впливом зростання потенційних можливостей організму дитини.

З огляду на це доцільно переглянути певні позиції щодо оволодіння учнями життєво необхідними основними рухами, технікою виконання яких учні 10-12 років оволодівають на заняттях фізкультурою та використовують їх у руховій активності.

Навчаючи школярів фізичним вправам, педагог повинен уміти добирати методи і прийоми залежно від поставлених завдань, вікових особливостей, антропометричних даних дітей, їхньої підготовленості, а також складності й характеру вправи.

Теоретико-методологічні основи даної проблеми закладено в працях класиків педагогічної науки (П. Лесгафт, В. Горіневський, Е. Аркін), наукових дослідженнях сучасних вчених (М. Боген, А. Запорожець, В. Лях, Г. Мейксон, В. Шаулін, С. Вайзер), які відокремили етапи розучування техніки виконання фізичних вправ, формування засад подальшого фізичного удосконалення (О. Куц, А. Хрипкова, В. Романенко, А. Солодков, Е. Сологуб).

У процесі занять фізичними вправами здійснюється взаємозв’язок навчання і виховання: формування рухових навичок зумовлює зміну форм і функцій організму.

Завдяки цьому зміцнюється здоров’я дітей, поліпшується будова тіла й виховуються належні фізичні якості (спритність, швидкість, сила тощо), одночасно здійснюється моральне, розумове, естетичне, трудове виховання. Правильно дібрані методичні Вісник Запорізького національного університету № 1(7), 2012 прийоми навчання – результат свідомого та цілеспрямованого педагогічного процесу під керівництвом учителя.

Навчання у фізичному вихованні – сумісна діяльність педагога та дітей, спрямована на оволодіння учнями 10-12 років системою знань, рухових умінь і навичок, розвиток рухових якостей, виховання позитивних моральних та вольових рис характеру.

Цілісність процесу навчання залежить від спільності мети викладання й учіння. У ході цього процесу функціонують два взаємопов’язані види діяльності: навчальнопізнавальна і соціально-комунікативна. Ці види діяльності суттєво впливають на мотивацію учіння, формування позитивного ставлення до навчання, на створення морально-психологічних умов для активного навчання [2].

Мета полягає у виявленні закономірностей впливу методів і прийомів на формування рухових умінь і навичок на різних етапах навчання дітей 10-12 років фізичним вправам.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Вивчення фізичних вправ на уроках і в позаурочний час передбачає послідовне формування умінь та навичок виконувати окремі рухові дії. При цьому вчитель (та й учні) повинен завжди знати, що саме необхідно сформувати в кожному конкретному випадку і якщо таке формування не відбулося, процес навчання не можна вважати завершеним.

У чому ж суть рухових умінь і рухових навичок? Що в них спільного і чим вони відрізняються?

Рухове уміння – це здатність виконувати рухову дію за умови зосередження уваги дитини на кожній ще не засвоєній деталі рухової дії. Управління рухами, які складають цілісну рухову дію, відбувається не автоматизовано. Спосіб виконання рухового завдання нестабільний, простежується відносна змінність техніки вправ, а іноді її порушення. Вміння, як початкового рівня оволодіння руховою дією, не може минути жодна дитина [3, с. 115].

У теорії і методиці фізичного виховання розрізняють два рівні рухового уміння:

уміння виконувати окрему рухову дію (наприклад, подачу у волейболі, штрафний кидок у баскетболі чи гандболі тощо). В літературі його інколи називають умінням нижчого порядку;

уміння вищого порядку (наприклад, уміння грати у волейбол, боротись, фехтувати тощо) або, як його часто називають, уміння виконувати цілісну рухову діяльність.

Уміння вищого порядку представляє собою комплекс рухових навичок, що взаємодіють у процесі вирішення учнями певних рухових завдань. До уміння вищого порядку відносяться й уміння здійснювати процес фізичного виховання з метою самовдосконалення.

Рухове уміння виконувати окрему рухову дію – це здатність учня виконувати вправу, концентруючи увагу на кожному русі, що входить до її складу. Формується уміння шляхом багаторазового повторення вправи у стандартних умовах, при активній участі всіх органів відчуття (зору, слуху тощо). Увага учня при цьому зосереджена на деталях, елементах рухової дії, на просторових, часових, просторово-часових, динамічних та ритмічних характеристиках рухів. Одночасно засвоїти ці характеристики неможливо.

Вивчають їх послідовно шляхом усвідомленого багаторазового практичного вправляння.

Багаторазове повторення вправи і її частин під безпосереднім контролем свідомості і при безперервному пошуку способів найефективнішого їх виконання поступово

Фізичне виховання та спорт

приводить до удосконалення і стабілізації рухових операцій, окремих елементів, з наступним їх поєднанням у рухову дію. На перших етапах навчання рухові дії виконуються уповільнено, з зупинками, зайвими рухами та помилками. Учні виконують вправу нестабільно. Такий рівень володіння вправою прийнято називати умінням.

Збільшення числа повторень і корекції помилок приводить до невимушеного, плавного, безпомилкового, стабільного й економного виконання вправи. Вправа поступово автоматизується. Іншими словами, відбувається плавна трансформація уміння в навичку.

Утворення рухових навичок відбувається хвилеподібно. Дитина може вільно і легко виконувати вправу, а через певний час виконує її як уперше. Поступово відбувається уточнення й удосконалення рухових умінь, в корі головного мозку утворюється система часових зв’язків – динамічний стереотип [4, с. 98].

У міру автоматизації рухової дії свідомість учня звільняється від безпосереднього "дріб'язкового" управління нею. Вправа виконується під контролем рухового аналізатора ("м'язового відчуття"). Всі інші аналізатори, які брали участь в управлінні і корекції рухів, переключаються на контроль зовнішніх умов та результатів рухової діяльності. Це дає можливість переключити мислення на вирішення інших завдань.

Проте всі довільні автоматизовані рухові дії, сформовані на основі свідомості, в будьякий час можуть бути взяті під контроль. Таким чином, рухова навичка завжди чітко усвідомлюється і може бути відтворена в уяві, в мові, в образі та в практичному виконанні.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Вчителю важливо також знати, що рівень усвідомлення рухової дії, яка вивчається, у різних учнів неоднаковий, і це суттєво позначається на швидкості і якості засвоєння ними вправи та на їх здатності до творчого використання засвоєної вправи в життєдіяльності.

При володінні вправою на рівні навички свідомість учнів виконує пускову (початок руху), контролюючу (фіксація відхилень від правильного виконання вправи), корегуючу (заходи щодо виправлення помилок або виходу із скрутних ситуацій) та гальмівну (активне гальмування руху або перехід до іншої дії) функції.

На стадії формування навички поступово усуваються зайві рухи, удосконалюється міжм'язова координація, рухи стають точнішими в просторі, часі і за зусиллями. Усі рухи відтворюються невимушено, плавно, з високою точністю і стабільно.

Рівень володіння фізичною вправою, якому притаманні перераховані характеристики, називають навичкою.

З окремих навичок формується уміння виконувати цілісну рухову діяльність, або уміння вищого порядку.

Уміння вищого порядку в навичку не переходить, бо воно проявляється завжди в ситуативних умовах і залежить від дій партнерів, суперників, зовнішніх умов тощо. Для уміння вищого порядку характерні варіативність і творчість діяльності, стійкість до несприятливих внутрішніх та зовнішніх умов, виконання дій на тлі втоми, висока індивідуалізація діяльності, здатність перебудовуватись у ході діяльності.

Формування рухових умінь і навичок має певні психологічні, функціональні і, як наслідок, дидактичні особливості. Відповідно до природних психофізіологічних процесів, які протікають в організмі, під впливом багаторазового повторення фізичних вправ, що вивчаються, будується педагогічний процес управління формуванням рухових умінь і навичок.

Вісник Запорізького національного університету № 1(7), 2012

Аналіз участі свідомості у формуванні і закріпленні рухової дії дозволяє виділити три фази усвідомлення цих дій:

мала усвідомленість внаслідок "туманного" уявлення про вправу;

відносно повна усвідомленість рухової дії та окремих рухів внаслідок формування цілісного уявлення про вправу і розвитку здатності диференціювати параметри руху;

часткова усвідомленість як наслідок автоматизації рухової дії та переключення уваги на умови виконання.

Характерними рисами умінь на початку їх формування є надмірна мобілізація вольових зусиль, емоційна реакція на новизну, наявність невпевненості, а іноді і страху. Усе це призводить до захисних рухових реакцій, до скутості та зайвих ізольованих рухів.

Контроль за діями здійснюється за рахунок зору і слуху. М'язове відчуття лише формується. Уява про вправу уточнюється здебільшого за рахунок зовнішнього зворотного зв'язку. Сконцентроване в часі багаторазове повторення вправ створює умови для аналізу виконуваних рухових дій, їх порівняння з попередніми спробами, тому їх виконання повинно носити характер свідомих спроб відтворити програму вправи, що розучується.

Крім того, сама програма формується не стихійно, а створюється учнями з допомогою мислення та аналізу одержаної інформації. Навіть у випадку наслідування початківець спирається на свідоме, цілеспрямоване спостереження взірця, формуючи таким шляхом у себе уявлення про цю вправу. У формуванні образу вправи, що розучується, мислення спрямоване на пізнання зв'язку між окремими елементами вправи. Покращенню виконання сприяє аналіз учнями виконання дій і виправлення, що вносяться в їх виконання, а не бездумне повторення.

Подальше виконання вправи знімає почуття невпевненості і страху. Поступово усуваються захисні рухові реакції, що заважають правильному виконанню вправи.

Помилки у виконанні ще можливі, увага ще напружена і концентрується переважно на окремих рухах. Переключення уваги на оточуючу обстановку, партнерів погіршує якість дії або призводить до невиконання вправи.

Поступово уміння переходить у навичку. Контроль за діями здійснюється переважно за рахунок пропріорецептивних сигналів. Однак при цьому зоровий контроль залишається як регулятор і при потребі використовується учнями.

У міру оволодіння руховими діями роль свідомого контролю за ними зменшується: дія контролюється або при помірній зосередженості, що чергується з коротким відволіканням уваги, або при поверховій зосередженості (швидкий контроль дій без їх глибокого осмислення). Точка зору, що навичка здійснюється без участі свідомості і, що управління виконання вправи на рівні навички переходить з кори в підкірку, на думку Є.П. Ілліна, не правомірна.

Таким чином, окремі складові (рухи) складної рухової дії після її засвоєння можуть протікати при послабленому контролі свідомості, при згорнутому контролі, тобто слабо або зовсім не усвідомлюватись. Водночас неусвідомлення окремих частин навички не означає, що вона протікає без контролю свідомості.

Усвідомленість або неусвідомленість дії загалом (або її частин) не виключає і не порушує свідомого управління виконанням вправи на рівні навички. Якщо будь-який рух рухової дії не усвідомлюється в процесі її виконання, то це означає, що свідомість (увага учня) переключена не на рух, а на оточуюче середовище (переміщення суперника або партнера, контроль за переміщенням приладу і т.д.). За час відволікання уваги від виконання руху учень вирішує тактичні, естетичні і інші, не менш важливі завдання.

Фізичне виховання та спорт

При формуванні умінь вищого порядку учень навчається змінювати (варіювати) деталі техніки виконання спортивної вправи для того, щоб домогтись максимального результату при зміні умов діяльності. Наприклад, при метанні варіюють кут вильоту приладу залежно від зустрічного чи супутнього вітру; вносять поправки у виконання гімнастичних вправ залежно від жорсткості приладів тощо.

Формування умінь виконувати фізичні вправи, їх трансформація в навички, об'єднання навичок в уміння вищого порядку - це тривалий, складний процес, успіх якого залежить від багатьох чинників. Першим серед них є правильне педагогічне керівництво цим процесом, яке полягає у його чіткому структуруванні. У спеціальній літературі можна знайти інформацію, яка свідчить, що різні джерела трактують структуру по-різному.Pages:   || 2 | 3 |
 
Похожие работы:

«1. Знаменного розспiву, на глас 6. — Обиходъ нотнаго пэнiя, употребительныхъ церковныхъ роспэвовъ. Часть вторая. Божественная Лiтургия. — Москва, 1892. — З вiддiлу формування музичного фонду Нацiональної бiблiотеки України iменi В. I. Вернадського (далi — НБУВ). Знаменний розспiв — здобуток давньоукраїнської культури, сформований на основi вiзантiйського та староболгарського (балканського) православного спiву. На жаль, бiльша частина найдавнiших пам’яток Київської Русi перебуває нинi в межах...»

«РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ ДЛЯ НОТАТОК 10 квітня 2014 року Київський національний університет культури і мистецтв (вул. Щорса, 36, новий корпус) 9.00–10.15 – реєстрація учасників конференції (1 поверх Інституту готельно-ресторанного і туристичного бізнесу) 10.30–12.00 – відкриття конференції, пленарне засідання, частина 1 12.00–13.30 – перерва 13.30–14.30 – пленарне засідання, частина 2 14.30–18.00 – робота секцій Доповіді – до 15 хв. Виступи – до 10 хв. Участь у дискусіях – до 5 хв. 11 квітня 2014 року...»

«МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА ПАРЛАМЕНТСЬКА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО І БІБЛІОГРАФІЯ УКРАЇНИ Вип. 75 Бібліографічний покажчик за II півріччя 2007 року КИЇВ 2008 Сімдесят п’ятий випуск бібліографічного покажчика містить інформацію про літературу з питань бібліотекознавства, бібліографії і книгознавства, а також рецензії та статті з періодичної преси, що надійшли до Національної парламентської бібліотеки України у IІ півріччі 2007 року. Покажчик розрахований на...»

«Дерій Людмила Павлівна Вчитель початкових класів Переяслав Хмельницької ЗОШ І ІІІ ступенів №4 Предмет: Українська мова Клас: 3 Розділ: Будова слова Тема. Вимова і правопис слів з ненаголошеними [е], [и] в коренях. Ненаголошені [е], [и], які перевіряються наголосом. Мета. Формувати в учнів знання про ненаголошені [е], [и] в коренях слів, що перевіряються наголосом. Розвивати фонематичний слух та орфографічні навички третьокласників. Виховувати культуру мовлення, любов до рідної мови....»

«Міністерство культури України Державний заклад «Національна бібліотека України для дітей» Краща книга року — 2011 Бюлетень соціологічної служби. Вип. 2 Київ 20 ББК 78.30 К 53 УДК 02 Краща книга року — 2011 : бюл. соціол. служби. Вип. 22 / держ. закл. «Нац. б-ка України для дітей» ; уклад. Н.Г.Душенчук, Є.Ю.Подокопна. — К., 2012. — 16 с. У даному випуску бюлетеня подано результати соціологічного дослідження «Краща книга року — 2011», проведеного Національною бібліотекою України для дітей на базі...»

«Teoretyczne i praktyczne innowacje naukowe ПОДСЕКЦИЯ  1.Воспитание и образование. Вахняк Н.В. старший викладач кафедри соціальної педагогіки та дошкільної освіти Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, аспірант Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка УДК 373.2.064.01 СИСТЕМА РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ З ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ БАТЬКІВСТВА У МОЛОДИХ СІМЕЙ Однією з ключових ознак сучасної педагогічної науки й...»

««Young Scientist» • № 7 (10) • july, 2014 Волянюк Н.Н. Львовская национальная академия искусств РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОЛОРИТА НАРОДНОЙ ВЫШИВКИ НА ФАРТУКАХ ТЕРНОПОЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА Аннотация Проанализированы художественные свойства колорита вышивки, выявлены его общие и отличительные признаки. Определены характерные особенности колорита «Волынского», «Западно-Подольского», «Опольского» и «Приднестровского» типа вышивки, которые бытовали в течение первой половины ХХ в. в...»

«ЕТНІЧНА ІСТОРІЯ НАРОДІВ ЄВРОПИ Наталія КУЗІНА Київ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ У ВИСВІТЛЕННІ ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВОГО ВІСНИКА В статті розглянуто прояви політики асиміляції українства в системі освіти в Російській та Австро-Угорській імперіях на початку ХХ ст. на основі дослідження публікацій Літературно-наукового вісника. Ключові слова: національна самосвідомість, народна школа, українська мова, русифікація, полонізація. Важливу роль у процесі формування нації в...»

«ISSN 2072-1692. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2012. № 50 УДК 378.1(045) В.А.КАВАЛЕРОВ (кандидат педагогічних наук, доцент, директор) Одеський інститут вдосконалення вчителів, Одеса, Україна E-mail: kava@3g.ua КОНЦЕПТ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ ОСВІТИ В КОМУНІКАЦІЯХ ПОСТМОДЕРНОГО СУСПІЛЬСТВА У статті аналізується віртуалізація освіти в якості характеристики постмодерного суспільства. Акцентується увага на соціальних перетвореннях в умовах розвитку інформаційних технологій, зокрема, в галузі освіти. Доводиться,...»

«Інтеграція раніше депортованих осіб у Криму, Україна спільнота об’єкти релігія етнічні установи держава соціально-економічні адміністративні дискримінація прийнято рамки житло просувати потреби натуралізація правовий підтримка –  –  – Інтеграція раніше депортованих осіб у Криму, Україна Оцінка потреб серпень 2013 р. Видано і поширюється Верховним комісаром ОБСЄ у справах національних меншин (ВКНМ). Дане видання є перекладом з англійської мови. У разі виникнення розбіжностей між...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»