WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«У Сумському державному університеті виконується наукове дослідження “Гуманізм молоді як основа ініціювання соціального партнерства та розбудови громадянського суспільства”. Робота ...»

УДК 378

ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ “СОЦІАЛЬНЕ

ПАРТНЕРСТВО”

О.В. Купенко,

Сумський державний університет (м. Суми)

У Сумському державному університеті виконується наукове дослідження

“Гуманізм молоді як основа ініціювання соціального партнерства та розбудови

громадянського суспільства”. Робота виконується за бюджетні кошти МОН

України, надані як грант Президента України. Завданнями дослідження є:

1) визначення місця гуманістичних цінностей у навичках особистості ініціювати соціальне партнерство; 2) проектування й експериментальне випробування педагогічної технології формування у молоді (як суб’єкта ініціатив соціального партнерства та розбудови громадянського суспільства) навичок свідомого гуманістичного вибору. Відповідні напрацювання потрібні для ряду дисциплін за вибором, а також позанавчальної роботи зі студентами технічних спеціальностей.

Для виконання означених завдань важливим є поняття “соціальне партнерство”. Саме на визначення цього поняття було спрямоване дослідження, результати якого представлені у даній публікації.

У “Великому тлумачному словнику української мови” партнерство – це й положення учасника спільної справи, й узгоджені дії, й відносини [2]. Всі ці аспекти пов’язані з діяльністю – взаємовигідною спільною справою. Тож до поняття “соціальне партнерство” вважаємо за корисне підійти як до умови соціальної діяльності. До визначення поняття вважаємо за корисне застосувати діяльнісний підхід, а саме зупинимося на розгляді компонентів “суб’єкт” та “об’єкт” структури діяльності як системи (за М.С. Каганом).

1. Суб’єкт. Вихідною характеристикою суб’єкта, на думку М.С. Каган, є активність [3]. Активність людини має свідомий характер, і ця свідомість є другою характеристикою суб’єкта, що протиставляє його об’єкту [3]. Поряд із свідомістю людської діяльності мова йде про свободу суб’єкта у виборі дій у певному спектрі можливих варіантів. Установка на пізнання суб’єкта, який має свободу вибору, виводить на бачення в ньому неповторної істоти – “Будучи носієм свободи, кожен суб’єкт є унікальним, відмінним від усіх інших суб’єктів і в принципі не відтворюваною, неповторною системою” [4]. Саме такого суб’єкта вимагає сучасне суспільство. За А.І. Петрущиком, “чим багатші та різноманітніші індивідуальні якості особистості, чим різноманітніші самі особистості, які складають суспільство, чим вищі їх творчі можливості, тим сильніший і різноманітніший вплив особистості на суспільство і як елемент паралелограма стихійних сил, і в складі організованих, цілеспрямовано діючих груп, і в персональному творчому внеску в культуру” [9].

У даному дослідженні, враховуючи сучасну практику соціальної діяльності, обмежимося такими суб’єктами: недержавні неприбуткові організації, влада (органи місцевого самоврядування) та бізнес. Враховуючи наведене положення А.І. Петрущика, з урахуванням різноманітностей, які несуть у собі ці суб’єкти, можна забезпечити більш сильні впливи на соціальні об’єкти. Різноманітності ж названих суб’єктів соціальної діяльності визначаються у першу чергу їх цілями.

Мета органів місцевого самоврядування – представлення відповідної територіальної громади, здійснення від її імені та в її інтересах функцій і повноважень [6]. Мета бізнесу – отримання прибутку і розподіл його в інтересах учасників [6]. Мета недержавних неприбуткових об’єднань – це представлення та захист інтересів своїх членів, допомога у вирішенні певної проблеми частини суспільства, суспільству в цілому чи третіх осіб, які через різні обставини не можуть вирішувати свої проблеми самостійно [6].

Розглянувши різноманітність, пригадаємо, що у означенні поняття “партнерство” фігурує поняття “спільна справа”. Що ж спільного є у суб’єктів, які розглядаються?

Із означення з Оксфордського тлумачного словника А.С. Хорнбі спільним, що об’єднує недержавні неприбуткові організації, бізнес і владу, може бути спільне походження, раса, релігійні переконання та місце проживання з єдиною сукупністю соціальних інститутів (школа, церква, медичні заклади, організації сфери дозвілля та ін.) [1]. Однак практика свідчить, що наведеного недостатньо для здійснення суб’єктами спільної справи, тим більш такими різними суб’єктами, як недержавні неприбуткові об’єднання, влада та бізнес.

За О.К. Тихомировим, про спільну творчу діяльність можна говорити у двоякому сенсі.

“По-перше, спільність можна розуміти як спільність побудови і продуктів діяльності її учасників: спільність мотивів, що виникають, цілей, смислів, кінцевих продуктів... По-друге, спільність творчої діяльності можна розуміти як “сумісність”, як “доповнюваність”. У випадку, що розглядається, корисним вбачаться говорити про різноманітність цілей діяльності недержавних неприбуткових об’єднань, бізнесу, влади. На нашу думку, доцільно вести мову про розкриття суб’єктам потенціалу взаємодоповнюваності способів їх діяльності. Аргументом взаємодоповнюваності є таке. Уточнюючи сенс вільного цілеполагання суб’єкта, В. Швирєв визначає його “не у протиставленні людської активності об’єктивним законам, а у розгляді діяльності як такого типу ставлення до світу, який дозволяє здолати тиск будь-яких зовні заданих умов шляхом перетворення наявно даного буття”. Науковець говорить про здатність встати над зовні заданою ситуацією, вписати її в більш широкий контекст соціального буття і тим самим віднайти засоби діяльності, які неможливо віднайти, обмежуючись наявними даними [8].

Отже, з точки зору розгляду компонента “суб’єкт”, щодо поняття “соціальне партнерство” як умови соціальної діяльності відзначимо таке:

1) різноманітність недержавних неприбуткових об’єднань, влади, бізнесу визначається їх різними цілями; 2) спільна територія проживання суб’єктів, призводить до необхідності визнання одними існування та діяльності інших;

3) потенціал для досягнення цілей кожного суб’єкта містить взаємодоповнюваність їх способів діяльності.

2. Об’єкт. Об’єкт діяльності суб’єкта постає як предмет спрямування активності, який дозволяє і терпить, щоб з ним подібних чином діяли – перетворювали, пізнавали, оцінювали, маніпулювали ним [3].

Маємо справу з особливою діяльністю – соціальною. З.П. Бондаренко і Т.Л. Лях визначають соціальну діяльність як різновид професійної або волонтерської діяльності, спрямований на гарантовану підтримку і надання соціальної допомоги та різноманітних соціальних послуг будь-якій людині, а також на створення умов для самореалізації людини в суспільстві [7].

За О.В. Безпалько, об’єктом соціальної роботи в її широкому розумінні є всі громадяни, а не лише окремі особи чи соціальні групи, які потребують допомоги та підтримки в процесі їх соціалізації. “Це пояснюється тим, що життєдіяльність усіх верств населення залежить від умов, які значною мірою визначаються рівнем розвитку суспільства, станом соціальної сфери, змістом соціальної політики, особливостями її реалізації” [7]. Врахуємо сказане, а також виділені М.С. Каганом види перетворювальної діяльності – перетворення природи; перетворення суспільства; перетворення людини; перетворення себе [5]. На підставі цього об’єктами соціальної діяльності є окремі особи чи соціальні групи; всі громадяни; сам суб’єкт діяльності; матеріальне середовище. Важливо, що перші три об’єкти принципово відмінні від четвертого розвиненістю їх як певного рівня суб’єктів діяльності (вони так чи інакше виявляють не лише активність, але й власну свободу вибору). Це призводить до необхідності розглянути ще один суб’єкт соціальної діяльності – цільову групу, на яку вона спрямована. Виходячи з того що соціальна діяльність має створювати умови самореалізації людини, суб’єктність цільової аудиторії є не лише певною умовою, але й метою соціальної діяльності.

У контексті сказаного звернемо увагу на те, що на етапі ініціювання соціального партнерства джерелом активності може бути один суб’єкт (чи то влада, чи то бізнес, чи то недержавна неприбуткова організація). Чи відбудеться партнерство, чи ні – залежить від того, яким чином буде ставитися цей суб’єкт до інших – потенційних партнерів – як до суб’єктів чи як до об’єктів. Тож в основу партнерства має бути покладене визнання свободи вибору та унікальності іншого.

ВИСНОВКИ

Розглянувши компоненти “суб’єкт” і “об’єкт” структури соціальної діяльності як системи, отримуємо таке означення. Соціальне партнерство – це умова підвищення ефективності соціальної діяльності за рахунок взаємодоповнюваності способів дій недержавних неприбуткових об’єднань, влади та бізнесу, які хоча й мають різні цілі, але діють на одній території та визнають свободу вибору, унікальність і впливовість один одного.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


На наступному кроці таке означення поняття “соціальне партнерство” буде покладено в основу проектування педагогічної технології формування навичок свідомого вибору на засадах гуманізму у молодої людини як суб’єкта ініціатив соціального партнерства та розбудови громадянського суспільства.

1. Безпалько О.В. Соціальна робота в громаді: Навч. посібн. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 176 с.

2. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел.

– К.: Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2004. – 1440 с.

3. Каган М.С. Мир общения: Проблема межсубъектных отношений. – М.: Политиздат, 1988. – 319 с.

4. Каган М.С. Системный подход и гуманитарное знание: Избранные статьи. – Л.:

Издательство Ленинградского университета, 1991. – 384 с.

5. Каган М.С. Человеческая деятельность. – М.: Политиздат, 1974. – 328 с.

6. Настільна книга для неприбуткових організацій / За реакцією А. Ткачука. – К.: Ін-т громадян. суп-тва: ІКЦ “Леста”, 2005. – 288 с.

7. Соціальна робота в Україні: Навч. посібн. / І.Д. Звєрєва, О.В. Безпалько, С.Я. Марченко та ін.; За заг. ред. І.Д. Звєрєвої, Г.М. Лактіонової. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 256 с.

8. Философские проблемы деятельности: Материалы “Круглого стола” // Вопросы философии. – 1985. – № 2. – С. 29-47.

9. Человек: Философские аспекты сознания и деятельности /Т.И. Адуло, А.И. Антипенко, Е.А. Алексеева и др. Под ред. Д.И. Широканова, А.И. Петрущика. – Мн.: Наука и техника, 1989. – 208 с. 
Похожие работы:

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Маріупольський державний університет ВІСНИК МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ: ІСТОРІЯ. ПОЛІТОЛОГІЯ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ Головний редактор чл.-кор. НАПН України, д.політ.н., проф. К.В. Балабанов Засновано у 2011 р. ВИПУСК 1 МАРІУПОЛЬ 2011 ВІСНИК МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ: ІСТОРІЯ. ПОЛІТОЛОГІЯ, 2011, ВИП. 1 УДК 3(05) Вісник Маріупольського державного університету Серія: Історія. Політологія Збірник наукових...»

«УДК [373.3 – 051:378.14] : 371.32 Л.Е. Бєкірова, к.п.н., викл. кафедри ДП та методик початкового навчання РВНЗ «Кримський інженерно-педагогічний університет» м. Сімферополь СПРЯМОВАНІСТЬ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНООРІЄНТОВАНОЇ ПІДГОТОВКИ У ВНЗ НА ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ Анотація. У статті авторка розглядає проблему спрямованості дисциплін професійно-педагогічного циклу у ВНЗ на формування готовності майбутніх...»

«УДК [378.016:811.111]-057.87 ФАХОВА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ЮРИСТІВ ДО МІЖКУЛЬТУРНОГО СПІЛКУВАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ Наталія ЯЦИШИН (Луцьк, Україна) У статті розглянуто особливості і значення фахової підготовки студентів-юристів у процесі вивчення іноземної мови. Наведено можливі варіанти профільно-орієнтованого навчання та його основних принципів, ефективність яких перевірена практикою. Ключові слова: навчально-виховний процес, особистість фахівця, іноземна мова,...»

«_Педагогічні науки_ УДК 371.036 О.В. Коваль ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У статті розглядається проблема розвитку музично-естетичних здібностей учнів початкових класів, а також пропонуються деякі можливі шляхи її розв'язання педагогічними методами. Ключові слова: здібності, музично-естетичні здібності, педагогічні методи. Постановка проблеми. У пошуках ефективних шляхів музичного виховання учнів початкової школи важливе місце посідають питання...»

«Міністерство аграрної політики та продовольства України Сумський національний аграрний університет Бібліотека Наукові праці викладачів Сумського національного аграрного університету за 2009 рік Бібліографічний покажчик Суми 2010 УДК 012 ББК 91.18 Н 34 Укладачі: Безверха О. В. Федоренко Л. Г. Н 34 Наукові праці викладачів Сумського національного аграрного університету за 2009 рік : бібліограф. покажчик / уклад.: О. В. Безверха, Л. Г. Федоренко. – Суми, 2009.с. Покажчик містить відомості про...»

«ВИСНОВКИ Отже, в Україні існувала традиція здорового способу життя, як в самому способі життя українця, козака, так і присутня в процесі виховання молодого покоління. Ця традиція збереглась, зокрема, в бойовому мистецтві «Спас», де визначені основні принципи здорового способу життя і поєднуються три складові здоров'я за Спасом: фізичного, енергетичного і духовного. Завдяки тому, що козацький спосіб життя перевірений роками, на основі цих принципів виросло не одне покоління здорової української...»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2012. – №2(6) УДК 343.14 А. О. Ляш кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального права та процесу (Київський національний університет культури і мистецтв) В. М. Ліщенко кандидат юридичних наук ПОНЯТТЯ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ Надійна і ефективна охорона конституційних прав, свобод та законних інтересів людини в Україні є пріоритетним завданням держави і її правоохоронних та правозахисних органів. За...»

«ББК 39.808 УДК 656.142 М65 Автори: О.М. Сітенко, президент ГО «Товариство учасників руху», О.В. Заліван, директор БФ «Безпека дорожнього руху», В.П. Козоріз, журналіст, редактор газети «Дорожня карта». Рецензент: О.Т. Зима, кандидат юридичних наук, Національний університет «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого». Мистецтво бути пішоходом. Науково-популярне видання ISNB У даному виданні вперше розглянуто теоретичні та практичні аспекти безпеки пішоходів, як наймасовішої і найуразливішої...»

«СПІЛЬНА ІСТОРІЯ. ДІАЛОГ КУЛЬТУР Блок І ОСОБЛИВОСТІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В РОСІЙСЬКІЙ Й АВСТРІЙСЬКІЙ (АВСТРО-УГОРСЬКІЙ) ІМПЕРІЯХ НАПРИКІНЦІ ХІХ — НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. ТА В УКРАЇНСЬКІЙ ДЕРЖАВІ 1917–1920-Х РР. Історична довідка ДЖЕРЕЛО 1 Міжнаціональні відносини в Роcійcькій та Австрійській (Австро-Угорській) імперіях у ХІХ — початку ХХ ст. Після поділів Речі Посполитої (1772, 1793, 1795 рр.) і до завершення Першої світової війни сучасні українські землі перебували у складі двох імперій:...»

«Айвазян О.Б. Заст.директора бібліотеки ПРАКТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ БІБЛІОТЕКИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПОДІЛЛЯ Управління сучасною бібліотекою-важке завдання, яке потребує об’єднання всього накопиченого досвіду з новими підходами до практики.Основні завдання бібліотеки в сучасному світі – забезпечення вільного і необмеженого доступу до інформації, а також збереження її джерел. В той же час для бібліотеки університету, крім кумулятивної та інформаційної функцій, важливими залишаються...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»