WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«ВИТРИВАЛІСТЬ ТА СПОСОБИ ОЦІНКИ ЇЇ РОЗВИТКУ У СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ Гнатюк Т.М. Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського Анотація. У статті викладено ...»

ВИТРИВАЛІСТЬ ТА СПОСОБИ ОЦІНКИ ЇЇ РОЗВИТКУ У СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Гнатюк Т.М.

Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського

Анотація. У статті викладено результати дослідження витривалості у юнаків першого курсу. Запропоновано

відійти від традиційного оцінювання результатів бігу на 3000 м і використати індекс витривалості. Для

першого тестування рухових здібностей, передбаченого Базовою програмою для ВНЗ, тест біг на 3000 м є ризиковим і таким, що може нанести збитків здоров’ю. У ВНЗ нефізкультурногопрофілю (особливо – для перших тестувань) більш коректно та толерантно буде використовувати12-хвилинний тест Купера.

Ключові слова: витривалість, фізична підготовленість оцінка, тести, студенти,.

Аннотация. Гнатюк Т.Н. Выносливость и способы оценки ее развития у студенческой молодежи. В статье изложены результаты исследования выносливости у юношей первого курса. Предложено отойти от традиционного оценивания результатов бега на 3000 м и использовать индекс выносливости. Для первого тестирования двигательных способностей, предусмотренного Базовой программой для ВУЗов, тест бег на 3000м является рискованным и таким, что может нанести вред здоровью. В ВУЗах нефизкультурного профиля (особенно - для первых тестирований) более корректно и толерантно будет 12-использовать минутный тест Купера.

Ключевые слова: выносливость, физическая подготовленность оценка, тесты, студенты,.

Annotation. Gnatyuk T. Endurance and methods of estimation of its development at student young people.In the article the results of research of endurance are expounded at youths of the first course. Offered to step back from the traditional evaluation of results at run on 3000 metres and to approve the index of endurance. For the first testing motorial abilities stipulated by the Base program for high schools, the test run on 3000m is hazardous and such, that can harm health. In high schools of not sports profile (especially - for the first testings) it is more correct and will be tolerance to 12-use the minute test of Cooper.

Кeywords: endurance, physical preparedness, estimation, tests, students.

Вступ.

Публікації викладачів професійної школи стверджують, що від рівня розвитку витривалості залежить успішність людини у професійній діяльності [2,3], тому методи її розвитку та оцінки – без сумніву, актуальна проблема [5,8,9]. Професіограми також вимагають від потенціальних робітників високого рівня фізичної працездатності, який базується саме на загальній витривалості [2,3]. З цієї позиції наші дослідження загальної витривалості у студентськоїмолоді є досить актуальними.

У сучасних посібниках та монографіях вказується, що витривалість – це здатність ефективно виконувати вправу, долаючи наростаючу втому. Виділяють різні види витривалості: загальну, швидкісну, силову (Заціорський, 1970; Матвєєв, 1991; Линець, 1997 та ін). У практиці фізичного виховання різних груп населення найбільше приваблює увагу загальна витривалість (аеробна) [1,5,6,8].

Загальна витривалість як рухова якість – це здатність людини якомога довше виконувати м’язову роботу помірної інтенсивності, яка вимагає функціонування переважної більшості скелетних м’язів [9]. Це неспецифічний узагальнений рівень витривалості, яка створює благоприємні умови для широкого переносу витривалості з одного виду рухової діяльності на інший.

У процесі фізичного виховання у ВНЗ для контролю за фізичною підготовленістю використовують систему Державних тестів та нормативів, де розвиток витривалості оцінюють за результатами бігу на 2000 (дівчата) та 3000 м (юнаки) [4]. У той же час багато викладачів стверджують, що біг на 3000 м – найскладніше тестове випробування у системі Державних тестів, яке вимагає термінової заміни. Підлягає нищівній критиці фахівців та дослідників [5,7] не лише саме випробування, яке не є доступним для людей з різними рівнями фізичної підготовленості та фізичного здоров’я, а й нормативні вимоги (система оцінки).

Існує окрема думка викладачів-практиків, що вони (тестові вимоги) невиправдано завищені, не мають належного наукового обґрунтування [6,7] не відповідають вимогам «безпечного» рівня фізичного здоров’я [1].

Робота виконана за планом НДР Кременчуцькогодержавного політехнічного університету.

Формулювання цілей роботи.

Мета нашого дослідження – визначення рівня розвитку витривалості у юнаків-першокурсників.

Задачі дослідження: протестувати юнаків 1-х курсів за вимогами Держтестів, оцінити результати за цими вимогами; підібрати більш адекватний метод оцінки витривалості. Порівняти результати.

Методи дослідження:

• Аналіз проблеми за науковими публікаціями практиків.

• Руховий тест – біг на 3000 м.

• Антропометричні вимірювання.

• Оцінка розвитку витривалості у юнаків-першокурсників за різними системами та авторами.

• Методи математичної статистики.

Результати дослідження та їх обговорення.

Питанням розвитку рухових якостей присвячено чимало публікацій. Кожна із статей про комплексну оцінку фізичної підготовленості несе інформацію і про стан витривалості. Найчастіше інформація про розвиток витривалості у студентськоїмолоді (юнаків) представлена у вигляді оцінки за виконання тесту (біг, 3000 м). Тобто і для тесту і для оцінки його результатів застосовують Державні тести. Ми вирішили не відступати від тестового випробування (оскільки Державні тести складають основу базового елементу програми з фізичного виховання у ВНЗ), однак використати для оцінки його результатів підхід, який би враховував і індивідуальні особливості індивіда, і результат бігу. Цим вимогам не відповідають ні нормативи для студентської молоді, ні нормативи для призовної молоді із Державних тестів, ні вимоги Настанови з фізичної підготовки (НФП- 97) не підходять.

Повністю задовольняє названі вимоги індекс витривалості (ІВ), запропонований Т.Ю.Круцевич [5], для юнаків 16 – 21 року :

V * ДТ Індекс витривалості = * 100, МТ де ДТ – довжина тіла, см; МТ – маса тіла, г; V – швидкість бігу на 3000 м, м*с-1.

За значенням індексу витривалості функціональний рівень юнаків оцінюється як:

• низький, якщо ІВ 0,89 (нараховується – 0 балів);

• нижчий за середній, якщо значення ІВ в межах 0,90 – 0,99 (нараховується – 1 бал);

• середній, якщо ІВ в межах 1,0 – 1,09 (нараховується – 2 бали);

• вищий за середній, якщо ІВ= 1,1 – 1,2 (нараховується – 3 бали);

• високий, коли ІВ 1,21(нараховується – 4 бали).

У дослідженнях взяли участь 23 юнаки 1-го курсу Кременчуцького державного політехнічного університету. Дослідження проводилось, згідно із вимогами Базової навчальної програми для ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, на перших заняттях у вересні місяці 2005 – 2006 н.р. для визначення вихідного рівня ФП першокурсників. До тестування були допущені лише юнаки основної медичної групи, чия ЧСС на початку заняття не перевищувала 88 уд/хв, а самопочуття характеризувалося як «нормальне» та «добре». Однак тестування закінчили лише 20 юнаків, троє вибули: двоє зійшли із дистанції, не в змозі подолати її через больові відчуття за грудиною один юнак скаржився на запаморочення у голові. Загалом за медичною, допомогою до санітарної частини після тестування звернулося 5 чоловік і лише один із них із розтягненням м’язів (за попереднім діагнозом), інші скаржилися на вкрай погане самопочуття, яке не давало змоги викладачеві відпустити їх додому чи продовжувати із ними заняття.

За результатами 20 чоловік, які закінчили дистанцію (рис.1), ми визначили, що в середньому дистанція долається за 828 секунд, що оцінюється у «3» бали за Державними тестами і у 0,96 бала за методикою T. Круцевич, що відповідає функціональному рівню «нижчий за середній».

"2" "5" "4" "3" "5" "4" "3" "2"

–  –  –

Як бачимо, методики співпадають лише у відношенні високого рівня (або 5 балів) – обидві констатують відсутність юнаків, які мають високий рівень витривалості. У всіх інших випадках вони не співпадають на 20 – 30%.

Методика Круцевич фіксує наявність низького та нижчого за середній рівня розвитку витривалості у обсязі 55%, тоді як за Державними тестами кількість незадовільних оцінок складає лише 5%. Тобто лише 5% юнаків за Державними тестами будуть стурбовані рівнем своєї витривалості, тоді як оцінка Круцевич стурбує 55%. До спільних рис можна віднести наступне: і Державні тести, і методика Т.Ю. Круцевич, орієнтуючись на індивідуальні антропометричні дані, вимагають більш прискореного подолання дистанції.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Але ми хочемо акцентувати увагу на тому, що отримані дані характерні для юнаків-першокурсників, які щойно вступили до ВНЗ, можливо, подальші дослідження матимуть більш оптимістичну оцінку.

Вибір – якою ж методикою користуватися – залишається за викладачем. Звичайно, для звітності, більше підходять Державні тести: не потрібні додаткові розрахунки, не потрібно орієнтуватись на індивідуальні антропометричні показники - результати оцінюються у порівнянні із середньостатистичними для певної віко-статевої групи людей, які, до речі, у основній своїй масі мають низький та нижчий за середній рівень фізичного здоров’я.

Але якщо за основний напрям фізичного виховання прийняти оздоровчий, тоді все «середньостатистичне і опосередковане виглядає досить сумнівним, а реалізація названого напрямку »

потребує індивідуального підходу і такого нормативного рівня фізичної підготовленості який є умовою, «безпечного рівня здоров’я».

Висновки.

Опираючись на літературні дані, думки фахівців, власні дослідження та тривалий практичний досвід, ми дійшли наступних висновків:

1. Для першого тестування рухових здібностей, передбаченого Базовою програмою для ВНЗ, тест біг на 3000 м є ризиковим і таким, що може нанести збитків здоров’ю.

2. У ВНЗ нефізкультурного профілю (особливо – для перших тестувань) більш коректно та толерантно буде використовувати12-хвилинний тест Купера.

3. Однак, якщо впровадження тесту Купера з якихось причин не є можливим, а також для подальших досліджень витривалості у бігу на 3000 м, оцінку її розвитку рекомендуємо давати за індексом витривалості, який враховує індивідуальні особливості досліджуваних.

4. Сам тест – біг на 3000 м – і його оцінка, вимагають перегляду з позиції максимального споживання кисню та вимог «безпечного» рівня фізичного здоров’я.

Подальші дослідження доцільно спрямувати на дослідження динаміки індексу витривалості у студентів протягом навчання та пошук ефективних засобів та методів розвитку загальної витривалості в процесі фізичного виховання.

Література Апанасенко Г.Л. Автобиографические заметки о здоровье.- Николаев: Борисфен, 2001.- 140 с.

1.

Головченко Г.Т., Бондаренко Т.В. Формирование личности специалиста средствами физического 2.

воспитания. - Харьков: ИВМО „ХК”, 2001. – 153 с.

Гуменный В.С., Лошицкая Т.И. Комплексный контроль физической подготовленности студентов 3.

политехнических вузов // Физическое воспитание студентовтворческих специальностей. – 2003. - №4. С. 97.

Державні тести та нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України // за редакцією 4.

М.Д.Зубалія. – 2-е видання, перероблене і доповнене. - Київ, 1997. – С.36.

Круцевич Т.Ю., Воробьев М.И. Контроль в физическом воспитании детей, подростков и юношей. – 5.

Киев: НУФВСУ, 2005. – 195 с.

Круцевич Т.Ю. Методы исследования индивидуального здоровья детей и подростков в процессе ФВ, 6.

Киев: «Олимпийская литература», 1999. – 230 с.

Платонов В.Н. Сохранение и укрепление здоровья здоровых людей - приоритетное направление 7.

современного здравоохранения // Спортивна медицина. – 2006. - №2 – С.3 – 14.

Романенко В.А. Двигательные способности человека, Донецк: «Новый мир» УК Центр, 1999. – 240 с.

8.

Теория и методика физического воспитания / Учебник под ред. Т. Ю. Круцевич. Том 1. – К.:

9.

Олимпийская література, 2003. – 423 с.

Надійшла до редакції 25.12.2007р. 
Похожие работы:

«Луганська обласна молодіжна громадська організація «Асоціація молодих інвалідів Східного Донбасу Схід» Інформаційно – методичний збірник «На шляху створення моделі соціального партнерства в сфері реалізації права людей з інвалідністю на доступність освіти» м. Луганськ ББК 65,9 (4Укр-4 Луг) Д58 Інформаційно – методичний збірник «На шляху створення моделі соціального партнерства в сфері реалізації права людей з інвалідністю на доступність освіти» ISBN  978-617-579-042-7 Т. В. Баранцова, О. В....»

«УДК: 005.336.2:78.071.2:7.077:377.7 ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЯК ОСНОВНИЙ ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ Бендер Ю. О. Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПНУ, Україна, Миколаїв Художньо-естетичне виховання дає можливості для виховання майстра-творця, суб’єкта культурного дійства. Процес формування художньо-естетичної компетентності відбувається через художньоестетичну діяльність, як найвищий етап розвитку естетичної потреби та активності. Ключові слова:...»

«Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць. №. 1 (17), 2012 Ольга Андрийчук. Результаты реализации программы физической реабилитации больных на гонартроз ІІ ренгенологической стадии. На сегодня нет достаточно эффективных средств, которые бы помогали в лечении остеоартроза. Общепринятые медикаментозне средства помогают только симптоматично. Поэтому актуальны реализация комплексной программы физической реабилитации с применением различных...»

«2011 рік для дитячих бібліотек області був переломним у зв’язку з широким запровадженням інформаційних технологій, що внесли корективи в організацію загальної діяльності закладів та щоденних функціональних обов’язків усіх керівників і бібліотекарів. А це дало можливість змінити якість і наповненість бібліотечного сервісу, реклами, оновити підходи щодо інформаційної культури користувачів, урізноманітнити інтелектуально-творчий розвиток юних за допомогою палітри форм індивідуальної, масової та...»

«УДК 811.14:808.2+252.9 КОНЦЕПТИ evlehmosu,nh ТА qerapei,a У РАННЬОХРИСТИЯНСЬКІЙ ГРЕКОМОВНІЙ ПРОЗІ Левко Олександр Вадимович, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка У статті досліджується зміст концептів evlehmosu,nh та qerapei,a та прийоми їх вербалізації в ранньохристиянській грекомовній прозі. Автор розглядає концепти evlehmosu,nh та qerapei,a у творах Василя Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоуста як результат лінгвокультурного діалогу античності та...»

«Рівненський інститут післядипломної педагогічної освіти Комунальна науково методична установа «Березнівський районний методичний кабінет» Березнівськоїрайоної ради Колодязнівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Конкурс ярмарок педагогічної творчості Номінація «Художня культура» Відродження і популяризація народних звичаїв та обрядів на уроках художньої культури та в позакласній роботі Дудар Надія Савівна учитель художньої культури Березне – 2013 Дудар Н.С.. Відродження і популяризація...»

«ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ Кафедра української та іноземних мов ПЛАН-КОНСПЕКТ лекції №8 з курсу “УКРАЇНСЬКА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ“ Тема: «Основні види наукових робіт». (для студентів напряму підготовки «хореографія») План лекції 1.Анотація.2.Тези. Конспект.3.Відгук. Рецензія. 4. Курсова та дипломна робота. 5.Стаття. 6.Реферат. автореферат. 7.Загальні відомості про дисертаційне дослідження. Наукові знання можуть бути виражені в текстах таких жанрів: анотація,...»

«Збірник наукових №1 (76) Серія: Економічні науки праць ВНАУ 2013 УДК 338.439:633.01 Логоша Р.В., к.е.н., доцент, кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Вінницький національний аграрний університет КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ОВОЧІВ У статті розкрито сутність світового ринку овочів та висвітлено тенденції його розвитку. Визначено поняття конкурента перевага та проведено оцінку конкурентних переваг аграрних підприємств України на світовому ринку...»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского  Серия «Юридические науки». Том 20 (59), № 2. 2007 г. С. 307­315.  УДК 159.922:316.64:165.242.2+34:008  Дмит рієнко Ю.М.  НОВЕ БАЧЕННЯ ФОРМ (ТИПІВ) УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ  ТА ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ  У  науковій  статті  пропонуються  та  досліджуються  нові  підходи  до  вивчення  нової змістовної природи правосвідомості та правової культури ...»

«План роботи вихователя групи ппродовженого дня з учнями 1-А, 1-Б, класів Ключарківської ЗОШ І-ІІ ступенів на І семестр 2014-2015н.р. Вихователь Голянич Н.І. Вихователь ГПД Голянич Н.І. КЛЮЧАРКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ МУКАЧІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО Заступник директора школи Директор школи з навчально-виховної роботи _ ПІБ ПІБ 01.09.2014 КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ групи продовженого дня на 2014-2015 навчальний рік Розглянуто на засіданні...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»