WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«ЕЛЕМЕНТИ ОЛІМПІЙСЬКОЇ ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ТоменкоО.А. Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка Анотація. ...»

-- [ Страница 1 ] --

ЕЛЕМЕНТИ ОЛІМПІЙСЬКОЇ ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

ТоменкоО.А.

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка

Анотація. Елементи олімпійської освіти у процесі фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів.

Процес фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів потребує вдосконалення в контексті залучення нових форм та засобів фізичної підготовки і покращення теоретичних знань. Олімпійська освіта виявилась дієздатним інструментом інтенсифікації процесу гармонійного розвитку молоді, залучення її до цілеспрямованих занять фізичними вправами.

Ключові слова: олімпійська освіта, фізичне виховання, студенти.

Аннотация. Томенко А.А. Элементы олимпийского образования в процессе физического воспитания студентов высших учебных заведений. Процесс физического воспитания студентов высших учебных заведений нуждается в усовершенствовании в контексте привлечения новых форм и средств физической подготовки и улучшения теоретических знаний. Олимпийское образование оказалось дееспособным инструментом интенсификации процесса гармонического развития молодежи, привлечения ее к целенаправленным занятиям физическими упражнениями.

Ключевые слова: олимпийское образование, физическое воспитание, студенты.

Annotation. T omenko A.A. The elements of olympic education at the process of physical education stydent’s higher educational institutions. The process of student’s physical education needs to improve in the field of new forms and instruments of physical and theoretical preparation. Olympic education proved as a real instrument of young people’s harmonious development process nitrification, their drawing to the physical exercises training.

Key words: Olympic education, physical education, students.

Вступ.

Проблема формування особистості, що визначена у законі «Про освіту», передбачає те, що одне з чильних місць у цьому процесі займає фізичне виховання. Формування соціально-активної особистості в гармонії з фізичним розвитком є важливою умовою підготовки випускника. Загальновідомо, що фізична культура входить до складу культурисуспільства оскільки за межами фізичної культуривсебічний розвиток людини неможливий.

На думку ряду авторів (Акулова К.Ю., 2006; В.К.Бальсевич, 1995), протиріччя що створилося між розумінням необхідності формування фізичної культури особистості й недостатньою розробленістю педагогічної системи реалізації цього процесу, створило критичну ситуацію, що характерна для сучасної системи фізичного виховання студентськоїмолоді.

Ще у резолюції 3-ї сесії Міжурядового Комітету з фізичного виховання і спорту при ЮНЕСКО (1983) всім державам-учасникам було рекомендовано "увести або підсилити викладання олімпійських ідеалів у школах і вищих навчальних закладах відповідно до їхньої власної системи освіти".

Таким чином, практичною й теоретичною нерозробленістю проблеми розвитку і розповсюдження особистісно-орієнтованої фізичної культуристудентів педагогічних ВНЗ, використання у їх фізичному вихованні ідеалів та життєвих установок, пов’язаних із ідеями олімпізму, обумовлюєтьсяактуальність даного дослідження.

Незважаючи на існуючі публікації, сьогодні також є недостатньо висвітленими питання застосування різноманітних форм олімпійської освіти в процесі фізичного виховання студентів.

Дані дослідження проведені у відповідності до Зведеного плану науково-дослідної роботи Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту на 2006-2010 роки за темою 1.1. «Історія розвитку, формування і сучасний стан спорту і фізичної культури Система олімпійської освіти».

.

Цілі роботи. Мета: Розробити зміст експериментальної навчальної програми з фізичного виховання студентів педагогічних вищих навчальних закладів, орієнтованої на гармонійний розвиток особистості у відповідності з ідеалами олімпізму.

Задачі роботи:

1. Проаналізувати форми і зміст фізичного виховання студентівв системі вищої педагогічної освіти.

2. Виявити мотиваційні пріоритети у галузі фізичної культури студентів педагогічних вищих навчальних закладів.

3. Розробити експериментальну програму навчальної дисципліни фізичне виховання, що базується на використанні ідеалів і цінностей олімпізму.

Методи досліджень: аналіз науково-методичної літератури й матеріалів мережі Інтернет, аналіз архівних і документальних матеріалів, соціологічні методи.

Дослідження були проведені у педагогічних вищих навчальних закладах Сумської області.

Основні результати досліджень.

Фізкультурне виховання, будучи підсистемою цілісного вузівського педагогічного процесу, також орієнтоване на виконання соціального замовлення на підготовку фізично здорового фахівця, здатного до самоорганізації здорового стилю життя. Забезпечити рішення цієї важливої соціальної проблеми можливо шляхом досягнення мети фізкультурного виховання - формування фізичної культури студента Фахівці дають визначення.

"вихованню у вузі" у більш вузькому педагогічному змісті слова: виховання - це "вплив на розум, почуття, волю, людини в цілому, з метою формування в нього якостей, необхідних суспільству, формування світогляду, морального обліку" [5;6].

Говорячи про фізичну культуруу вузі, слід зазначити, що в систему фізичної культуривходять: неспеціальна (непрофесійна) фізкультурна освіта, спорт, фізична рекреація й рухова реабілітація. Вказуючи про структурну єдність фізичної культури підкреслюють, що "внутрішня взаємодія різних компонентів виявляється в тім, що, кожний з них випробовує на собі вплив інших, у результаті чого відбувається загальний підйом самої фізичної культури [1].

" В умовах, які склалися досить перспективним уявляється формування освітньо-виховної системи на принципах суспільної моралі з акцентом на розкриття людського потенціалу, формування гармонії фізичного, духовного і психічного розвитку особистості. В ситуації, яка склалася, оновлення вищої школи стає об’єктивною реальністю. Звісно, що створення сучасної системи освіти та виховання неможливе без оптимального вирішення цілого ряду системостворювальних елементів суспільства: соціальних, економічних, валеологічних, екологічних, політичних, правових і т.д.. Хоча можна припустити, що одним із варіантів вирішення цієї складної проблеми може бути побудова освітньо-виховної системи на основі ідеології олімпізму, яка разом із вченням про здоров’я може стати стрижнем цієї системи, її незримою конструкцією [4;5].

Олімпізм і олімпійська філософія виявилися життєздатними для розвитку системи спортивного виховання. Цінності античної культури були присутні на різних етапах розвитку людства, як незалежна ідеологічна основа виховання особистості, але змінюючись відповідно до соціальних вимог. П'єр де Кубертен, почерпнувши натхнення від Стародавніх Олімпійських ігор і принципів грецької системи виховання, був переконаний, що філософія, яка створила грецьку культуру може служити розвитку сучасного людства [2; 7].

, Проблема поширення серед школярів, студентів і інших верств населення певного обсягу знань про олімпізм й Олімпійські ігри стала однією з найбільш гострих проблем. Свідченням тому є багато видатних міжнародних заходів: ювілейний XI Олімпійський конгрес у Парижі в 1994 році, Міжнародний форум «Молодь — Наука — Олімпізм» у рамках Всесвітніх юнацьких ігор 1998 року в Москві, надзвичайна 110-а сесія МОК, що проходила 11—12 грудня 1999 року у Лозанні, де були прийняті кардинальні рішення по реформуванню олімпійського руху [ 7].

Питання про олімпійську освіту у вищій школі вперше було порушено на 18 сесії МОА. У доповіді Дісона Пауела (Канада) ”Університетська освіта і олімпізм”, було відмічено, що в жодному вищому навчальному закладі у світі не було введено предмет “Олімпізм” або “Олімпійська думка”. Д. Пауел запропонував розглядати МОА як олімпійський університет [6 ].

У відповідності до мети роботи нами була розроблена експериментальна програма фізичного виховання студентів що містить елементи олімпійської освіти. Її метою є сприяння вихованню гармонійно розвиненої, особистості, готової до професійної діяльності, впровадження фізичної культури і здорового способу життя у практику.

Курс фізичного виховання передбачає комплексневирішення оздоровчих, виховних і освітніх завдань:


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


1. Зміцнення здоров'я студентів сприяння правильному формуванню і гармонійному розвитку організму,, набуття навичок здорового способу життя, підтримка високої працездатності впродовж усього періоду навчання.

2. Формування у студентів високих моральних якостей: дисциплінованості, працьовитості, активної життєвої позиції, виховання потреби у фізичному вдосконаленні та систематичних заняттях фізичною культуроюі спортом.

Програма містить елементи знань про олімпізм у теоретичному розділі, а також засоби олімпійської освіти практичного характеру, використані для студентів.

Приблизний зміст теоретичних занять з олімпійської освіти студентів ВНЗ.

1. Основні періоди в історії Олімпійських ігор та античності.

2. Зародження сучасного олімпійського руху, відродження та розвиток сучасних Олімпійських ігор.

3. Олімпійські символи.

4. Національні та міжнародні спортивні організації.

5. Етичні аспекти Олімпійських ігор та спорту в цілому.

6. Виховання гармонійно розвиненої особистості через фізичну культуруі спорт.

Крім того нововведенням, що ваідрізняє нашу експериментальну програму від традиційних є проведення спортивного свята, присвяченого Олімпійським іграм [ 3 ].

Робота, що передує проведенню свята, повинна полягати у: проведенні роботи зі створення та виготовлення емблем; проведенні годин спілкування "Країна приймає Олімпійські ігри" (знайомство з географічним положенням, традиціями культури мистецтва, спорту тощо); тренувальних заняттях для підготовки, до малих олімпійських стартів; підготовки художніхномерів для демонстрації під час заходу.

Для чіткого визначення спрямованості та змісту засобів фізичного виховання, що використовувались у нашій програмі та їх корекції нами було проведено дослідження, спрямоване на вивчення мотивів та інтересів студентів у галузі фізичної культурияк частини культурисуспільства та особистої культурикожного.

Результати анкетування по вивченню відношення до занять з фізичного виховання показали, що позитивно ставляться до даних занять лише 41 % студентів Не подобаються заняття з фізичного виховання 38 % студентів а., 21 % зазначили, що частково подобаються, а частково ні. Але відвідують їх регулярно лише – 57 % студентів, відвідують нерегулярно – 33 % та взагалі не відвідують дані заняття 10 % студентів.

70% 61% 60% 50% 40% 32% 30% 20% 7% 10%

–  –  –

В ході досліджень ми встановили, що основними факторами, які визначають інтерес до занять з фізичного виховання в університеті є: різноманітність учбового матеріалу – 20.7 %, заняття знімають втому після навчання у 18 % опитуваних, насичене навантаження приваблює 15 % з них. На четвертому місці тут відзначено емоційність занять – 11.6 %, про покращення фізичної підготовленості відповіли лише 5.8 % студентів а на уважне, відношення викладача та чітку організація занять вказали по 5 % студентів(табл. 1.).

В той час найбільш вагомими факторами, які визначають негативне відношення студентів до занять з фізичного виховання є: одноманітність учбового матеріалу – 33.6 %, неуважне відношення викладача – 16 %, відсутність прогресу у фізичній підготовці – 17.3 %, відсутність цікавих вправ – 12.8 %.

Висновки

1. До змісту фізичної культури студентів входять: неспеціальна (непрофесійна) фізкультурна освіта, спорт, фізична рекреація й рухова реабілітація. Проблема поширення серед школярів, студентів і інших верств населення певного обсягу знань про олімпізм й Олімпійські ігри стала однією з найбільш гострих проблем. Питання про олімпійську освіту у вищій школі вперше було порушено на 18 сесії МОА у доповіді Діксона Пауела (Канада) ”Університетська освіта і олімпізм”.

2. Вивчення мотиваційних пріоритетів студентів по відношенню до занять з фізичного виховання показало, що позитивно ставляться до даних занять лише 41 % студентів Не подобаються заняття з фізичного виховання 38 %.

студентів Але відвідують їх регулярно лише – 57 % студентів відвідують нерегулярно – 33 %, та взагалі не., відвідують дані заняття 10 % студентів Основними факторами, які визначають інтерес до занять з фізичного.

виховання в університеті є: різноманітність учбового матеріалу – 20.7 %, заняття знімають втому після навчання у 18 % опитуваних, насичене навантаження приваблює 15 % з них.

3. Розроблена нами експериментальна програма з фізичного виховання студентів містить елементи знань про олімпізм у теоретичному розділі, а також засоби олімпійської освіти практичного характеру, використані для студентів Крім того, нововведенням, що відрізняє нашу експериментальну програму від традиційних, є.

включення проведення спортивного свята, присвяченого Олімпійським іграм.

На нашу думку, актуальними є подальші дослідження по експериментальній перевірці розробленої програми в процесі фізичного виховання студентів.

Література:

1. Алексеева Е.Н. Педагогические условия валеологической подготовки студентов в процессе физического воспитания: Автореф. … дис. к. пед. н. / 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования. – Ставрополь, 2006. - 20с.

2. Булатова М. Система олімпійської освіти в Україні та нові форми її впровадження // Олімпійський спорт і спорт для всіх. IX Міжнар. наук. конгрес: Тези доповідей. - К.: Олімпійська література, 2005. - С. 7. ;

3. Булатова М.М., Єрмолова В.М. Олімпійська освіта у системі навчально-виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів України. - Навчальне видання. - К.: Олімпійська література, 2007.- 44 с.

4. Контанистов А.Т. Формирование организационно-педагогических основ олимпийского образования в России: Автореф. Дис. … канд. пед. наук. - М.: 2001. - 23 с.

5. Столяров В. Об актуальных проблемах и серьезных ошибках в теории и практике олимпийского образования // Материалы конференции “Практика олимпийскогообразования”. - М.: Советский спорт, 2002. - С. 139-142.

6. Столяров В.И. Олимпизм как гуманистическая философская концепция // Гуманистическая теория и практика спорта. - М., 2000. - Вып. 1. - С. 195-230.Pages:   || 2 |
 
Похожие работы:

«1996 2006 10 РОКІВ ПРАЦІ Мальтійська Служба Допомоги м. Івано-Франківськ Мальтійський орден............................. 3 Мальтійська Служба Допомоги в Україні............ 4 Клуб молодих інвалідів „Романтики”............... 5 Проблеми Клуб „Романтики” Регулярні зустрічі Волонтери Освіта Духовність Культура Рекреація, відпочинок, міжнародні табори Спорт Особисті контакти Нові члени Успішне закінчення проекту Акції і семінари Діти-сироти....»

«Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць. № 2 (18), 2012 Аннотации Нарушение функции стопы как проявление нарушений произвольной моторики, возникающей у больных вследствие перенесенного инсульта, приводит к выраженному нарушению функции ходьбы. В статье освещены элементы программы физической реабилитации, направленные на восстановление функции стопы у пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения. В исследовании принимали участие 24...»

«Управління культури і туризму Запорізької обласної державної адміністрації КЗ «Запорізький обласний краєзнавчий музей» ЗОР Запорізький національний технічний університет МУЗЕЙНИЙ ВІСНИК Науково-теоретичний щорічник Заснований у 2001 р. № 11/2 Запоріжжя ББК-79.1 УДК-069 М 89 Відповідальний редактор: д. і. н. Г. І. Шаповалов (Запоріжжя) РЕДАКЦІЙНА РАДА Л. М. Архіпова (Запоріжжя), д. і. н. Г. М. Васильчук (Запоріжжя), к. і. н. М. В. Дєдков (Запоріжжя), д. і. н. І. Ф. Ковальова (Дніпропетровськ),...»

«МППСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗБІРНИК ВПРАВ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ МОВА І СТИЛЬ СУДОЧИНСТВА Харків fV! r МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАдЬНА ЮРИдИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ і'мені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗБІРНИК ВПРАВ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ МОВА І СТИЛЬ СУДОЧИНСТВА для магістрів факультету.N!! 8 ·. ' \.,. •r· ' І ~, ;,. •'•,; _. ' Харків Збірник вправ з навчальної дисципліни Мова і стиль судочинства для магістрів...»

«Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ХРОНІКА Події, заходи, факти, коментарі за 2008 рік Чернівці УДК 02 ББК 78.3 Х 944 Укладачі: Косташ Марія Михайлівна, Вамуш Альона Анатоліївна, Бабюк Оксана Іллівна Редактори: Загородна Настасія Миколаївна, Мурашевич Тетяна Дем'янівна Хроніка. Події, заходи, факти, коментарі за 2008 рік / Х 944 уклад. : М. Косташ, А. Вамуш, О. Бабюк ; ред. : Н. Загородна, Т. Мурашевич. – Чернівці, 2012. – 53 с. ПЕРЕДМОВА Видання...»

«УДК: 37.0:316.61 Полякова Я.В. ЄВРОПЕЙСЬКІ КОНЦЕПЦІЇ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ І ВИХОВАННЯ Постановка проблеми в загальному виді та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями. На сучасному етапі розвитку суспільства полікультурна освіта й виховання знаходяться в центрі уваги педагогів Західної Європи. Тема полікультурної освіти й виховання залишається однією із центральних на конференціях Європейського товариства порівняльної педагогіки з 1988 р. Багато педагогів із тривогою...»

«ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ УМІНЬ УЧНІВ ЗАСОБАМИ ОСВІТНІХ ПРИРОДНИЧИХ ПРОЕКТІВ Біда Д. Д. Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти У Концепції Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року [10] обґрунтовано пріоритетність шкільної природничо-математичної освіти та накреслені шляхи вирішення вказаної проблеми, зокрема удосконалення навчальної, налагодження друку методичної,...»

«Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка БІБЛІОТЕКА ЯК ЦЕНТР СПІЛКУВАННЯ Чернігів – 2011 ББК 78.37 Б 59 Бібліотека як центр спілкування : метод.-бібліогр. матеріали / ОУНБ ім. В. Г. Короленка ; підгот. О. Рижаєва ; відп. за вип. О. Сльозка. – Чернігів, 2011. – 55с. Бібліотека являє собою нерозривну єдність двох типів діяльності з обслуговування читачів: організація доступу до документа і організація міжособистісного спілкування. Якщо з бібліотеки йде живе...»

«УДК 613:159.955-057.87 ОЦІНКА СТАНУ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ Усманова А. І. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Харків, Україна В даній статті розглянутий рівень психологічного здоров’я студентів другого курсу спеціальності «Спортивна медицина й фізична реабілітація» Харківської державної академії фізичної культури (ХДАФК) та студентів другого курсу спеціальності «Валеологія» ХНУ імені В. Н. Каразіна, дана оцінка та порівняльний аналіз отриманих даних, досліджено...»

«п К7 / ІЬ Т У.Р1І Л С П А Д Щ И Н А ^,Н А Ц ІО Н А Л ЬН А С В ІД О М ІС Т Ь, Д Е Р Ж А В Н ІС Т Ь 2004/ вш УКРАЇНСЬКА ПОВСТАНСЬКА АРМІЯ В БОРОТЬБІ ПРОТІЙ Т О Т А Л ІТ А Р Н И Х РЕЖИМІВ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ УКРАЇНОЗНАВСТВА ІМ. І.КРИГГЯКЕВИЧА УКРАЇНСЬКА ПОВСТАНСЬКА АРМІЯ У БО РО ТЬБІ П РОТИ ТОТАЛІТАРНИХ РЕЖИМІВ ЛЬВІВ 200 ББК 63.3 (4Укр) Українська Повстанська Армія у боротьбі проти тоталітарних режимів / Голова редакційної колегії Ярослав Ісаєвич, упорядник і...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»