WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК 316.454.52:792.028 ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ АКТОРІВ Локарєва Г.В., д.пед.н., професор, Стадніченко Н.В., старший викладач Запорізький національний ...»

-- [ Страница 1 ] --

УДК 316.454.52:792.028

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО

СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ АКТОРІВ

Локарєва Г.В., д.пед.н., професор, Стадніченко Н.В., старший викладач

Запорізький національний університет

У статті аналізується значення необхідних педагогічних умов для забезпечення формування

професійних навичок майбутніх акторів театру та кіно.

Ключові слова: творчість, тренінг, актор, театр, фантазія.

Локарева Г.В., Стадниченко Н.В. ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ БУДУЩЕГО АКТЁРА / Запорожский национальный университет. Украина.

В статье анализируется значение необходимых педагогических условий для обеспечения формирования профессиональных навыков будущих актёров театра и кино.

Ключевые слова: творчество, тренинг, актёр, театр, фантазия.

Lokareva G.V., Stadnichenco N.V. PROBLEMS OF PROFESSIONAL COMMUNICATION FUTURE ACTORS / Zaporizhzhya national university, Ukraine.

The article analyzes the importance of the pedagogical conditions which are necessary for the formation of professional skills of future film and theatre actors.

Key words: creativity, training, actor, theater, fantasy У сучасній освітній системі пріоритетним є гуманістичне спрямування, що підносить окрему особистість до рівня найвищої соціальної значимості та орієнтує освітній процес на створення оптимальних організаційно-педагогічних умов для формування майбутнього фахівця як носія високих духовних цінностей, розкриття його творчого потенціалу та самореалізації в майбутній професійній діяльності.

Гуманістичні освітні тенденції охоплюють сферу підготовки майбутніх фахівців і в галузі театрального мистецтва, яке, впливаючи на емоційно-чуттєву сферу кожного індивідуума, орієнтує його на високі морально-етичні норми співжиття, формує гідний рівень культури спілкування в соціумі.

Але поряд з позитивними тенденціями на сучасному етапі суспільного розвитку назріла низка проблем, породжених дефіцитом міжособистісних контактів та недостатньо кваліфікованим рівнем професійного спілкування між членами різних соціальних груп. Цю проблему частково можна вирішити на етапі підготовки майбутніх спеціалістів до професійної діяльності. Дефіцит міжособистісного спілкування люди в усі часи до певної міри намагалися заповнити шляхом знайомства з високими зразками мистецтва, зокрема театрального, які приносили естетичну насолоду і водночас допомагали вирішувати комунікативні проблеми властивими їм засобами. Щоб сучасний театр повною мірою реалізовував притаманну йому комунікативну функцію, необхідна його готовність до виконання творчих завдань та вирішення однієї з найголовніших проблем нинішнього суспільства – проблеми дефіциту спілкування.

Оскільки, як стверджував К.С.Станіславський, актор є носієм специфіки театру, то саме через актора втілюється мистецький задум і може реалізовуватися програма налагодження міжособистісних контактів між членами тієї чи іншої суспільної групи.

Актуальність вирішення проблеми формування професійного спілкування майбутнього актора зумовлена для театру необхідністю бути на рівні сучасних мистецьких і суспільних потреб, зростанням його значимості як засобу комунікації у сучасному суспільстві і неготовністю до реалізації комунікативних можливостей, недосконалим рівнем сформованості техніки професійного спілкування акторів, що є визначальною якісною характеристикою фахової підготовки, невизначеністю організаційно-педагогічних умов та недостатнім науково-методичним забезпеченням навчального процесу.

У філософській, педагогічній та мистецтвознавчій літературі з питань підготовки майбутніх акторів, особливостей і специфіки їх професійної діяльності та формування професійного спілкування як визначальної професійної характеристики зазначена проблема вивчалася в таких аспектах:

- формування комунікативних вмінь та можливостей знайшло відображення в наукових працях О. Березюк, М. Васильєвої, Т. Вриценко, О. Добровича, Ю. Жолобова, В. Кан-Каліка, О. Киричука, О. Леонтьєва, Г. Локарєвої, Н. Стрєльнікової, Р. Шмідта, Т. Шепеленко та ін.

- особливостям професійної діяльності та професійної підготовки акторів присвячені роботи П. Брука, Є. Вахтангова, С. Гіпіуса, Є. Гротовського, Б. Захави, М. Кнебель, З. Корогодського, Г. Крісті, Л. Курбаса, В. Меєрхольда, В. Немировича-Данченка, К. Станіславського, Ф. Тальма, М. Чехова, С. Юр`єва та ін.

На необхідність активного використання в навчальному процесі різноманітних методик тренінгу психофізичного апарату майбутнього актора вказували К. Станіславський, Єжи Гротовський, М.Чехов, Вісник Запорізького національного університету № 2(18), 2012 Г.Крісті, С. Гіпіус, Б. Захава, М.Кнебель, З.Корогодський та ін., пікреслюючи, що система професійної підготовки є вкрай необхідною для розкриття творчих можливостей студентів, пробудження їх природи, формування професійних навичок.

Незважаючи на постійну увагу науковців (педагогів, психологів, мистецтвознавців ) до питання фахової підготовки акторів та проблем, які виникають у навчальному процесі, формування професійного спілкування у всіх його аспектах не стало об'єктом системного вивчення.

Метою статті є висвітлення проблем формування професійного спілкування майбутнього актора у процесі фахової підготовки.

На сьогодні питання формування професійного спілкування майбутнього актора вимагає:

- детального аналізу ступеня дослідженості на теоретичному та практичному рівнях;

- визначення та характеристики сутності і структури, форми, вмінь та навичок професійного спілкування акторів.

Формування техніки професійного спілкування майбутнього актора набуває більшої ефективності, за дотримання організаційно-педагогічної умови - впровадження комплексу навчальних психо-фізичних тренінгів у систему його професійної підготовки.

Завдання, що стоять сьогодні перед театром, вимагають від сучасного актора відповідного рівня професіоналізму тобто віртуозної техніки професійного спілкування – як визначальної фахової характеристики. Професійне спілкування актора має складний, багатоаспектний характер. Під час вистави - це одночасно спілкування з партнерами на сценічному майданчику, спілкування з глядачами, з колегами, що перебувають за лаштунками, з великою кількістю об’єктів, які несподівано можуть привернути до себе увагу актора і вимагати миттєвої адекватної реакції. Нарешті — це спілкування у творчому колективі і поза межами театру, тобто в соціумі.

Театральний процес, як і життя, що є його матеріалом, не стоїть на місці. Ускладнюються форми режисерського самовираження, форми драматургії. Для органічного існування в сучасному творчому процесі, актор повинен відповідати рівню його вимог і вирішувати творчими методами суспільні задачі.

Назріла нагальна потреба активізувати впровадження в процес підготовки майбутнього актора до творчої діяльності нових форм і методів формування технічних навичок професійного спілкування.

Умовою для успішного втілення нових форм і методів у навчальний процес є активна творча і пізнавальна діяльність студентів, яка розвиває технічні вміння професійного спілкування.

Пошук, створення, а потім освоєння нових форм і методів професійної підготовки є справою складною і потребує багато часу. Спочатку відбувається сприйняття, ознайомлення, пізнання і лише потім починається практичне втілення експериментальним шляхом тієї чи іншої форми професійної підготовки. Дещо полегшує процес освоєння нових форм і методів навчального процесу розуміння студентами їх необхідності для власної професійної реалізації, тобто можна спостерігати наявність перетворення пізнавальної мотивації в професійну.

На початковому етапі навчання активність студентів у процесі оволодіння технікою професійного спілкування є вкрай необхідною, бо вона обумовлює формування творчої особистості і її результати проявляться прямо пропорційно вкладеним зусиллям. Часто при наявності хороших природних даних, але відсутності належної активності в освоєнні дисциплін професійного спрямування, студент не зростає, а, на жаль, деградує.

Для педагога необхідною формою роботи на заняттях з опанування технічних прийомів професійного спілкування майбутнього актора є спостереження за діяльністю студентів у природних та експериментальних умовах. Спостереження дає нам багатий матеріал про перебіг формування вмінь та навичок професійного спілкування, а також про особливості та проблеми, що виникають у студентів протягом цього процесу, демонструє розгорнуту картину становлення майбутнього актора.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Педагог повинен бачити всі аспекти розвитку творчої особистості: формування емоційної сфери, розвиток її гнучкості, легкості і культури трансляції емоцій та зовнішньої їх демонстрації, вивільнення уяви, фантазії, напрацювання кінострічки внутрішніх бачень, тренування сценічної уваги на всіх її рівнях, формування техніки слухового, зорового, тактильного сприйняття подразників, вміння слухати і чути, дивитись і бачити, тобто адекватно поводити себе в умовах публічності і спілкуватися з оточенням відповідно до запропонованих обставин.

Спостереження дає можливість контролювати зародження і розвиток творчої активності студентів на шляху формування техніки професійного спілкування в процесі опанування дисциплін «Майстерність актора», «Сценічна мова», «Сценічний рух», «Сценічний бій», «Танець», «Вокал». Спостереження за реакціями та діями студентів виявляє сильні та слабкі сторони використаних методичних прийомів і змушує викладача гнучко підходити до вибору тренінгів у рамках методики викладання професійних дисциплін.

Педагогічні науки За допомогою спостереження ми визначали сильні та слабкі сторони використаних педагогічних прийомів,– активне чи пасивне ставлення студентів до навчального процесу.

Ми фіксували будь-яку активність студентів у вербальних і невербальних проявах професійного спілкування за допомогою таких показників:

1) проявів, які свідчать про розумову активність студентів у процесі формування техніки професійного спілкування майбутнього актора:

- наявність запитань та зауважень з приводу викладеного матеріалу, або поставленої творчої задачі;

- зосередженість під час виконання вправ тренінгу;

- участь в обговоренні якості виконання, тренінгових вправ;

- самостійність під час виконання завдань;

- готовність до активного включення у процес виконання вправ тренінгу;

2) емоційні прояви студентів під час освоєння та виконання вправ тренінгу на формування навичок професійного спілкування:

- вигуків і сміху;

- міміки, жестів, рухів;

- відсутності емоційних реакцій.

Результати спостереження за перебігом діяльності студентів на заняттях під час освоєння вправ на формування професійного спілкування дозволило нам констатувати таке:

1) активність студентів у процесі опанування психо-фізичних тренінгів залежить від ступеня усвідомлення ними їх важливості для початкового етапу формування професійного спілкування;

2) показники активності студентів у процесі виконання вправ тренінгу завжди вищі від показників активності під час демонстрації теоретичних знань з дисципліни «Майстерність актора,

3) показники сформованості міжособистісного спілкування студентів у колективі у більшій мірі залежать від атмосфери, що панує в аудиторії і в меншій від їх вроджених якостей.

4) самостійність студентів недостатньо висока під час виконання творчих завдань і часто обумовлена нерозумінням поставленої задачі, або невмінням зосередитися на виконанні вправи.

5) з метою визначення рівня теоретичних знань студентів з дисциплін «Майстерність актора» та «Сценічна мова» були розроблені комплекси тестових завдань. У результаті тестування було виявлено недостатній рівень знання теоретичного матеріалу з вказаних дисциплін, що змусило педагогів зосередити увагу на вивченні студентами теоретичного матеріалу як необхідної частини професійної підготовки.

У процесі формування професійного спілкування майбутнього актора ми використовували наступні методи:

– тестування з метою виявлення слабких місць в засвоєнні теоретичного матеріалу та практичних умінь з дисциплін «Майстерність актора», «Сценічна мова, «Сценічний рух», «Танець», «Вокал»;

– спостереження за діяльністю студентів на заняттях з дисциплін: «Майстерність актора», «Сценічна мова», «Сценічний рух», «Танець», «Вокал»;

– індивідуально-аналітичні бесіди зі студентами;

– бесіди з кураторами груп, з викладачами спеціальних та гуманітарних дисциплін з метою вивчення особистісних якостей студентів, що вказують на наявність у них творчих можливостей та професійних перспектив;

– проведення тренінгів з метою виявлення необхідних професійних та особистісних якостей майбутніх акторів та формування техніки професійного спілкування.

Перш за все нами було визначено ті необхідні якості, без яких формування технічних навичок професійного спілкування майбутнього актора як визначальної професійної характеристики, фахова підготовка майбутнього актора і його подальша професійна діяльність втрачає сенс. Це - внутрішня свобода, увага і зосередженість, уява та фантазія, сценічна віра, почуття ритму, наявність голосу і слуху, відповідні фізичні дані та ін.

Необхідними особистісними якостями, котрі обумовлюють успішне формування професійного спілкування актора є схильність до активної інтелектуальної діяльності, здатність до спілкування, креативність, висока працездатність та ін.

Вісник Запорізького національного університету № 2(18), 2012 Поряд з високими показниками загальнокультурного розвитку ці професійні і особистісні якості є складовими високо розвиненої творчої особистості, для якої професія актора не є випадковим заняттям, а свідомо обраним шляхом, де вона може якнайповніше реалізуватися.

Знання професійних та особистісних якостей студентів дає можливість озброїти викладачів основних професійних дисциплін «Майстерність актора» та «Сценічна мова» методом продуктивного цілеспрямованого втручання в розвиток специфічних акторських здібностей і диференційовано підходити до планування індивідуальних занять з кожним студентом у процесі формування техніки професійного спілкування. Також педагог отримує можливість об`єктивно контролювати процес формування професійного спілкування майбутнього актора використовуючи нескладні технічні засоби (магнітофон, годинник і т.д.). Перевірка в студентів вміння зосереджуватись у стресових умовах, передбачає індивідуальну та публічну форму, де група виступає як глядач.Pages:   || 2 |
 
Похожие работы:

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Маріупольський державний університет ВІСНИК МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ: ФІЛОСОФІЯ, КУЛЬТУРОЛОГІЯ, СОЦІОЛОГІЯ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ Головний редактор чл.-кор. НАПН України, д.політ.н., проф. К.В. Балабанов Засновано у 2011 р. ВИПУСК 3 МАРІУПОЛЬ 2012 УДК 3(05) ISSN 2226 2849 Вісник Маріупольського державного університету Серія: Філософія, культурологія, соціологія Збірник наукових праць Видається 2 рази на рік Заснований у...»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 4 (57) 2013 УДК [378.147:159.9]:378.011 МОДЕЛЮВАННЯ КОНТЕКСТУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН Е. В. Рамзані У статті визначено основні напрямки моделювання контексту педагогічної діяльності у викладанні психологічних дисциплін. психологічна компетентність, Ключові слова: моделювання контексту педагогічної діяльності, схеми контекстуального моделювання. Модернізація освіти пов’язана із широкими...»

«Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н. К. Крупської Відділ науково-методичної роботи і соціологічних досліджень ЕКОЛОГО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕК ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (2003–2007 рр.) Інформаційно-аналітична довідка Донецьк 200 ББК 78.381.9: Е 45 Еколого-просвітницька діяльність бібліотек Донецької області (2003–2007 рр.) : інформ.-аналіт. довідка / Донец. обл. універс. наук. б-ка ім. Н. К. Крупської ; уклад. І. А. Пилипенко. – Донецьк : Сх. вид. дім, 2008. – 20 с....»

«Г.Л.Бондаренко ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ РИТОРИКИ НА УРОКАХ ЧИТАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ Останні десятиріччя характеризуються спалахом інтересу до риторики як навчальної дисципліни в школах нового типу. В результаті вийшли в світ підручники російських учених Т.А.Ладиженської, Н.В.Ладиженської, Р.І.Нікольської, Г.І.Сорокіної „Дитяча риторика. Навчальний зошит для першокласників. У 2-х частинах” (М., 1995); „Дитяча риторика в оповіданнях і малюнках. 2 клас” (М., 1996); „Дитяча риторика в оповіданнях і...»

«ЛЕКЦІЯ № 2 ТЕМА: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ПЕРШОГО ТА ДРУГОГО РОКІВ ЖИТТЯ з дисципліни „Теорія і методика фізичного виховання” для студентів ІІІ курсу факультету здоров’я людини і туризму ПЛАН Фізичне виховання дітей першого року життя: Фізичне виховання дітей до 3 місяців та віком від 3 до 4 місяців. Фізичне виховання дітей віком від 4 до 6 місяців. Фізичне виховання дітей віком від 6 до 9 місяців та віком від 9 до 12 місяців. Фізичне виховання дітей другого року...»

«ШКОЛА І ТРАДИЦІЯ УДК 398.8(477) Віталій Охманюк (Луцьк), асистент кафедри музичних інструментів Волинського національного університету імені Лесі Українки ЕТНОМУЗИЧНІ ТРАДИЦІЇ ЧЕРКАСЬКОЇ ЗВЕНИГОРОДЩИНИ: ХХ СТОЛІТТЯ – СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ, ПЕРСПЕКТИВИ У статті характеризуються етномузичні традиції Черкаської Звенигородщини, зафіксовані в процесі експедиційної роботи фольклористів ХХ ст. Ключові слова: етномузичні традиції, етномузикознавча діяльність, збирання народних пісень, Черкаська...»

«Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку, випуск 21, 2009 91 gospodarka/wsj/article268054/ Blekitna_Karta_dla_inzynierow_z_Azji_i_Afryki.html. 24. The trouble with ageing // The Economist (UK). – 2004. – 30 September. 25. Vidal J. World faces population explosion in poor countries // The Guardian. – 2004. – 18 August. УДК 323.39:316.3 І. Кіянка Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України...»

«Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць. № 2 (18), 2012 Tetiana Tsiupak, Sergiy Popel, Roman Faichak, Mykola Vasilkiv. Psychosomatic Adaptive Reactions of Lyceum Students’ Organisms of Different Somatic Types on Examination Stress. The questions of influence of somatic type on adaptive reactions of lyceum students’ organisms under the influence of examination stress remains the top issue now. The task of this work is to estimate...»

«УДК 378.134:81’243:811 О. В. КОТЕНКО (канд. пед. наук) Педагогічний інститут, Київський університет імені Бориса Грінченка ПОЛІКУЛЬТУРНА ОБУМОВЛЕНІСТЬ ЗДАТНОСТІ ДО МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ Стаття присвячена проблемі вироблення здатності майбутнього вчителя іноземної мови до міжкультурної комунікації. Увагу акцентовано на особистісному аспекті цього явища в контексті необхідності соціалізації молодого покоління до нових полікультурних умов існування сучасного...»

«ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ зареєстрованих в Головному управлінні юстиції у Кіровоградській області з січня по грудень 2012 року № Вид Орган, Дата видання Назва нормативно-правового акта Дата Номер Реєстраційний Дата присвоєння з/п нормативнощо видав нормативноНПА українською мовою державної реєстрації державної код нормативнореєстраційного коду правового акта правовий акт реєстрації правового акта НПА Наказ Управління МНС України Про внесення змін до Порядку взаємодії 17 січня 2012 17...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»