WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ Методичні вказівки щодо організації практичних занять і самостійної роботи Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” спеціальності 8.18010014 ...»

-- [ Страница 1 ] --

Державний вищий навчальний заклад

“Українська академія банківської справи

Національного банку України”

Кафедра менеджменту

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Методичні вказівки

щодо організації практичних занять

і самостійної роботи

Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”

спеціальності 8.18010014 “Управління фінансово-економічною

безпекою” денної форми навчання

Суми

ДВНЗ “УАБС НБУ”

УДК 658.012.4(073)

Т33

Рекомендовано до видання методичною радою обліково-фінансового факультету Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської справи Національного банку України”, протокол № 8 від 17.04.2014.

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри менеджменту, протокол № 13 від 08.04.2014.

Укладач М. Л. Гончарова, кандидат економічних наук, доцент, ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”

Рецензенти:

І. І. Д’яконова, д-р екон. наук, професор, ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”;

О. О. Павленко, канд. екон. наук, доцент Сумського національного університету Теорія організації [Текст] : методичні вказівки щодо організаТ33 ції практичних занять і самостійної роботи / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи

Національного банку України” ; [уклад. М. Л. Гончарова]. – Суми :

ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2014. – 24 с.

Видання містить плани практичних занять, ситуаційні завдання та самостійну роботу з навчальної дисципліни “Теорія організації”. Спрямоване на формування та закріплення принципів і методів створення ефективної організації, організаційного проектування, формування оптимальної структури організації, забезпечення високої організаційної культури.

Призначене для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” спеціальності 8.18010014 “Управління фінансово-економічною безпекою” денної форми навчання.

УДК 658.012.4(073) © ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”, 201 ЗМІСТ ВСТУП

МЕТОДИЧНА ОСНОВА КУРСУ

Тема 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОДОЛОГІЯ ТА ЗАВДАННЯ ТЕОРІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Тема 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ

Тема 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ЯК ПРОЦЕС, ЯК СИСТЕМА

Тема 4. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ОБ’ЄКТА УПРАВЛІННЯ

Тема 5. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

Тема 6. СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

Тема 7. ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА

Тема 8. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ

Тема 9. ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ:

ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ” ВСТУП Становлення та розвиток сучасних організацій потребують знання сучасних підходів до формування і розвитку організаційних процесів і систем, підвищення ефективності їх функціонування та координації роботи всередині самої організації. Особливе значення це має для сучасних вітчизняних організацій, становище яких в умовах ринкової економіки докорінно змінюється. Тепер організація повинна самостійно формувати цілі та завдання, розробляти стратегію і тактику розвитку, знаходити необхідні матеріальні та трудові ресурси для реалізації поставлених завдань, вирішувати питання створення, злиття та ліквідації структурних підрозділів, служб і філіалів, перебудови системи управління організацій. Інакше кажучи, організація набуває всіх ознак самостійного організму, що бореться за виживання та комфортне існування в умовах ринку. Це у свою чергу веде до значного розширення обсягу робіт, що входять у сферу діяльності менеджера, і значного ускладнення процесу їх виконання. Саме тому особливої ваги набувають фахівці, що досконало володіють організаційними процесами і здатні правильно розуміти власну роль у розвитку організації.

У цьому аспекті навчальна дисципліна “Теорія організації” покликана дати ключ до засвоєння законів і принципів організаційних систем, зробити їх зрозумілими з погляду внутрішнього устрою та механізму функціонування. Практичне застосування теоретичних положень – законів, закономірностей і сформульованих на їх основі принципів, методичних рекомендацій, методів і правил в організаційній діяльності – дає змогу підвищити ступінь обґрунтованості рішень, що ухвалюються, повніше використовувати наявні та залучені ресурси.

Воно має велике значення для профілактики помилок, запобігання втратам і упущеним вигодам, що виникають на ґрунті організаційної непрофесійності. Це особливо важливо під час проведення великомасштабних заходів, які перетворюють організаційні форми власності, що склалися, розроблення та реалізації новаторських рішень, що мають довготривалі соціальні наслідки. Основна мета вивчення навчальної дисципліни “Теорія організації” – опанувати методологічні основи формування ефективної організації, використовуючи сучасні прогресивні підходи до організаційного проектування, методи та засоби інформаційного моделювання управлінських процесів і систем, інструменти сучасного офісу.

Методичні вказівки з організації практичної та самостійної роботи студентів складено з метою вдосконалення навчально-методичного забезпечення практичної підготовки та самостійної роботи студентів.

ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ” 4 Вони містять деталізовані плани проведення практичних занять, завдання для самостійного опрацювання навчального матеріалу, питання до іспиту, список рекомендованої літератури. Завдання об’єднані за основними темами відповідно до навчальної програми дисципліни “Теорія організації”. Їх виконання має на меті закріплення вивченого матеріалу, перевірку найважливіших питань теорії курсу, набуття практичних навичок самостійного опрацювання навчального матеріалу.

ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”

МЕТОДИЧНА ОСНОВА КУРСУ

Відповідно до галузевого стандарту вищої освіти підготовки магістра за спеціальністю 8.18010014 ”Управління фінансово-економічною безпекою” навчальна дисципліна “Теорія організації” входить до блоку нормативних дисциплін із галузі знань 1801 “Специфічні категорії”.

Метою вивчення є формування фундаментальних знань з управління організацією, способів, механізмів та інструментарію системного управління організацією. Серед основних завдань вивчення дисципліни – формування основоположних уявлень про закони, принципи та механізми функціонування організаційних систем; вироблення навичок із вивчення діяльності сучасних організацій; вивчення основ створення організацій нової формації та управління ними в умовах ринку.

Теорія організації як навчальна дисципліна необхідна для забезпечення якості спеціальної теоретичної підготовки економістів і управлінців та ефективності організаційної діяльності фахівців і керівників, як тих, що працюють на підприємствах і в установах різних форм власності та сфер національної економіки, так і службовців державних, центральних і місцевих органів управління. Оволодіння основами теорії організації дає змогу розглядати будь-яку проблему через систему організаційних відносин і знаходити шлях до її вирішення через організаційно-конструктивну діяльність.

Відповідно до структури процесу вивчення дисципліни студент повинен самостійно опрацювати конкретний навчальний матеріал і закріпити його шляхом розв’язання ситуаційно-аналітичних завдань.

Готуючись до семінарського заняття, студент обов’язково знаходить відповіді на запитання, що віднесені до категорії усного опитування, вивчає питання, винесені на самостійне опрацювання, та готує письмове розв’язання ситуаційно-аналітичного завдання.

Працюючи самостійно над запропонованими завданнями, студент повинен докладно ознайомитися з рекомендованими літературними джерелами, а також із матеріалом, наданим у рамках лекційного заняття. Письмова відповідь повинна бути оформлена згідно з вимогами і здана викладачеві для перевірки.

ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”

Тема 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОДОЛОГІЯ ТА ЗАВДАННЯ ТЕОРІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ Мета: сформувати уявлення щодо предмета, методології та завдань теорії організації.

План практичного заняття І. Усне опитування

1. Теорія організації як наука та її місце в системі наукових знань.

2. Еволюція теорії організації.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


3. Основоположні ідеї теорії організації.

4. Сучасна теорія організації.

5. Моделі теорії організації.

ІІ. Виконання навчальних завдань Навчальні завдання Ситуаційно-аналітична вправа 1. За результатами опрацювання рекомендованої за темою літератури заповнити таблицю.

Таблиця – Внесок у розвиток теорії організації різних підходів і концепцій менеджменту Науковий напрям Основні ідеї, які використовуються і ключові положення концепції сучасним менеджментом Питання для самостійного опрацювання

1. Внесок вітчизняних вчених і практиків у розвиток теорії організації.

2. Кейт Терлі та Ханс Вірденіус і культурологічна концепція систем менеджменту.

3. Джеймс Муні, Аллен Рейлі та концепція формальної логіки управління.

Контрольні запитання

1. Який зміст моделі “смітника” Р. Сайерта?

2. Охарактеризуйте напрямки сучасної теорії організації.

3. Які основні положення класичної моделі теорії організації?

ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”

4. У чому полягає неокласична модель теорії організації?

5. Назвіть характерні риси інституційної моделі теорії організації.

6. У чому полягає роль організації в розвитку суспільства?

7. Визначте місце теорії організації в системі наукових знань.

8. Назвіть об’єкт і предмет теорії організації.

9. Які методи пізнання використовує теорія організації? Коротко охарактеризуйте їх.

10. Які функції виконує теорія організації?

Рекомендована література: [1–10].

Тема 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ Мета: розкрити сутність поняття “організація” та її загальні риси; визначити основні положення, принципи та систему законів організації.

План практичного заняття І. Усне опитування

1. Організація як універсальна категорія: основні підходи.

2. Основні положення організації. Генезис організації.

3. Принципи організації.

4. Система законів організації.

Питання для самостійного опрацювання

1. Сучасні організації: особливості, тенденції розвитку, проблеми управління та функціонування.

2. Девід Сільверман та антисистемна концепція організацій.

3. Ігор Ансофф і теорія організаційного потенціалу.

4. Елліот Джейкс і теорія структурування організацій.

5. Ерік Тріст і соціотехнічна концепція структурування організацій.

6. Джеффрі Пфеффер, Джеральд Салансік і теорія ресурсної залежності організації.

Контрольні запитання

1. Дайте визначення поняття “організація”. Чому організацію називають універсальною?

2. Які є підходи до розуміння організації?

3. Що таке генезис організації? Назвіть його основні положення.

4. Що є первинним: організація як система чи організація як процес?

ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”

5. Що таке властивості організації? Назвіть основні властивості організації.

6. Наведіть класифікацію принципів організації.

7. Які є загальні принципи організації та яка їхня роль в управлінні організацією?

8. Дайте характеристику часткових і ситуативних принципів організації.

9. Як проявляється принцип відповідності цілей і ресурсів організації?

10. Які існують класифікації законів організації?

11. Як формулюється закон синергії? Охарактеризуйте його зміст.

12. Назвіть основні показники ефекту синергії.

13. Сформулюйте закон розвитку організації.

14. Як виявляється закон самозбереження в різних системах – соціальних і біологічних?

15. Які параметри впливають на рівень самозбереження організації?

16. Наведіть формулювання закону розвитку.

17. У чому полягає сутність часткових законів організації?

18. Назвіть специфічні закони організації та розкрийте їх зміст.

19. Охарактеризуйте зміст закону інформованості – впорядкованості.

20. Чим обумовлена єдність аналізу та синтезу в організації?

21. Сформулюйте закон соціальної гармонії.

Рекомендована література: [1–10; 12–15].

Тема 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ЯК ПРОЦЕС, ЯК СИСТЕМА Мета: розкрити сутність поняття організації як системи, як процесу та її загальні риси; сформувати практичні навички аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища організації, аналізу життєвого циклу організації.

План практичного заняття І. Усне опитування

1. Поняття організаційної системи. Організація як відкрита система.

2. Життєвий цикл організації.

3. Соціальна організація.

4. Середовище організації: внутрішнє та зовнішнє середовище.

5. Класифікація організацій.

6. Еволюція соціальних організацій.

ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”

7. Організація як процес. Статика та динаміка організаційних систем. Динамічна організація.

8. Принципи статичного та динамічного стану організації.

9. Організація як система процесів.

ІІ. Виконання навчальних завдань Навчальні завдання Ситуаційно-аналітична вправа 2. Провести порівняльний аналіз дії динамічних і статичних організацій (результати навести в табличній формі).

Ситуаційно-аналітична вправа 3. Провести аналіз середовища груп компанії “Кернер”.

Ефективна та стійка діяльність будь-якої організації безпосередньо залежить від того, як керівники та працівники розуміють, оцінюють і враховують у своїх діях її життєвий цикл та кожну стадію циклу.

Організації створюються, розвиваються, досягають успіхів, слабшають і, зрештою, припиняють своє існування. Керівник повинен знати, на якій стадії розвитку перебуває організація, та оцінювати, наскільки діяльність і цілі, яких прагне досягти керівництво, залежать від життєвого циклу організації.

Для виконання цього завдання використайте інформацію, наведену в статті [31, с. 114–117], при цьому:

визначте етапи життєвого циклу груп компанії “Кернер”;

побудуйте графік життєвого циклу цієї організації;Pages:   || 2 | 3 |
 
Похожие работы:

«ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА УДК 81’253:159.942:378 А. В. ДУДОЛАДОВА РОЛЬ ЕМОЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ПЕРЕКЛАДАЧА У статті розглядається актуальна проблема формування емоційної культури майбутніх перекладачів, яка обумовлена зростанням інтересу до емоційної сфери життя людини та підвищенням вимог до професії перекладача. Сучасні суспільні процеси зумовлюють трансформації у підготовці перекладачів і стимулюють до оволодіння певним рівнем емоційної культури, з огляду на те,...»

«МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ім. В.Г. КОРОЛЕНКА» БІБЛІОГРАФІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ АЛФАВІТНОГО КАТАЛОГУ Методичні поради Харків 201 ББК 78.3 УДК 025.3 Б 5 Бібліографічне редагування алфавітного каталогу : метод. поради / Держ закл. «Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка» ; уклад. : О.А. Поліщук, В.К. Разінкова. – Х., 2012. – 63 с. Мета видання – надати методичну допомогу бібліотечним працівникам з питань технології всіх видів...»

«коня (давньоіндійський ритуал avamedha, паралелі з латинським caput equ). Водночас коня включено до рештків таких реконструйованих праіндоєвропейських міфів: 1) про божественних близнюків (грецьких Діоскурів – Кастора і Полідевка, давньоіндійських Ашвінів), 2) про протистояння бога сонця і змія, про бога-коваля, помічника бога сонця; 3) про світове дерево. Так само відчутні залишки оберегової функції назви коня – головно в номінуванні головних героїв чарівної казки і паралелі цьому в інших...»

«Єв. від Матвія Ідея апокаліпсиса залишається цікавою в сучасній культурі.• Постійно виходять нові великобюджетні фільми, які розповідають про глобальні війни чи катастрофічні зміни в умовах життя на землі. Кінокартини бувають різні, але у всіх ідеться про важке майбутнє нашої планети. Згадаємо такі популярні фільми останніх років, як • Я — легенда, і, • Книга Ілая, • Після нашої ери, • Голодні ігри, • Світова війна “З” та • Світ забуття. • Ніхто на землі не знає, що станеться завтра, але людям...»

«Вісник. Випуск 37. 2012 УДК 070(801.8) О. Л. БІЛИЧЕНКО ВНЕСОК ФРАНЦУЗЬКИХ ПОСТСТРУКТУРАЛІСТІВ У СОЦІОКОМУНІКАЦІЙНЕ РОЗУМІННЯ ТЕКСТУ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ Розглядаються проблеми вивчення художнього тексту в соціальних комунікаціях. Особливу увагу приділено теоріям Р. Барта та Ж. Дерріди. Ключові слова: соціальні комунікації, текст, художня література. Рассматриваются проблемы изучения художественного текста в социальных коммуникациях. Особое внимание уделяется теориям Р. Барта и Ж. Дерриды....»

«УДК 796.06 (477) СУЧАСНІ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ Циганок О.В., викладач, Сатін Д.Є., студент Запорізький національний університет Проведений багатофакторний аналіз літературних джерел з питань формування нормативно-правової бази та організації і ліцензування в галузі фізична культура та спорт в Україні. Подальший розвиток підприємництва у сфері оздоровчої фізичної культури та спорту для всіх, зумовлений якісними змінами, що відбуваються на ринку спортивнооздоровчі послуги...»

«Федерація футболу України Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ 1-11 КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ ФУТБОЛОМ ЄВГЕНІЙ СТОЛІТЕНКО Київ УДК ББК Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (лист № 1/11-2789 від 05.04.2011 р.).Рецензенти: Г.А.Лісенчук – доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, президент Асоціації міні-футболу (футзалу) України,...»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 6 (53)-2012 В статьа раскрыто суть понятий «творчество», «педагогическое творчество», его компоненты. Раскрыты аспекты формирования готовности будущего воспитателя к педагогической творческой деятельности в условиях высшей школы. Ключевые слова: творчество, творческий, педагогическая творческая деятельность, творческая личность, творческая активность, самореализация. The article the essence of the concepts creativity, pedagogical activities...»

«ОБГОВОРЮЄМО ПРОБЛЕМУ УДК:371.38[37/022+802-07] О. О. КОЛОМІНОВА ПРОБЛЕМА ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ В КОНТЕКСТІ ПІДРУЧНИКОТВОРЕННЯ Розглядаються психолого-дидактичні завдання навчання іноземних мов молодших школярів у контексті оновлення змісту початкової мовної освіти. Обгрунтовується їх методологічне значення для організації процесу навчання, сприятливого для формування учня як суб’єкта навчальної діяльності та суб’єкта культури, для досягнення у такий спосіб результативності...»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2013. – №1(7) УДК 343.123.1 А. О. Ляш кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального права та процесу (Київський національний університет культури і мистецтв) НЕДОПУСТИМІСТЬ РОЗГОЛОШЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ Постановка проблеми. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р., який набрав чинності, є значним здобутком на шляху реформування кримінально-процесуального права як однієї...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»