WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 ||

«УДК 796.06 (477) СУЧАСНІ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ Циганок О.В., викладач, Сатін Д.Є., студент Запорізький національний університет Проведений багатофакторний ...»

-- [ Страница 2 ] --

Водночас, у своїй діяльності вони стикаються зі значними проблемами, які зумовлені і об'єктивними обставинами, пов'язаними зі станом економіки країни, і відсутністю досвіду організації господарської діяльності в умовах ринку. З огляду на це, актуальним є аналіз та узагальнення досвіду фізкультурно-спортивних організацій зарубіжних країн з питань використання можливостей підприємництва у сфері спорту для всіх.

Головна соціальна функція підприємництва у сфері спорту для всіх полягає у створенні сприятливих передумов для збереження та зміцнення здоров'я людей, залучення різних груп населення до здорового способу життя. Це накладає відбиток і на його економічні функції та організаційні форми практичного здійснення.

Вісник Запорізького національного університету № 2, 2009

На практиці підприємництво у сфері спорту для всіх у конкретних країнах здійснюється по-різному. Це залежить від багатьох чинників: історичних та культурних традицій, рівня економічного розвитку, суспільної психології, обраної моделі розвитку сфери фізичної культури і спорту тощо. З урахуванням цього, можна стверджувати, що на початок нинішнього століття у країнах, які належать до цивілізації західного типу, культивуються два головні різновиди підприємництва - західноєвропейський та американський. Обидва різновиди базуються на загальних принципах підприємництва.

Однак між ними є і досить помітні відмінності.

Принциповим моментом організації західноєвропейського різновиду підприємництва є основне положення про те, що формування та розвиток національного ринку СОП є об'єктом уваги усього суспільства. З економічної точки зору це означає, що підприємництво має бути організоване таким чином, аби наслідком його діяльності було створено ринкову пропозицію такого спектра послуг, які були б доступними практично для усіх груп населення країни. У Спортивній хартії Європи (1992) відмічається, що заняття спортом з метою проведення дозвілля чи отримання задоволення, зміцнення здоров'я чи підвищення спортивної майстерності мають заохочуватись серед усіх груп населення шляхом надання відповідних споруд та програм усіх типів, а також послуг кваліфікованих інструкторів та керівників.

Створення умов для фізичних вправ на робочому місці має розглядатись як складова частина збалансованої політики у сфері спорту.

Відповідно до цього повинна формуватися і система суб'єктів підприємництва, їх має бути не лише достатня кількість, аби покрити сукупний попит на СОП, вони мають бути структуровані за сегментами, кожний з яких виробляв би оздоровчі послуги для відповідних груп населення з урахуванням, насамперед, фінансових можливостей представників кожної з них.

Сьогодні в країнах Європи система підприємництва у сфері спорту для всіх об'єднує три групи суб'єктів: І - підприємці, що належать до приватного сектора економіки; II до громадського сектора економіки; III - до державного сектора економіки.

Особливістю західноєвропейського різновиду підприємництва у сфері спорту для всіх є те, що організаційно-правовою формою функціонування переважної більшості суб'єктів підприємництва, незалежно від того, до якого сектора економіки вони належать, є спортивний клуб. На початку XXI ст. у країнах ЄС налічувалось 700 тис. спортивних клубів, у яких займалися близько 40 млн. осіб.

В економічному сенсі спортивні клуби західноєвропейського зразка виявилися досить гнучкими організаційними структурами, які змогли швидко сприйняти ідеологію підприємництва і адаптуватися до вимог сучасного ринку СОП.

Як відомо, класичний спортивний клуб створюється та функціонує, керуючись певними принципами, серед яких:

а) добровільне членство - особа добровільно вступає до клубу, сподіваючись отримати послуги, що відповідають її інтересам, тому вступ та вихід із клубу є незалежними рішеннями особи за чи проти набору послуг, які пропонує клуб;

б) зорієнтованість на інтереси членів - клуб намагається задовольнити інтереси своїх членів, аби зберегти їх;

в) незалежність від третіх осіб - клуб виконує свої завдання,несе економічну відповідальність та підтримує себе за рахунок фінансових та інших внесків членів, клуб як добровільне об'єднання не залежить від держави;

Фізичне виховання та спорт

г) демократична структура прийняття рішень - члени клубу, згідно зі статутом, мають рівне право прямо чи опосередковано визначати, що відбувається або повинно відбуватися в клубі, доля клубу залежить від його членів;

д) добровільна робота - частина членів клубу може виконувати необхідні для клубу функції безкоштовно. Вони вважаються почесними працівниками. Обов'язки, пов'язані з прийняттям рішень, навчанням та виконанням рішень, головним чином, виконуються почесними працівниками.

Така модель клубу відображає специфіку функціонування спорту на ранніх етапах розвитку ринкової економіки. З розвитком ринкових відносин та їх інтенсивним проникненням у сферу оздоровчої фізичної культури, що сприяло його комерціалізації, модель клубу зазнала змін. Відбувається монетаризація відносин у клубі. Внески членів клубу у формі безоплатної діяльності поступово замінюються грошовими внесками. З добровільного об'єднання, покликаного задовольняти духовні потреби членів, клуб перетворюється на підприємство сервісу, головною метою якого стає виробництво "зовнішніх" СОП й отримання таким чином прибутку. Сучасний спортивний клуб у багатьох випадках набув рис підприємницької структури з її специфічними економічними функціями.

Сьогодні спортивний клуб як суб'єкт підприємництва у сфері спорту для всіх може набувати різноманітних організаційно-правових форм, що визначається національним законодавством. Це може бути господарське товариство, відокремлений підрозділ приватної фірми, структура громадської організації, державне (муніципальне) підприємство тощо.

Як правило, спортивні клуби, що належать до державної (муніципальної) або громадської форми власності, є некомерційними, а приватні клуби - комерційними.

Приватні спортивні клуби більшою мірою адаптовані до умов ринку. Вони більш орієнтовані на вивчення та задоволення потреб населення в послугах високої якості, залучення різноманітних джерел фінансування, тому закономірним є те, що саме приватні клуби стали організаційною основою започаткування нового напряму підприємництва у сфері спорту для всіх - культури - фітнес-індустрії.

Характерними ознаками фітнес-індустрії є:

надання ФОП та СОП високої якості, розрахованих на різні групи споживачів;

забезпечення споживачів різноманітними додатковими та супутніми послугами;

активна маркетингова політика, оперативне реагування на зміну попиту на ринку, впровадження нових послуг;

диференціація цін на послуги;

поєднання індивідуального підходу та масовості в обслуговуванні клієнтів;

активне економічне стимулювання споживачів послуг;

створення мережі фітнес-клубів під одним брендом, які поєднані однією ідеологією;

застосування інтенсивних технологій виробництва послуг, обслуговування великої кількості спроживачів, що дає можливість отримувати прибутки.

На сучасному етапі фітнес-індустрія набула інтернаціонального характеру. Лідерами її є великі об'єднання фітнес-клубів, які діють у різних країнах. Найбільшою серед них сьогодні є транснаціональна компанія IHSRA (International Health, Racquet and Sportsclub Association) зі штаб-квартирою в США, членами якої є 6,5 тис. приватних клубів у 67 країнах. Вона характеризується послідовним зростанням числа фітнес-клубів, що

Вісник Запорізького національного університету № 2, 2009

бажають стати її членами. Особливо високі темпи розширення членства IHSRA притаманні США. Протягом останніх двадцяти років IHSRA у цій країні збільшила число фітнес-клубів у своєму складі більше ніж утричі.

Приватні фітнес-центри в різних країнах практично не відрізняються ні внутрішньою організацією, ні за номенклатурою послуг. Це пояснюється тим, що в процесі формування мережі фітнес-клубів застосовується франчайзинг. Вона передбачає безпосередню участь головної компанії (франчайзера) у створенні нових клубів (операторів), які мають увійти до мережі. Франчайзер укладає угоду з оператором, згідно з якою він передає йому право користуватися брендом мережі, а також надає комплекс послуг, пов'язаних зі створенням нового клубу (вивчення особливостей місцевого ринку СОП, складання бізнес-плану, здійснення інженерної експертизи майбутніх спортивних споруд, підбір відповідного обладнання, допомога в організації продажу, надання коштів на проведення рекламних заходів тощо). Франчайзер має право вимагати від створеного з його допомогою клубу дотримання певних стандартів надання послуг, загальної ідеології компанії, контролює його діяльність.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Разом з приватними фітнес-центрами активними учасниками сучасної фітнес-індустрії є підприємці, що належать до громадського та державного секторів економіки. Співвідношення між ними залежать від обраної в країні ідеології підприємництва у сфері оздоровчої фізичної культури. Для північноамериканського різновиду підприємництва характерним є переважання на ринку приватних фітнес-структур. За даними IHSRA, у 2005 р. у США послугами сфери оздоровчої фізичної культури як члени фітнес-клубів та центрів різних форм власності користувались 36,3 млн осіб. З них 47 % (17,2 млн осіб) мали членство в самостійних приватних структурах. Ще 17% (6,2 млн осіб) користувались платними послугами інших фізкультурно-оздоровчих структур комерційного типу, таких, як фітнес-цєнтри приватних фірм, тренажерні зали готелів, курортних закладів, вищих навчальних закладів тощо. Решта 36 % (12,9 млн. осіб) користувалися послугами некомерційних фізкультурно-оздоровчих організацій.

Відсутність систематизованої статистичної інформації не дозволяє точно визначити питому вагу приватного бізнесу у сфері оздоровчої фізичної культури в країнах, яким притаманний західноєвропейський різновид підприємництва. Ситуацію частково можуть прояснити дослідження, проведені фахівцями IHSRA у країнах Західної Європи на початку століття. Згідно з отриманими ними даними, на початок 2005 р. у цих країнах функціонувало майже 30 тис. приватних фітнес-клубів. Зважаючи на те що загальна кількість спортивних клубів у країнах ЄС досягає близько 700 тис, питома вага приватних фітнес-клубів є досить малою (трохи більше 4 %).

Водночас фахівці відзначають велику зацікавленість європейських підприємців в інвестуванні фітнес-проектів, а деякі з них стверджують про існування у багатьох країнах Європи "буму" у фітнес-індустрії. Це стосується і країн з нетривалою практикою підприємництва у сфері спорту для всіх.

У 1990 роках в Україні було покладено початок формуванню фітнес-індустрії, яка ґрунтувалася на діяльності переважно приватних організацій - фітнес-клубів, фітнесцентрів, спортивно-оздоровчих комплексів тощо. Кращі з них змогли залучити найкваліфікованішу частину вітчизняних фахівців, створити сучасну матеріальнотехнічну базу, забезпечити застосування новітніх технологій у сфері оздоровчої фізичної культури.

Це, у свою чергу, стало основою формування нового сегмента вітчизняного ринку СОП

- ринку фітнес-послуг. Сьогодні він має неоднорідну структуру. Фахівці поділяють його на три сегменти залежно від характеристик, притаманних суб'єктам ринку виробникам фітнес-послуг: загального рівня фітнес-клубу та його іміджу; рівня цін на

Фізичне виховання та спорт

послуги; місцезнаходження клубу: різноманітності асортименту послуг; ступеня оснащеності необхідним обладнанням.

В Україні відсутні офіційні статистичні дані щодо кількості структур, які надають фітнес-послуги, а також показників їхньої господарської діяльності. Існує лише оцінка фахівців стосовно структури фітнес-клубів згідно з їхніми категоріями (елітні, закриті люкс, дорогі - І категорія, середні - II категорія, дешеві - III категорія).

Наведені дані свідчать про те, що ринок фітнес-послуг в Україні перебуває в нерозвиненому стані. Серед виробників послуг чисельно переважають клуби найнижчої категорії, які намагаються задовольняти найпростіші потреби населення в руховій активності. Через невисокий рівень сервісу переважна більшість з них працює не на повну потужність.

Нині українські підприємці у сфері фітнесу головні зусилля спрямовують на розвиток сегмента елітних послуг, намагаючись вкладати кошти у створення клубів категорії "Люкс" та І категорії. На думку вітчизняних фахівців, така стратегія є помилковою, оскільки попит на елітні фітнес-послуги в Україні задоволений практично повною мірою. Новим клубам вищих категорій вельми складно залучити заможних клієнтів, оскільки переважна більшість з них уже є членами інших клубів, які застосовують ефективні методи утримання постійних клієнтів.

З огляду на це фахівці вважають, що перспективи подальшого розвитку ринку фітнеспослуг в Україні пов'язані з розвитком сегмента ринку фітнес-послуг середнього рівня.

За їхніми розрахунками, створення бізнес-клубу другої категорії (економ-класу) потребує значно менших інвестицій, ніж створення клубів вищих категорій (бізнескласу), а рівень рентабельності таких клубів за умов функціонування їх у форматі мережі може бути удвічі вищим, ніж у клубів бізнес-класу і досягати 20 %.

ВИСНОВКИ

Подальший розвиток підприємництва у сфері оздоровчої фізичної культури та спорту для всіх зумовлений якісними змінами, що відбуваються на ринку СОП. Зростання популярності масового спорту та потреб населення у високоякісних СОП робить усе більш актуальним формування фітнес-індустрії як дієвого напряму підприємницької діяльності фізкультурно-спортивних організацій. Цей напрям підприємництва набув зрілої форми в США, а в Україні підприємництво у сфері спорту для всіх перебуває на стадії формування.

ЛІТЕРАТУРА Коментар до Конституції України: за станом на 1 вересня 1996 р. – К.: Парламент.

1.

вид-во, 1996. – 46с.

Євграфов П.Б. Конституція України: коментар змін (2004-2007). Теоретичні та 2.

практичні аспекти: Науково-практичний посібник - К.: Всеукраїнська асоціація видавців "Правова єдність", 2007. - 200с.

Офіційний сайт Міністерства України у справах сімї, молоді та спорту 3.

ресурс]. – Режим доступу до сайту [Електроний URL http://www.kmu.gov.ua/sport/control/ Урядовий портал, єдиний веб-портал органів виконавчої влади України 4.

ресурс]. – Режим доступу до сайту [Електроний URL http://www.kmu.gov.ua/control/

–  –  –Pages:     | 1 ||
 
Похожие работы:

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія педаг. 2011. Вип. 27. С.3–12 Ser. Pedag. 2011. Is. 27. P.3–12 ФІЛОСОФІЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ УДК 37.013:316.422.42 СОЦІАЛЬНО-КРИТИЧНА ПЕДАГОГІКА В ЕПОХУ ПОСТМОДЕРНІЗМУ Марія Швед Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Туган-Барановського, 7, 79005 Львів, Україна Зроблено спробу аналізу тенденцій розвитку сучасної педагогічної науки. Висвітлено окремі питання соціально-критичної педагогіки та передумови її виникнення. Виокремлено...»

«Управління культури і туризму Сумської облдержадміністрації Обласний комунальний заклад Сумська обласна дитяча бібліотека ім. М. Островського Аналітичний огляд діяльності дитячих бібліотек області у 2012 році Суми 2013 Управління культури і туризму Сумської облдержадміністрації Обласний комунальний заклад Сумська обласна дитяча бібліотека ім. М. Островського Так ми працюємо. Аналітичний огляд діяльності дитячих бібліотек області у 2012 році Суми 2013 ББК 78 Т15 Так ми працюємо : аналітичний...»

«ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ СТАТИСТИЧНИЙ ЩОРІЧНИК ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА 2013 РІК Чернівці Державна служба статистики України Головне управління статистики у Чернівецькій області За редакцією А.В.Ротаря Відповідальні за випуск: Т.Г.Сарчинська, В.С.Дронь, Г.І.Петрова, О.Р.Шемуня У Статистичному щорічнику наведено дані про соціально-економічне становище Чернівецької області у 2013 році порівняно з попередніми роками. Висвітлено...»

«На зв’язку з нашими цінностями ПОСІБНИК З ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ КОМПАНІЇ TE CONNECTIVITY НАШІ ЦІННОСТІ Ці цінності визначають характер нашої компанії. МОРАЛЬНІСТЬ ВЗАЄМОДІЯ Ми повинні вимагати від себе та один від одного найвищих стандартів особистої та корпоративної Ми сприяємо створенню такого середовища, яке б заохочувало до інновації, креативності, моральності. Ми стоїмо на захисті власності компанії. Ми дотримуємося усіх законів і принципів найкращої якості та результатів завдяки взаємодії...»

«УДК 371.133 Н.Ф. Сергієнко, заступник директора з навчально-виховної роботи Вовчанського ліцею № 2 ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ Анотація. У статті розглядаються різноманітні наукові підходи до проблеми професійної компетентності вчителя, показано актуальність вивчення даного феномену. Ключові слова: освіта, вчитель, професійна компетентність. Аннотация. В статье рассматриваются разнообразные научные подходы к проблеме профессиональной компетентности учителя, показана актуальность...»

«ЄВРОПЕЙСЬКІ ІНШОСТІ 1 Марк Крепон Бернарові Штиґлеру «А хто є європейцем?» На це запитання, яке знову постає з кожним новим кроком у напрямку європейської будови, Поль Валері давно спробував дати відповідь у своїй лекції 15 листопада 1922 року в Цюріхському університеті. Він говорив у ній про «потрійний вплив»: «європейським» є кожен народ, який успадкував від Риму велич інституцій та законів, від християнства — самоаналіз, а від Греції — дисципліну духу. Але П. Валері водночас уточнює, що...»

«ISSN 2075-146X. Витоки педагогічної майстерності. 2013. Випуск 12 УДК  8.22.015.311:614.253.4  МАРИНА АСЛАМОВА  ВДНЗ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава  ВИХОВАННЯ ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ  МАЙБУТНЬОГО ЛІКАРЯ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА  Розглядаються завдання сучасної вищої медичної освіти, з’ясовується  взаємозв’язок між навчальними і виховними завданнями медичного вишу  як основою формування професіоналізму лікаря.  Ключові  слова:  майбутній  лікар,  виховання,  вища  медична ...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕД АГОГІЧНИЙ УНІВЕ РСИТЕТ ІМЕ НІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА НАУКОВІ ЗАПИСКИ Випуск 1 Серія: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ Кіровоград – 1999 ББК 74,055+87.827 Н 3 УДК – 370.179. Наукові записки. – Випуск ХVIII. – Серія: Педагогічні науки (Художня освіта і виховання студентської молоді). – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 1999. – 196 с. ISBN 966-7401-32-4 До наукових записок включені статті, що узагальнюють дані психолого-педагогічних досліджень з...»

«Расизм і ксенофобія в Україні: реальність та вигадки ХаркІВ «праВа людини»  ББК 67. Р Художник-­оформлювач Б.Є. Захаров На обкладинці: Сілла Мамаду. Фото МИХО Здійснено в рамках проекту за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією уряду США Supported by the Democracy Grants Program of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government...»

«1 березня п’ятниця Для працівників днз м. Києва Засідання клубу „Майстер” Тема: „Реалізація компетентнісного підходу в дошкільній освіті” Ведуча: А.М. Гончаренко, доцент кафедри методики та психології дошкільної та початкової освіти ІППО Київського університету ім. Бориса Грінченка, канд. пед. наук Лекційний зал Відп. С.В. Чепурна Початок о 10-00 Для освітян та громадськості міста У клубі „Простір Арт-терапії” Х Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція на тему: ”Простір...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»