WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Сидорчук Юлія Олегівна Лінгвосоціокульутурна компетенція в світлі сучасних тенденцій навчання іноземної мови УДК 378.147:811.111 У сучасному світі суспільство стикається з проблемами ...»

Прикладна лінгвістика 2013: проблеми та рішення

IX всеукраїнська науково-методична конференція студентів і молодих науковців

Сидорчук Юлія Олегівна

Лінгвосоціокульутурна компетенція в світлі сучасних тенденцій навчання

іноземної мови

УДК 378.147:811.111

У сучасному світі суспільство стикається з проблемами взаємовпливу різних

культур. Всі більше усвідомлюється необхідність розвитку діалогу культур, у зв'язку з

чим навчання іноземної мови має стати підготовкою до здійснення ефективної

міжкультурної комунікації, оскільки в процесі вивчення мови потрібно проникнути в іншу систему цінностей і життєвих орієнтирів та інтегрувати її у власну картину світу.

Основним засобом реалізації поставленої мети є навчання лексики, так як саме в ній найповніше відображені ціннісні орієнтири та факти культури. Тому в умовах сьогодення навчання іноземної мови має бути націленим на відхід від традиційного методу формування знань, умінь та навичок і мати на меті підготовку учнів та студентів до використання іноземної мови в умовах міжкультурної комунікації, що й обумовлює актуальність проблеми. Також у світлі нових цілей навчання іноземної мови актуальною є проблема відбору матеріалу для формування соціокультурної компетенції. Усі компоненти соціокультурної компетенції взаємопов'язані через поняття культурного та соціального контекстів і оволодіння ними має відбуватися комплексно. Якщо контекст культури передбачає знання реалій, загальних для всього народу-носія, то соціальний контекст - це знання конкретних соціальних умов спілкування, прийнятих у країні, мова якої вивчається.

Відтак соціокультурна компетенція є вмінням людини усвідомлено враховувати знання соціального і культурного контекстів країни у процесі іншомовного спілкування.

Таким чином, вивчення іноземної мови повинно відображати якомога точніше соціальні, економічні та культурні реалії країни мови, що вивчається. Навчання іноземним мовам має бути пристосованим до можливості спілкування і використання будь-якої іноземної мови як робочого інструменту, який використовується на кожному кроці і без якого не може функціонувати будь-яке спілкування В рамках цієї проблематики йде пошук шляхів для організації взаємопов'язаного навчання мови та культури в області навчання іноземних. Так, у своїй роботі Л.Н. Полушина [1] вивчає шляхи інтеграції соціокультурного компонента в підручник іноземної мови; Воробйов В.В. [2] розробляє модель професійноспрямованого формування лінгвокраїнознавчої компетенції вчителя іноземної мови;

|web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105| Прикладна лінгвістика 2013: проблеми та рішення IX всеукраїнська науково-методична конференція студентів і молодих науковців Г.А. Грішенкова [3] досліджує проблему мовної та соціокультурної підготовки управлінських кадрів через організацію ділових ігор.

Все це свідчить про те, що на рубежі століть відбувається затвердження культурознавчої традиції в теорії та практиці навчання іноземним мовам.

Вивчення мов у зв'язку із вивченням культур теоретично було обґрунтовано провідними науковців та дослідниками такими як М.Байрам, Н.Барішніков, І.Бім, А.Вартанов, В.Воробйов, Р.Мільруд, С.Ніколаєва, Ю.Г.Рогова, В.Сафонова, П.Сисоєв та ін. [4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13].

Сучасний англійський дослідник М. Байрам висловив своє позитивне ставлення щодо важливості формування соціокультурної компетентності. Він стверджує: «Наближення до рівня загальнокультурної компетенції носіїв мови з причини культурних розрізнень є неможливим, і тим більше, не потрібним. Те, що справді важливо - це бути посередником між представниками різних культур, повноправними учасниками в діалозі культур» [4].

Основною метою навчання іноземних мов є розвиток особистості студента в нерозривному зв'язку з викладанням культури країни досліджуваної мови, сприяючи бажанням брати участь у міжкультурній комунікації.

Всі дослідники цієї проблеми:

Бім І.Л., Верещагін О.М., Нікітенко З.М., Салановіч Н.А., Томахін Г.Д. [14; 15; 16; 17] вважають головним «лінгвокраїнознавство». На думку Г.Д. Томахіна, предметом лінгвокраїнознавства є факти мови, що відображають особливості національної культури, яка вивчається через мову [17].

Тим часом, лінгвокраїнознавство не відображає весь комплекс знань, умінь і навичок, пов'язаних з іншомовною культурою. Цей аспект змісту навчання надто вузький, оскільки не містить в собі того, що мають на увазі під терміном «національна культура».

Більш повно відповідає новій меті навчання іноземних мов соціокультурний компонент, на базі якого формуються знання про реалії, моральні й етикетні норми, звичаї, традиції країни мови, яка вивчається; знання та навички комунікативної поведінки в актах мовної комунікації; навички та вміння вербальної і невербальної поведінки, входить у зміст національної культури.

В Україні формуванням соціокультурної компетенції студентів у процесі навчання іноземної мови займаються С.Ю.Ніколаєва, Т.І.Олійнік, Н.К.Скляренко, І.Г.Тараненко, О.Б.Тарнопольській та ін. [18; 19; 20].

|web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105| Прикладна лінгвістика 2013: проблеми та рішення IX всеукраїнська науково-методична конференція студентів і молодих науковців Ніколаєва С.Ю. визначає, що «Соціокультурна компетенція це сукупність знань про країну, мова якої вивчається, національно культурних особливостей соціальної і мовленнєвої поведінки носіїв мови, а також здатність користуватися такими знаннями у процесі спілкування з урахування звичаїв, правил поведінки, норм етикету, соціальних умов та стереотипів поведінки» [18].

Подане дослідження спрямоване на виявлення рівня соціокультурної компетенції у студентів спеціальності «Прикладна лінгвістика», оцінювання рівня сформованості СКК та розробку системи вправ і завдань для розвитку лінгвосоцікультурної компетенції на заняттях з англійської мови у вищих навчальних закладах для спеціальності «Прикладна лінгвістика».

Тож перш за все, було проведене тестування для того, щоб визначити рівень англомовної соціокультурної компетенції студентів за формулою В.П.Безпалька:

K=A/N, де A – кількість правильних відповідей, а N – максимальна можлива кількість балів.

При цьому виконання тесту вважалося задовільним, якщо К становило не менше 0,7. [21] Результати тестування були проаналізовані, і виявилося, що студенти групи 1527, яка складається зі студентів з Туркменістану, мають дуже низький показник рівня володіння англомовною соціокультурною компетенцією. Для підвищення рівня була розроблена спеціальна методика навчання, яка була реалізована у фрагментах занять з англійської мови, спрямованих на роботу із пробілами у знаннях студентів, де теоретичні відомості відразу ж були треновані у завданнях різних типів.

Подальше дослідження передбачає перевірочний тест задля виявлення результатів проведених занять та підтвердження або спростування ефективності розробленої методики навчання.

Кінцевою метою розробленої системи завдань є практичне уміння студентів використовувати придбаний мовний та соціокультурний досвід у практичній діяльності і повсякденному житті для:

• спілкування з представниками інших країн, орієнтації в сучасному полікультурному світі;

• успішної взаємодії в різних ситуаціях спілкування;

• отримання відомостей з іншомовних джерел інформації (в тому числі через Інтернет), необхідних для подальшого самоосвіти в різних обласних знаннях;

|web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105| Прикладна лінгвістика 2013: проблеми та рішення IX всеукраїнська науково-методична конференція студентів і молодих науковців

• вивчення цінностей світової культури, культурної спадщини і досягнень інших країн;

• ознайомлення представників зарубіжних країн з культурою та досягненнями своєї країни;

• надання допомоги зарубіжним гостям в ситуаціях повсякденного спілкування.

–  –  –

компетенции // Современные информационные технологии в профессиональном образовании. – 2006, № 4.

Воробьв В.В. Лингвокультурология (теория и методы): Монография. – М.:

2.

–  –  –


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


профессиональной компетентности студентов // Известия Южного федерального университета. Педагогические науки. – 2009, № 10. – С. 157–162.

Byram M. Teaching and Assessing Intercultural Competence. – Clevedon 4.

Philadelphia: Multilingual Matters LTD, 1997. – 124 p.

Барышников Н.В. Преподавание иностранных языков и культур, 5.

теоретические и прикладные аспекты. - Пятигорск, 2004. - 253 с

Бим И.Л.Теория и практика обучения немецкому языку в средней школе:

6.

–  –  –

иноязычной коммуникативной компетенции студентов-лингвистов // Методическое творчество молодых исследователей: Международный сборник научных статей аспирантов и докторантов. Минск – Пятигорск: ПГЛУ, 2012. С. 54-66.

Мильруд Р. П. Порог ментальности российских и английских студентов 8.

при соприкосновении культур / Р. П. Мильруд // Иностр. яз. в школе. – 1997. – № 4. – С.17 – 22.

Ніколаєва С.Ю. Цілі навчання іноземних мов в аспекті компетентнісного 9.

підходу // Іноземні мови – 2010, №2 – С.17.

|web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105| Прикладна лінгвістика 2013: проблеми та рішення IX всеукраїнська науково-методична конференція студентів і молодих науковців

–  –  –

диалога культур и цивилизаций / Виктория Викторовна Сафонова. – Воронеж:

Истоки, 1996. – 238 с.

Сафонова В.В. Культуроведение в системе современного языкового 11.

–  –  –

страноведения в преподавании русского языка иностранцам. – М.: Изд-во Моск. унта, 1971. – 84 с.

Никитенко-Попова З. Н., Каждому жителю Европы - Иностранный язык с 15.

–  –  –

лингвострановедческого содержания // Иностранные языки в школе – 1999, №1.

Томахин Г.Д. Реалии в культуре и языке // Иностранные языки в школе. – 17.

–  –  –

визначення мови міжнародного спілкування. – Науковий вісник каф-ри ЮНЕСКО КДЛУ. – К.:Видавничий центр КДЛУ. – 2000. – Вип. 3 В. – 876с.

Тарнопольський О.Б. Стандарти комунікативної поведінки у США: посіб.

20.

для студ. старш. курс., які вивчають англійську млву як спеціальність. Друге видання, виправлене і доповнене / О.Б. Тарнопольський, Н.К. Скляренко. – К.: Фірма ІНКОС, 2003. – 208 с.

Беспалько В. П. Опыт разработки и использования критериев качества 21.

усвоения знаний // Советская педагогика. – 1968. – № 4. – С. 52-69 |web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105| 
Похожие работы:

«Управління культури і туризму Сумської облдержадміністрації ОКЗ «Сумська обласна дитяча бібліотека ім. М. Островського» Інформаційний кейс для бібліотечних працівників (Цикл занять з популяризації ББЗ серед користувачів-учнів 5-9 класів) Суми 201 2 Управління культури і туризму Сумської облдержадміністрації ОКЗ «Сумська обласна дитяча бібліотека ім. М. Островського» Інформаційна культура особистості Інформаційний кейс для бібліотечних працівників (Цикл занять з популяризації ББЗ серед...»

«СЕЛЕКЦІЯ ТА НАСІННИЦТВО Annotation Shkinder-Barmina A. N., Junior Researcher Varietal characteristics of sour cherries (Cerasus vulgaris Mill.) in the South of Ukraine The results of observations of the terms of phenological phases for 40 varieties of sour cherries in the South of Ukraine for the period 2004-2010 are stated, characteristics of differentiation and organogenesis of generative buds for 14 varieties of sour cherries are specified. Key words: sour cherries, variety, phenological...»

«ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА Соціально-психологічна та правова допомога підліткам та юнацтву в бібліотеці Методико-бібліографічні поради Ужгород – 2014 ББК 67.91+78.3 С 69 Дане видання представляє напрацювання Закарпатської обласної бібліотеки для дітей та юнацтва з досвіду роботи цільового проекту соціальнопсихологічної та правової допомоги підліткам та юнацтву „ДІАЛОГ”. В додатках подаються зразки анкет, тестів, вправ щодо формування в учнів старших класів мотивації до...»

«Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова Наукова бібліотека Відділ бібліотечного маркетингу, інноваційної та методичної роботи Гуманітарно-просвітницька діяльність бібліотек: інноваційний аспект Дайджест Миколаїв 2013 Гуманітарно-просвітницька діяльність бібліотек: інноваційний аспект [Текст] : дайджест / уклад. О. І. Маєр. – Миколаїв : НУК, 2013. – 10 с. Щоб наукові бібліотеки майбутнього не були лише засобами поширення інформації, а являли собою центри формування...»

«Олімпійський і професійний спорт УДК 796.03 Ніна Долбишева Характеристика зовнішнього дихання спортсменів, які займаються силовими видами спорту Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту (м. Дніпропетровськ) Постановка наукової проблеми та аналіз останніх досліджень і публікацій. Процес дихання являє собою один з основних процесів, котрий забезпечує нормальну життєдіяльність організму в стані спокою, дає енергію для забезпечення фізичної та розумової працездатності. За...»

«УДК 94:356.15:329.17:323.28 (477.8) О.Ю. Ореньчук Національний університет “Львівська політехніка”, Інститут гуманітарних і соціальних наук ВИДАТНА РОЛЬ ІВАНА ФЕЩЕНКА-ЧОПІВСЬКОГО В УКРАЇНСЬКОМУ ДЕРЖАВОТВОРЕННІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст. © Ореньчук О.Ю., 2008 Досліджено політичну та наукову діяльність Івана Фещенка-Чопівського та його вплив на процес українського державотворення першої половини ХХ ст. It is investigational political and scientific activity of Ivan Feshchenko-Chopivskuj and his...»

«Проблеми підготовки сучасного вчителя № 5 (Ч. 1), 2012 УДК 378:61.(09).001.8«19» Тетяна Кир’ян ДІЯЛЬНІСТЬ МЕДИЧНИХ НАУКОВИХ ШКІЛ АКАДЕМІКІВ О. О. БОГОМОЛЬЦЯ, М. Д. СТРАЖЕСКА ТА В. П. ФІЛАТОВА (ІІ ПОЛОВИНА XX СТОЛІТТЯ) У статті розкриваються передумови виникнення та особливості діяльності медичних наукових шкіл академіків О. О. Богомольця, М. Д. Стражеска та В. П. Філатова в Україні в ІІ половині XX століття. Значну увагу приділено аналізу досліджень і відкриттів вчених-медиків у різних галузях...»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 2 (49)-2012 культуры личности, а также рассмотрены факторы, функции, проблемы исследования информационной культуры. Ключевые слова: культура, информационная культура, функции, факторы, этап, общество, информационная взаимосвязь. The role of information culture at the present stage is defined in the article, the concept of culture, information culture, information culture of personality, the factors, the functions, the problems of research...»

«УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ» ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ ВІСНИК Рекомендовано для використання у навчально-виховному процесі за рішенням Науково-методичної ради Київського обласного комунального позашкільного навчального закладу «Мала академія наук учнівської молоді» (протокол №9 від 20 червня 2012 року) БОЯРКА УДК ББК Рекомендовано для використання у...»

«РАЗДЕЛ III «СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ» Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия «Философия. Культурология. Политология. Социология». Том 23 (62). 2010. № 2. С. 119-129. УДК 316.7 СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРИ ПОСТМОДЕРНА Буяшенко В.В. У статті аналізується специфіка соціальної допомоги в контексті культури постмодерну. З’ясовується яким чином принципи постмодерну втілилися в теоретичному розумінні соціальної допомоги та її практичному...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»