WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Х.М. Савіцька 1 УДК 631.442 (1-15) (292.485) Аспірант Львівський національний аграрний університет ЗМІНИ КИСЛОТНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТЕМНО-СІРИХ ОПІДЗОЛЕНИХ ҐРУНТІВ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ У ...»

Х.М. Савіцька 1

УДК 631.442 (1-15) (292.485)

Аспірант

Львівський національний аграрний університет

ЗМІНИ КИСЛОТНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТЕМНО-СІРИХ ОПІДЗОЛЕНИХ ҐРУНТІВ

ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ

У статті описуються зміни кислотних властивостей темно-сірих опідзолених ґрунтів на

беззмінних посівах та на ділянках запровадження науково-обгрунтованої сівозміни. Встановлено:

темно-сірі опідзолені грунти інтенсивного сільськогосподарського використання характеризуються нейтральною реакцією середовища. Значення гідролітичної кислотності становлять більше 2 ммоль/100 г ґрунту, тому на ділянках беззмінного та сівозмінного вирощування потрібно проводити вапнування, з метою зменшення кислотності та покращення росту та розвитку сільськогосподарських культур.

Постановка проблеми Процес підкислення ґрунтів набуває великих масштабів, у подальшому це призводить до негативних наслідків. Спочатку відбувається процес декальцинації, пізніше спостерігається підкислення ґрунту. Нерідко вже провапновані ґрунти знов стають кислими. З'являються кислі ґрунти там, де їх раніше не було.

За даними Львівського Центру «Облдержродючість», за останні десять років відсоток земель із низьким і дуже низьким вмістом азоту зріс до 34.3; фосфору – до 21.5; калію – до 26.0. Площі грунтів з дуже низьким вмістом гумусу зросли до 328 тис., а кислих і сильнокислих – до 154 тис. га [6].

Власне, підвищена кислотність грунтів західного регіону є лімітуючим фактором отримання належних врожаїв навіть за умови внесення певної кількості мінеральних добрив.

При беззмінному вирощуванні с.-г. культур така проблема набуває особливого значення.

Тому метою наших досліджень є вивчення кислотно-основних властивостей та характеру змін кислотності ґрунту впродовж вегетаційного періоду за беззмінного та сівозмінного вирощування сільськогосподарських культур в умовах Західного Лісостепу України.

Аналіз останніх досліджень та публікацій Питання про природу та походження грунтової кислотності цікавить вчених давно.

Кислотність ґрунтів вивчали вчені: Т. Вейч та Г. Дайкухара, Г. Каппен, В.А. Чернов, Д.Л. Аскіназі, М.К. Крупський та ін. [9].

При довготривалому вирощуванні просапних культур внаслідок процесів декальцинації спостерігається зростання кислотності ґрунту. За даними С.І.

Веремеєнка застосування подвійної дози NPK знижує величину рН за дві ротації © Савіцька Х.М.

з 5.1 до 4.2. А при використанні мінеральних добрив з вапнуванням підвищило рН на 0.5 за одну ротацію [4].

Дослідженнями М. Пшевлоцького встановлено: сільськогосподарське використання ґрунтів призводить до змін кислотно-основних властивостей, які проявляються у зменшенні кислотності грунтового розчину сірих лісових ґрунтів в орному гумусо-елювіальному горизонті [8]. Використання ґрунтів у сільськогосподарському виробництві з застосуванням необхідних агрозаходів призводить до зниження грунтової кислотності, а низький рівень використання агротехніки спричиняє підвищення кислотності [2]. За даними В.Н. Гуртової та А.І. Савича (1980), істотний вплив на кислотність ґрунту мають промислові викиди, які містять сульфіди та оксиди металів. Попадаючи у ґрунт вони утворюють сірчану кислоту, яка обумовлює підкислення грунтового профілю [5].

У дослідженнях Бойка Я.І., при мінеральній системі удобрення гідролітична кислотність сірих лісових ґрунтів збільшувалась на 0.30–0.47 мекв/100 г ґрунту, та показники рН зменшувались на 0.23–0.12 одиниці [3].

На світло-сірому лісовому грунті внесення вапна з одночасним внесенням мінеральних добрив і гною, позитивно впливає на зменшення показників кислотності ґрунту впродовж перших 3–4 років, у подальшому дія на показники кислотності незначна. Найбільші зміни рНксІ (0.110–0.176 од.) спостерігаються при внесенні 1 т СаСО3 з одночасним внесенням гною та мінеральних добрив [10].

Неодинакова вибагливість сільськогосподарських культур до реакції грунтового розчину під час вегетаційного періоду, не дає змоги вважати оптимальним якийсь єдиний інтервал рН для всіх ґрунтів і всіх видів сільськогосподарських культур. Тому вибирають такий інтервал, який є наближений до потреб культур певної грунтово-кліматичної зони [9].

Якщо рН менше 4.5, рослини відчувають нестачу таких поживних елементів як Са, К, В, Р, Мо та надлишок АІ і Mn [7].

Від реакції ґрунту великою мірою залежить засвоєння поживних речовин та добрив з ґрунту, мінералізація органічної речовини. При внесенні на кислих грунтах калійних добрив внаслідок поглинання іонів калію і витіснення з ґрунту іонів водню та алюмінію призводить до підвищення кислотності, що в подальшому негативно впливає на формування врожаю сільськогосподарських рослин [1].

Об'єкти та методика досліджень Обєкт досліджень – темно-сірий опідзолений грунт кафедри грунтознавства, землеробства та агрохімії.

Польовий стаціонарний дослід із монокультурами закледений у 1963–1964 роках на дослідному полі кафедри загального землеробства Львівського СГІ.

Грунт дослідної ділянки – темно-сірий опідзолений, з такими показниками родючості: вміст гумусу (за Тюріним) – 2.2–2.5 %, рН сольового розчину (потенціометрично) – 5.5–5.7, гідролітична кислотність (за Каппеном) – 2.4–2.8 мекв/100 г ґрунту, лужногідролізованого азоту (за Корнфілдом) – 91–112 мг/кг ґрунту. Посівна площа пшениці озимої – 58 м2, облікова – 50 м2.

Розміщення варіантів послідовне при триразовому повторенні. Схему органо-мінеральної та мінеральної системи удобрення подано в таб. 1.

Результати досліджень Інтенсивне використання темно-сірих опідзолених призводить до зміни агрохімічних властивостей ґрунту, і кислотності зокрема (табл. 1).

Використання мінеральної системи удобрення (N90P90К90) озимої пшениці при беззмінному вирощуванні збільшує показники кислотності ґрунту. За два роки досліджень обмінна кислотність знизилася на 0.1 одиницю в шарі грунту 0–20 см. Ґрунт на цьому варіанті перейшов у розряд середньо кислих.

В шарі грунту 20–40 см обмінна кислотність знизилася на 0,2 одиниці.

Гідролітична кислотність збільшилася на 0.7 мекв/100 г, або на 28 %, ґрунт потребує вапнування.

Таблиця 1. Зміна кислотності ґрунту під впливом інтенсивного вирощування озимої пшениці (2008–2010 рр.

) Кислотність ґрунту удобрення

–  –  –

При органо-мінеральній системі удобрення озимої пшениці, яка включала N70P80K65+5 т/га гною, за беззмінного вирощування спостерігалося збільшення показника рН залежно від горизонту (5,8–5,6). Така зміна реакції ґрунту пояснюється позитивним впливом органічних добрив. Гідролітична кислотність при цьому зменшується на 12–29 %.

Вирощування озимої пшениці у чотирипільній сівозміні по пласту багаторічних трав, з використанням мінеральної системи удобрення (N90P60K60) знижує обмінну кислотність ґрунту з 5,7–5,6 до 5,9–5,8. Реакція ґрунту (5,6–5,8) наближається до нейтральної. Показники гідролітичної кислотності збільшилися на 0,2–0,3 %. Таким чином використання мінеральної системи удобрення призводить до підкислення ґрунту, збільшуючи показники гідролітичної кислотності.

Аналізуючи дані можна сказати, що на ділянках беззмінного вирощування сільськогосподарських культур для нормалізації гідролітичної кислотності потрібно проводити вапнування.

Висновки та перспективи подальших досліджень Основними причинами змін кислотних властивостей темно-сірих опідзолених ґрунтів є антропогенні фактори, внесення мінеральних та органічних добрив, меліорантів.

1. Мінеральна система удобрення (N90P90K90) пшениці беззмінного вирощування призводить до збільшення показників як обмінної так і гідролітичної кислотності.

Використання органо-мінеральної системи удобрення озимої пшениці знижує обмінну кислотність з 5,8 до 5,5, гідролітична кислотність відповідно на

0.4 мекв\100 г ґрунту.

2. Сівозмінне вирощування пшениці озимої при мінеральній системі удобрення(N90P60K60) призводить до збільшення показників гідролітичної кислотності на 0,2–0,3 мекв\100 г ґрунту. Така ж тенденція спостерігалося у зміні обмінної кислотності.

Література.

1. Агрохімія: Підручник / Городній М.М. та ін. – К.: ТОВ «Алефа» 2003. – 778 с.

2. Ахтырцев Б.П. Изминение серых лесних почв Средне–русской лесостепи в процессе сельськохозяйственного освоения / Ахтырцев Б.П., Щетинина А.С. – Саранск: Изд-во Мордов. Госуд. ун-та, 1969. – 164 с.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


3. Бойко Я.І. Структура вбирного комплексу сірого лісового ґрунту його агрохімічні властивості та продуктивні ланки сівозміни залежно від комплексної хімічної меліорації. / автореф. на здобуття наук. ступеня к. с. г. н. Київ – 2009.

с. 20

4. Веремеєнко С.І. Еволюція та управління продуктивністю ґрунтів Полісся України / С.І. Веремеєнко. – Луцьк: Надстир'я, 1997. – 314 с.

5. Гамкало З.Г. Кислотно-основна буферність ґрунтів Чорногірського масиву Українських Карпат / автореферат дисертації на здобуття наук ступ. к. г.

н. / Гамкало З.Г. – Львів: 2002. – 19 с.

6. Демчишин А., Дз'ябяк Л. Вапнування грунтів в умовах Львівської області / Агрохімічні та агроекологічні проблеми підвищення родючості ґрунтів і використання добрив: матеріали Міжнар. наук. – практ. конф., присв'яченої 90-річчю утворення кафедри грунтознавства, землеробства та агрохімії. – Львів:

Львів. нац. аграр. ун-т, 2009. – 201.с.

7. Пестряков В.К. Окультирование почв Северо-Запада. – Л.: Колос, 1977. – 343с.

8. Пшевлоцький М., Ґрунти Сокальського Пасма і їх агротехногенна трансформація / Пшевлоцький М., Гаськевич В. // Львів. – 2002. – с. 180.

9. Снітинський В.В. Якобенчук В.Ф. Грунтознавство з основами агрохімії та геоботаніки: Навч. посібник. 2-ге вид., випр. й доп. – Львів: Аверс, 2006. – 312 с.

10. Томашивський З.М. Известкование кислих почв в Западных областях Украинской ССР/ автореферат дис. на соискание ученой степени доктора с. г. н.

Минск. 1986. 41 с 
Похожие работы:

«ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ Кафедра української та іноземних мов ПЛАН-КОНСПЕКТ лекції №8 з курсу “УКРАЇНСЬКА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ“ Тема: «Основні види наукових робіт». (для студентів напряму підготовки «хореографія») План лекції 1.Анотація.2.Тези. Конспект.3.Відгук. Рецензія. 4. Курсова та дипломна робота. 5.Стаття. 6.Реферат. автореферат. 7.Загальні відомості про дисертаційне дослідження. Наукові знання можуть бути виражені в текстах таких жанрів: анотація,...»

«На зв’язку з нашими цінностями ПОСІБНИК З ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ КОМПАНІЇ TE CONNECTIVITY НАШІ ЦІННОСТІ Ці цінності визначають характер нашої компанії. МОРАЛЬНІСТЬ ВЗАЄМОДІЯ Ми повинні вимагати від себе та один від одного найвищих стандартів особистої та корпоративної Ми сприяємо створенню такого середовища, яке б заохочувало до інновації, креативності, моральності. Ми стоїмо на захисті власності компанії. Ми дотримуємося усіх законів і принципів найкращої якості та результатів завдяки взаємодії...»

«ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЮНИХ СПОРТСМЕНІВ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ ТАЙСЬКИМ БОКСОМ Пилипко В. Ф., Гаврічкін С. В., Севрюков А. М. Харківська державна академія фізичної культури Анотація. В роботі розглядаються питання особливостей психологічної підготовки юних спортсменів, які займаються тайським боксом, та мотивації занять і соціального відбору у цьому виді спорту. Результати дослідження дозволяють обґрунтовувати програми тренінгу мотивації спортивних досягнень для юнаків та дівчат, як...»

«Україна МОСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА АНДРУШІВСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ РІШЕННЯ Вісімнадцята сесія Шостого скликання від 26 грудня 2012 року Про затвердження Програми соціального, економічного і культурного розвитку Мостівської сільської територіальної громади на 2013 рік Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення подальшого соціальноекономічного та культурного розвитку територіальної громади,, забезпечення соціального захисту та...»

«Дмитро Донцов НАЦІОНАЛІЗМ ПЕРЕДМОВА ДО ТРЕТЬОГО ВИДАННЯ Націоналізм, який вийшов першим виданням (з друкарні 00. Василіян у Жовкві) в 1926 році, виступив з ідеологією, яка рвала з цілим світоглядом драгоманівського демократизму і соціялізму Маркса-Леніна, пересякнутого отрутою москофільства. В тій книзі автор розвивав думки, які ширив перед 1ою Світовою війною, як у Київськім Слові, у брошурах Модерне москофільство і 3 приводу одної єреси, виданих у Києві, Сучасне політичне положення нації і...»

«Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра загальної і соціальної педагогіки Л.О. Ковальчук ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ Ме то д и чні в к а з і в к и до вивчення навчального курсу д л я с ту д е н ті в х і м і ч н о г о ф а к у л ь т е ту (доповнення до посібника “Основи педагогічної майстерності ” відповідно до вимог КМСОНП) Львів 201 Л.О.Ковальчук ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ Хімічний факультет І. МОДУЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ...»

«УДК 327.5:[303.446+303.725] ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДОЛОГІЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ РЕГІОНАЛЬНОЇ КОМПАРАТИВІСТИКИ ДЛЯ ДЕФІНІЮВАННЯ КОНЦЕПТУ «РЕГІОН» кандидат політичних наук, Стародуб-Підберезна Т. С. Київська гуманітарна академія, Україна, м. Київ У статті пропонується авторське бачення можливостей побудови абстрактних теоретичних моделей розвитку просторової інституціоналізації шляхом використання методологічного інструментарію регіональної компаративістики, який дозволяє акумулювати...»

«РОЗРОБКА ТА ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА КОМПЛЕКСНО-ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ПРИВАТНОЇ ШКОЛИ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ Про автора Дерев’янко Тамара Євгеніївна, методист вищої категорії Науково-методичного педагогічного центру управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради. Автор стала переможцем конкурсу «Педагогічна публіцистика року 2007», який проводився видавництвом «Шкільний світ» на честь 7-річчя часопису «Управління освітою»....»

«СВІТЛАНА ЄРМОЛЕНКО «ЕНЕЇДА» І. П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО І НОРМАТИВНА ОСНОВА СУЧАСНОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ Сучасний читач, звертаючись до тексту «Енеїди» І. П. Котляревського (а творові цьому минуло вже 200 років!), неодмінно зауважить, що багато слів, граматичних форм у цьому тексті не відповідають нормам сучасної літературної мови. Значення деяких висловів потребують пояснення. Та й у часи Котляревського для читачів треба було тлумачити такі слова: ладунка — «сумка», базаринка — «взятка», шпетить —...»

«МІЖНАРОДНИЙ БІЛЛЬ ПРО ПРАВА ЛЮДИНИ ВИКЛАД ФАКТІВ № ХАРКІВСЬКА ПРАВОЗАХИСНА ГРУПА Харків «ФОЛІО» Друге видання Ця публікація здійснена за фінансової підтримки Європейського Союзу. За зміст публікації відповідає лише Харківська правозахисна група, і його ні за яких обставин не можна вважати таким, що відбиває позицію Європейського Союзу This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of Kharkiv Human...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»