WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«ПРО ГРАМ А дисципліни Київ 2001 Підготовлено викладачем О. М. Макеєвою Затверджено на засіданні кафедри слов’янських мов (Протокол № 4 від 29.11.2000) Схвалено Вченою радою ...»

-- [ Страница 1 ] --

АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

ПРО ГРАМ А

дисципліни

Київ 2001

Підготовлено викладачем О. М. Макеєвою

Затверджено на засіданні кафедри слов’янських мов

(Протокол № 4 від 29.11.2000)

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління

персоналом

Макеєва О. М. Програма дисципліни “Українська ділова мова” (для молодших спеціалістів). — К.: МАУП, 2001. — 16 с.

Методична розробка містить пояснювальну записку, навчально-тематичний план, програмний матеріал до вивчення дисципліни “Українська ділова мова”, завдання для контрольних робіт, контрольні питання до заліку, а також список рекомендованої літератури.

© Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП),

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Мова, як відомо, є основним знаряддям людських стосунків, нею користуються люди, висловлюючи свої думки, спрямовуючи свою діяльність до певної мети. Без мови не може розвиватися суспільство, бо за допомогою мови люди налагоджують своє виробництво, передають новим поколінням величезний досвід, набутий протягом віків.

Законодавче утвердження державності української мови стало першим кроком в оздоровленні мовної ситуації в Україні, а також створило передумови для вільного функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя. Нині залишається актуальною проблема оволодіння сучасною українською літературною мовою. Адже кожна освічена людина, яка поважає себе, повинна постійно дбати про грамотність свого мовлення, підвищувати свою мовну культуру.

Мета навчальної дисципліни “Українська ділова мова” —закріпити, поглибити знання з сучасної української літературної мови, а також сформувати у студентів практичні навички усного та писемного ділового мовлення.

Основні завдання дисципліни “Українська ділова мова”:

• систематизувати й узагальнити знання студентів із сучасної укранської літературної мови, її основних розділів: фонетики, орфографії, орфоепії, лексики, морфології, синтаксису та пунктуації;

• ознайомити студентів зі специфікою офіційно-ділового стилю, сформувати у них практичні навички складання ділових паперів;

• піднести рівень культури усного ділового спілкування студентів в усіх сферах суспільного життя та у подальшій практичній діяльності.

Курс “Українська ділова мова “ передбачає теоретичну та практичну підготовку студентів. Основні форми роботи: лекції, бесіди, семінарські та практичні заняття, самостійна робота студентів.

Після вивчення дисципліни “Українська ділова мова” студенти складають залік.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

вивчення дисципліни “УКРАЇНСЬКА ДІЛОВА МОВА” № Назва теми п/п 1 Українська мова — національна мова українського народу 2 Система та структура мови. Мовна норма 3 Функціональні стилі сучасної української мови: сфера застосування та мовні особливості. Специфіка офіційно-ділового стилю 4 Усне ділове мовлення, його види. Загальні вимоги до усного ділового спілкування 5 Орфоепічні норми української літературної мови.

Милозвучність мовлення 6 Писемне ділове мовлення. Класифікація документів.

Правила оформлення окремих документів 7 Основні норми української орфографії 8 Загальні вимоги до лексичних засобів ділового мовлення 9 Граматична форма ділових документів. Особливості вживання самостійних і службових частин мови у документах 10 Синтаксис ділової документації. Пунктуаційні мовні норми

–  –  –

Тема 1. Українська мова — національна мова українського народу Предмет і завдання курсу.

Історія розвитку української мови. Природа та функції мови у суспільному житті. Мова і мовлення. Основні довідкові видання з української мови.

Тема 2. Система та структура мови.

Мовна норма Мовознавство як наука, основні розділи про мову. Одиниці мови.

Поняття мовної норми. Основні мовні норми: орфоепічні, графічні, лексичні, орфографічні, стилістичні.

Тема 3. Функціональні стилі сучасної української мови: сфера застосування та мовні особливості.

Специфіка офіційно-ділового стилю Поняття мовного стилю. Загальна характеристика функціональних стилів української мови: наукового, публіцистичного, художнього, розмовного, офіційно-ділового. Специфіка офіційно-ділового стилю, його підстилі.

Тема 4. Усне ділове мовлення, його види.

Загальні вимоги до усного ділового спілкування Види усного ділового спілкування: спілкування в колективі, ділова розмова, ділові засідання (наради), телефонна розмова, пуб-лічний виступ (підготовка до виступу, інтонація, міміка, жести). Основні жанри публічних виступів — доповідь, промова, лекція, бесіда. Загальні вимоги до усного ділового спілкування.

Тема 5. Орфоепічні норми української літературної мови.

Милозвучність мовлення Основні риси української літературної вимови. Наголос. Складні випадки наголошення. Вимова голосних звуків (ненаголошені [е], [и], [о]), вимова приголосних звуків; спрощення в окремих групах приголосних.

Милозвучність мовлення.

Тема 6. Писемне ділове мовлення.

Класифікація документів.

Правила оформлення окремих документів Документи та їх призначення. Класифікація документів. Формуляр документа. Вимоги до тексту документа. Правила оформлення окремих документів. Організаційні документи (положення, правила). Довідковонформаційні документи (доповідна записка, пояснювальна записка, протокол, довідка, оголошення). Розпорядчі документи (наказ, розпорядження). Особово-офіційні документи (автобіографія, заява, розписка, доручення, характеристика).

Тема 7. Основні норми української орфографії Правопис м’якого знака та апострофа.

Подвоєння та подовження приголосних на письмі. Спрощення в групах приголосних. Правопис слів іншомовного походження. Правопис відмінкових закінчень іменників ІІ відміни у родовому відмінку. Правопис складних прикметників.

Правопис прислівників. Правопис службових частин мови. Правопис російських прізвищ українською мовою. Правопис власних назв.

Тема 8. Загальні вимоги до лексичних засобів ділового мовлення Лексичні засоби мови.

Багатозначність слів. Синоніми, пароніми у діловому мовленні. Термінологічна і професійна лексика. Книжні та іншомовні слова. Емоційно забарвлена лексика. Лексика офіційноділового стилю.

Тема 9. Граматична форма ділових документів.

Особливості вживання самостійних і службових частин мови у документах Особливості вживання самостійних і службових частин мови у документах. Іменники, прикметники, займенники, числівники та дієслова у діловому мовленні. Особливості відмінювання числівників. Специфіка використання службових частин мови.

Тема 10. Синтаксис ділової документації.

Пунктуаційні мовні норми Порядок слів у реченні. Узгодження присудка з підметом. Складні випадки керування. Прийменник по в діловому мовленні. Пунктуаційні мовні норми. Тире між підметом і присудком. Однорідні члени речення.

Узагальнюючі слова. Відокремлені члени речення. Звертання. Вставні та вставлені конструкції. Розділові знаки у складному реченні.

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Варіант контрольної роботи студент вибирає за першою літерою свого прізвища згідно з таблицею.

–  –  –

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Варіант 1

1. Перепишіть слова, поставте, де потрібно, м’який знак, поділіть на групи відповідно до правил уживання і невживання м’якого знака.

Майбут...нє, повір...те, с...огодні, знарядд...я, пул...с, домен...щик, тр...ох, т...ма, скрин...ка, запоріз..кий, учител...ка, л...одовик, Хар...ків, Натал...чин, князівс...кий, сіл...с...кий, с...вятиня, роз...кіш, степ..., їхн...ого, стат...тя, українс...кий, товар.., л...вівс...кий, близ...ко, буд...те, інженер.., наріж...те.

2. Запишіть прізвища українською мовою.

Луговской, Багрицкий, Дмитренко, Дрибинский, Чижевский, Заболоцкий, Фомин, Лацис, Васильев, Лаптев, Синев, Лебедев, Бондарев, Тимофеев, Бабичев, Крепцов, Кузнецов, Афанасьев, Тульчин, Сидоров, Олефиренко.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


3. Перепишіть речення, виправивши помилки.

1. По слідуючому питанню виступить голова комісії. 2. Необхідно додержуватись регламента. 3. Представники делегацій заключили договір про співробітництво. 4. Цей тезис не протирічить раніше затвердженому рішенню. 5. Керівництво нашого підприємства рахує, що ваша фірма невчасно розраховується за предоставлені послуги.

4. Напишіть слова разом, окремо, через дефіс.

Будь/що, все/таки, де/з/чим, що/до, що/ж/до, де/б/таки, аби/що, аби/коли, бозна/як, аби/то, як/от, знов/таки, все/ж, будь/де, будь/на/якім, де/б/то/не/було, звідки/небудь, як/раз, що/то/за, чий/небудь, будь/хто, хіба/що, от/таки, все/ж/таки.

5. Перепишіть текст, поставивши розділові знаки.

Успіх публічного виступу залежить не тільки від його змісту а й від того яким стилем викладу ви користуєтеся. Стиль це спосіб вибору мовних засобів для вираження своїх думок і впорядкування їх в одне ціле.

З плином часу ви зрозумієте що мова подібна до музичного інструмента на якому треба навчитися грати. Ви відчуєте її мелодійність вишуканість і ніжність побачите які багатющі можливості дає вона для спілкування й зближення з людьми що вас оточують. І можливо ви переконаєтеся що досі ставилися до неї не так як вона того заслуговує.

Приділивши їй більше уваги ви навчитеся краще вправлятися зі словами і тоді вона не відштовхуватиме від вас людей а навпаки робитиме їх вашими друзями. Ви зрозумієте що раніше не використовували всіх можливостей мови як засобу спілкування для точного вираження думок з їх найменшими відтінками. Говорячи ми майже завжди зосереджуємося на змісті доповіді або лекції які готуємо забуваючи стежити за мовними особливостями а це часто призводить до погіршення виступу (Іржі Томан. Мистецтво говорити).

6. Перекладіть текст українською мовою.

Успех или неуспех рекламы зависит от правильно выбранной стратегии и тактики рекламного предприятия. В восьмиэтажном супермаркете отдаленного района одного из американских городов, к примеру, особого наплыва покупателей не ждали. Реклама по их привлечению должна была обойтись в 20 тыс. долл. Но благодаря удачно найденному рекламному ходу, сообщает журнал “Коммерческий вестник”, расходы составили всего 8 тыс. долл. Что это за ход? О нем и по сей день вспоминают в Америке. С крыши этого супермаркета решили выстрелить из пушки, которая была заряжена долларами — настоящими, реальными, однодолларовыми бумажками, которые могли достаться каждому, кто в это время здесь оказался бы. Так единственный выстрел (8 тыс. долл.) создал вокруг супермаркета ореол солидного, достойного торгового учреждения, которое стоит посещать. От покупателей и по сей день нет отбоя (газ.).

7. Складіть протокол зборів акціонерного товариства з питання розподілу грошових премій.

–  –  –

1. Перепишіть слова, замість крапок поставте, де потрібно, апостроф.

Дев...ятсот, комп...ютер, св...ято, полум...я, присв...ята, від...ємник, об...єднати, здоров...я, розв...язано, ін...єкція, при...їзд, дерев...яний, торф...яний, м...ята, пам...ять, гар...ячий, під...язичний, кур...єр.

2. Від поданих імен утворіть чоловічі та жіночі імена по батькові.

Євген, Едуард, Анастас, Олександр, Юрій, Віталій, Віктор, Мирослав, Ярослав, Дмитро, Олег, Павло, Геннадій, Георгій, Михайло, Леонід, Валерій, Валентин, Іван, Микола, Максим.Pages:   || 2 | 3 |
Похожие работы:

«Таблиця Кількість відібраних кращих генотипів і розмах варіювання значень за вмістом мелясоутворюючих іонів, 2011 р. Показники Вміст іонів, мг-екв./100 г сировини калію натрію -амінного азоту ЧС гібриди на основі генотипів популяції У752-Е Кількість кращих комбінацій, % 41,9 21,0 32,3 Розмах варіювання 1,18.1,87 0,61.0,87 1,60.2,40 ЧС гібриди на основі генотипів популяції У1948-Z Кількість кращих комбінацій, % 25,3 26.8 14,1 Розмах варіювання 1,95.3,55 0,48.0,85 1,87.3,51 Висновки. На основі...»

«treatment of 1-MCP – Jonagold apples. Satisfactory taste has apples untreated 1MCP varieties Golden Delicious and Idared (2.9 – 3.6) ball. High overall score has fruits of Idared and Reinette Simirenko varieties with postharvest processing 1-MCP (4.7 and 4.6 balls), slightly lower – Jonagold (4.3) and the lowest – the Golden Delicious apples (3.9 ball). Key words: apples, 1-methylcyclopropen, Smart Fresh, storage, organoleptic evaluation. УДК 631.527:633.85:632.954 ОЦІНКА СТВОРЕНИХ ФОРМ...»

«СЕЛЕКЦІЯ ТА НАСІННИЦТВО Annotation Shkinder-Barmina A. N., Junior Researcher Varietal characteristics of sour cherries (Cerasus vulgaris Mill.) in the South of Ukraine The results of observations of the terms of phenological phases for 40 varieties of sour cherries in the South of Ukraine for the period 2004-2010 are stated, characteristics of differentiation and organogenesis of generative buds for 14 varieties of sour cherries are specified. Key words: sour cherries, variety, phenological...»

«Сергей Жадан Ефіопія предоставлено правообладателем http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=4243525 Сергій Жадан «Ефіопія» серія: «Safari/Сафарі»: Фоліо; Харків; ISBN 978-966-03-4726-7 Аннотация «Ефіопія» – книга про маршрути, якими рухаються кур'єри, приносячи добрі новини й поєднуючи між собою громади відступників, грабіжників та репатріантів. Вірші та есеї, вміщені в книці, є збіркою переказів про життя та небезпечні пригоди видатних мандрівників, державних злочинців, церковних діячів,...»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия «Филология. Социальные коммуникации» Том 25 (64) № 4. Часть 1. С.350-354. УДК 821.133.1-31 Жене.09 Ознаки постмодерністського дискурсу у французькому романі середини ХХ століття Семенець О. С. Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського, м. Сімферополь, Україна У статті виявлено основні ознаки постмодерністського дискурсу, що характерні французькому роману середини ХХ століття (на прикладі...»

«Chamouni // The complete poetical works of Samuel Taylor Coleridge: including poems and versions of poems herein published for the first time / Еd. with textual and bibliographical notes by Ernest Hartley Coleridge. – Oxford University Press, 1912. – Р. 379. 17. Coleridge S.T. Poems / J. Beer (ed.); J. Beer (introd.).– Lnd.: Campbell, 1999. 18. Haltrin-Khalturina E.V. William Wordsworth and Natural Lessons in Iconic Vision (A Russian reading of Book VIII of The Prelude) abstract// 2006 Summer...»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ АГРОЕКОЛІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАЛІНІЧЕНКО Володимир Миколайович УДК 633.34: 631.529 (427.44) АГРОЕКОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ КЛІМАТИЧНИХ УМОВ НА УРОЖАЙНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ЗЕРНА СОЇ В УМОВАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 03.00.16 екологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук Житомир 2005 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Інституті кормів УААН та Полтавській державній аграрній...»

«ЗАХИСТ РОСЛИН УДК 633.63:632.934.1 А.І. ГОРОБЕЦЬ, молодший науковий співробітник Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН e-mail: gorobets8@gmail.com ВПЛИВ ОБПРИСКУВАННЯ ПОСІВІВ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ ФУНГІЦИДАМИ ПРОТИ АЛЬТЕРНАРІОЗУ І ФОМОЗУ НА ЯКІСТЬ КОРЕНЕПЛОДІВ У статті наведені результати досліджень з визначення впливу обприскування посівів гібридів цукрових буряків вітчизняної та зарубіжної селекції фунгіцидами на якість коренеплодів, проведені в 2009-2011 рр. в умовах...»

«УДК 631.117.4(477.54):631.527:633.15(477) УСЕНКО Валерій Олександрович, аспірант, ДНСГБ НААН (м. Київ) ВПЛИВ ХАРКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДОСЛІДНОЇ СТАНЦІЇ НА РОЗВИТОК НАУКОВОЇ СЕЛЕКЦІЇ КУКУРУДЗИ В УКРАЇНІ У статті розглянуто основні етапи діяльності Харківської дослідної станції, щодо ведення селекції та сортовипробування сільськогосподарських культур, зокрема кукурудзи, висвітлено головні результати наукових досліджень селекціонерів. В статье рассмотрены основные этапы деятельности...»

«УДК 619:616.98:636.4 В.В. НЕДОСЕКОВ, доктор ветеринарних наук А. В. ГАВРИЛЕНКО, аспірант* І. Л. ФУРДА, аспірант* Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ ЦИРКОВІРУСНА ІНФЕКЦІЯ СВИНЕЙ (ЕПІЗООТОЛОГІЯ, ЕТІОЛОГІЯ, МЕТОДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ) Стаття присвячена вивченню епізоотології, етіології цирковірусної інфекції свиней (ЦВС) та детальному розгляду методів діагностики ЦВС на території України. Ключові слова: цирковірусна інфекція...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»