WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК 378.937:796.2 РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ РУХЛИВИХ ІГОР У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ Гальченко Л.В., викладач Запорізький національний університет У статті ...»

-- [ Страница 1 ] --

УДК 378.937:796.2

РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ РУХЛИВИХ ІГОР У ПРОФЕСІЙНІЙ

ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Гальченко Л.В., викладач

Запорізький національний університет

У статті розглядається роль і значення рухливих ігор в структурі занять з фізичної культури

і необхідність підготовки майбутнього вчителя фізичної культури до використання

рухливих ігор у професійній діяльності.

Ключові слова: рухливі ігри, вчитель фізичної культури, освітнє, виховне, оздоровче значення, здоров`я, гра.

Гальченко Л.В. РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПОДВИЖНЫХ ИГР В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ / Запорожский национальный университет, Украина В статье рассматривается роль и значение подвижных игр в структуре занятий по физической культуре и необходимость подготовки будущего учителя физической культуры к использованию подвижных игр в профессиональной деятельности.

Ключевые слова: подвижные игры, учитель физической культуры, образовательное, воспитательное, оздоровительное значения, здоровье, игра.

Galchenko L.V. ROLE AND IMPORTANCE OF MOBILE GAMES IN PROFESSIONAL ACTIVITY OF A FUTURE TEACHER OF PHYSICAL TRAINING LESSON / Zaporizhzhya national university, Ukraine.

In this article the role and importance of mobile games in the physical training lessons structure and the necessity of training the future teacher in using mobile games in professional activity are examined.

Key words: mobile games, teacher of physical culture, educational, educate, health-improvement values, health, game.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Фізична культура раніше вважалася суто оздоровчою й розвантажувальною дисципліною. Збільшення терміну навчання в середній загальноосвітній школі до 12 років потребує уточнення структури змісту освіти, функцій і пріоритетних завдань на кожному ступені навчання й водночас забезпечення наступності, диференційованості й цілісності [1].

Організація навчального процесу у вищах спрямована на вивчення студентами рухливих ігор з метою їхнього широкого застосування в різних формах роботи з фізичної культури й спорту. У звязку з тим, що випускники інститутів фізичної культури повинні бути готові проводити курс рухливих ігор у фізкультурних вищах, на факультетах фізичного виховання в педагогічних інститутах й університетах, у фізкультурних технікумах, педучилищах, школах важливо бути знайомими із принципами організації занять з даної дисципліни в навчальних заняттях, знати перелік професійно-педагогічних навичок.

Навчально-вихований процес у вищах спрямовується на виховання вчителя, озброєного необхідними знаннями професійно-педагогічної діяльності. Система шкільної освіти передбачає використання в навчальному і виховному процесах традиційних форм і засобів впливу на дітей. Важливе місце серед них відводиться рухливим іграм, що мають велике освітнє, оздоровче і виховне значення. Заняття рухливими іграми сприяють зміцненню здоровя, а разом з тим розвивають і вдосконалюють у підлітків життєво необхідні рухові навички, формують вміння щодо організації і методики їх проведення [2].

Саме тому дисципліна «Рухливі і національні ігри» є однією із профілюючих дисциплін навчальних планів вищих закладів освіти 3-4 рівня акредитації, які готують фахівців із

Фізичне виховання та спорт

фізичного виховання. Цей курс поміж спортивно-педагогічних дисциплін вважається одним із базових у підготовці вчителя фізичної культури. Освітній зміст і виховна спрямованість курсу мають на меті не лише забезпечення кваліфікаційної компетентності майбутніх фахівців із фізичного виховання, а й збереження та зміцнення здоров`я школярів. Процес підготовки фізкультурних кадрів потребує глибоких знань з дисциплін спеціально-практичного циклу, тому що вони закладають теоретичні основи й практичні навички фахової підготовки.

Коли вимовляється слово «гра», кожній людині зрозуміло, про що йдеться, тому що це явище властиве його життю. Ігрове сприйняття світу й власного життя непомітно втручається в нашу свідомість і впливає на світогляд. Кожний з нас має подання про гру як на рівні розуміння, так і на рівні розрізнення конкретних ігрових дій. Визначення поняття «гра» має безліч аспектів. Одне з них - «заняття (нетрудового характеру), перепровадження часу з метою розваги, забави або зі спортивною метою, підлегле певним правилам» [3].

С.Л. Рубінштейн: «Гра - це діяльність; це значити що гра є вираженням певного відношення особистості до навколишньої дійсності» [4].

Гра - суспільне явище, самостійний вид діяльності, властивий людині. Ігрова діяльність багатогранна: дитячі ігри з іграшками, настільні ігри, народні ігри й забави, рухливі ігри, спортивні ігри [5].

Гра може бути засобом самопізнання, розваги, відпочинку, фізичного та суспільного виховання, засобом спорту. Для сучасної педагогіки й філософії гра - це термін, що ним традиційно позначають форму поведінки, у якій відтворюються характерні риси об'єктивно доцільних способів дій.

А.С. Макаренко писав: «Гра має важливе значення в житті дитини, має те саме значення, яке в дорослого має діяльність, робота, служба. Яка дитина в грі, такою з багатьох поглядів вона буде в роботі, коли виросте. Тому виховання майбутнього діяча відбувається у грі».

Рухливі ігри - важливий засіб всебічного виховання дітей різного віку. Правильно підібрані ігри сприяють гармонійному розвитку організму дітей. Різноманітні рухи та ігрові дії дітей ефективно впливають на діяльність серцево-судинної, дихальної та інших систем організму, збуджують апетит і сприяють міцному сну.

Рухливі ігри задовольняють потребу організму дитини в русі, сприяють збагаченню її рухового досвіду. За допомогою ігор у дітей закріплюються та вдосконалюються різноманітні вміння і навички з основних рухів (ходьби, бігу, стрибків, рівноваги), розвиваються такі важливі фізичні якості, як швидкість, спритність, витривалість, гнучкість.

Однак рухлива гра як засіб фізичного виховання корисна лише тоді, коли учитель фізичного виховання обізнаний з анатомо-фізіологічними та психічними особливостями дітей різного віку, з методикою проведення ігор, а також дбає про додержання відповідних санітарно-гігієнічних умов.

Необхідно зважати, що вік дитини нерідко не збігається з рівнем її біологічного розвитку. Діти кожної вікової групи мають свої біологічні та психологічні особливості.

Залежно від цього змінюються методика і зміст рухливих ігор: її доцільно розглядати окремо для дошкільнят, для дітей молодшого віку це – 1-2 і 3-4 класи, середнього шкільного віку – 5-8 класи та старшокласників – 9-11 класи.

У віці 6-7 років активно вдосконалюється рухова функція, відбувається становлення координаційних механізмів, які забезпечують високій рівень проявів рухових якостей, інтенсивно розвивається функція рівноваги. У 8-9 років максимум ігрової рухової

Вісник Запорізького національного університету № 2, 2009

активності дітей. На перерві вони намагаються компенсувати примусову нерухомість на уроці. Саме діти обирають ігри, що сприяють розвитку спритності і швидкісносилових якостей. У 10-12 років фізична підготовка дітей повинна бути спрямована, головним чином, на розвиток спритності, швидкості рухів та зміцнення основних мязових груп. У 13-14 років основні завдання фізичної підготовки залишаються тими ж, але методика проведення ігор дещо змінюється. Збільшується обсяг та складність рухових дій, спрямованих на підготовку рухового апарата, інтенсивність гри.

Збільшується роль ігор силового характеру, особливого значення набувають швидкісно-силові вправи. Фізичне навантаження має збільшуватися поступово, з урахуванням підготовленості учнів. У цьому віці в дітей спостерігаються індивідуальні відхилення в розвитку організму. Усе це потребує ретельного індивідуального підходу до учнів.

У 15-17 років важливого значення набуває силова підготовка (зокрема, у юнаків).

Особливого значення набувають вправи спеціального характеру – статичні й динамічні.

У цьому віці найдоцільніше використовувати естафети з елементами силових і прикладних вправ.

Надзвичайно важливо вивчати й рухові можливості учнів залежно від віку, фізичного розвитку та етапу біологічної зрілості. Біологічні і психологічні дослідження засвідчили, що в сенситивні періоди розвитку дитини одні й ті ж педагогічні впливи виявляються по-різному [6].


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Рухливі ігри на уроках фізичної культури використовуються для рішення навчальних, виховних й оздоровчих завдань відповідно до вимог програми для дітей різних класів з урахуванням їх фізичного й розумового розвитку й природної підготовленості.

До освітніх завдань відносяться: навчання, закріплення й удосконалювання навичок у правильній ритмічній ходьбі, бігу, стрибках в опорі, а також навичок, набутих на заняттях гімнастикою, легкою атлетикою, спортивними іграми.

Дуже важливо виховувати в рухливих іграх правильний стереотип рухів, тому що потім його важко справити. Велике освітнє значення мають ігри, проведені на місцевості в літніх і зимових умовах: в оздоровчих й спортивних таборах, на базах відпочинку, у походах, на екскурсіях на природу.

Змагання з рухливих ігор знайомлять учасників з організацією змагань («Веселі старти», «Мама, тато і я - спортивна родина»). Освітня сторона гри буде мати велике значення, якщо вчитель буде обертати на це належну увагу, залучаючи до організації ігор всіх дітей.

До виховних завдань відносяться виховання фізичних (швидкості, спритність, сили, влучності, гнучкості, витривалості) і морально-вольових (сміливості, чесності, колективізму й ін.) якостей.

Багато рухливих ігор пов'язані із сюжетом, що розкривається в імітації тваринного світу, явища природи, трудових дій і взаємин дорослих. Гра активізує пізнавальну діяльність, збагачує дітей знаннями, новими поданнями, направляє й активізує спостережливість, увага й рухову пам'ять, кмітливість. Рухлива гра носить колективний характер і привчає дітей до діяльності в колективі. Гра розвиває в дітей почуття товариства, солідарності й відповідальності за дії один одного.

До оздоровчих завдань відносяться сприяння нормальному розвитку організму учнів відповідно до їхніх вікових особливостей; зміцненню їх кістково-м`язового апарату, серцево-судинної й дихальної систем - а в цілому зміцнення здоров'я.

Фізичне виховання та спорт

Особливо значущим в оздоровчому відношенні є проведення рухливих ігор на відкритому повітрі й узимку, і влітку, завдяки чому підсилюється обмін речовин, збільшується приплив кисню, що благотворно відбивається на всьому організмі.

У звязку зі збільшенням у наш час, інформації та часу на навчальні заняття, скороченням дій, що вимагають м'язових зусиль, зниженням рухової активності, у підростаючого покоління спостерігається гіподинамія. Широке використання рухливих ігор сприяє зниженню гіподинамії, тому що компенсує дефіцит рухової активності.

Перераховані завдання взаємозалежні. Вирішуючи їх, треба враховувати різні сторони навчально-виховного процесу. Так, наприклад, у простій грі «Квачі» ми не тільки вдосконалюємо біг, але й виховуємо фізичні якості (спритність гнучкість), а також морально-вольові якості (сміливість, чесність, товариство); у «Квачах з виторгом»

(проводячи гру «Веселі хлопці») для вдосконалювання швидкості перегонів з верткістю у дітей молодшого віку одночасно потрібно розвивати сміливість, кмітливість, упевненість у своїх силах.

Досліджуючи різні літературні джерела, робимо висновок, що сила і швидкість залежать від рівня фізичного розвитку та біологічної зрілості, а витривалість залежить від стану здоров`я, передусім – можливостей і тренованості серцево-судинної та дихальної системи, а також від настання активних фаз статевого дозрівання, коли витривалість може навіть знижуватися. Що ж стосується формування рухової навички, то кожна здорова дитина може засвоїти будь-який рух. Важливо знати, коли ця навичка може сформуватися якнайшвидше.

Отже, усі фізичні якості не існують ізольовано одна від одної, а є взаємоповязаними сторонами рухової функції. У грі певною мірою виявляються всі основні рухові якості.

Рухлива гра, спрямована на розвиток якості, не може не впливати на розвиток інших.

У професійній діяльності майбутнього вчителя фізичної культури велике значення мають рухливі ігри для виховання у дітей морально-вольової підготовки, активізації уваги й регулювання емоційного стану.

Щоб за допомогою ігор успішно виховувати волю в учнів, потрібно добре знати ігровий матеріал. Адже його треба розглядати не тільки з позиції виховання рухових якостей.

У багатьох іграх закладені основи для виховання таких морально-вольових якостей, як рішучість, наполегливість, витримка, взаємовиручка. В іграх «Наступ» й «Виклик»

треба бути сміливим і рішучим; у «Перетяганні каната» необхідна наполегливість, а в «Перестрілці» й інших командних іграх - взаємна виручка.

Для подальшої роботи з дітьми й кожним з них окремо важливе значення в процесі гри мають педагогічні спостереження, які допомагають вчителеві взнати характер дітей, а також оцінити у них:

- загальний фізичний розвиток;

- ступінь розвитку окремих фізичних якостей і здатність проявляти ці якості в грі;

- прояв учнем ініціативи й наполегливості, уміння боротися до кінця;

- прояв боягузтва й нерішучості;

- ставлення до суперника по грі;

- ставлення до партнерів по команді (терпимість, взаємовиручка );

- ставлення до власних помилок, виправлення їх під час повторної гри;

- дисциплінованість, вимогливість до себе;

- ставлення до перемоги, поразці.

Ці спостереження можуть мати значення для подальшої роботи з дітьми (головним чином у виховному плані).

Вісник Запорізького національного університету № 2, 2009

При стомленні, порушенні стійкості уваги, викликаних високим темпом або одноманітним характером виконуваних вправ, включення рухливих ігор у тренування або в урок нормалізує працездатність тих, хто займається. Тут велике значення має вміння тренера й учителя включити нескладну гру, не схожу за своєю руховою структурою, ритмом й характером м'язової діяльності на виконувані вправи - це сприяє створенню позитивних емоцій тих, хто займається. Перемикання з одного виду діяльності на інший, елемент змагання, вільного вибору дій у грі дозволяють відкрити ніби «другий подих» для продовження інтенсивного тренування або уроку після активного відпочинку. При вмілому застосуванні ігор у процесі занять інтерес до них зберігається протягом усього періоду навчання.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА УДК 81’253:159.942:378 А. В. ДУДОЛАДОВА РОЛЬ ЕМОЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ПЕРЕКЛАДАЧА У статті розглядається актуальна проблема формування емоційної культури майбутніх перекладачів, яка обумовлена зростанням інтересу до емоційної сфери життя людини та підвищенням вимог до професії перекладача. Сучасні суспільні процеси зумовлюють трансформації у підготовці перекладачів і стимулюють до оволодіння певним рівнем емоційної культури, з огляду на те,...»

«Управління культури і туризму Кіровоградської обласної державної адміністрації Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д. І. Чижевського Миротворче значення бібліотеки у формуванні толерантності і духовності суспільства Матеріали конференції Кіровоград Лисенко В. Ф. УДК 027(477.65) ББК 78.34(4УКР-4КІР)751,2я431 М5 Відповідальна за випуск: Гаращенко О. М., директор ОУНБ ім. Д. Чижевського Упорядкувала та підготувала до випуску Ткаченко О. В., заступник директора ОУНБ ім. Д. Чижевського з...»

«Філософія УДК: 1(075)8 ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «ПРОЕКТУВАННЯ» Бутченко Т.І. (м. Запоріжжя) Анотації У статті аналізується зміст поняття «проектування». Проектування есплікується як форма творчого цілепокладання, що забезпечує єдність теорії та практики, актуального та потенційного, сучасного і майбутнього. Досліджується вплив матеріальних, соціально-політичних і світоглядно-духовних факторів на характер проектувальної діяльності. The content of the “projecting” concept is analyzed in the article....»

«На замітку методисту \ Інформдайджест Вип.8 Управління культури обласної державної адміністрації Обласна бібліотека для юнацтва ім. Бориса Лавреньова Науково-методичний відділ На замітку методисту Інформдайджест Вип. 8 Херсон ББК 78.342 (4УКР-ХЕС) Н12 На замітку методисту: інформдайджест / укл. Козаченко О.О.; Херсонська обл. б-ка для юнацтва ім. Б.Лавреньова. – Херсон : [Б.в.], 2013. – Вип.8. – с. Черговий випуск інформдайджесту «На замітку методисту» пропонує вашій увазі матеріали на допомогу...»

«Мистецтвознавство СУЛІМ Р. А. ДИТЯЧІ ОПЕРИ МИКОЛИ ЛИСЕНКА ТА ЇХ СЦЕНІЧНА ДОЛЯ У сучасній культурі склалась особлива царина композиторської творчості, присвячена дітям. Зокрема, значного розвитку набули музично-театральні жанри – серед яких – опери, балети, музичні казки, мюзикли, музика до дитячих спектаклів тощо. Велику роль у започаткуванні цього напряму відіграв видатний український композитор Микола Лисенко (1842–1912), який став творцем дитячої опери – першої не лише в українській музиці,...»

«Порівняльна професійна педагогіка 1/2012 УДК: 614.253.52(73) ОЛЕНА КРАВЧЕНКО м. Черкаси, Україна ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР: АМЕРИКАНСЬКИЙ ДОСВІД FORMATION OF FUTURE NURSES’ PROFESSIONAL ETHICS: AMERICAN EXPERIENCE Подано загальну характеристику сучасних тенденцій у медичній освіті США, окреслено особливості освітніх програм підготовки майбутніх ліцензованих молодших медсестер (LPN), спрямованих на формування етико-культурної компетентності. Акцентовано увагу на...»

«Міністерство охорони здоров’я України Дніпропетровська державна медична академія Кафедра онкології та медичної радіології І.М. БОНДАРЕНКО В.Ф. ЗАВІЗІОН В.С. КИСЛИЦИНА О.І. АСЄЄВ К.О. ДМИТРЕНКО В.Є. МАШТАЛЕР О.І. БАЛАШОВА Д.Л. ВЛАСЕНКО Г.М. ДОНЧЕНКО ОРГАНІЗАЦІЯ ОНКОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНИХ ПУХЛИН Посібник для студентів 5-х – 6-х курсів медичних факультетів вищих медичних навчальних закладів та лікарів інтернів Дніпропетровськ ОРГАНІЗАЦІЯ...»

«1. Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков / Пер. с англ. А. Д. Шмелёва под ред. Т. В. Булыгиной. – М.: «Языки русской культуры», 1999. – С.267.2. Водовозова Е. Н. Как люди на белом свете живут. Итальянцы. Издание третье, переработанное и значительно дополненное. – С.-Пб., 1903.3. Голубовська І. О. Етнічні особливості мовних картин світу: Монографія, 2-е вид., випр. і доп. – К.: Логос, 2004. – 284 с.4. Джиоева А. А. Английский менталитет сквозь призму языка: концепт „privacy”...»

«Капля Анатолій кандидат педагогічних наук, доцент кафедри економіки та управління Академії пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля МНС України ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ СТИМУЛЮВАННЯ САМОВИЗНАЧЕННЯ, САМОРОЗВИТКУ І САМОРЕАЛІЗАЦІЇ КУРСАНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МНС УКРАЇНИ У статті проаналізовані педагогічні умови стимулювання самовизначення, саморозвитку і самореалізації курсантів вищих навчальних закладів МНС України у ході їхньої соціалізації. Ключові слова: самовизначення, саморозвиток,...»

«ЗАКОН УКРАЇНИ Про культуру Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 17 травня 2012 року N 4731-VI, від 3 липня 2012 року N 5029-VI, від 16 жовтня 2012 року N 5461-VI, від 27 березня 2014 року N 1166-VII Цей Закон визначає правові засади діяльності у сфері культури, регулює суспільні відносини, пов'язані із створенням, використанням, розповсюдженням, збереженням культурної спадщини та культурних цінностей, і спрямований на забезпечення доступу до них. Розділ I. ЗАГАЛЬНІ...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»