WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«станової сили та динамометрії говорить про те що походи 1-3 ступеня складності розвивають силові якості у старшокласників. ЛІТЕРАТУРА 1. Петранівський В.Л. Туристичне краєзнавство: ...»

-- [ Страница 1 ] --

станової сили та динамометрії говорить про те що походи 1-3 ступеня складності

розвивають силові якості у старшокласників.

ЛІТЕРАТУРА

1. Петранівський В.Л. Туристичне краєзнавство: навч. посіб. / В.Л. Петранівський,

М.Й. Рутинський [за ред. Ф.Д. Заставного]. – К.: Знання, 2006. – 575 с.

2. Башкатова О. Виховання морально-соціальної зрілості дітей на засадах духовності

/ О. Башкатова // Світ дитячих бібліотек. – 2007. – №4. – С. 24-25.

3. Науменко Г. Туризм – це обрії нової України / Г. Науменко // Культура і життя. – 2007. – №29. – С. 1-8.

4. Федорченко В. Туризм в Україні. Наближаємося до світових стандартів / В. Федорченко // Культура і життя. – 2007. – №39. – С. 3-7.

5. Ковалевич Е. Пішохідний туризм: Авторська програма / Е. Ковалевич, Н. Белікова // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2006. – № 35. – С. 19-22.

6. Слівіна А. Ресурси Інтернету для туристів / А. Слівіна // Краєзнавство. Географія.

Туризм. – 2007. – № 44. – С. 3-6.

7. Кравченко М.П. Краєзнавство і туризм / М.П. Кравченко. – К.: Вища школа, 1994.

– 179 с.

УДК 796.012.2-057.36:355

ФАХОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ОФІЦЕРІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ

УКРАЇНИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА СПОРТУ

ЯК ОСНОВА ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

Чернявський О.А., полковник, начальник Управління фізичної підготовки Центральне управління підготовки та повсякденної діяльності військ (сил) Збройних Сил України У статті йдеться про необхідність формування фахової компетентності офіцерів Збройних Сил України. Основна увага зосереджена на сутності та змісті спеціальної фізичної підготовки та спорту як основи професійної майстерності офіцерів. Розкрито сутність фізичної підготовки та спеціальної фізичної підготовки, а також виокремлено завдання та концептуальні підходи до формування спеціальної фізичної підготовки офіцерів Збройних Сил України.

Ключові слова: фахова компетентність, спеціальна фізична підготовка, завдання спеціальної фізичної підготовки, концептуальні підходи до спеціальної фізичної підготовки.

Чернявский О.А. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ОФИЦЕРОВ

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ УКРАИНЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ И

СПОРТУ КАК ОСНОВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА / Центральное управление подготовки и повседневной деятельности войск (сил) Вооруженных Сил Украины, Украина.

В статье идет речь о необходимости формирования профессиональной компетентности офицеров Вооруженных Сил Украины. Основное внимание сосредоточено на сущности и содержании специальной физической подготовки и спорта как основы профессионального мастерства офицеров. Раскрыта сущность физической подготовки и специальной физической подготовки, а также выделены задачи и концептуальные подходы к формированию специальной физической подготовки офицеров Вооруженных Сил Украины.

Ключевые слова: профессиональная компетентность, специальная физическая подготовка, задачи специальной физической подготовки, концептуальные подходы к специальной физической подготовки.

Фізичне виховання та спорт

Cherniavsky O. PROFESSIONAL COMPETENCE OF OFFICERS OF THE ARMED FORCES OF

UKRAINE OF THE PHYSICAL TRAINING AND SPORTS AS THE BASIS OF PROFESSIONAL

SKILL / Central management training and daily activities of troops (forces) of the Armed Forces of Ukraine, Ukraine.

The article focuses on the need to develop professional competence of officers of the Armed Forces of Ukraine. It focuses on the nature and content of special physical training and sport as the foundation of professional skills of officers. The essence of physical training and special physical training, as well as highlighted the problem and conceptual approaches to the formation of special physical training officers of the Armed Forces of Ukraine.

Key words: professional competence, physical training, problems of special physical training, conceptual approaches to the special physical training.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

З огляду на той факт, що Україна переходить на нові європейські вимоги до Збройних Сил, на порядок денний поставлено питання формування належного рівня компетентності майбутніх офіцерів. В умовах інтеграції національної вищої військової освіти в європейський освітній простір нагальною потребою є вдосконалення професійної підготовки майбутніх офіцерів ЗСУ. На наш погляд, серед першочергових завдань постає необхідність приведення змісту професійної підготовки офіцерів до вимог та потреб сучасної освітньої парадигми на основі компетентнісного підходу, що безумовно передбачає належну спеціальну фізичну підготовку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Сьогодні є чимало наукових досліджень, які стосуються вивчення компетентності майбутніх офіцерів. Зокрема, О. Євсюков, В. Неіжмак, В. Царенко досліджували педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх офіцерів у навчальному процесі. У центрі уваги В. Набієва та О. Торічного перебуває військовоспеціальна компетентність курсанта. У процесі узагальнення вищенаведених наукових доробок фахівців, ми прийшли до розуміння компетентності через призму достатності та адекватності професійних дій, які базуються на теоретичних знаннях та практичному досвіді. На наш погляд, компетентність дозволяє визначити готовність майбутнього офіцера до професійної військової діяльності та участі в сучасних інноваційних професійних змінах у ратній військовій праці.

Спеціальна фізична підготовка є неодмінною складовою професійної компетентності офіцера. Зазначимо, що проблема фізичної підготовки не є новою, вона була предметом ґрунтовних досліджень фахівців з фізичного виховання і спорту. Зокрема, у центрі дослідження І. Закорка була спеціальна фізична підготовка у вищих навчальних закладах МВС України з урахуванням індивідуальних особливостей моторики курсантів; Ю. Антошків вивчав процес вдосконалення професійно-прикладної фізичної підготовки курсантів вищих навчальних закладів МНС України; В. Леонтьєв аналізував нормативне забезпечення фізичної підготовки курсантів вищих військових навчальних закладів Сухопутних військ; В. Красота досліджував спеціальну фізичну підготовку офіцерів чергового бойового розрахунку командного центру Військово-морських Сил України; О. Ярещенко обґрунтував зміст і організацію спеціальної фізичної підготовки курсантів вищих навчальних закладів МВС України; О. Піддубний займався питаннями оптимізації фізичної підготовки курсантів вищих військових навчальних закладів у період первинного професійного навчання; О. Шалепа вивчав оптимізацію фізичної підготовки курсанток вищих військових навчальних закладів з урахуванням специфіки етапів професійного навчання; Ю. Сергієчко аргументував доцільність спеціальної фізичної підготовки в системі професійного навчання фахівців податкової міліції.

Однак узагальненого та систематизованого дослідження у напрямку вивчення сутності спеціальної фізичної підготовки та спорту як основи професійної майстерності офіцерів Збройних Сил України не зроблено. Цей аспект спонукав нас до написання статті.

Вісник Запорізького національного університету № 2(8), 2012 Мета: дослідити сутність спеціальної фізичної підготовки та спорту як основи професійної майстерності офіцерів Збройних Сил України.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

У контексті нашого дослідження доцільно акцентувати увагу на тому фактові, що випускник вищого військового навчального закладу, який має високий рівень фахової компетентності уміє свідомо змінювати і розвивати себе в ході професійної діяльності а також активно стимулює інтерес до результатів своєї ратної діяльності та підвищує престиж офіцерської професії в суспільстві. На нашу думку, фахова компетентність майбутнього офіцера виступає базовою, інтегральною якістю, що проявляється у високому рівні професіоналізму, здібності до виконання бойових завдань і обов’язків по несенню військової служби.

З огляду на дослідження О. Протасова [10, с. 20–39], було виокремлено основні риси фахової компетентності майбутніх офіцерів. До них належать: професіоналізм, фундаментальність, багатофункціональність, міждисциплинарність, багатовимірність професійної підготовки. Зокрема, професіоналізм передбачає оволодіння офіцером військової професії та прагнення до досягнення вершин професійної майстерності та забезпечення професійного успіху в ратній праці.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Фундаментальність передбачає дотримання загальнолюдських цінностей, а також гуманістичних принципів та концептуальних положень військової доктрини, та цілеспрямовану організацію самоосвіти. Багатофункціональність дає можливість офіцерові розв’язувати різнопланові завдання як у повсякденному житті, так і у професійній діяльності та конкретних соціальних відносинах. Міждисциплінарність включає можливість вирішення проблем взаємозв’язку різних галузей наукового знання та підтримання високої бойової готовності підрозділів і частин. Багатовимірність означає застосовність компетентностей в різних професійних ситуаціях в процесі військово-професійної діяльності, а також в сім’ї, в побутової та інших сферах.

Виходячи із вищенаведених аргументів, ми прийшли до розуміння фахової компетентності офіцера Збройних Сил України як вагомої характеристики його особистості, що є показником ефективності усієї професійної діяльності. Ми розглядаємо фахову компетентність як базову інтегральну якість особистості майбутнього офіцера, що проявляється в ефективному виконанні бойових завдань і обов’язків. Фахова компетентність офіцера Збройних Сил України включає когнітивноопераційний (військово-теоретичні знання, практичні уміння і навички), професійноособистісний (професійна самосвідомість, індивідуальний стиль діяльності та спілкування, творчий потенціал) компоненти. У процесі дослідження ми прийшли до розуміння того факту, що саме на основі ґрунтовного вивчення компонентів фахової компетентності офіцерів Збройних Сил України ми зможемо управляти нею, а також розробити практичних діагностичний інструментарій щодо вдосконалення професіоналізму.

Насамперед, варто акцентувати увагу на тому, що значне місце в житті курсантів займають регулярні заняття фізичною культурою, які спрямовані на виховання здорового способу життя та формування фізичних і духовних цінностей особистості.

Вважаємо, що майбутній офіцер Збройних Сил України повинен володіти належним рівнем спеціальної фізичної підготовки, що виступає вагомою складовою фахової компетентності.

На важливості спеціальної фізичної підготовки офіцерів наголошували І. Закорко, О. Журавель, Ю. Логвиненко, Є. Сверділа та ін. З педагогічної точки зору інтерес становлять праці С. Бабовоза, В. Даровського [1], Т. Водолазської, Г. Нікіфорова [2], В. Гончарова [3], М. Онуфрієва, Я. Кондрат’єва [4], В. Пліско [8; 9] та ін., у яких розглядається формування психологічної готовності фахівців, у процесі фізичної

Фізичне виховання та спорт

підготовки. До прикладу, І. Закорко [5] на перший план у підготовці курсантів висуває навчання практичним умінням і навичкам, необхідним у повсякденній роботі. Автор стверджує, що високий рівень володіння цими навичками можливий не тільки за умови високого рівня загальної фізичної підготовленості особового складу, а і через уміння вдало використовувати індивідуальні особливості свого організму, особисту техніку прийомів за різних обставин і ситуацій.Pages:   || 2 | 3 |
Похожие работы:

«ному словнику шістдесятників // Мова і культура. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2009. – Вип. 11, Т.VII (119). – с. 170-174. 9. Павлова Н.С. Лексика с семой «запах» в языке, речи и тексте. Автореф..канд.филол. наук.: 10.02.01. – Екатеринбург, 2006. – 20с.10. Ставицька Л.О. Асоціативне поле запаху в сучасній українській мовній свідомості (гендерний аспект) // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия Филология. – 2006. – Т.18 (57), № 1. – С....»

«О.В. Ємець. Синкретичні тропи як результат взаємодії образних засобів у тексті P[УДК 81' 373. 612. 2 О.В. Ємець, кандидат філологічних наук, доцент (Хмельницький державний університет) СИНКРЕТИЧНІ ТРОПИ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ВЗАЄМОДІЇ ОБРАЗНИХ ЗАСОБІВ У ТЕКСТІ Стаття присвячена аналізу взаємодії тропів у мікроконтексті речення у художніх та газетних текстах. Відзначається, що результатом такої взаємодії стають синкретичні тропи, які сприяють багатозначності тексту, але ускладнюють його інтерпретацію....»

«УДК 35:321.01:130.2:572.026 Л. В. ХАШИЄВА МНОЖИННА ІДЕНТИЧНІСТЬ: РЕАЛІЇ ГЛОБАЛІЗОВАНОГО СУСПІЛЬСТВА Досліджено феномен “множинної ідентичності”, що в умовах глобалізації стає однією з найбільш розповсюджених ідентифікаційних моделей. Проаналізовано перспективи конструювання національної ідентичності шляхом поєднання громадянської та етнічної ідентичності в межах т. з. моделі “демократичного громадянства”. Висвітлено роль держави в процесах інтеграції соціокультурного простору. Ключові слова:...»

«Теорія і практика викладання української Theory and Practice of Teaching Ukrainian мови як іноземної. 2009. Вип. 4. С. 45–50 as a Foreign Language. 2009. No 4. P. 45– УДК 811.161.2’243:37(078.5) ОСНОВИ КОНЦЕПЦІЇ ІНТЕГРАТИВНОГО ПІДРУЧНИКА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ Ірина Ключковська Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету „Львівська політехніка” Розглянуто концептуальні засади розробки інтегративного підручника з української мови як...»

«УДК 372. 8. 821. 161. 2 ПРОБЛЕМА ВИВЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ПРО ОБРАЗ-СИМВОЛ У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ Зеленська Я.Ю., здобувач Запорізький національний університет У статті розглядаються характерні особливості символів, здійснюються аналіз значень деяких із них, дослідження генеалогії поняття символу, розкриття значень образів-символів, а також висвітлення проблеми вивчення поняття про образ-символ у шкільному курсі української літератури. Ключові слова: символ, образ-символ, символіка,...»

«УДК 631.527.581.143:633.14 ДОНОРИ САМОФЕРТИЛЬНОСТІ ЖИТА ОЗИМОГО Я.С. РЯБОВОЛ, аспірант Наведено результати зав’язування насіння у рослин при самозапиленні у вітчизняних та зарубіжних зразків жита. Показано перевагу іноземних зразків над вітчизняними за рівнем зав’язування насіння при самозапиленні. Виділено донор самофертильності DH–245. Гетерозисна селекція жита передбачає створення вихідних батьківських ліній для гібридизації. Лінійний матеріал можливо отримати шляхом інбридингу. Інбредна...»

«УДК 811.112.2: 81’373.2 Ірина Гоштанар (Херсон) ЕТНОКУЛЬТУРНА ІНФОРМАЦІЯ НУМЕРОЛОГЕМ У НІМЕЦЬКИХ ПАРЕМІЯХ У статті розглянуто семантичні та функціональні особливості фразеологізмів німецької мови з нумерологемами у якості компонента. З‘ясовано етнокультурне навантаження та частотність вживання нумерологем у німецьких пареміях. Ключові слова: етнокультура, нумерологема, фразеологічна одиниця, паремія, мотивація, концептосфера The article focuses on the analysis of German paremiaes with...»

«ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ УДК 664.126.1.038 RESEARCHES ON BEET OVERGROUND PART AS THE SOURCE OF FOOD PROTEIN H. Simakhina, L. Solodko National University of Food Technologies Key words: ABSTRACT Sugar beet Forage beet The article represents the results of experimental researches Red beet proteins on amino-acid compound of overground part of beets and Proteolythic enzymes shows the perspectives of its usage as a source of food protein. The fractional composition of proteins has been Fractioning...»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия «Филология. Социальные коммуникации» Том 25 (64) № 4. Часть 1. С.350-354. УДК 821.133.1-31 Жене.09 Ознаки постмодерністського дискурсу у французькому романі середини ХХ століття Семенець О. С. Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського, м. Сімферополь, Україна У статті виявлено основні ознаки постмодерністського дискурсу, що характерні французькому роману середини ХХ століття (на прикладі...»

«СЕЛЕКЦІЯ ТА НАСІННИЦТВО Annotation Shkinder-Barmina A. N., Junior Researcher Varietal characteristics of sour cherries (Cerasus vulgaris Mill.) in the South of Ukraine The results of observations of the terms of phenological phases for 40 varieties of sour cherries in the South of Ukraine for the period 2004-2010 are stated, characteristics of differentiation and organogenesis of generative buds for 14 varieties of sour cherries are specified. Key words: sour cherries, variety, phenological...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»