WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«12. Гавриленко В. Ф. Большой практикум по физиологии растений : учебн. [для студ. высш. учебн. завед.] / В. Ф. Гавриленко, М. Е. Ладыгина, Л. М. Хандобина. – М.: Высшая школа, 1975. – ...»

-- [ Страница 1 ] --

12. Гавриленко В. Ф. Большой практикум по физиологии растений : учебн. [для студ.

высш. учебн. завед.] / В. Ф. Гавриленко, М. Е. Ладыгина, Л. М. Хандобина. – М.:

Высшая школа, 1975. – 392 с.

13. Автоматический расчет U-критерия Манна-Уитни [Электронный ресурс] // Режим

доступа: www. psychol. ok. ru / statistics / manu-whitney/.

14. Кучерявый В.А. Урбоэкологические основы и принципы интродукции и

фитомелиорации (на примере больших городов Запада УССР): автореф. дис. на соискание ученой степени докт. с.-х. наук: спец. 06.00.18 «Лесные культуры, селекция, семеноводство и озеленение городов» / В.А. Кучерявый. – Москва, 1991. – 40 с.

15. Жиров В. К. Структурно-функциональные изменения растительности в условиях техногенного загрязнения на крайнем Севере / В. К. Жиров, Е.И. Голубева, А.Ф. Говорова. – М.: Наука, 2007. – 166 с.

УДК 664.64.016

ДОСЛІДЖЕННЯ БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ

ПРИГОТУВАННЯ ТІСТА ПРИ ВИКОРИСТАННІ РОЗЧИНІВ,

ПІДДАНИХ ДІЇ КОНТАКТНОЇ НЕРІВНОВАЖНОЇ ПЛАЗМИ Півоваров О.А., д.т.н., професор, *Миколенко С.Ю., аспірант Український державний хіміко-технологічний університет, *Дніпропетровський державний аграрний університет У статті наведені результати дослідження впливу плазмохімічно активованих водних розчинів на технологічні властивості хлібопекарських пресованих дріжджів та встановлено покращення бродильної активності мікроорганізмів і зниження їх осмочутливості.

Визначено, що за рахунок використання водних розчинів, підданих дії контактної нерівноважної плазми, створюються передумови до скорочення тривалості бродіння тіста внаслідок інтенсифікації процесів його дозрівання.

Ключові слова: плазмохімічно активовані водні розчини, хлібопекарські дріжджі, дозрівання тіста Пивоваров А.А., *Мыколенко С.Ю. ИССЛЕДОВАНИЕ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ

ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ТЕСТА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАСТВОРОВ,

ПОДВЕРГНУТЫХ ДЕЙСТВИЮ КОНТАКТНОЙ НЕРАВНОВЕСНОЙ ПЛАЗМОЙ /

Украинский государственный химико-технологический университет, *Днепропетровский государственный аграрный университет, Украина.

В статье приведены результаты исследования влияния плазмохимически активированных водных растворов на технологические свойства хлебопекарных прессованных дрожжей и установлено улучшение бродильной активности микроорганизмов, а также снижение их осмочувствительности. Определено, что применение водных растворов, подвергнутых действию контактной неравновесной плазмы, способствует сокращению продолжительности брожения теста вследствие интенсификации процессов его созревания.

Ключевые слова: плазмохимически активированные водные растворы, хлебопекарные дрожжи, созревание теста Pivovarov A.А., *Mykolenko S.U. INVESTIGATION OF BIOTECHNOLOGICAL

CHARACTERISTICS OF DOUGH PREPARATION WITH USING PLASMA-CHEMICALLY

ACTIVATED SOLUTIONS / Ukrainian State University of Chemical Technology, *Dnipropetrovsk State Agrarian University, Ukraine.

In the article influence of plasma-chemically activated solutions on the biotechnological properties of bakery yeast is investigated. Improvement of fermentative activity of the microorganisms and reducing of their sensitivity to increased osmotic pressure in dough were determined. It was Вісник Запорізького національного університету № 2, 2012 determined that the use of plasma-chemically activated solutions promote shrinking of the dough fermentation as a result of intensification of dough maturing.

Key words: plasma chemically activated solutions, bakery yeast, dough maturing.

ВСТУП Хлібопекарське виробництво є провідною галуззю харчових технологій, продукція якого користується широким попитом у населення. Одним із напрямків розвитку технології виробництва хлібобулочних виробів є інтенсифікація виробництва, зокрема за рахунок вдосконалення біотехнологічних процесів. Вирішення поставлених завдань реалізується шляхом залучення високоефективних мікробіологічних культур, а також створення оптимальних режимів їх дії й застосування ефективних заходів, що дозволяють прискорити технологічні процеси.

Основною сировиною для виробництва хлібопекарської продукції після борошна є вода. На сьогодні для замішування тіста більшість хлібопекарських підприємств використовують магістральну воду без додаткової обробки. Неодноразово приймались спроби щодо застосування різних фізико-хімічних чинників впливу на воду (опромінювання ультрафіолетом, лазером, обробка води озоном, методом електролізу і т.

ін.) [1 – 3], однак у більшості випадків такі методи не вийшли за межі лабораторних досліджень унаслідок відсутності тестування продукції та необхідного промислового обладнання. Використання контактної нерівноважної плазми для обробки води окремо вирізняється серед інших способів додаткової підготовки води. Плазмохімічно активовані водні розчини набувають особливої дрібнокластерної структури, містять у своєму складі високореаційні пероксидні і надперекисні сполуки та тривалий час зберігають свої властивості, що надає їм додаткових переваг у використанні [4].

У роботах [5, 6] було показано, що застосування плазмохімічно активованих водних розчинів для замішування тіста сприяє інтенсифікації газоутворення на 10 – 30 % у разі використання пшеничного борошна різних сортів у порівнянні з контрольними зразками, виготовленими на основі магістральної води без додаткової обробки. Також встановлено, що використання водних розчинів, підданих дії контактної нерівноважної плазми, дозволяє отримувати хліб високої якості зі збільшеним питомим об’ємом, підвищеною формостійкістю та пористістю. Однак поза увагою залишились дослідження щодо технологічних характеристик дріжджів як активаторів мікробіологічних процесів у тісті при використанні плазмохімічно активованих водних розчинів. Значний інтерес також представляє комплексне визначення біотехнологічних параметрів якості напівфабрикатів при дозріванні тіста, приготовленому за запропонованою технологією.

Метою роботи є дослідження впливу плазмохімічно активованих водних розчинів на такі характеристики дріжджових мікроорганізмів, як бродильна активність і здатність до життєдіяльності в умовах підвищеного осмотичного тиску середовища. А також визначення динаміки зміни загальної і активної кислотності та характеру протікання окисно-відновних процесів у тістових напівфабрикатах під час бродіння.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Для проведення експериментальних досліджень була використана наступна сировина:

борошно пшеничне вищого, першого і другого сортів виробництва ТОВ «Агро-Ленд», ТОВ «Дніпромлин» і ПП «Рибаков»; дріжджі пресовані хлібопекарські торгових марок «Львівські» (Львівський дріжджовий завод) і «Криворізькі» (ПАТ «Надєжда»); сіль кухонна харчова. Для приготування дослідних зразків магістральну воду піддавали дії контактної нерівноважної плазми впродовж 10, 20, 30 і 40 хв. у реакторі дискретного типу об’ємом 0,7 дм3. Контрольні зразки тістових напівфабрикатів замішували з використанням магістральної води без додаткової обробки. Характеристики плазмохімічно активованих водних розчинів та магістральної води наведено в табл. 1.

Біологічні науки

–  –  –

де rH – від’ємний логарифм концентрації іонів водню;

Eh – потенціал, який виникає в даному середовищі на платиновому електроді;

201 – поправка на потенціал хлор-срібного електроду по відношенню до водневого;

29 – коефіцієнт перерахунку, взятий із формули Нернста;

рН – активна кислотність середовища.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ

Традиційно технологія виробництва хлібобулочних виробів базується на використанні хлібопекарських дріжджів. Протікання мікробіологічних процесів у тісті, які відбуваються за рахунок метаболізму дріжджів-сахароміцетів, зумовлює створення необхідної структури готових виробів та формування їх споживчих властивостей [9, 10]. Від інтенсивності протікання спиртового бродіння залежить також і вихід кінцевої хлібобулочної продукції. Тому активація дріжджів є одним із технологічних прийомів, які дозволяють як покращити якість виробів, так і скоротити тривалість загального виробничого циклу та підвищити рівень рентабельності виробництва [11, 12]. На хід технологічного процесу головним чином впливають такі фактори, як бродильна активність дріжджів та їх адаптаційна здатність щодо умов життєдіяльності в напівфабрикаті. Від складу і концентрації речовин у дріжджовій клітині і поза нею, наявності інгібіторів та активаторів ферментів залежить характер протікання процесу бродіння в тісті.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Ферментативний комплекс дріжджів включає протеази, дегідрогенази,

-фруктофуранозидазу, зимазу, фосфатази та інші ферменти. Підйомна сила є

Вісник Запорізького національного університету № 2, 2012

комплексним показником, який характеризує загальну активність комплексу дріжджових ферментів. Результати впливу водних розчинів, підданих дії контактної нерівноважної плазми, на підйомну силу дріжджів наведені в таблиці 2.

Таблиця 2 – Вплив плазмохімічно активованих водних розчинів на бродильну активність і осмочутливість хлібопекарських дріжджів Тривалість дії Підйомна сила дріжджів, Осмочутливість дріжджів, контактної хв. хв.

№ досліду нерівноважної плазми на воду, «Львівські» «Криворізькі» «Львівські» «Криворізькі»

хв.

1(контроль) 0 48 43 8,8 12,3 2 10 44 35 7,0 8,8 3 20 47 38 8,8 5,3 4 30 42 37 4,4 7,0 5 40 46 36 5,3 9,6 Обробка експериментальних даних методом статистичного аналізу показала, що різниця середньоарифметичних значень підйомної сили дріжджів «Криворізькі» при використанні магістральної води та плазмохімічно активованих водних розчинів є достовірною, а зміна бродильної активності дріжджів «Львівські» суттєва у випадку застосування розчинів, підданих дії контактної нерівноважної плазми протягом 30 хв., а за інших умов знаходиться в межах похибки вибірки. Встановлено, що використання таких розчинів дозволяє досягти покращення підйомної сили дріжджів у межах 12 – 18 % у порівнянні з випадком застосування магістральної води без додаткової обробки.

Осмочутливість дріжджів відображає здатність мікроорганізмів зберігати ферментативну активність у середовищі з підвищеним осмотичним тиском. У таблиці 2 відображені дані щодо осмочутливості дріжджів у разі використання плазмохімічно активованих водних розчинів. Оцінка ймовірності результатів досліду свідчить, що водні розчини, піддані дії контактної нерівноважної плазми понад 30 хв., суттєво впливають на осмочутливість дріжджів «Львівські», знижуючи цей показник на 40 % у порівнянні з контролем. Для дріжджів «Криворізькі» також статистично підтверджується зниження осмочутливості на 45 % внаслідок застосування водних розчинів, підданих дії контактної нерівноважної плазми протягом 10-30 хв.

Отримані дані вказують на те, що плазмохімічно активовані водні розчини позитивно впливають на технологічні характеристики хлібопекарських дріжджів. Очевидно, що високореакційні сполуки, які містяться у водних розчинах, підданих дії контактної нерівноважної плазми, діють на активні центри біохімічних каталізаторів життєдіяльності дріжджів. Окрему увагу привертає стабілізаційна дія плазмохімічно активованих водних розчинів на обмін речовин у дріжджовій клітині за умови підвищеного осмотичного тиску середовища, і тому слід припустити, що використання плазмохімічно активованих водних розчинів матиме додаткові переваги в разі виготовлення здобних хлібобулочних виробів.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО ІНСТИТУТ РУКОПИСУ ВАЛЕНТИНА ЛОСЬ УНІАТСЬКА ЦЕРКВА НА ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ НАПРИКІНЦІ XVIII – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX ст.: ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА КУЛЬТУРНО-РЕЛІГІЙНИЙ АСПЕКТ КИЇВ 2013 ББК Э377. 109 (4УКР34) – 34 УДК 274. 4 (477.4) “17-18” Лось В. Е. Уніатсь­ка Церква на Право­бережній Україні нап­рикінці XVIII – п­ершій п­о­ло­вині ХІХ ст.: о­рганізаційна структура та куль­турно­-релігійний асп­ект. / В.Е....»

«УДК 619:616.98:636.4 В.В. НЕДОСЕКОВ, доктор ветеринарних наук А. В. ГАВРИЛЕНКО, аспірант* І. Л. ФУРДА, аспірант* Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ ЦИРКОВІРУСНА ІНФЕКЦІЯ СВИНЕЙ (ЕПІЗООТОЛОГІЯ, ЕТІОЛОГІЯ, МЕТОДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ) Стаття присвячена вивченню епізоотології, етіології цирковірусної інфекції свиней (ЦВС) та детальному розгляду методів діагностики ЦВС на території України. Ключові слова: цирковірусна інфекція...»

«ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ МІЖ КІЛЬКІСНИМИ ПОКАЗНИКАМИ ЗАГ АЛЬНОПІДГОТОВЧИХ І СПЕЦІАЛЬНИХ ДІЙ БОКСЕРІВ НА ЕТАПІ ПОЧАТКОВОЇ ПІДГОТОВКИ Никитенко А.А., Нікітенко С.А., Никитенко А.О. Львівська комерційна академія Львівський державний університет фізичної культури Анотація. У статті розглядаються взаємозв’язки швидкості та сили ударів боксерів з кількісними показниками загальнопідготовчих вправ. Визначено загальнопідготовчі вправи, спрямовані на прояв вибухової та максимальної сили, які впливають на якість...»

«НАУКОВІ ПРАЦІ ІНСТИТУТУ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, випуск 21 СЕЛЕКЦІЯ ТА НАСІННИЦТВО Исследована эффективность использования рекурентного отбора как метода улучшения технологических качество корнеплодов сахарной свеклы. Дана сравнительная оценка содержания зольных элементов в исходных популяциях и групп отборов из них, а также процент их снижения относительно стандарта у синтетиков и МС гибридов, созданных на основе опылителей уладовской селекции. Выделены лучшие генотипы...»

«Дара Корній Гонихмарник Текст предоставлен правообладателем http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=7155327 Гонихмарник: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля»; Харків; 2011 ISBN 978-966-14-1759-4 Аннотация У життя Аліни вриваються чари, яким вона не здатна протистояти, і кревний ворог Градобур – заклинач дощу. Щоб перервалася нарешті низка нещасть, що переслідують уже кілька поколінь її родину, потрібна жертва! Невже героїня покладе на вівтар вистраждане кохання до дивного юнака у...»

«ному словнику шістдесятників // Мова і культура. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2009. – Вип. 11, Т.VII (119). – с. 170-174. 9. Павлова Н.С. Лексика с семой «запах» в языке, речи и тексте. Автореф..канд.филол. наук.: 10.02.01. – Екатеринбург, 2006. – 20с.10. Ставицька Л.О. Асоціативне поле запаху в сучасній українській мовній свідомості (гендерний аспект) // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия Филология. – 2006. – Т.18 (57), № 1. – С....»

«УДК 811.112.2: 81’373.2 Ірина Гоштанар (Херсон) ЕТНОКУЛЬТУРНА ІНФОРМАЦІЯ НУМЕРОЛОГЕМ У НІМЕЦЬКИХ ПАРЕМІЯХ У статті розглянуто семантичні та функціональні особливості фразеологізмів німецької мови з нумерологемами у якості компонента. З‘ясовано етнокультурне навантаження та частотність вживання нумерологем у німецьких пареміях. Ключові слова: етнокультура, нумерологема, фразеологічна одиниця, паремія, мотивація, концептосфера The article focuses on the analysis of German paremiaes with...»

«СЕЛЕКЦІЯ ТА НАСІННИЦТВО УДК 633.63:631.52:576.3 М.В. РОЇК, доктор с.-г. наук, професор, директор ІБКіЦБ О.І. ЧЕРЕДНИЧОК, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України О.В. ДУБЧАК, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник Верхняцька ДСС ІБКіЦБ Email: bono02@ua.fm ЦИТОЕМБРІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЖЕРЕЛ АПОЗИГОТІЇ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ У статті наведено результати досліджень матеріалів з апозиготичним шляхом відтворення за...»

«ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ” МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Кафедра ділової комунікації МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ з дисципліни “Етика бізнесу” Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр Галузь знань: 0306 «Менеджмент і адміністрування» Напрям підготовки: 6.030601 «Менеджмент» Статус курсу: професійно-орієнтований (за вибором ВНЗ) Тема 1. Проблеми етики бізнесу План 1 Проблеми макроетики: проблема відносин між корпораціями; проблема...»

«УДК 35:321.01:130.2:572.026 Л. В. ХАШИЄВА МНОЖИННА ІДЕНТИЧНІСТЬ: РЕАЛІЇ ГЛОБАЛІЗОВАНОГО СУСПІЛЬСТВА Досліджено феномен “множинної ідентичності”, що в умовах глобалізації стає однією з найбільш розповсюджених ідентифікаційних моделей. Проаналізовано перспективи конструювання національної ідентичності шляхом поєднання громадянської та етнічної ідентичності в межах т. з. моделі “демократичного громадянства”. Висвітлено роль держави в процесах інтеграції соціокультурного простору. Ключові слова:...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»