WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«4. Новиков В.М. Влияние основной обработки почвы и внесения гербицидов на урожайность проса / В.М. Новиков // Научно-технический бюллетень. – Вып. 42. – Орел, 1996. – С. 159-165. 5. ...»

-- [ Страница 1 ] --

НАУКОВІ ПРАЦІ ІНСТИТУ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, випуск 20

4. Новиков В.М. Влияние основной обработки почвы и внесения гербицидов на

урожайность проса / В.М. Новиков // Научно-технический бюллетень. – Вып. 42. – Орел,

1996. – С. 159-165.

5. Аверчев О.В. Особливості післяжнивної культури проса в умовах недостатнього

вологозабезпечення / О.В. Аверчев // Таврійський науковий вісник. – Херсон: ТОВ "Айлант",

2005. – Вип. 41. – С. 35-41.

6. Алексеева Е.С. Селекция гречихи на устойчивость к патогенам / Е.С. Алексеева, В.К. Шевчук, Т.Е. Шевчук. – М.: Агропромиздат, 1991. – 80 с.

7. Гаврилянчик Р.Ю. Фітосанітарний стан посівів гречки залежно від попередників / Р.Ю. Гаврилянчик // Тези доповідей Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 35-річчю НДІ круп’яних культур та 82-річчю з дня народження Алексєєвої О.С., 22-25 квітня 2008 р. – Кам’янець-Подільський, 2008. – С. 26.

Аннотация Чернышова Е.О., Марковская Е.Е.

Засоренность пожнивных посевов проса и гречихи в промежуточных посевах после лена масличного в условиях юга Украины В статье отражены результаты исследований по изучению влияния минеральных удобрений, обработки почвы, ширины междурядий и режима орошения на засоренность пожнивных посевов проса и гречихи в условиях южной Степи Украины.

Ключевые слова: просо, гречиха, промежуточные посевы, фон питания, обработка почвы, режим орошения, ширина междурядий, засоренность Annotation Chernyshova E., Markovska E.

Weediness of millet and buckwheat stubble in the intermediate sowing after oil-bearing flax in the south of Ukraine The results of research on studying the impact of fertilizers, soil tillage, row spacing and irrigation mode on the weediness of millet and buckwheat stubble in the steppe zone of southern Ukraine are presented.

Keywords: millet, buckwheat, intermediate sowing, nourishment background, soil tillage, irrigation mode, row spacing, weediness Отримано редакцією – 21.02.2014 р.

УДК [631.51+632.954]:631.316.4(477.5) ШЕВЧЕНКО М.В., кандидат с.-г. наук, доцент, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, e-mail: nniagbio@email.ru

ВПЛИВ СПОСОБІВ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ ТА ГЕРБІЦИДІВ НА ВРОЖАЙНІСТЬ

ПРОСАПНИХ КУЛЬТУР В ЛІВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ

В статті подано шестирічні дані результатів застосування способів обробітку ґрунту та ґрунтових гербіцидів при вирощуванні соняшника і цукрових буряків. Встановлено найвищу ефективність вирощування просапних культур при поєднанні чизельного обробітку з гербіцидом, а також можливість заміни оранки безполицевим обробітком ПРН 31000 із внесенням гербіциду при вирощуванні соняшника.

Ключові слова: обробіток ґрунту, гербіцид, урожайність, бур’яни, соняшник, буряки цукровіНАУКОВІ ПРАЦІ ІНСТИТУ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, випуск 20 Вступ. Сучасні системи обробітку ґрунту переважною більшістю складаються з поєднання різних способів та глибини основного обробітку під культури в сівозміні, що узгоджується з висновками та пропозиціями передових установ та вчених [5, 7]. Однак залишаються актуальними їх розробка і удосконалення по відношенню до фітосанітарного стану полів на основі раціонального поєднання агротехнічних заходів і гербіцидів.

Поєднання агротехнічних та хімічних заходів контролю бур’янів у сівозміні забезпечує зменшення забур’яненості посівів на 8% та збільшення виходу продукції з одного гектара сівозмінної площі на 27,9 ц. к.од. [1].

Відомо, що посіви культур широкорядного способу потребують більш довгого періоду активного захисту від бур’янів, який може тривати в середньому 50 днів після сходів [3]. При цьому відмічається достатньо висока ефективність ґрунтових гербіцидів під час вирощування просапних культур, і перш за все буряка цукрового, які значно зменшують першу найшкідливішу хвилю забур’янення [2, 4, 6].

Однак, на даний час зібрано дуже мало матеріалів щодо ефективності поєднання різних способів обробітку ґрунту з використанням гербіцидів. До того ж, однією з головних причин низької ефективності безполицевих обробітків при вирощуванні просапних культур, найбільшою мірою визначається недостатнє контролювання рівня забур’яненості порівняно з полицевим обробітком, що спричиняє необхідність до продовження досліджень у даному напрямку.

Тому метою досліджень, проведених в стаціонарному досліді кафедри землеробства Харківського національного аграрного університету ім. В.В Докучаєва, було встановлення можливості розширення обсягів застосування безполицевих обробітків ґрунту при вирощуванні просапних культур шляхом поєднання їх із застосуванням ґрунтових гербіцидів.

Матеріали і методика досліджень. Дослідження проводились протягом 2003-2008 рр.

у посівах цукрових буряків та соняшника в семипільній зерно-паро-просапній сівозміні, де вивчались найбільш поширені в світовій практиці способи безполицевого обробітку стояками СибІМЕ, діагонального розпушування ПРН 31000 та чизельного обробітку ПЧ-2,5 у порівнянні з оранкою на контролі та в системі дисково-полицевого обробітку в сівозміні.

Глибина обробітку була однаковою на всіх варіантах і становила при вирощуванні цукрових буряків 28-30 см і соняшника 25-27 см.

Система застосування гербіцидів передбачала внесення ґрунтових гербіцидів під передпосівну культивацію в посівах цукрових буряків (Авангард – 2,0 л/га, д.р. метолахлор, 960 г/л) та соняшника (Позитив – 3,0 кг/га, д.р. прометрин, 500 г/кг) або їх аналогів у порівнянні з фоном без гербіцидів.

Ґрунт дослідного поля – чорнозем типовий слабкозмитий малогумусний важкосуглинистий на карбонатному лесі. Дослід закладено в чотириразовій повторності послідовно з площею посівної ділянки 150 м2, облікової – 50 м2.

Забур’яненість посівів у досліді визначалася кількісно-ваговим методом, урожайність культур – вручну з облікової площі з перерахунком на стандартну вологість насіння соняшника.

Результати досліджень. Погодні умови років досліджень мало відрізнялись за середніми багаторічними показниками зволоження, але в окремі періоди весняних місяців супроводжувались посушливими періодами і підвищеною температурою повітря до 2оС.

Використання безполицевих обробітків, як вказують результати спостережень (табл. 1), викликали підвищення кількості бур’янів порівняно з оранкою в посівах цукрових буряків на 13-19%, соняшника – на 12-29%.

Застосування ґрунтових гербіцидів перед сівбою культур сприяв скороченню загальної кількості бур’янів та за різними обробітками у 3-4 рази, знижуючи при цьому і чисельність багаторічних видів.

НАУКОВІ ПРАЦІ ІНСТИТУ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, випуск 20

–  –  –

На гербіцидному фоні зберігалась тенденція до підвищення забур’яненості після застосування безполицевих обробітків, але враховуючи їх незначну масу перед збиранням урожаю (рис. 1), можна констатувати їх незначну шкодо чинність по відношенню до вирощуваних рослин, особливо соняшника.

–  –  –

4 ПЛН435 5 ПЧ2,5

–  –  –

Рис. 1 Маса сухих бур’янів в посівах культур залежно від способів обробітку ґрунту та гербіцидів, г/м2, (середнє за 2003-2008 рр.) Визначення урожайності культур вказує на погіршення умов вирощування цукрових буряків після застосування безполицевих обробітків, де врожайність знизилась порівняно з оранкою на фоні без гербіциду на 2,2-3,1 т/га, а на фоні з гербіцидом – на 3,0-3,4 т/га (табл. 2).

Лише застосування чизельного обробітку у поєднанні з гербіцидом складало певну конкуренцію оранці з найменшим зниженням врожайності на 1,3 т/га і з найвищою окупністю гербіциду. Враховуючи скорочення витрат на основний обробіток при цьому на 35-37%, загальна ефективність технології з чизельним обробітком у поєднанні з гербіцидом є найбільш ефективною.

НАУКОВІ ПРАЦІ ІНСТИТУ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, випуск 20

Вирощування соняшника без гербіциду виявилось мало ефективним при використанні обробітків СибІМЕ та ПРН 31000, після застосування яких врожайність його знизилась на 0,14-0,15 т/га. Застосування ж гербіциду сприяло отриманню близької до контролю врожайності на варіанті з діагональним розпушуванням ПРН 31000. Застосування чизельного обробітку, як і оранки в системі диференційованого в сівозміні, сприяло отриманню однакової врожайності насіння на фоні без гербіциду та тенденції до підвищення її при поєднанні механічного та хімічного захисту.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Таблиця 2 Урожайність просапних культур залежно від способів обробітку ґрунту та окупність гербіцидів, (середнє за 2003-2008 рр.) Цукрові буряки Соняшник

–  –  –

Результати досліджень вказують, що підвищення забур’яненості посівів просапних культур є головною причиною зниження їх врожайності. Застосування одноразово лише ґрунтового гербіциду сприяло підвищенню врожайності цукрових буряків у середньому на 22-24%, а соняшника – на 25-35%. Найвищій приріст урожаю зафіксовано при вирощуванні соняшника після застосування обробітків ПРН 31000 та ПЧ-2,5.

Висновки. Використання гербіцидів сприяє значному покращенню умов початкового росту рослин, скасовує конкуренцію бур’янів та істотно знижує їх чисельність і масу. Однак, застосування деяких безполицевих обробітків при вирощуванні буряків цукрових, навіть після скасування жорсткої конкуренції з небажаною рослинністю, є малоефективним, що позначається на зниженні врожайності.

Найбільш економічно вигідним є застосування чизельного обробітку при поєднанні з хімічним захистом при вирощуванні як цукрових буряків, так і соняшника. Можлива заміна оранки на чизельний обробіток і без гербіцидів при вирощуванні соняшника, або діагональне розпушення з поєднанням механічного та хімічного способів контролю.

Список використаних літературних джерел:

1. Борона В.П. Контролювання бур’янів у Лісостепу / В.П. Борона, В.С. Задорожний // Захист рослин. – 2002. – № 10. – С. 8-10.

2. В’ялий С.О. Підвищення ефективності хімічного захисту посівів кукурудзи від бур’янів / С.О. В’ялий, М.П. Косолап // Рослини-бур’яни та ефективні системи захисту від них посівів сільськогосподарських культур : матеріали 6-та наук.-теорет. конф. гербологів. – К.: Колобіг, 2008. – С. 33-38.

3. Іващенко О.О. Наші завдання сьогодні / О.О. Іващенко // Забур’яненість посівів та засоби і методи її зниження : мат-ли 3-ої наук.-теорет. конф. гербологів. – К., 2002. – С. 3-6.

НАУКОВІ ПРАЦІ ІНСТИТУ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, випуск 20

4. Кирилюк В.П. Вплив систем основного обробітку ґрунту та удобрення на забур’яненість посівів буряків цукрових / В.П. Кирилюк // Землеробство. – Вип. 83. – 2011. – С. 54-60.

5. Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Лісостепу України / ред.:

М.В. Зубець; Нац. акад. аграр. наук України. – К.: Логос, 2010. – 980 с.

6. Радзіцька Г.В. Основний обробіток ґрунту як фактор впливу на забур’янення посівів цукрових буряків та продуктивність / Г.В. Радзіцька // Рослини-бур’яни та ефективні системи захисту від них посівів сільськогосподарських культур : матеріали 6-та наук.-теорет.

конф. гербологів. – К. : Колобіг, 2008. – С. 146-153.

7. Сайко В.Ф. Системи обробітку ґрунту в Україні / В.Ф. Сайко, А.М. Малієнко. – К.:

ВД “ЕКМО”, 2007. – 44 с.

Аннотация Шевченко Н.В.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Олекса Воропай Звичаї нашого народу предоставлено правообладателем http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=9010796 Олекса Воропай «Звичаї нашого народу». Етнографічний нарис. Серія «Перлини української культури»: Фоліо; Харків; 2010 ISBN 978-966-03-4397-9 Аннотация Як готувалися до Свят-вечора і як зустрічали Різдво Христове, як гуляли Масляну і як поводилися у Великий піст, як святкували Великдень і які розваги припадали на Івана Купала – про це йдеться у виданні, яке знайомить з багатим і...»

«Серія «Інтерактивні форми роботи в позаурочний час» СИМВОЛИ УКРАЇНИ ХАТА 1—4 класи Посібник для вчителя Бесіди Вірші Прислів’я, приказки, загадки Учнівські роботи ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН ББК 74.200.25 С37 Серія «Інтерактивні форми роботи в позаурочний час» заснована 2010 року Серія «Світ малого українця» заснована 2006 року. Автор інтегрованої технології «Світ малого українця» — член Національної спілки письменників України Чумарна Марія Іванівна Виховний проект «Колом сонечко іде»...»

«УДК 632.38:634.20:632.07 ВІРУСНІ ХВОРОБИ КІСТОЧКОВИХ КУЛЬТУР ТА МЕТОДИ ЇХ ДІАГНОСТИКИ С.О. ВАСЮТА, кандидат сільськогосподарських наук Інститут садівництва УААН Описано вірусні хвороби кісточкових плодових культур, їх поширеність, шкідливість, деякі особливості та методи діагностики, що застосовуються для виявлення вихідних базових безвірусних зразків. Кісточкові культури, вірус, хвороба, шкідливість, тестування. Віруси відрізняються від грибних та бактеріальних збудників тим, що є...»

«treatment of 1-MCP – Jonagold apples. Satisfactory taste has apples untreated 1MCP varieties Golden Delicious and Idared (2.9 – 3.6) ball. High overall score has fruits of Idared and Reinette Simirenko varieties with postharvest processing 1-MCP (4.7 and 4.6 balls), slightly lower – Jonagold (4.3) and the lowest – the Golden Delicious apples (3.9 ball). Key words: apples, 1-methylcyclopropen, Smart Fresh, storage, organoleptic evaluation. УДК 631.527:633.85:632.954 ОЦІНКА СТВОРЕНИХ ФОРМ...»

«УДК 81'37:811.1 СОМАТИЧНА ЛЕКСИКА ЯК ЗАСІБ ПРОСТОРОВОЇ НОМІНАЦІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ, АНГЛІЙСЬКІЙ ТА ІСПАНСЬКІЙ МОВАХ Богуцький Вадим Миколайович, викл. Київський національний університет внутрішніх справ Статтю присвячено вивченню соматичної лексики у процесах мовної концептуалізації просторових відносин в українській, англійській, іспанській мовах. Основну увагу зосереджено на метафоричних та метонімічних використаннях соматизмів. Проаналізовано основні аспекти використання соматичної лексики у...»

«О.М. Ільченко. Атрактори уваги сучасного англо-американського наукового дискурсу УДК 81'276.6:62+811.111 О.М. Ільченко, кандидат філологічних наук, доцент (Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов НАНУ, м. Київ) АТРАКТОРИ УВАГИ СУЧАСНОГО АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКОГО НАУКОВОГО ДИСКУРСУ У статті розглядаються вербальні маркери привертання уваги читача в англомовному науковому дискурсі. Особливу увагу приділено етикетному потенціалу згаданих одиниць. Питання експресивності, емоційної...»

«Н.Д. Коловоротна УДК 811.161.2 ФРАЗЕОЛОГІЯ МОВЧАННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ: ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ І СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТИ Стаття присвячена детальному опису українських фразеологізмів на позначення мовчання. Розглядаються ФО, що вербалізують як мовчання-симптом, так і мовчаннязнак (міжособистісне і світське). З’ясовується специфіка слів-символів, встановлюється їх фразеотворча активність. Ключові слова: фразеологізм, фразеологічна одиниця (ФО), символ, мовчання. Коловоротная Н.Д. Фразеология...»

«УДК 631.527.581.143:633.14 ДОНОРИ САМОФЕРТИЛЬНОСТІ ЖИТА ОЗИМОГО Я.С. РЯБОВОЛ, аспірант Наведено результати зав’язування насіння у рослин при самозапиленні у вітчизняних та зарубіжних зразків жита. Показано перевагу іноземних зразків над вітчизняними за рівнем зав’язування насіння при самозапиленні. Виділено донор самофертильності DH–245. Гетерозисна селекція жита передбачає створення вихідних батьківських ліній для гібридизації. Лінійний матеріал можливо отримати шляхом інбридингу. Інбредна...»

«Сергей Жадан Ефіопія предоставлено правообладателем http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=4243525 Сергій Жадан «Ефіопія» серія: «Safari/Сафарі»: Фоліо; Харків; ISBN 978-966-03-4726-7 Аннотация «Ефіопія» – книга про маршрути, якими рухаються кур'єри, приносячи добрі новини й поєднуючи між собою громади відступників, грабіжників та репатріантів. Вірші та есеї, вміщені в книці, є збіркою переказів про життя та небезпечні пригоди видатних мандрівників, державних злочинців, церковних діячів,...»

«станової сили та динамометрії говорить про те що походи 1-3 ступеня складності розвивають силові якості у старшокласників. ЛІТЕРАТУРА 1. Петранівський В.Л. Туристичне краєзнавство: навч. посіб. / В.Л. Петранівський, М.Й. Рутинський [за ред. Ф.Д. Заставного]. – К.: Знання, 2006. – 575 с.2. Башкатова О. Виховання морально-соціальної зрілості дітей на засадах духовності / О. Башкатова // Світ дитячих бібліотек. – 2007. – №4. – С. 24-25.3. Науменко Г. Туризм – це обрії нової України / Г. Науменко...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»