WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |

«РЕЛІГІЄЗНАВСТВО Методичні вказівки до семінарських занять Для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 2(073) Р3 Рекомендовано до видання методичною ...»

-- [ Страница 1 ] --

Державний вищий навчальний заклад

“Українська академія банківської справи

Національного банку України”

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін

РЕЛІГІЄЗНАВСТВО

Методичні вказівки

до семінарських занять

Для студентів усіх спеціальностей

денної форми навчання

Суми

ДВНЗ “УАБС НБУ”

УДК 2(073)

Р3

Рекомендовано до видання методичною радою Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської справи

Національного банку України”, протокол № 4 від 26.12.2014.

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри соціальногуманітарних дисциплін, протокол № 5 від 02.12.2014.

Укладач І. П. Мозговий, доктор філософських наук, професор, ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”

Рецензенти:

О. П. Бойко, доктор філософських наук, професор, ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”;

Є. О. Лебідь, доктор філософських наук, професор, Сумський державний університет Релігієзнавство [Текст] : методичні вказівки до семінарських занять / Державний вищий навчальний заклад “Українська Р36 академія банківської справи Національного банку України” ; [уклад. І. П. Мозговий]. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2015. – 30 с.

Видання містить плани семінарських занять з дисципліни “Релігієзнавство”, навчальну програму, теми рефератів, список літератури, методичні вказівки до проведення семінарських занять з даної дисципліни.

Призначене для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання.

УДК 2(073) © ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”, 2015 ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ” ЗМІСТ ВСТУП

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

ВКАЗІВКИ ДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТУ

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ” ВСТУП Актуальність вивчення у вищому навчальному закладікурсу “Релігієзнавство” обумовлена необхідністю всебічного опанування кожним фахівцем з вищою освітою системою культурологічних і світоглядних знань, опанування сумою знань і практичних вмінь з дослідження релігійних відносин в тому чи іншому соціумі, трудовому колективі; форм соціальної діяльності, суспільної думки, механізмів впливу на цей розвиток. Відображуючи закономірності виникнення та розвитку релігії, її культурну, соціальну, психологічну, гносеологічну природу, релігієзнавство сприяє розвитку наукових уявлень і формуванню здорових духовних потреб молодої людини. У методиці викладання матеріалу головне місце належить філософсько-історичному викладу та теоретикоаналітичній характеристиці релігійних феноменів.

Мета курсу: ознайомити студентів з важливими темами релігієзнавства як автономної дисципліни знання. А також розкрити основні положення теорії релігії та подати виклад особливостей становлення і функціонування більшості релігійних традицій, акцентуючи при цьому на виявленні їх віроповчального компоненту.

Міждисциплінарні зв’язки цього курсу виявляються в єдності релігієзнавчих даних із соціально-філософським, політологічним, економічним і культурологічним знаннями.

Методологічними засадами викладання курсу релігієзнавства є принципи системного, структурного та функціонального підходів. Вивчення релігії є результативним тільки за умови поєднання соціального аналізу з психологічним і культурологічним з’ясуванням людських потреб, діяльності, проявів свідомості, комунікаційних процесів тощо.

У методиці викладання матеріалу використовуються форми історичного оповідання початкових розділів, теоретичного аналізу провідних проблем і синтетичного обґрунтування спеціальних технологій і методик прикладного дослідження.

Предмет курсу “Релігієзнавство” складається з 11 основних проблем і характеристики релігієзнавства як науки, зокрема розгляд релігій докласового, раннього класового та розвинутого класового суспільства;

знайомство з літературними джерелами основних світових релігій; вивчення особливостей існування релігії та церкви в Україні; знайомство з нетрадиційними релігійними течіями сучасності. Тематичний план курсу орієнтує студента на опанування знаннями з системи понять релігії, основних історичних етапів її розвитку, сучасного стану релігійності.

Проведення занять для студентів відбувається у вигляді лекцій загальним обсягом 20 академічних години, семінарських занять обсягом 34 години, самостійної роботи студентів обсягом 54 години.

Формою контролю за результатами вивчення курсу є залік.

ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”

–  –  –

ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Заняття 1 Предмет і завдання курсу “Релігієзнавство” (2 год.)

1. Предмет релігієзнавства.

2. Основні історичні етапи розвитку релігієзнавства.

3. Структура релігієзнавства. Основні форми теоретичного вивчення релігії.

4. Функції релігієзнавства.

Короткий зміст питань

1. Сутність предмету релігієзнавства. Релігієзнавство як наука.

Основні релігієзнавчі концепції. Понятійний та дисциплінарний статус релігієзнавства. Методи релігієзнавства.

2. Передумови становлення релігієзнавства як автономної дисципліни гуманітарного знання. Виникнення релігієзнавства. Особливості релігієзнавчого підходу щодо дослідження релігійних явищ, його відмінність від богословського та атеїстичного розуміння релігії.

3. Структура релігієзнавства (історія релігії, історіософія релігії, філософія релігії, психологія релігії, соціологія релігії, географія релігії, феноменологія релігії, футурологія релігії, лінгвістичне релігієзнавство). Місце релігієзнавства в системі гуманітарних дисциплін.

4. Основні функції предмета релігієзнавства. Завдання курсу релігієзнавства.

Контрольні питання

1. Що таке релігієзнавство?

2. Які основні методи релігієзнавства вам відомі?

3. Для чого необхідно вивчати релігію?

4. Які основні історичні етапи розвитку релігієзнавства ви знаєте?

5. У чому відмінності релігієзнавчого і богословського підходів щодо дослідження релігійних явищ?

6. Які завдання стоять перед курсом релігієзнавства?

7. У чому полягає специфіка атеїстичного підходу до розгляду релігії?

8. Які ще наукові дисципліні вивчають релігію?

Заняття 2 Релігія як соціальне явище (4 год.)

1. Поняття релігії та проблема її визначення.

2. Феномен релігії, його особливості.

ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ” 6

3. Проблема й основні концепції походження релігії.

4. Сутність і рівні релігійної свідомості.

5. Релігійна діяльність, багатоманіття її виявів.

6. Релігійні відносини, їх специфіка.

7. Релігійні інститути, їх види.

8. Функції релігії та релігійних інститутів.

Короткий зміст питань

1. Походження поняття релігії (релігієзнавче, атеїстичне і теологічне тлумачення проблеми).

2. Феномен релігії як давньої форми людської свідомості, однієї з форм відображення та пізнання світу. Особливості релігійного відображення дійсності. Ознаки релігії. Релігія і богослов’я. Релігія і філософія. Релігія і природознавство.

3. Основні теорії походження релігії (“міфологічна школа”, анімістичний напрям, магічна теорія та ін.). Чинники, що передували появі релігійних вірувань. Джерела та корені релігії (соціальні, економічні, гносеологічні, психологічні). Умови і час виникнення релігії. Зміст проблеми “безрелігійного періоду” в історії духовної культури.

4. Структура релігії, її основні елементи. Релігійна свідомість (релігійна психологія та ідеологія). Релігійна віра, релігійний світогляд, релігійні почуття. Специфіка релігійного світосприйняття, роздвоєння світу в релігії. Трансцендентне й іманентне.

5. Релігійна діяльність (культ): таїнства, свята, обряди, ритуали, жертвоприношення, молитви, паломництва, хресні ходи, святині та їх ушанування тощо.

6. Релігійні відносини та їх зв’язок із соціальними відносинами в суспільстві.

7. Релігійні організації, їх завдання та роль у релігійному житті.

Різноманітність форм релігійних організацій. Конфесії та деномінації.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


8. Основні функції релігії (компенсаторна, світоглядна, регулятивна, оцінково-нормативна, комунікативна, інтегративна, релаксаційна, сугестивна, соціально-економічна та ін.). Факультативні функції (етноформуюча, культурологічна, культурозберігаюча, політико-ідеологічна тощо). Функції церкви (релігійні та позарелігійні). Зв’язок релігії з іншими формами духовного життя – філософією, мораллю, політикою, правом, наукою, мистецтвом.

Контрольні питання

1. Що таке релігія?

2. Чим релігія відрізняється від інших форм духовної культури?

ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”

3. У яку історичну добу виникла релігія?

4. Які джерела походження релігії?

5. Які складові має релігія у своїй структурі?

6. Які функції виконує релігія в житті людини та в існуванні суспільства?

7. У чому полягає специфіка релігійної свідомості?

8. Чим розрізняються поняття трансцендентного й іманентного?

Заняття 3 Ранні форми релігії (2 год.)

1. Класифікація релігій.

2. Основні риси і форми стародавніх вірувань.

3. Особливості релігійних вірувань і культів у добу ранніх класових відносин.

4. Пережитки давніх вірувань у сучасних звичаях і релігіях народів світу.

Короткий зміст питань

1. Типологія релігій. Критерії класифікації релігій. Види класифікації. Історичний принцип класифікації релігій (племінні, національні, світові, нетрадиційні).

2. Загальна характеристика ранніх релігій. Основні форми стародавніх вірувань, розмаїття їх форм (фетишизм, тотемізм, магія, анімізм), особливості їх формування та їх види. Методологія реконструювання первісних релігійних вірувань. Роль етнографії та інших дисциплін у дослідженні релігій родоплемінного суспільства. Стадії розвитку релігійних уявлень (становлення родового ладу, матріархат, патріархат).

3. Нове поняття “культу” (культ води, культ сонця, культ предків, мисливський культ, аграрний культ). Племінні та землеробські культи.

Міфологічний характер первісного світогляду. Взаємозв’язок первісних релігійних вірувань. Синкретичний зв’язок первісних релігій з мистецтвом.

4. Особливості трансформації давніх вірувань у структурі сучасних релігій і побутових традицій (вуду, шаманізм, знахарство, табу, ініціації, гадання, спіритизм тощо).

Контрольні питання

1. Які види класифікації релігії вам відомі?

2. Що таке фетишизм?

3. У чому полягає зміст тотемізму?

ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ” 8

4. Що вам відомо про магію та її форми?

5. Які ви можете назвати ознаки анімізму?

6. Які можна виділити пережитки культу предків?

7. Які відмінності між знахарством і шаманізмом?

8. Які вірування мали народи раннього класового суспільства?

Заняття 4 Національні релігії (4 год.)

1. Поняття й ознаки національних релігій.

2. “Мертві” національні релігії.

3. “Живі” національні релігії.

4. Cинтоїзм, конфуціанство і даосизм.

5. Індія: від брахманізму до індуїзму.

6. Джайнізм і сикхізм.

7. Зороастризм, єзидизм і мандеїзм.

8. Іудаїзм, його еволюція.

Короткий зміст питаньPages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |
Похожие работы:

«УДК 811 37 Ю.М. Нідзельська, аспірант (Житомирський державний університет імені Івана Франка) КЛЮЧОВИЙ КОНЦЕПТ ЄВРЕЙСТВА КОШЕРНІСТЬ: МОВНЕ ВТІЛЕННЯ У СЕРЕДОВИЩІ АНГЛОМОВНОГО СОЦІУМУ У статті розглянуто особливості вербалізації концепту КОШЕРНІСТЬ в англійській мові (носіями англомовної культури та єврейської культури зокрема). Етноспецифіка мовного спілкування привертає увагу широкого кола спеціалістів, що пояснюється глобальними тенденціями до інтеграції, асиміляції, стандартизації у світовій...»

«Бібліотечний та книжковий ринок Чехії КІНДЛЕРОВА Р. Прага, Чеська Республіка Анотація У статті розглянуто особливості формування бібліотечної системи Чехії, здійснено аналіз розвитку читачезнавства та книговидання. Ключові слова: бібліотеки, бібліотечна система, видавництва, книговидання, книгопоширення. Abstract Features of the formation of Czech Republic library system are described. Development of reading science and publishing is analysed. Keywords: libraries, library system, publishing...»

«Секція №7 http://eco.com.ua «експеримент» протидії «ущільнюваній забудові» триває й досі, і дістане свій розвиток у наближчі роки, з посиленням техногенного тиску на довкілля в Україні. Відповідно, дістане свій розвиток й громадський рух проти знищення довкілля. При цьому досі в Україна так і не постала потужна політична партія, що сформулювала б екологічні інтереси та природоохоронні ініціативи населення у вигляді законопроектів та дієвих механізмів їх утілення. Перспектив для появи такої...»

«УДК 619:616.98:636.4 В.В. НЕДОСЕКОВ, доктор ветеринарних наук А. В. ГАВРИЛЕНКО, аспірант* І. Л. ФУРДА, аспірант* Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ ЦИРКОВІРУСНА ІНФЕКЦІЯ СВИНЕЙ (ЕПІЗООТОЛОГІЯ, ЕТІОЛОГІЯ, МЕТОДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ) Стаття присвячена вивченню епізоотології, етіології цирковірусної інфекції свиней (ЦВС) та детальному розгляду методів діагностики ЦВС на території України. Ключові слова: цирковірусна інфекція...»

«станової сили та динамометрії говорить про те що походи 1-3 ступеня складності розвивають силові якості у старшокласників. ЛІТЕРАТУРА 1. Петранівський В.Л. Туристичне краєзнавство: навч. посіб. / В.Л. Петранівський, М.Й. Рутинський [за ред. Ф.Д. Заставного]. – К.: Знання, 2006. – 575 с.2. Башкатова О. Виховання морально-соціальної зрілості дітей на засадах духовності / О. Башкатова // Світ дитячих бібліотек. – 2007. – №4. – С. 24-25.3. Науменко Г. Туризм – це обрії нової України / Г. Науменко...»

«УДК 811.112. 225 СПЕЦИФІКА ВІДТВОРЕННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ТА СЕМАНТИКОПРАГМАТИЧНОГО ЗМІСТУ ПОЛІТИЧНИХ ПРОМОВ У ПЕРЕКЛАДІ О.В. Артьомцев, кандидат філологічних наук* Розглянуто особливості відтворення концептуальних та семантико-прагматичних параметрів сучасних німецьких політичних промов у процесі перекладу. Зроблено спробу виявлення механізмів дослідження труднощів при перекладі політичних промов засобами української мови. Політична промова, концептуальні параметри, семантикопрагматичні...»

«Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва УААН Абу Обайд Адіб УДК 635.21.631.52-631 ВПЛИВ РАЦІОНАЛЬНОГО НАСІННИЦТВА НА УРОЖАЙ І ЯКІСТЬ КАРТОПЛІ 06.01.05 – селекція і насінництво Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук Харків – 2000 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Сумському державному аграрному університеті Міністерства аграрної політики України. Науковий керівник доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки...»

«УДК 81'37:811.1 СОМАТИЧНА ЛЕКСИКА ЯК ЗАСІБ ПРОСТОРОВОЇ НОМІНАЦІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ, АНГЛІЙСЬКІЙ ТА ІСПАНСЬКІЙ МОВАХ Богуцький Вадим Миколайович, викл. Київський національний університет внутрішніх справ Статтю присвячено вивченню соматичної лексики у процесах мовної концептуалізації просторових відносин в українській, англійській, іспанській мовах. Основну увагу зосереджено на метафоричних та метонімічних використаннях соматизмів. Проаналізовано основні аспекти використання соматичної лексики у...»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия «Филология. Социальные коммуникации» Том 27 (66). № 1. Ч.1 – С. 134-138 УДК 811.161.2 Харчовий код культури в контексті української фразеології Щербачук Л. Ф. Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, м. Сімферополь, Республіка Крим lidiya-ark035@yandex.ru У статті проаналізовано особливості вербалізації харчового коду культури в контексті українській фразеології, який виступає як знакова...»

«УДК 631.527.581.143:633.14 ДОНОРИ САМОФЕРТИЛЬНОСТІ ЖИТА ОЗИМОГО Я.С. РЯБОВОЛ, аспірант Наведено результати зав’язування насіння у рослин при самозапиленні у вітчизняних та зарубіжних зразків жита. Показано перевагу іноземних зразків над вітчизняними за рівнем зав’язування насіння при самозапиленні. Виділено донор самофертильності DH–245. Гетерозисна селекція жита передбачає створення вихідних батьківських ліній для гібридизації. Лінійний матеріал можливо отримати шляхом інбридингу. Інбредна...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»