WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК 1 (015) І.Є. Левенець, здобувач Національний університет ім. Шевченка, м. Київ ВИКЛИКИ Г ЛОБАЛІЗАЦІЇ І ВНУТРІШНЯ МОДЕРНІЗАЦІЯ УКР АЇНИ В КОНТЕКСТІ ГЕОПОЛІТИКИ Аналізуються ...»

-- [ Страница 1 ] --

УДК 1 (015)

І.Є. Левенець, здобувач

Національний університет ім.. Шевченка, м. Київ

ВИКЛИКИ Г ЛОБАЛІЗАЦІЇ І ВНУТРІШНЯ МОДЕРНІЗАЦІЯ УКР АЇНИ В КОНТЕКСТІ

ГЕОПОЛІТИКИ

Аналізуються перспективи подальшого розвитку української держави, які автор пов’язує не лише із сучасними

планетарними змінами, а й з внутрішніми трансформаційними змінами, які в комплексі й визначають можливості її

геополітичного поступу.

Виключне географічне становище, потужний потенціал, стабільність внутрішнього стану тощо дають шанс Україні стати не лише географічним, але й політичним центром Європи. І політика України останніх років засвідчує, що активні кроки в цьому напрямку вже робляться. І хоча остаточно перспектива для України залишається незмінною – це інтеграція в Європу, зазначимо, що основна увага концентрується на фундаментальності внутрішніх перетворень. Але тут існує немало, нерідко, протилежних підходів.

Так, наприклад, вже принаймні десяток років В. Кремень, Д. Табачник і В. Ткаченко захищають у своїх публікаціях ідею „третього шляху” для України - „утвердження перевірених часом принципів соціальної держави”, яка й має стати стрижнем української загальнонаціональної ідеї, як це вже утвердилося в ідеології країн „Великої Європи” [1, c. 461]. Нині на користь своєї тези вони наводять додаткові аргументи, які засвідчують наявність національних варіацій „третього шляху” в суспільному житті Німеччини, Франції, Японії, не кажучи вже про Швецію. Називаючи традиційні й нові форми державного управління економікою у цих країнах, автори акцентують увагу й на вирішенні ними питання розбудови ціннісне орієнтованого суспільства. Зокрема, на появу в останнє десятиріччя XX століття ідеології комунітаризму, в якій наголошується не так на принципі свободи (лібералізм), чи рівності (соціалізм), як на принципі братерства.

Ідеологи комунітаризму піддають критиці сучасне індустріальне суспільство в його капіталістичних і соціалістичних формах і обґрунтовують значущість ідеалу братерства. Дотримуючись принципів комунітаризму, як доводить приклад Японії, індивіди не прагнуть максимального прибутку будь-якою ціною, а орієнтують виробничі колективи на якнайкраще задоволення потреб населення. Власне у цьому може полягати чи не головна рушійна сила поступу до соціальної держави. Автори вказують також на позитивні елементи „третього шляху”, напрацьовані голландською та шведською економічними культурами, які дали змогу цим країнам посісти провідне становище в світі за рівнем життя та соціальної забезпеченості.

Загалом пропозиції цікаві. Але, як попереджає професор В.Денисенко, „при недбалому ставленні до себе та надмірному захопленні станом „все більш впевнених трансформаційних змін” цей третій шлях може бути не просто тимчасовим, перехідним, а вічним (бо коли перебудовчі процеси розтягуються та актуалізуються впродовж хоча б життя одного покоління, то це вже вічність, адже за межами цього земного життя щось зовсім інше). Парадоксальним тут стає те, що феномен „трансформації, що є всього лише інструментальною цінністю, перетворюється в універсальну цінність, якій підпорядковуютьсяі людина, і її свобода, і право, і закон. Наведемо хоча б такий приклад: із більш як 30 тис. нині діючих нормативних актів всього лише 4,6 % становлять закони, причому лише 5 (п'ять) з них - закони прямої дії (за даними інституту законодавства Верховної ради України). Реально країна живе не у відповідності до Конституції та законів (як засобів регулятивно-регламентаційного характеру для суспільств із стабільним станом розвитку), а потрапила у досить ускладнене державною бюрократичною машиною переплетення відомих нормативних актів та інструкцій, термін дії яких не є обмеженим хоча б тим самим перехідним періодом” [2, c. 212].

Натомість професор А.Гальчинський стверджує, що відповідність європейським цінностям і європейській геостратегії „зводяться до розв’язання Україною чотирьох базових завдань.

Йдеться:

• по-перше, про реалізацію у відповідний проміжок часу стратегії випереджального розвитку, яка має забезпечити до 2015 року зростання ВВП у 2,3-2,4 рази та відчутне подолання на цій основі розриву в обсягах ВВП на одну особу між Україною та державами-членами Євросоюзу;

• по-друге, опанування інноваційної моделі, метою якої є істотне підвищення конкурентоспроможностіекономіки, утвердження України як високотехнологічноїдержави;

• по-третє, цілеспрямоване забезпечення надійних передумов скорочення розриву в рівні та якості життєвих стандартів з країнами ЄС, утвердження середнього класу – основи політичної стабільності та демократизації суспільства;

• по-четверте, глибока демократизація всіх сфер суспільного життя та розбудова основних засад громадянського суспільства. Захід має побачити в Україні надійного спільника у боротьбі за торжество демократичних цінностей на пострадянському просторі” [3, c. 135-136].

Звісно, позиції вчених привабливі. Але як тут визначити, скажімо, межі періоду трансформацій, чи взагалі існує соціальна конструкція глобальної перепекти розвитку (хто з політиків пояснить, що означає „ми будуємо демократичну, соціальну, правову державу”?), адже домінує найближча, на перших роках державотворення, - на 3-5 років, а нині, у кращому випадку, на 1-2 роки і не більше перспектива дій. В такі межі звичайно ж що не може поміщатися якась раціональна модель вибору життєдіяльності. Та й годі очікувати такої життєвотворчої моделі, в якій би знайшли свій вияв загальнодержавні, загальнонаціональні інтереси та системні способи і форми прогресування. Адже політичні інститути держави, з нашої точки зору, в переважній своїй більшості не діють на основі усвідомлення реальності загальних інтересів, що стоять вище інтересів класів, соціальних верств, груп. Якщо уважно проаналізувати хід подій в Україні та інших країнах СНД, то ми помітимо, як групові, кланові, навіть кримінальні інтереси визначають структуру і функції політичних інституцій, програмний напрям національно-державного розвитку. Цілісну ж модель розвитку така часткова корпоративно-егоїстична структура, переступивши через свої інтереси репрезентувати не може. Адже моделювання - це в першу чергу узгодження та чітка регламентація цілей та засобів їх реалізації. Політичні ж інститути держави, що своєю структурою функціями ніби симетрично, відтворюють вище означені корпоративні інтереси, своїми діями лише доводять, що політичне та моральне співвідношення цілей та засобів зовсім не витримано. І справа не в тому, що були прямо таки блискучі цілі і вони не реалізувалися через неблагі засоби, що з необхідністю визначили зовсім поганий результат. А в тому, що, по-перше, цілі визначалися абстрактно, а тому й переважили всі ймовірні засоби (та їх окреслення взагалі стало непотрібним), що привело до смішного: тут же і зразу будуємо найдемократичнішу державу, найдемократичніше суспільство, найдемократичнішу владу, складемо найдемократичнішу Конституцію, оберемо найдемократичнішого у всьому світі президента тощо. По-друге, засоби творення таких „най” визначалися опісля, виходячи із здорового глузду, а то й зовсім не з глузду, зовсім ігноруючи наукове вивчення реальної ситуації, а головне - можливостей. Людина ж ніколи не витримує тривалої невизначеності. Напруження в кризовій ситуації сягає критичної межі, після якої людина жадає бодай якоїсь стабільності. А оскільки модель нової стабільності не сформована, то людині нічого не залишається, як шукати її у своєму минулому. А звідси і подвійна кризовість інволюційної трансформації: з одного боку іде копіювальне відтворення моделі інших держав, інших політичних систем, а з іншого боку воно, це відтворення, ще й постійно навздогінне, з ретроспективними поверненнями, піднесеннями історичного тла, як єдино „реальної” матриці, яка вже визначила і суть нашої свободи, і права, і справедливості, і всього того, що людину визначає [3, c. 212-213].

Отже, нам слід відпрацювати такі ідеологічні принципи і цінності, навколо яких може згуртуватися більшість української громади.

На наш погляд, такими основними ідеями – блоками є:

• Гуманізм: утвердження найвищої цінності людини. Недопущення насилля і деспотизму, приниження людини, рабства й експлуатації. Виховання облагородженої (шляхетної) людини, толерантної та сумлінної; визнання неповторності й унікальності кожної особистості. Розвиток індивідуальних якостей та здібностей. Повага до індивідуальних потреб, бажань, звичок, відданості, до приватних цінностей, родинних традицій. Уникнення форм уніфікації життя і поведінки; державний та особистий захист дітей і допомога дітям усіма можливими способами незалежно від соціального положення, службових обов’язків, родинних стосунків тощо.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


• Верховенство прав і свобод людини і громадянина: утворення державно-владної системи, яка б забезпечувала правові умови та правозастосувальні механізми захисту політичних, соціально-духовних, інформаційних й економічних свобод громадян; недопущення узурпації влади особою, соціальною, політичною, національною або іншою групою людей; установлення правового й етичного контролю громади за державним апаратом. Прозорість та інформативність його діяльності для суспільства.

Недопустимість державної таємниці щодо рішень і справ, які стосуються громадян, суспільних інституцій;

місцеве самоврядування політичного і соціального життя. Децентралізація владних повноважень і ресурсів державної політики; домінування інститутів громадянського суспільства у виробленні правової, соціальної, економічної, духовної, міжнародної політики. Недоторканість за відсутності судових санкцій прав людей та створених ними підприємств і організацій для влади, чиновництва, правоохоронців; пріоритетність виборного принципу формування органів влади всіх рівнів.

• Вільний, справедливий і гармонійний соціальний устрій: побудова соціальних відносин на принципах рівності прав і можливостей усіх громадян. Недопустимість будь-яких проявів дискримінації, ізоляції чи незаконних привілеїв. У сунення можливостей неправедного та кримінального збагачення;

об’єднання громадян для забезпечення інтересів, потреб і прав громадян як неодмінний і правочинний елемент суспільного життя та визнання їх владою; недопустимість роздування класових, міжнаціональних, міжконфесійних, громадянських силових протистоянь і конфліктів; вища суспільна цінність сім’ї та шлюбу.

Пріоритет сімейного виховання дітей; святість материнства; матеріальна допомога й утримання суспільством інвалідів, людей похилого віку, дітей, тимчасово безробітних, бідних. Систематичне зростання пенсій і соціальних виплат. Солідарна участь працюючих у допомозі вразливим соціальним групам;

суспільна підтримка і подолання відмежованості селян від суспільного життя.

• Випереджальний духовно-інтелектуальний розвиток суспільства: свободи художньої творчості й літератури, опанувань знань, вчительства, інформаційного обміну, ідеологій, совісті, віросповідання, гуманітарного обміну; висота інтелектуальних, естетичних та етичних стандартів літератури, мистецтва, телебачення, журналістики, культури поведінки державних і громадських діячів, інтелігенції; рівність прав, громадян в оволодінні науковими й технологічними дослідними результатами, цивілізаційними знаннями, винаходами, в отриманні цих інтелектуальних цінностей.

• Стимулювальна, продуктивна й динамічна система економічних відносин: економічно та юридично умотивоване зростання матеріальних благ сімей; свобода вибору видів діяльності, галузей і територій бізнесу, форм праці й джерел отримання благ. Самоврядування і самоуправління економічної діяльності;

конкурентність ринкового обміну, рівність прав його учасників, прозорість і легальність ринкових механізмів, подавлення переваг монополістів; динамічне структурно -інвестиційне й професійне оновлення економіки. Випереджальний розвиток систем освіти, науки та інновацій.

• Суттєве зростання якості законодавчого процесу: демократизація законодавчої діяльності, структуризація парламенту, передача частини нормотворчої роботи регіональним депутатським радам.

• Підвищення якості судочинної системи: подальша спеціалізація її установ, їх об’єктивність, неупередженістьі незалежність.

• Реформа політичної системи: зміни компетенції та функцій владних структур; застосування в основному законодавчого регулювання суспільних відносин; делегування повноважень центральних інституцій регіональним органам; застосування нового етичного кодексу діяльності органів влади.

Прозорість прийняття рішень, публічність заходів, підконтрольність громадським і парламентським організаціям [4, c. 108-112].

Названі ідеали повинні бути конституйованими в суспільний устрій, державну політику й соціальну психологія. Це сприятиме економічному й гуманітарному прогресу, єднанню нації, її відродженню, впевненості людей у майбутньому Але перспективи подальшого формування української держави значною.

мірою визначатимуться не лише внутрішніми трансформаційними змінами, а й сучасними планетарними змінами, проблемами та викликами. Останні не лише все більшою мірою впливають на соціальноекономічний та політичний розвиток, але й визначають історичні долі багатьох країн, в тому числі й України, і зокрема, її геополітичний поступ.

Які ж умови глобалізації для України є пріоритетними складниками нині? Очевидно це:

• Перехід держави і суспільства до відкритості: глобалізація економічних процесів робить безальтернативним приєднання України до світових ринків і прийняття загально-світових норм і правил.

• Розбудова власної української інфраструктури інтеграції у світові процеси та відносини:

розробити власні економічні й політичні ініціативи по становленню самостійним суб’єктом міжнародного життя.

• Доцільність для України заключення будь-яких регіональних союзів та об’єднань (як на заході, так і на сході) за умови необмеження її можливостей інтеграції в загальносвітові процеси. У зв’язку з цим правовий та економічний режим відносин у рамках ЄЕП, СНД, ГУУ АМ тощо не повинен стати обмеженням та звуженням щодо торгівлі, інвестицій, валютного обміну, міграції робочої сили, гуманітарних відносин України з іншими країнами світу та міжнародними регіональними та світовими об’єднаннями.

При цьому ефективними і корисними для України можуть бути лише ті міждержавні об’єднання та спілки, які передбачають вільний ринковий економічний і вільний гуманітарний обмін між державами, що реалізується прямими їх учасниками – без втручань, установлення умов посередництва.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ С. В. Маркова, О. М. Олійник УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Навчально-методичний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» Запоріжжя УДК: 005.95(075.8) ББК: У32-21я73 М 268 Маркова С. В. Управління персоналом: навчально-методичний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / С. В. Маркова, О.М. Олійник. – Запоріжжя: ЗНУ, 2013. – 80 с....»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 1 (60) 2014 peculiar for the society or the world community. And from the perspective of sociology, the values present the objective form of social relations, which is conventional and socially significant, capable of meeting the desires and interests. Key words:Values, universal, universal values, philosophical, sociological aspects of the study. Осіпцов А. В.кандидат педагогічнихнаук, доцент, завідувач кафедри фізичного виховання, спорту...»

«Преc-реліз, 15 травня 2013 17-19 травня у Львові – унікальний Дитячий фестиваль 17-19 травня у Львові відбудеться 7. Дитячий фестиваль. До дітей приїдуть європейські та українські письменники, колоритні митці, спортсмени та зірки телебачення і шоу-бізнесу. У програмі понад 300 заходів, серед яких – 60 видів майстер-класів. У кожному майстер-класі зможуть взяти участь 8-10 дітей. На Дитячому фестивалі – вхід вільний. До слова, вартість участі у майстер-класі з рукоділля, до прикладу, зараз...»

«ПРАВИЛА користування бібліотекою Борщівського агротехнічного коледжу.1.Загальні положення.1.1.Справжні правила користування бібліотекою розроблені на основі: Типових правил користування сільськогосподарськими бібліотеками.1.2.Бібліотека агротехколеджу являється культурно-освітнім, інформаційним закладом, який організовує громадське користування книгами, періодичними виданнями та іншими творами друку. 1.3.Фонди бібліотек навчальних закладів входять в склад єдиних галузевих і територіальних...»

«Головне управління агропромислового розвитку Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН Центр наукового забезпечення АПВ Вінницької області РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо проведення комплексу весняно-польових робіт у Вінницькій області в умовах 2013 року Вінниця – 2013 р. УДК 633.2/ Рекомендації щодо проведення комплексу весняно-польових робіт у Вінницькій області в умовах 2013 року Авторський колектив: Неїлик М. М., Корнійчук О. В., Темченко В. В., Безносюк А. В., Бугайов В. Д., Колісник С....»

««Young Scientist» • № 4 (07) • april, 2014 Perun N.Ya. Lviv National Agrarian University THEORETICAL ASPECTS OF LAND PROTECTION FROM THE STANDPOINT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT Summary Conceptual fundamentals of sustainable development are analyzed. The issue of legal regulation of land protection of different target purposes is highlighted in the article. It is revealed main instruments with the help of which some tasks of ecological land use suggested by the demands of sustainable development...»

«Права жінок та дітей в Україні комунікаційний компонент Моніторинг ЗМІ за 03-08.03.2010 урочисте підписання «Декларації поваги» Захід відвідали 9 телеканалів (1+1, Тоніс, 5 канал, 24 новини, Київ, Україна, CNL, NTD, INTV) 2 інформаційних агенства (Укрінформ, УНІАН) 2 радіостанції (Ера, НРКУ) 12 Інтернет видань (Ліга, Україна і світ сьогодні, Українська правда, Форум, Jetsetter.ua, Photolenta, EpochTime, Громадський простір, bagnet.org, bizreliz, intelnews.com.ua, Українська освіта) 5 газет...»

«Педагогічний дискурс, випуск 10, 2011 Summary T.V.Chelpachenko The Role of Word in the Didactic System of V.O.Sukhomlyns’kyi The didactic potential of a word as inexhaustible source of knowledge for the younger schoolchild in the context of ideas of V.O.Sukhomlyns’kyi is analyzed in the article. Mechanisms of pedagogical activity in work on an oral and written word at elementary school are shown. Keywords: word, Pavlyshsky secondary school, „thinking lessons”, compositions-miniatures, standard...»

«Міністерство освіти і науки України Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Факультет економіки і підприємництва Кафедра обліку і аудиту EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM EСTS – ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ 6.030509 – „Облік і аудит” ЗМІСТ Вступ. ЩО ТАКЕ ЕСТS? I. НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД А. Назва й адреса Б. Академічний календар В. Координатор ЕСТS від закладу Г. Загальний опис закладу Д. Процедура допуску до навчання Е. Відомості для студентів з особливими потребами...»

«Як зробити школу успішною: Практичні кроки / Упоряд. В. Зоц. – К.: Шк. світ, 2007. – 128 с. – (Б-ка «Шк. світу») Автори цієї книжки – успішні педагоги, директори шкіл, їхні заступники, психологи, вчителі, видавці педагогічних газет, які досягли професійної майстерності, громадського визнання і зробили успішними свої школи. У діалозі з ними про те, що таке успішна школа і як її створити, видатні педагоги. Сузір’я авторів створює яскраву палітру цінного педагогічного досвіду, в якій знайдуть свій...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»