WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«1988. – 160с.; 7. Сойко І.В., Шлоер Б. Німецько-українсько-російський словник з адміністративного права. К.: Українська центр правничих студій, 2003. –с.464; 8. Токарська А.С., Кочан ...»

-- [ Страница 1 ] --

1988. – 160с.; 7. Сойко І.В., Шлоер Б. Німецько-українсько-російський словник з адміністративного права. К.: Українська центр правничих студій, 2003. –с.464; 8. Токарська

А.С., Кочан І.М. Українська мова фахового спрямування для юристів: підручник. – К.: Знання, 2008. – 413с.; 9.Чулінда Л.І. Юридико-лінгвістичне тлумачення текстів нормативноправових актів. Монографія. – К.: Атіка, 2006. – c.152; 10. Arntz, Reiner\ Picht, Heribert:

“Einfhrung in die Terminologiearbeit” – Hildesheim, Zurich, New York: Georg Olms Verlag, 1989. – S.344; 11. Becker-Mrotzek, Michael: Die Sprache der Verwaltung als Institutionssprach.

In: L.Hoffmann, H. Kalverkmpfer, H. Wiegand (Hg.), Fachsprachen: ein internationales Handbuch zur Fachsprachenforschung und Terminologiewissenschaft, 2.Halbband, Berlin/New

York: de Gruyter, 1998. – S.1391-1402; 12. Daum, Ulrich: bersetzen von Rechtsstexten. In:

bersetzen von Rechtstexten im Spannungsfeld zwischen Rechts- und SprachwissenschaftTbingen: Gunter Narr Verlag, 1998. – S.263; 13. Engberg, Jan: Forum fr Fremdsprachen//

Konvention von Fachtextsorten. Tbingen: Gunter Narr Verlag, 1997. – S.302; 14. Goffin, Roger:

Terminographie in der Europischen Kommissionю Іn: Fachsprachen: Ein internationales Handbuch zur Fachsprachenforschung und Terminologiewissenschaft, Lothar Hoffmann.

Walter de Gruyter, 1986,1997. – S.2124-2138; 15. Greciano, Gertrud: “bersetzung und (ber) einzelsprachliche Textsortenadqualitt im Europakorpus”, Jahrbuch: Dolmetschen, bersetzen, Textologie und Translation. Band 4/ 2003. – S.85-98; 16. Nord, Christiane: Textanalyse und bersetzen, Heidelberg: Groos, 1991. – S.198; 17. Sandrini, Peter: Translation interlinguale Rechtskommunikation: Translation als Wissenstransfer. bersetzen von Rechtstexten: die Rechtsordnung als Kommunikatiosrahmen. Tbingen: Gunterr Narr, 1998. – S.236; 18. Sandrini, Peter: Translation zwischen Kultur und Kommunikation: Der Sonderfall Recht, in: Peter Sandrini (Hg.), bersetzen von Rechtstexten. Fachkommunikation im Spannungsfeld zwischen

Rechtsordnung und Sprache, Tbingen: Gunterr Narr, 1999. – S. 9-44; 19. Schendera, Christian:

Verstndlichkeit von Rechtstexte. Vierteljahresschrift fr deutsche Sprache „Muttersprache“ 1/2003 Gesellschaft fr deutsche Sprache. 2003. – S.383; 20. Schippel, Larisa: Europische Textsortennetze – eine translatorische Annherung. S.43-54. In: bersetzungsqualitt: Kritik, Kriterien, Bewertungshandeln TransD; Bd. 8. Frank & Timme GmbH. 2006. – S. 186;

Ласка І.В., к.філол.н, Київський міжнародній університет конЦепт “ПЕРЕКЛАД” У тВорЧій Спадщині Віктора гЮго Стаття має на меті на основі текстів праць Віктора Гюго, безпосередньо присвячених проблемам перекладу, реконструювати авторський концепт художнього перекладу (далі:

концепт ПЕРЕКЛАД). Досягнення поставленої мети вимагало встановити метафоричні образи, що їх використовує поет для представлення процесу перекладу як міжкультурного контакту, виявити концептуальні метафори процесу перекладацької діяльності, і виходячи з принципу доповнюваності, об’єднати їх в цілісну картину авторського концепту ПЕРЕКЛАД. Безпосереднім матеріалом дослідження послужили тексти Передмови Віктора Гюґо до повного зібрання творів Шекспіра, здійсненого його сином ФрансуаВіктором (Hugo Prface) та досить великий за обсягом уривок, відомий під умовним заголовком Перекладачі (Hugo Traducteurs).

Сам поет практичним перекладом не займався, але з юних літ читав в оригіналі грецьких і латинських авторів і навіть пробував писати вірші латиною і перекладати. Деякі фрагменти з юнацьких перекладів збереглися, наприклад, уривок зБуколік Верґілія, 1816 року, якийсвідчить про величезний творчий потенціал майбутнього поета. В подальшомуГюґо волів старанно приховувати цей досвід і довший час скептично ставився до самої можливості поетичного перекладу. Безперечно, головним поштовхом до зацікавлення проблемами перекладу сталапраця його синаФрансуа-Віктора над перекладами п’єс Шекспіра, що переросла в справжню співпрацю на терені перекладознавства.

У підручниках із теорії та історії перекладу, як вітчизняних,так і зарубіжних, про Віктора Гюґо, як правило, жодним словом не згадується, хоч підстав говорити про нього як про оригінального знавця перекладу більш ніж достатньо. Натомість маємо кілька цікавих розвідок французьких дослідників, що так чи інакше торкаються даної теми.

У статтях Ж.Мунена (Mounin 1969), А.Мешоніка (Meschonnic 1979),Н.Малє (Mallet 1993), П.Ляртома (Larthomas 1994) М.Роман (Roman 1999) і Ж.Антуана (Antoine 2002) розглядаються загальні погляди Віктора Гюґо на мову, його розуміння природи літературного дискурсу, індивідуального авторського стилю. Прикметно, що двоє з цих авторів, Ж.Мунен і А.Мешонік, є водночас відомими фахівцями з перекладознавства і, природно, вони не могли обійти й деякі питання перекладу, хоч висвітлюють їх побіжно.

Погляди Віктора Гюґо на переклад стали безпосереднімпредметом розгляду в статті Марі-Клєр Паск’є (Pasquier 1999), однак дослідницявизнає сама, що її розвідка є лише першим кроком на цьому шляху.Інший французькийавтор Роже Лясаль у статті присв’яченій концепції перекладу Віктора Гюґо вбачає його новаторство в філософськометафізичному спрямуванні (Lassalle 1985) і встановлює його «ідеологію перекладу» на основі поля ключових термінів idiosyncrasie, idiome, idiotisme, comphensif, entrailles.

Переважна більшість авторів цих праць, хоч і звертають увагу на особливий стиль викладу і відзначають, що Гюґо в першу чергу поет, підходять до аналізу йогопоглядів з методологічних позицій відповідних наукових дисциплін. Однак марно було б шукати у Віктора Гюґо якоїсь повної теорії мови,цільної поетики, досконалого вчення про стильчизавершеної концепції перекладу.Свої оригінальні та новаторські ідеї, які набагато випереджали час поет переконливо доносить до читачанадзвичайно конденсованою образною мовою, у вигляді сукупностей художніх метафоричних образів. Зважаючи на особливий характер цього текстового матеріалу, його аналіз вимагає нетрадиційної длятакого роду студій методики дослідження, а саме використання елементів концептуального аналізу авторського дискурсу, більш звичного для роботи з матеріалом художніх текстів.

Уся сукупність метафоричних образів перекладу, на перший погляд таких різних за своїми джерелами, спрямуванням, конотаціями і експресією, легко впорядковується в достатньо очевиднийфрейм-сценарій перекладу, який включає головних актантів: автора і його продукт текст оригіналу, перекладача і його діяльність сам процес перекладу і, нарешті, реципієнта перекладу читача. При цьому певні групи метафор фокусують увагу на окремих актантах і відношеннях між ними, доносячи до читача все багатство авторської думки.

Фігуру автора в цьому сценарії представляють емблематичні постаті геніїв світової культури Гомера, Есхіла, Данте, Сервантеса, Шекспіра. На другому полюсі знаходитьсячитач, що уособлює широкий читацький загал, тогочасне французьке суспільство.

Перенесення на французький ґрунт художніх цінностей минулого шляхомперекладу мислиться як контакт культур і доноситься до читача через кілька концептуальних метафоричнихобразів, ключовим із яких є переклад як насилля, як насильницьке вторгнення: Une traduction est presque toujours regarde … comme une violence…; …cette irruption sauvage…; …tout cela, c’est de l’invasion…; …il y a l abus d’images…; …violation des frontires…; … introduction force du got cosmopolite…; …elle boit de force…. При цьому ситуація контакту культур фокалізуєтьсяпід кутом зору культури-реципієнта як конфліктне несприйняття, супротив, відторгнення, які супроводжуються негативними емоціями обурення, ненависті гніву.

Цю метафоричну парадигму логічно продовжує інша, споріднена з нею, у якій переклад представлено як фізичну дію переливання з однієї мови в іншу,яка згодом переосмислюєтьсяфізіологічну операцію переливання,при якій мова-реципієнт виступає як об’єкт насильницької маніпуляції кровозмішування: Quelle ide a-t-on de venir lui mler dans le sang cette substance des autres peuples. До тієї ж образної фізіологічної сфери відносимо такожметафорупримусового кормління, надміруїжі та питва: …de la posie en excs… ; … abus d’images…; … profusion de mtaphores…, … introduction force de got cosmopolite dans le got local…; Elle /la langue rcipient/hait cette nourriture; Elle boit de force…; … Jupiter enfant recrachait le lait de la chvre divine. З іншого боку, перекладачі виконують важливу цивілізаційну, націєтворчу по своїй глибинній суті функцію, зводячи мости між народами: Ils sont des ponts entre les peuples.Ils transvasent l’esprit humain de l’un chez l’autre.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Ils servent au passage des ides.C’est par eux que le gnie d’une nation fait visite au gnie d’une autre nation.Confrontations fcondantes.Les croisements ne sont pas moins ncessaires pour la pense que pour le sang. (Hugo Traducteurs, 631). В цьому позитивному контексті метафора переливання переосмислюється і представляє переклад як переливання людського духу одного народу іншому.До цієї ж парадигми відноситься і серія фізіологічних метафор смаку, травлення та їх порушень, що їх використовує автор для донесення до читача думки про неготовність французького суспільства сприймати Гомера чи Шекспіра.

Метафоричні образи перекладу як боротьби використовуються також при відтворенні іншого фрагмента загального сценарію перекладу. Коли у фокус потрапляють стосункиперекладача і автора тексту, процес перекладу осмислюється як поєдинок з автором або текстом, що чинить опір, не піддається.

В.Гюґо вважає Шекспіра поетом важким для перекладу, аробота перекладача уявляється йому як важкий труд, що вимагає постійного зусилля щоб схопитигенія. Шекспір опираться, а його треба обійняти, Шекспір вислизає, а його треба переслідувати: Shakespeare est un des potes qui se dfendent le plus contre le traducteur. La vieille violence faite Prote symbolise l’effort des traducteurs. Saisir le gnie, rude besogne. Shakespeare rsiste, il faut l’treindre; Shakespeare chappe, il faut le poursuivre.(Hugo Prface, 458). Їх поєдинок переростає в змагання, в мовну гру: Shakespeare chappe au traducteur par le style, il chappe aussi par la langue, а англійська мова не піддається як тільки може французькій: L’anglais se drobe le plus qu’il peut au franais. (Там само).

Звідси цілком логічно перекинуто місток до іншого метафоричного образу таємниці автора, яку мусить розгадати перекладач, підібрати до неї ключ, що вдається не кожному:

Ajoutez ceci que chaque crivain a son nigme; nigme de son temps, nigme de lui-mme.

Cette nigme, le traducteur est tenu de la pntrer; l’intimit avec l’crivain original est ce prix; et souvent cette nigme se drobe.Alors, et cela n’est point rare, le traducteur n’entre pas dans l’crivain; il ne peut l’ouvrir, la clef lui manque (Hugo Тraducteurs, 633).

В.Гюґо органічно продовжує цей образний ряд, уявляючи собі переклад з його вічною семантичною проблемою полісемії і пошуками відповідного значення як справжній лабіринт для перекладача, з якого важко знайти вихід: Et puis tirez-vous de la richesse des acceptions. Les acceptions sont un ddale. (Hugo Traducteurs 630). Не менш тонкою справоює вибір синоніма. Цю копітку роботупрацю поет порівнює зі зважуванням: Le traducteur est un peseur perptuel d’acceptions et d’quivalents.(Hugo Traducteurs », p.633).

Метафора перекладу як зважуваннясимволізує вічний пошук еквівалента і є, на наш погляд, однією з ключових для розуміння перекладацької концепції Віктора Гюґо.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«мученик від неспроможності вирватися від шарлатанських побуджень, що тримають його у феодальній залежності. Насправді надлюдських зусиль вимагалося від Ґете, щоби вдарити у дзвони пробудження і розірвати усі ланцюги аморального стану, що тяжів над людиною. 5. Ґете насправді випередив свій час, вийшовши навіть за рамки Просвітительства, і вже у другій частині “Фауста” вільним словом закликав до практичних дій – звільнення людини, до практичного переосмислення ідей. Дуже влучну характеристику...»

«УДК 811.111’373.612.2:373.221 ДЕСКРИПТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ФІТОНОМІНАЦІЙ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНИХ ОПИСІВ ЛЮДИНИ) Л.В. Пушко, Шосткинський інститут Сумського державного університету, м. Шостка У статті досліджується дескриптивна природа фітономінацій, що залучаються до описів зовнішності людини та розглядаються мовні способи когнітивної репрезентації знань про навколишній світ в концептуальній системі людини за допомогою цих номінацій. Ключові слова: когнітивна лінгвістика, концепт, фітономінація....»

«ному словнику шістдесятників // Мова і культура. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2009. – Вип. 11, Т.VII (119). – с. 170-174. 9. Павлова Н.С. Лексика с семой «запах» в языке, речи и тексте. Автореф..канд.филол. наук.: 10.02.01. – Екатеринбург, 2006. – 20с.10. Ставицька Л.О. Асоціативне поле запаху в сучасній українській мовній свідомості (гендерний аспект) // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия Филология. – 2006. – Т.18 (57), № 1. – С....»

«УДК 372. 8. 821. 161. 2 ПРОБЛЕМА ВИВЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ПРО ОБРАЗ-СИМВОЛ У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ Зеленська Я.Ю., здобувач Запорізький національний університет У статті розглядаються характерні особливості символів, здійснюються аналіз значень деяких із них, дослідження генеалогії поняття символу, розкриття значень образів-символів, а також висвітлення проблеми вивчення поняття про образ-символ у шкільному курсі української літератури. Ключові слова: символ, образ-символ, символіка,...»

«Дара Корній Гонихмарник Текст предоставлен правообладателем http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=7155327 Гонихмарник: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля»; Харків; 2011 ISBN 978-966-14-1759-4 Аннотация У життя Аліни вриваються чари, яким вона не здатна протистояти, і кревний ворог Градобур – заклинач дощу. Щоб перервалася нарешті низка нещасть, що переслідують уже кілька поколінь її родину, потрібна жертва! Невже героїня покладе на вівтар вистраждане кохання до дивного юнака у...»

«УДК 374.7(410.1) В. І. Луценко, к.п.н., доцент кафедри дистанційної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України ДЕЯКІ АСПЕКТИ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ В ДИСТАНЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ Анотація. У статті звертається увага на деяких аспектах комунікативної культури в дистанційному середовищі Ключові слова: мовна культура, мовленнєва культура, комунікативна культура, комунікативна мовленнєва культура, аспекти культури мовленнєвої комунікації, дистанційне середовище Анотація. В статье...»

«УДК633.11.575.24.631.528 РОЗШИРЕННЯ РІЗНОМАНІТТЯ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ ПШЕНИЦІ МЯКОЇ ОЗИМОЇ М.М. Назаренко Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла НААН України, сел. Центральне 2/2, Миронівський р-н, Киівська обл. З використанням мутагенів вдалося значно розширити біорізноманіття вихідного матеріалу для селекції пшениці м’якої озимої. Отримані перспективні джерела за ознаками короткостебловості, ранньостиглості, змін у формі та кольорі колоса, продуктивності, вмісту білка....»

«УДК 911.2 Яценко А. Д. Аналіз властивостей лісових насаджень Старо-Бердянського лісництва у екологорекреаційному аспекті Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ e-mail: anastasiya.yacenko.88@mail.ru Анотація. У статті представлені основні показники та оцінки рекреаційного потенціалу лісових насаджень Старо-Бердянського лісництва. Розрахунки проводилися за 4 критеріями, також аналізувалися лісові території з метою виявлення їх придатності до проведення основних видів...»

«А. С. Шуклінова Валентина Мирошнікова Валентина Марковна Скляренко Марія Олександрівна Панкова Країни світу. Африка. Дитяча енциклопедія Текст предоставлен правообладателем http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=5575685 Країни свiту: Африка: Фолiо; Харкiв; 2005 ISBN 966-03-3104-5 Аннотация Книга про Африку, що продовжує дитячу енциклопедію «Країни світу», значною мірою може змінити ваше уявлення про країни Чорного континенту. Тут співіснують найспекотніші пустелі і чарівні куточки...»

«СЕЛЕКЦІЯ ТА НАСІННИЦТВО Annotation Shkinder-Barmina A. N., Junior Researcher Varietal characteristics of sour cherries (Cerasus vulgaris Mill.) in the South of Ukraine The results of observations of the terms of phenological phases for 40 varieties of sour cherries in the South of Ukraine for the period 2004-2010 are stated, characteristics of differentiation and organogenesis of generative buds for 14 varieties of sour cherries are specified. Key words: sour cherries, variety, phenological...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»