WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ФАКТОРІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМИ ВПР АВАМИ У ШКОЛЯРІВ Лисяк В.М. Харківський інститут банківської справи ...»

-- [ Страница 1 ] --

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ФАКТОРІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ

ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМИ ВПР АВАМИ У ШКОЛЯРІВ

Лисяк В.М.

Харківський інститут банківської справи (УБС НБУ)

Анотація. У статті на основі експериментальних даних наведено результати роботи, які сформувалися під

впливом педагогічних умов та факторів щодо активізації та поглиблення інтересу до фізичної культури та

спорту. Розкривається зміст і ефективність методів і прийомів цієї роботи в школі. Наводяться приклади факторів які були виявлені на основі анкетування щодо формування різних мотивацій до занять фізичними вправами і ефективність застосування педагогічних факторів які були положено в основу формування позитивного інтересу до занять фізичними вправами.

Ключеві слова: педагогічні умови, фактори, методи, мотивація, фізичні вправи.

Аннотация. Лысяк В.Н. Эффективность применения факторов, которые влияют на процесс формирования положительного интереса к занятиям физическими упражнениями. В статье на основе экспериментальных данных наведены результаты работы, сформировавшиеся под влиянием педагогических условий и факторов, которые активизируют и углубляют интерес к физической культуре и спорту.

Раскрывается эффективность методов и приемов этой работы в школе. Наводятся факторы, которые были определены на основе анкетирования для формирования разных мотивов к занятиям физическими упражнениями, а также эффективность применения педагогических приемов, положивших основу формирования положительного интереса к занятиям физическими упражнениями.

Ключевые слова: педагогические условия, факторы, методы, мотивация, физические упражнения.

Annotation. Lysyak V.N. Efficiency of application of the factors, which influence on process of formation of positive interest to employment (occupations) by physical exercises. In clause on a basis experimental of the data are induced results works generated under influence of pedagogical conditions and the factors, which make active and deepen interest to physical culture and sports. The efficiency of methods and receptions of this work at school is opened. The factors are induced which were determined on a basis of interrogation for formation of different motives to employment (occupations) by physical exercises, and also еefficiency of application of pedagogical receptions, basis of formation of positive interest to employment (occupations) by physical exercises.

Key words: pedagogical conditions, factors, methods, motivation, physical exercises.

Вступ Вивчення особливостей мотивації інтересу учнів шкіл до фізичної культури та спорту сьогодні є актуальною проблемою. Результати таких досліджень мають як теоретичний інтерес (вивчення спортивних уподобань учнів, з’ясування факторів, які впливають на формування спортивних інтересів і свідомості школярів), так і суто практичний (обґрунтування системи впливу на формування мотивації інтересу до фізичної культурита спорту).

Процес формування інтересу до фізичної культури та спорту відіграє важливу роль у житті кожної дитини, оскільки він входить до системи соціальної взаємодії. Наявність спортивного ідеалу, улюбленого виду спорту - є регулятором подальшого ефективного фізичного розвитку школярів.

Отримання емоційного задоволення від занять фізичною культурою та спортом і наявність цілей під час занять відбувається в умовах спільної діяльності учнів, яка здебільш і обумовлює акценти побудови спортивної мотивації. У сучасних умовах фізична культура та спорт – невід’ємні елементи життєдіяльності учнів і умова координації поведінки в системі соціальної взаємодії [1, 2].

Дослідження виконана згідно Зведеного плану науково-дослідної роботи Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту 2001-2005 рр. з теми: «Вдосконалення процесу фізичного виховання у навчальних закладах»

Формулювання цілей роботи.

Мета нашого дослідження - визначення ефективності застосування факторів, методів, педагогічних прийомів, які впливають на процес формування позитивної мотивації до занять фізичними вправами.

Задачі дослідження: за допомогою анкет виявити и обґрунтувати фактори, методи які впливають на процес позитивної мотивації до занять фізичними вправами та зробити аналіз даних.

Методи дослідження:

- Проаналізувати проблему за науковими публікаціями практиків.

- Скласти анкету, зробити аналіз даних, скласти таблиці та графіки.

- Зробити аналіз отриманих даних.

Результати дослідження та їх обґрунтування.

Значну цінність у вивченні причин зниження інтересу до занять фізичною культурою мають дослідження М.Я. Висноватова Т, Чехова З.Ф. [5,7], Є.П. Волкова [6], М.П. Козленка [3,4], В.Ф. М.С. та інших. У цих працях указується на необхідність розкриття шляхів активізації занять фізичною культуроюна основі врахування інтересу молоді до фізкультурної діяльності, перетворення інтересу в основний внутрішній мотив, в стійку властивість, яка впливає на загальну спрямованість особистості.

Враховуючи значні розходження в рівнях знань і навичок учнів з рівнями сформованості інтересу, в експериментальній програмі було визначено диференційований підхід до учнів різної фізичної підготовленості У роботі з ними застосовувалися методи переконання, особистого прикладу, стимулювання.

до участі в спортивних змаганнях. Методи й прийоми, які застосовувалися на уроках, були спрямовані на активізацію в школярів усвідомленого сприйняття значимості фізичних вправ, розвиток мотивації до занять фізичною культурою формування умінь і навичок самостійно займатися фізичними вправами.

, У ся робота щодо формування інтересу до фізичної культури будувалася так, щоб словесні форми впливу на свідомість учня раціонально поєднувалися з практичними методами: показом, повторенням та перевіркою обсягу запам’ятовування змісту й послідовності виконання вправ, усвідомлення їх місця й ролі в режимі дня.

Намітивши основні орієнтири виховання у підлітків стійкого інтересу до занять фізичною культурою, ми прагнули розкрити їх зміст, ефективність методів і прийомів цієї роботи в школі та сім’ї.

Дворічний експеримент проводився в загальноосвітніх школах м. Харкова, а саме, у школі № 147 контрольній і школі № 168 – експериментальній. У цих школах визначено експериментальні й контрольні класи, підібрано вчителів - експериментаторів проведено анкетування батьків та вчителів.

Проведене експериментальне дослідження надало змогу намітити основні фактори, які впливають на формування інтересу до занять фізичною культуроюта спортом.

Для планомірного здійснення міжпредметних зв’язків фізичної культури з біологією людини, валеологією, фізикою та іншими предметами були складені тематичні плани та плани - конспекти уроків фізичної культури з використанням міжпредметних зв’язків. У розділі „Тіло людини й охорона здоров’я” було конкретизовано використання міжпредметних зв’язків біології людини й валеології з фізичною культуроюза допомогою поурочногопланування. За аналогічною схемою був розроблений план - конспект уроку фізичної культури з використанням завдань з предмету „Валеологія” (9 клас). У планах - конспектах показано, коли, на якому етапі уроку і як використовуються завдання з біології людини, валеології при вивченні та засвоєнні матеріалу з фізичної культури.

На рис.1 показано різницю результатів опитування школярів контрольних та експериментальних класів про їх улюблені види спорту, які є в шкільній програмі з фізичної культури З таблиці видно, що між.

класами контрольної та експериментальної шкіл існують достовірні відмінності з мотивів вибору одного або кількох улюблених видів спорту.

При формуванні інтересу до занять фізичною культурою та спортом у школярів відокремлюються певні педагогічні умови управління. З метою з'ясування можливості управління інтересом до фізичної культури та спорту в учнів при фізкультурно -спортивній орієнтації був проведений педагогічний експеримент. При його здійсненні ставилося завдання, щоб засоби й методи керування інтересом були простими й нічим не відрізнялися від звичайних заходів у школі, щоб не віднімали в учителів фізичної культури багато часу. Заздалегідь були вивчені інтереси школярів до занять фізичною культурою та спортом, фізичний розвиток і підготовленість учнів, одержані відомості від лікаря та психолого-педагогічні характеристики від класного керівника, відомості про батьків учнів.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Педагогічний експеримент проводився в двох школах із паралельними класами від шостих до десятих в різний час протягом двох навчальних років з використанням неоднакових засобів і методів формування активно-позитивного ставлення до рекомендованоговиду спорту.

При проведенні бесіди про необхідність займатися рекомендованим видом спорту має значення психологічний стан учнів. Під час такої бесіди в класах експериментальної школи здійснювалося переконання щодо занять спортом. Психологічний стан готовності учнів до бесіди з переконання формувався протягом півтора місяці на уроках фізкультури фіксувалися фізичні якості школярів та їх, інтерес до спорту, проводилося спостереження.

Учням експериментальних класів доводили до відома, що все це здійснюється з метою визначення для них виду спорту для систематичних занять. Виходило так, що учні вже чекали день, коли їм оголосять рекомендований вид спорту для занять.

Зміст бесіди з рекомендацією виду спорту для занять був десь таким: перед учнями ставилося завдання фізичного вдосконалення. Для цього необхідні систематичні заняття фізичними вправами. Учні повинні уміти робити все: бігати, плавати, грати в різні ігри та стрибати, тому що це є основа для більш високого фізичного розвитку, який людина здобуває під час занять спортом. Але для виконання таких завдань потрібно визначити вид спорту, у якому можна досягти більш високих результатів. Учитися в школі доведеться ще багато років. До одинадцятого класу необхідно виконати спортивний розряд з того виду спорту, який учню рекомендує учитель та тренер, щоб залучити його до систематичних занять (рис.1).

–  –  –

Однією з умов проведення бесіди-переконання є упевненість учителя у правильності положень, які висуваються. Тільки упевненість учителя може додати переконаності його інтонації, його положенням, які він висловлює. Значну силу переконання має той учитель, який всебічно вивчив учнів. Тоді його відповіді на запитання та заперечення стають достатньо вичерпними й переконливими.

При проведенні бесіди в необхідності займатися рекомендованим видом спорту можуть бути положення, в істинності яких сам учитель може сумніватися. Наприклад, учні, які володіють визначеним комплексом якостей зможуть показати гарні результати у деяких видах спорту, подібних за своєю специфікою. Тому, твердження: „Тільки у виді спорту, який ми вам радимо, ви зможете досягти дуже гарних результатів”, „тобі потрібно займатися тільки легкою атлетикою й ніяким іншим видом спорту” в силу своєї категоричності є неправильним. Тому в бесіді за переконанням займатися визначеним видом спорту в окремих моментах варто уникати категоричних суджень.

Деякі учні починають займатися в спортивних секціях у ранні роки. Їх також не слід залишати без уваги. Такі випадки можна використовувати як для підвищення керівної й спрямованої ролі спортивної орієнтації, так і для збільшення упевненості й активності учнів. Не буде сприяти успіху фраза: "Оскільки ви вже займаєтеся в спортивній секції, то вас не розглядали й порад вам ніяких даватися не буде Якщо деякі ".

учні вже займаються в спортивній секції, їм можна порекомендуватицей же вид. Деякі можуть сказати, що вони вже займаються цим видом. На це можна відповісти: "Значить вибір виду спорту був правильним!" Одна рекомендація виду спорту для систематичних занять не буде мати успіху в тому, що учні будуть дотримуватися порад. Необхідні додаткові заходи щодо виховання інтересу до рекомендованого виду спорту. Не може бути точних рецептів у цьому, оскільки в кожній школі свої умови. Першу бесіду з оголошенням виду спорту для занять було проведено в кінці березня.

Після бесіди в спортивній залі вивісили плакат "Твій улюблений вид спорту" з указівкою видів спорту й прізвищем учнів. Він висів до кінця навчального року. Через 7-10 днів після першої бесіди було проведено другу бесіду з метою осмислення школярами того, що було запропоновано на першій бесіді.

Вона розкрила такі положення:

1) крапля камінь точить;

2) наука може передбачити багато чого;

3) потрібно все вміти робити, але у людини існує межа в часі та у фізичних можливостях;

4) велике бажання робить людей великими, але не завжди в житті можна зробити все, що тобі подобається.

Наприкінці навчального року батькам учнів експериментальних класів було оголошено про рекомендований вид спорту й роз’яснено суть фізкультурно -спортивної орієнтації. У бесіді було висловлено прохання вплинути на свою дитину в позитивному ставленні до рекомендованого виду спорту. На початку нового навчального року в кожному п'ятому класі вчитель фізичної культури знову повинен зустрітися з учнями з питання щодо занять рекомендованим видом спорту, дати поради або ж надати допомогу.

На цьому закінчується початкова спортивна орієнтація. Учні можуть займатися не тільки в організованих секціях, але й самостійно. Проте, надалі учні, як і раніше, потребують уваги вчителя.

Окрім занять повинні проводитися заходи, які поглиблюють інтерес. Інтерес до фізичної культури та спорту виховується. Окрім названих заходів щодо виховання інтересу можуть бути й інші, до їх рішення слід підходити творчо.

Отже, спортивна орієнтація підвищує активність учнів під час занять. У класах, у яких вона проводилася, більше осіб з яскраво вираженим інтересом до спорту, учні мають кращий рівень фізичної підготовленості ставлення до улюбленого виду спорту відрізняється великою сталістю, ніж серед учнів, не, охоплених заходами щодо спортивної орієнтації.

Висновки.

Таким чином, проведена нами ця частка дослідження показала, що позитивна мотивацію значно підвищується за допомогою міжпредметних зв’язків та спортивної орієнтації.

Отримані матеріали надають перспективний напрям подальших досліджень у пошуку нових факторів що ефективно впливають на позитивну мотивацію до занять фізичною культурою.

Література

1. Столітенко Е.В. Методика вивчення ставлення учнів 5-7 класів до фізичної культури // Фізичне виховання в школі.- 2001. - № 1 –С. 37-40.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 3 (38) 2010 АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВПЛИВУ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ НА КОРПОРАТИВНУ КУЛЬТУРУ СТУДЕНТІВ Л.В. Кошева В роботі надані експериментальні визначення ступеня впливу засобів фізичного виховання на рівень корпоративної культури студентів Донбаської державної машинобудівної академії (на прикладі студентів інженерно-економічного факультету). В работе представлены...»

«Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ХРОНІКА Події, заходи, факти, коментарі за 2006 рік Чернівці УДК 02 ББК 78.3 Х 944 Укладач: Шафран Марія Михайлівна Редактори: Загородна Настасія Миколаївна, Бабюк Оксана Іллівна Х 944 Хроніка. Події, заходи, факти, коментарі за 2006 рік / Укл. М. Шафран, ред.: Н. Загородна, О. Бабюк. – Чернівці, 2007. – 42 с. Передмова Видання „Хроніка. Події, заходи, факти, коментарі за 2006 рік” висвітлює основні події, що...»

«ISSN 2075-146X. Витоки педагогічної майстерності. Збірник наукових праць. Полтава, 2011 УДК : 378.4 О. В. ЖИХОРСЬКА Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ КОРПОРАТИВНЕ НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ КЛАСИЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ: ПОНЯТІЙНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС У КОНТЕКСТІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У статті розглядається класичний університет як корпорація, характеризується корпоративна освіта персоналу університету. Для визначення стратегічних завдань корпоративного навчання виділено...»

«Закарпатська обласна бібліотека для дітей та юнацтва Освітянські вітрила: методика, теорія, досвід Географія та основи економіки Інформаційний бюлетень (І-е півріччя 2013 р.) м. Ужгород 2013р. 91.9 : 74 У інформаційному бюлетені зібрано статті наймасовіших фахових видавничих проектів МОН України, НАН України, інституту педагогіки АПН України науково-методичного і науково-теоретичного характеру, галузевого спрямування. Черговий випуск вміщує наукові розробки, конспекти уроків, орієнтовне...»

«ISSN 2074-5362. Європейський вектор економічного розвитку. 2014. № 2 (17) УДК 378:507.7 А.П. Самодрін, В.П. Валіков, В.П. Бондар, І.Г. Курінна ПРОФІЛЬНО-ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА У РЕГІОНІ БІОСФЕРИ: ЕКОЛОГО-СОЦІО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОНТИНУУМ Статтю присвячено проблемам підготовки свідомих діячів сучасної економіки. Обґрунтовано рекомендації щодо забезпечення профільності економічної освіти, врахування вимог до підготовки відповідних фахівців, які висуває економічна система регіону. Ключові слова:...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО В. КОПАНЄВА БІБЛІОТЕКА ЯК ЦЕНТР ЗБЕРЕЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ІНТЕРНЕТУ Монографія Київ УДК 021 : 004.7 ББК Ч73 + З970 У монографії обґрунтовано необхідність розвитку діяльності наукової бібліотеки зі створення нової інформаційної складової — фонду плинних мережевих ресурсів. Визначено джерельну базу формування фонду «мережевої україніки». Розроблено підхід до кооперативного створення архіву...»

«Лікувальна фізична культура, спортивна медицина й фізична реабілітація Лікувальна фізична культура, спортивна медицина й фізична реабілітація УДК 796.035+615.82 Олена Андрощук, Тетяна Цюпак, Юрій Цюпак, Покращення рівня фізичної підготовленості та гостроти зору хлопчиків із короткозорістю в процесі занять різними формами лікувальної фізичної культури Волинський національний університет імені Лесі Українки (м. Луцьк) Постановка наукової проблеми та її значення. Аналіз останніх досліджень. Нині...»

«КОЛЕГІЯ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ РІШЕННЯ від 20 грудня 2001 р., протокол N 13/6-19 Про концепцію екологічної освіти в Україні Заслухавши та обговоривши доповідь директора Науково-методичного центру вищої освіти К.М. Левківського та співдоповідь голови комісії з екології НМР Г.О. Білявського про концепцію екологічної освіти в Україні, на виконання Постанови Верховної Ради України N 2130-III від 7.12.2000 р. “Про рекомендації парламентських слухань щодо дотримання вимог екологічного...»

«СЕРІЯ ПЕДАГОГІКА УДК. 376.36 Журавльова Л.С.ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ І РОЗВИТКУ ДІТЕЙ З МОВЛЕННЄВИМИ ВІДХИЛЕННЯМИ Постановка проблеми. Пріоритетність сфери індивідуального розвитку – звернення до особистості, її можливостей, творчого потенціалу і пізнавальної активності, – є головним аспектом гуманізації освіти. Специфікою особистісно-розвивальних технологій стає не стільки викладання, як передача знань, умінь та навичок, скільки розвиток творчої індивідуальності та інтелектуальної...»

«ЗЕМЛЕРОБСТВО І РОСЛИННИЦТВО УДК 633.32:631.527 Л.З. БАЙСТРУК-ГЛОДАН, кандидат сільськогосподарських наук Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН ХАРАКТЕРИСТИКА КРАЩИХ СЕЛЕКЦІЙНИХ НОМЕРІВ КОНЮШИНИ ЛУЧНОЇ Подано трирічні дані щодо кормової та насіннєвої продуктивності кращих номерів конюшини лучної в попередньому та конкурсному сортовивченні, визначено господарсько-цінні ознаки та економічну ефективність вирощування даної культури. За результатами досліджень в 2009 р. передано...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»