WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«_Педагогічні науки_ Висновки. Підсумовуючи, слід зазначити, що організація педагогічного супроводу індивідуальних освітніх траєкторій студентів вимагає комплексної підготовки викладачів ...»

-- [ Страница 1 ] --

_____________Педагогічні науки_____________

Висновки. Підсумовуючи, слід зазначити, що організація педагогічного супроводу індивідуальних

освітніх траєкторій студентів вимагає комплексної підготовки викладачів в напрямку використання ними

мультимедійних засобів, що забезпечує реалізацію принципів суб’єктності, індивідуалізації,

інтерактивності, практичної спрямованості, модульності та діалогічності освітніх процесів.

Література

1. Імбер В. І. Педагогічні умови застосування мультимедійних засобів навчання у підготовці майбутнього вчителя початкових класів: автореф.... канд. пед. наук : 13.00.04 / Імбер Вікторія Іванівна.

– Вінниця, 2008. – 18 с.

2. Лебединцев В. Б. Модификация программ учебных предметов для организации коллективных занятий / В. Б. Лебединцев. – Красноярск : Поликом, 2007. – 188 с.

3. Освітні технології : Навч. – метод. посіб. / О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська та ін. ; За ред. О.М. Пєхоти. – К. : Видавництво А.С.К., 2003. – 255 с.

4. Шлыкова О. В. Феномен мультимедиа. Технологии эпохи электронной культуры : Монография / О. В. Шлыкова. – М. : МГУКИ, 2003. – 268 с.

5. Педагогічні технології : Навч. посібник, 2-е вид. / І. Ф. Прокопенко, В. І. Євдокимов. – Х. : Колегіум, 2006. – 224 с.

Резюме В статье раскрыты основы использования мультимедийных средств в процессе реализации педагогического сопровождения индивидуальных образовательных траекторий студентов и выявлены этапы реализации педагогического сопровождения студентов.

Ключевые слова: мультимедийные средства, индивидуальная образовательная траектория, педагогическое сопровождение, тьютор, индивидуализация.

Summary The article reveals the basics of using multimedia means in the implementation of pedagogical maintenance of individual educational trajectories of students and stages of pedagogical maintenance of students are identified.

Key words: multimedia means, individual educational trajectory, pedagogical maintenance, tutor, individualization.

УДК 378 О.В. Ігнатенко УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВЕБ 2.0. (ВЕБІНАРІВ) У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ Стаття присвячена аналізу шляхів застосування технології Веб 2.0. в освіті, а саме технології організації навчання через мережу Інтернет за допомогою такої форми, як вебінар.

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, вебінар, онлайн семінар, технології Веб 2.0, вебкаст, блог, Вікі-Вікі, фасилітатор.

В умовах інформатизації суспільства все більш нагальною стає проблема підготовки молоді до використання сучасних інформаційних та комунікаційних технологій. Беззаперечною є потреба у модернізації процесу підготовки викладачів. Від вирішення цього завдання визначальною мірою залежатиме розвиток країни. Саме облаштування освіти, а не судова, не земельна реформи є найміцнішим фундаментом суспільства – ще у середині ІХХ сторіччя констатував Костянтин Ушинський.

Тому вкрай важливими є доробки вчених, щодо інформаційно-комунікаційних технологій в освіті.

Певним аспектам даної проблеми присвячені дослідження М. Жалдака, Н.Морзе, Л.Білоусової, О.Гудирева, О.Косогова, Г.Науменка, О.Носова, С.Ракова, М.Сидорова, Є.Смирнова – Трибульської та ін.

Для успішного електронного навчання важливим є знання усіх сучасних інструментів, що стосується впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у процес навчання, у тому числі й тих, які можна використовувати для передачі знань на відстані. Метою нашої статті є розкриття можливостей використання вебінарів у навчальному процесі.

Існує ряд інструментів навчання, які прийшли з традиційного навчання, і лишатимуться обов’язковими постійно. Разом з тим більшість інструментів навчання постійно оновлюються за умов стрімкого розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. Зокрема, традиційно саме спілкуванню відводиться головна роль у процесі навчання. Спілкування – багатоплановий процес встановлення і розвитку контактів між людьми, що спрямовані на обмін інформацією, сприймання та розуміння іншого, орієнтуючись на певну тактику і стратегію взаємодії. Засоби спілкування не є сталими. У цьому процесі як показують доробки вчених та освітянська практика чільне місце займають технології Веб 2.0., які дозволили:

________________Випуск 15_______________

_____________Педагогічні науки_____________

забезпечити простоту у спілкуванні та співпраці всіх учасників навчального процесу за допомогою мережних технологій, створення соціальних спільнот, засобів колективного спілкування та обміну знаннями;

реально впровадити особистісно-орієнтовані технології навчання за умов докорінної зміни ролі викладача з основного джерела отримання знань до фасилітатора навчального процесу.

Фасилітація – стиль педагогічного спілкування, який передбачає полегшену взаємодію під час спільної діяльності студентів та викладачів; не нав’язлива допомога групі чи окремій людині в пошуку способів виявлення розв’язування проблем, налагодженні комунікативної взаємодії між суб’єктами діяльності.[8] Аналіз науково-методичної літератури, проведене дослідження у вищих педагогічних навчальних закладах показують, що в умовах сьогодення вища школа лише напрацьовує методику застосування технологій Веб 2.0. У той же час широко використовуються мультимедійні презентації, блоги, Вікі-Вікі, геоінформаційні сервіси, вебкасти, віртуальні світи тощо. Крім того для систематичного застосування дистанційних технологій, заснованих на технологіях Веб 2.0, у вищих навчальних закладах вже сьогодні використовуються спеціальні системи управління навчальним контентом – так звані LCMS (Learning Content Management System), які дозволяють реалізувати у навчальному процесі завдання, що ставляться перед системою освіти інформаційним суспільством. Системи управління навчальним контентом, які ще називають системами дистанційного навчання, передбачають створення та розміщення на їх базі електронних навчальних курсів. Студент отримує персональний доступ до такої системи, який забезпечує йому можливість користуватися у будь-який зручний для нього час поданими та розміщеними там навчальними матеріалами нового зразка. При цьому він отримує не лише статичний текст в електронному форматі, а й мультимедійній та відео ресурси та сервіси для колективного використання та спілкування як в онлайн так і в офлан режимах на зразок Вікі, форумів, блогів, вебінарів, підкатів тощо.

Впроваджуючи у навчальний процес LCMS навчальний заклад має можливість:

накопичувати та аналізувати статистику навчальних досягнень студентів – статистика про успішність в режимі реального часу може передаватися викладачу, керівнику, куратору, до деканату тощо;

стандартизувати навчальний контент-один електронний курс можуть супроводжувати декілька викладачів, при цьому зміст його не змінюється, змінюється – методика навчання; впроваджувати систему атестації навчальних ресурсів через забезпечення дотримання певних вимог до їх подання та складу;

оперативно адмініструвати – адміністратор навчання може оперативно надати або анулювати доступ студенту до необхідного контенту;

забезпечувати систематичну та відкриту взаємодію викладача та студентів, студентів між собою на всіх етапах навчального процесу – при вивченні теоретичного матеріалу, його закріпленні при виконанні практичних завдань, обговоренні проблемних ситуацій та питань, спільному виконання навчальних проектів та їх оприлюдненому захисті, контролі результатів навчальної діяльності, рефлексії та самооцінюванні навчальних досягнень студентів, тощо.

У той же час для забезпечення якості навчального процесу за умов зміни парадигми сучасної освіти дані технології потребують удосконалення. Зазначимо, що при опрацюванні поданих в електронних курсах навчальних матеріалів у студента можуть виникати додаткові питання, відповіді на які він не завжди в змозі самостійно відшукати, тобто студенти потребують консультацій як періодичних, наприклад, перед іспитом чи екзаменом, так і систематичних, які забезпечують успішне просування студента у навчальному процесі; складний матеріал набагато простіше засвоювати при його поясненні у реальному часі, коли надається можливість безпосередньо в ході пояснення ставити уточнюючи запитання викладачу;семінарські заняття потребують обговорення деяких проблемних запитань не лише в асинхронному режимі, а що дуже важливо, в реальному часі, коли необхідно забезпечити інтерактивність при обговоренні та навчити студентів самостійно ставити проблемні запитання та організовувати їх обговорення між собою; постає проблема навчання студентів рефлексії, самооцінюванню, оцінюванню результатів навчальних досягнень не лише викладачем а й студентами між собою за наперед визначеними та оприлюдненими критеріями оцінювання всіх видів навчальної діяльності; створення умов, як технічних так і методичних, для забезпечення виконання викладачем ролі фасилітатора навчального процесу, спільної групової роботи студентів, в тому числі за допомогою спеціальних мережних сервісів тощо.

Для вирішення зазначених методичних проблем при впровадженні дистанційних технологій навчання можна застосовувати технологію онлайн семінару під назвою вебінар.

Вебінар – це технологія, яка дозволяє в повній мірі відтворити умови колоборативної (спільної) форми організації навчання, а саме семінарського, лабораторного занять, лекцій, використовуючи засоби аудіо-, -відео обміну даними та спільної роботи з різноманітними об‘єктами, незважаючи на те, що його учасники можуть фізично знаходитися в різних місцях. Таким чином створюється віртуальна "аудиторія", 160 ________________Випуск 15_______________

_____________Педагогічні науки_____________

що об‘єднує всіх учасників вебінару. Вебінаром можна вважати віртуальний семінар, організований за допомогою Інтернет-технологій. Вебінар має головну ознаку семінару – інтерактивність, яка може бути забезпечена за допомогою моделі: доповідач – слухачі, які ставлять питання та обговорюють їх, причому в ролі доповідача може бути як викладач так і студент, залежно від ролі, яку він має виконувати за сценарієм проведення такого семінару.

Які переваги має вебінар перед існуючими традиційними та інноваційними технологіями?

Інноваційні мережні сервіси, які можуть забезпечити спільну колоборативну роботу учасників навчального процесу в Інтернет мережі, можна поділити на дві групи: асинхронні та синхронні.

Наприклад, Веб-каст – це асинхронна технологія, яка забезпечує лише односторонню доповідь, без інтерактивної взаємодії між доповідачем та слухачами. Веб-каст створюється викладачем чи студентом та розміщується для ознайомлення на навчальній мережній платформі.

Блог, як технологію ведення в Інтернеті власного щоденника, слід віднести до асинхронних мережних сервісів. Його також можна розглядати як варіант особистого освітнього простору та засіб для організації спільної діяльності певної групи студентів – відкритим чи закритим середовищем для організації педагогічних дискусій з різних напрямів. Таке використання блогів допустимо та виправдано, оскільки багато блогів мають додаткові переваги перед форумами: можливість публікувати в тексті мультимедійні фрагменти, можливість перехресних зв’язків між кількома гілками дискусій. Однак блоги не дозволяють обмінюватися повідомленнями в онлайні.

Вікі технології базується на реалізації радикальної моделі колективного гіпертексту, коли можливість створення та редагування будь-якого запису надається кожному із членів мережної спільноти.

Це робить Вікі найбільш перспективним засобом для колективного написання гіпертекстів. Саме тому

Вікі можна використовувати з метою:

персонального інформаційного менеджера;

для організації спільної роботи над колективним проектом. Вікі можна розглядати колективною електронною дошкою, на якій може писати ціла група студентів;

створення та користування базами даних – середовищ для збереження колективного досвіду тощо.

Всі частіше Вікі розглядається як ефективний засіб для організації педагогічної діяльності викладача та як елемент дистанційного навчального курсу. Перший досвід використання колективного середовища зводиться до створення окремих непов’язаних між собою сторінок-презентацій колективної роботи. Перехід на новий рівень спільної діяльності вимагає від організаторів додаткових зусиль, які розширювали б поле зору учасників спільноти, допомагали їм відслідковувати напрями діяльності один одного.

Соціальний сервіс Вікі може бути використаним у педагогічній практиці різними способами:

подання, розширення та анотування навчальних матеріалів, тобто створення приміток, коментарів та анотацій на полях лекцій, які можуть складати викладачі та студенти. На зворотному боці кожної основної Вікі-статті, присвяченій розкриттю та обговоренню певної проблеми, всі зацікавлені учасники можуть залишати свої коментарі та вести обговорення. Електронний варіант подання навчальних матеріалів надає студентам можливість прослідкувати зв’язки між текстами. Система зворотних посилань дозволяє прослідкувати, з яких матеріалів лекцій та семінарських занять посилання звертаються до даного автора;

спільне створення віртуальних екологічних (географічних, історичних тощо) екскурсій студентами;

колективне створення творчих робіт;

колективне створення студентських енциклопедій.

Електронні конференції дозволяють привернути до участі в обговоренні різних проблем досить широке коло бажаючих, забезпечуючи при цьому кожному учаснику можливість одночасної присутності відразу на кількох конференціях, не відходячи від свого комп’ютера. Для всіх учасників навчального процесу електронні конференції дозволяють не лише бути в курсі розвитку проблематики, яка їх цікавить, брати участь в обговоренні проблем певної предметної галузі, але і самому висловлюватися з питань, що обговорюються, безпосередньо в процесі інформаційного спілкування знайти однодумців, зацікавлених колег в обміні інформаційними ресурсами.

Вебінар має всі переваги традиційного семінару, відтворюючи можливості особистого спілкування між слухачами, а також живого спілкування між слухачами та доповідачем.

Отже вебінари мають такі переваги:

- висока доступність для "відвідування" слухачами;

- значна економія часу на організацію;

- зручність для "відвідувачів" – сприйняття відомостей та знань у звичній обстановці, без зайвих шумів тощо;

- інтерактивна взаємодія між доповідачем та слухачами, також слухачами між собою тощо.

________________Випуск 15_______________

_____________Педагогічні науки_____________Pages:   || 2 |
 
Похожие работы:

«ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ У Д ЗЕРКАЛІ ЗМІ: За повідомленнями друкованих та інтернет-ЗМІ, телебачення і радіомовлення 6 березня 2014 р., четвер ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ Шевченко: тут і тепер Голос України Учора, відповідно до Постанови Верховної Ради України від 24 жовтня 2013 року №655-VІІ, Комітет з питань культури і духовності провів парламентські слухання на тему «Тарас Шевченко як постать світового значення (до 200-річчя з дня народження)». Відкрив...»

«КАТЕХИЗМ УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ «ХРИСТОС – НАША ПАСХА» СИНОД УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ КАТЕХИЗМ УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ «ХРИСТОС – НАША ПАСХА» Видавництво “Свічадо” Львів • УДК 271.4 : 2.282. ББК 86.3Х Висловлюємо щиру подяку організації “Kirche in Not” (“Церква в потребі”) за підтримку цього видання Х 93 Катехизм Української Греко-Католицької Церкви: Христос – наша Пасха. – Львів, 2011. – с. 336 + 64 іл. ISBN 978-966-395-420© Синод єпископів УГКЦ, ©...»

«ОСНОВНІ ДЕФІНІЦІЇ І ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТИ ЯК СКЛАДОВІ ПОСІБНИКА ДЛЯ ДИРЕКТОРА І. В. Пліш, СШДС «Лісова казка», м. Київ Постановка проблеми. В Україні якість освіти проголошено національним пріоритетом, передумовою безпеки держави, гарантією дотримання міжнародних норм і вимог щодо реалізації права громадян на освіту, що відображено в основних положеннях Конституції України, Національній доктрині розвитку освіти, Законах України «Про освіту» та «Про загальну...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО ІНСТИТУТ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА, ФОЛЬКЛОРИСТИКИ ТА ЕТНОЛОГІЇ імені М. Т. РИЛЬСЬКОГО ІНСТИТУТ МОВОЗНАВСТВА імені О. О. ПОТЕБНІ ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ УКРАЇНСЬКИЙ МОВНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНСЬКИЙ КОМІТЕТ СЛАВІСТІВ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ 1150-річчя створення слов’янської азбуки просвітителями Кирилом і Мефодієм ПРОГРАМА ЗАХОДІВ ДО ДНЯ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА Лавриш Ірина Михайлівна УДК 373.5.036:792.5 Методика формування естетичних орієнтацій підлітків засобами дитячого музичного театру – студії 13.00.02теорія та методика навчання музики Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук КИЇВ – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова, Міністерство освіти і науки України Науковий керівник:...»

«УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ Ковалевський С. В., Кошева Л. В. Донбаська державна машинобудівна академія Анотація. Розглянуто новий підхід до процесу формування особистісних якостей студентів з позицій керованої системи. Представлено об'єкт управління з підсистемою, що управляє, у вигляді відкритої системи. Простежено біфуркаційні явища у навчальному процесі. В експерименті брали участь 326 студентів у віці 17-20 років. Визначена система педагогічних технологій,...»

«ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ИНСТИТУТЫ 1 УДК 329.273 В.С. Наконечний Київський національний університет імені Тараса Шевченка СЕПАРАТИЗМ: ПОНЯТТЯ ТА ПІДХОДИ ДО ТЛУМАЧЕННЯ Розглядається поняття про виникнення, розвиток та здолання різних форм сепаратизму. Історія політичного розвитку цивілізації – це перманентний процес зникнення старих та утворення нових держав, як основної форми політичного співіснування етносів. Причини розпаду здавалося б непорушних імперій криються у низці факторів...»

«Видання здійснено в рамках Проекту USAID «Ініціатива захисту прав та представлення інтересів місцевого самоврядування в Україні» (ДІАЛОГ) ГАЛУЗЕВИЙ МОНІТОРИНГ № 14 Це видання стало можливим завдяки підтримці Американського народу, здійсненій через USAID. Зміст видання є відповідальністю АМУ і не обов’язково відображає погляди USAID або уряду США. “Ініціатива захисту прав та представлення інтересів місцевого самоврядування в Україні” (ДІАЛОГ) ДЕРЖБЮДЖЕТ-2014 – ДЕЖАВЮ «ПОКРАЩЕННЯ»? Саме таке...»

«УДК 811.161.2’373.7 ВОЛЮНТАТИВИ З НЕГАТИВНОЮ СЕМАНТИКОЮ. ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ МОТИВІВ І ОБРАЗІВ Дем’янова Ю.О., к. філол. н., ст. викладач Запорізький педагогічний коледж У статті розглядаються побажання з негативною семантикою як стереотипні лінгвоментальні формули, що визначають вербальну поведінку носіїв української культури. Ключові слова: мовна експресивність, мовний стереотип, магічне мислення, негативні волюнтативи, паремії, ритуальна магічна дія. Демьянова Ю.А....»

«Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. Вип. 20.12 УДК 378:504:316 Доц. І.П. Магазинщикова, канд. екон. наук – НЛТУ України, м. Львів ЕКОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИПУСКНИКА ЯК МЕТА ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ЛІСОТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ На основі використання компетентнісного підходу в освіті, потенціалу соціологічної теорії та аналізу результатів емпіричних соціологічних досліджень запропоновано модель процесу екологізації вищої лісотехнічної освіти, концептуальні підходи до визначення її мети та можливих засобів...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»