WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«та удосконалення технології вирощування огірка в зимових гідропонних ангарних теплицях ...»

-- [ Страница 1 ] --

НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Андрощук Олександр Олексійович

УДК 635.63:631.589.2:631.527.5

Підбір бджолозапильних гібридів та удосконалення

технології вирощування огірка в зимових гідропонних

ангарних теплицях

06.01.06 – овочівництво

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук

Київ – 2001

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Національному аграрному університеті Кабінету Міністрів України Науковий керівник: академік УААН, доктор сільськогосподарських наук, професор Барабаш Орест Юліанович, Національний аграрний університет, професор кафедри овочівництва Офіційні опоненти: доктор сільськогосподарських наук, професор Лихацький Віталій Іванович, Уманська державна аграрна академія, завідувач кафедри овочівництва доктор сільськогосподарських наук, професор Шульгіна Людмила Михайлівна, Інститут овочівництва і баштанництва, м. Харків, консультант Провідна установа: Кримський державний аграрний університет Міністерства аграрної політики України, кафедра овочівництва, м. Сімферополь Захист відбудеться “22” червня 2001р. о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.004.04 в Національному аграрному університеті за адресою: 03041, м. Київ-41, вул.

Героїв оборони, 15, навчальний корпус 3, аудиторія 65.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного аграрного університету за адресою: 03041, м. Київ 41, вул. Героїв оборони, 11, навчальний корпус 10, читальний зал Автореферат розісланий 21 травня 2001 року.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Балабайко В.Ф.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Серед овочевих культур, вирощуваних у закритому грунті, огірок є однією з основних. У структурі виробництва, площі відведені під нього становлять 60 – 70%. Це пов’язано з тим, що він забезпечує найвищий урожай порівняно з іншими овочевими культурами, здатний в умовах низької освітленості вже через 8 – 9 тижнів після з’явлення сходів, давати плоди для споживання в свіжому вигляді, що сприяє забезпеченню населення в зимово–весняний період свіжою овочевою продукцією, коли особливо гостро відчувається її нестача в харчуванні людей.

Крім того, його плоди легко засвоюються організмом внаслідок чого широко використовуються в кулінарії як дієтичне харчування. Найпоширенішим сортотипом огірка в Україні є бджолозапильні гібриди. Для успішного вирощування культури в несезонний період важливе наукове та практичне значення мають питання підбору високоврожайних гібридів, формування рослин, вивчення оптимальних площ живлення, що в сукупності забезпечувало б найвищий вихід ранньої товарної продукції.

Незважаючи на те, що рослини бджолозапильних гібридів огірка вимагають більше затрат на виробництво одиниці товарної продукції, населення України призвичаєне до споживання саме їх плодів. Крім того, ціни на такі плоди на 15 – 20% вищі, ніж на продукцію партенокарпічних гібридів. У зв’язку з цим виникає потреба підбору високопродуктивних гібридів та перегляду деяких елементів технології, що забезпечувало б високі ранні врожаї плодів огірка в умовах IV світлової зони України.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Науково – дослідна робота за темою дисертації проводилась відповідно до науково – технологічної програми Національного аграрного університету “Розробка технологій, засобів та умов мікроклімату для вирощування овочевих культур і грибів у надземних приміщеннях які б забезпечували врожайність овочевих культур протягом року до 30 –35 кг/м2 і грибів до 60 – 100 кг/м2 корисної площі”. Номер державної реєстрації 0198U 004001.

Мета і задачі досліджень. Метою досліджень був підбір гібридів огірка та перегляд деяких елементів технології його вирощування, що забезпечило б високу їх продуктивність в умовах IV світлової зони України в зимово–весняний період. У зв’язку з цим потрібно було вирішити наступні задачі: – підібрати високопродуктивні гібриди для зимово–весняного періоду культурозміни, вивчити їх біологічні особливості та реакцію на фактори зовнішнього середовища;

встановити залежність у рості та розвитку рослин огірка в зимово–весняний період культурозміни залежно від гібриду;

виявити нові найбільш врожайні гібриди огірка для вирощування в гідропонних теплицях;

встановити товарність та якісний склад плодів огірка залежно від гібриду;

визначити продуктивність огірка залежно від кількості осліплених листкових пазух рослин;

встановити оптимальну площу живлення рослин для одержання найвищого раннього врожаю;

обгрунтувати економічну ефективність вирощування досліджуваних бджолозапильних гібридів огірка, а також встановити рентабельність виробництва плодів огірка за умови різної кількості осліплених листкових пазух рослин та площі живлення.

Об’єкт дослідження – технологія вирощування огірка в зимових гідропонних теплицях.

Предмет дослідження – гібриди огірка Естафета F 1, МГ – 238 F 1, МГ – 203/96 F 1, Гладіатор F 1, осліплення листкових пазух рослин, площі живлення.

Методи дослідження – однофакторні рендомізовані повторення, дисперсійний аналіз.

Наукова новизна одержаних результатів. Автором теоретично обгрунтовано та практично доведено необхідність заміни в спорудах закритого грунту гібридів огірка на більш продуктивні та тіневитривалі. Проведено комплексну оцінку бджолозапильних гібридів огірка вирощуваних у зимово-весняний період культурозміни. Доповнено дані про вплив осліплення листкових пазух рослин на ріст, врожайність та товарність плодів огірка в зимових гідропонних теплицях. Встановлено ефективність зменшення, до певної межі, площі живлення рослин.

Практичне значення одержаних результатів. Відібрано гібрид огірка МГ – 238 F 1 для вирощування в умовах IV світлової зони України, врожайність якого становила 36,3 кг/м2, що на 6,0 кг/м2 вище контролю (Естафета F 1 ). Рівень рентабельності його вирощування, у зимово–весняний період культурозміни становив 81,84 %. Найвища врожайність (29,7 кг/м2) та рівень рентабельності (50,05 %) була в рослин з осліпленими чотирма листковими пазухами.

Найвищу продуктивність з одиниці площі одержано при найменшій площі живлення (0,28 м2).

При цьому врожайність становила 29,4 кг/м2, рівень рентабельності 55,33 %.

Особистий внесок здобувача. Дисертантом проведені експериментальні дослідження, теоретичні узагальнення, аналіз і математична обробка одержаних результатів. Особистий внесок здобувача у підготовці дисертаційної роботи становить 90%.

Апробація роботи. Матеріали дисертаційної роботи викладено в доповідях на наукових конференціях професорсько-викладацького складу, наукових співробітників та аспірантів плодоовочевого факультету НАУ (Київ 2000, 2001р.р.), а також першій всеукраїнській конференції молодих вчених аграріїв (Київ 2001р.).

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано одну брошуру та три наукові статті.

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається із вступу, 3 розділів, висновків, рекомендацій виробництву, списку використаних джерел, який налічує 158 назв, 12 додатків. Робота викладена на 135 сторінках машинописного тексту, включає 26 таблиць, 9 рисунків.

Автор вдячний науковому керівнику академіку УААН, професору О. Ю. Барабашу, завідувачу Київської тепличної сортодільниці пані А. В. Скопенко, генеральному директору акціонерного товариства “Київська овочева фабрика” пані О. М. Білогубовій та всім співробітникам кафедри овочівництва Національного аграрного університету за допомогу при виконанні дисертаційної роботи.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

УМОВИ І МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИХ ДОСЛІДІВ

Дослідження проводили в зимових гідропонних теплицях ангарного типу відкритого акціонерного товариства “Київська овочева фабрика” протягом 1999-2000 років. Вивчали чотири гібриди: Естафета F 1 (контроль), Гладіатор F 1, МГ-238 F 1 та МГ-203/96 F 1.

У дослідах проводили реєстрацію мікроклімату в теплиці:

температуру повітря фіксували тижневим термографом (М - 21);

відносну вологість повітря – тижневим гігрографом (М - 16);

температуру субстрату на глибині 20 см – грунтовими термометрами Савінова.

Дані про інтенсивність потоку сонячної радіації нами одержано на Київській метеостанції.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Фенологічні спостереження за рослинами проводили за методикою, викладеною в працях В.Ф.Белик, (1970) та В.Ф. Моисейченко(1988, 1996).

Біометричні спостереження проводили на 5 типових рослинах у першому та третьому повтореннях кожного варіанту (Белик В.Ф., 1970).

Площу асиміляційної поверхні визначали за формулою:

S =l bk де l – довжина листка, см;

b – ширина листка, см;

k – емпіричний поправочний коефіцієнт (для огірка – 0,595).

При проведенні досліджень відмічали дату сівби, з’явлення поодиноких та масових сходів, початок цвітіння (чоловічі та жіночі квітки), збирання врожаю. Досліди закладали в чотирьохразовій повторності методом повної рендомізації. Площа облікової ділянки становила 5,0-5,3 м2, кількість облікових рослин 16-19 штук, залежно від схеми висаджування.

Субстрат та живильний розчин для вирощування розсади готували за технологією прийнятою в АТ “Київська овочева фабрика”.

При вирощуванні розсади застосовували наступні режими електродосвічування:

1. Перші три дні сіянці досвічували цілодобово.

2. З четвертого до десятого дня – поступово знижували (на дві години) тривалість електродосвічування рослин до 12 годин.

3. Наступні 12 днів розсаду досвічували по 12 годин на добу.

Після висаджування рослин у теплицю застосовували агротехніку, яка відповідала вимогам рослин, згідно рекомендацій, розроблених для IV світлової зони України.

При випробуванні гібридів та проведенні осліплення рослин застосовували схему висаджування: 100 + 60 х 40 см.

При вивченні осліплення, в рослин гібриду Естафета F 1 видаляли квіткові бутони та бокові пагони у перших двох, чотирьох та шести листкових пазухах.

Площі живлення вивчали на рослинах гібриду Естафета F 1 за наступними схемами висаджування: 1. - 80 х 50 см, 2. - 80 х 40 см, 3. - 80 х 35 см.

Облік урожаю проводили з кожної окремої ділянки. У період збирання врожаю підраховували кількість плодів, зважуванням визначали загальну та середню масу товарних плодів. Продукцію сортували на стандартну та не стандартну згідно державного стандарту.

У продукції аналізували наступні показники якості:

вміст сухої речовини методом висушування в термостаті при температурі 105оС до повного висушування;

вміст загального цукру за Бертраном;

вміст нітратів за допомогою іонселективних електродів;

Статистичну обробку експериментальних даних проводили методом дисперсійного аналізу.

РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ ГІБРИДІВ ОГІРКАPages:   || 2 | 3 | 4 |
Похожие работы:

«3. – С. 353–355. 3. Кошелівець І. Сучасна література в УРСР / І. Кошелівець // Українське слово: хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст.: в 4 кн. / [упоряд.В. Яременко, Є. Федоренко].– К.: Рось, 1994–1995. – Кн. 3. – 1994. – С. 621–635. 4. Крижанівський С. Максим Рильський: критикобіографічний нарис / Степан Крижанівський. – К.: Радянський письменник, 1955. – 146 с. 5. Лавріненко Ю. Максим Рильський / Ю. Лавріненко // Листи до приятелів. – 1964. – Кн. 7–8. – С. 2–7. 6....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»