WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«ному словнику шістдесятників // Мова і культура. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2009. – Вип. 11, Т.VII (119). – с. 170-174. 9. Павлова Н.С. Лексика с семой «запах» в языке, речи и ...»

-- [ Страница 1 ] --

ному словнику шістдесятників // Мова і культура. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго,

2009. – Вип. 11, Т.VII (119). – с. 170-174. 9. Павлова Н.С. Лексика с семой «запах» в

языке, речи и тексте. Автореф. …канд.филол. наук.: 10.02.01. – Екатеринбург, 2006. – 20с.

10. Ставицька Л.О. Асоціативне поле запаху в сучасній українській мовній свідомості

(гендерний аспект) // Ученые записки Таврического национального университета им. В.

И. Вернадского. Серия Филология. – 2006. – Т.18 (57), № 1. – С. 216-220. – Режим доступу до журн.: www.anthropos.org.ua. 11. Шамота А.М. Переносне значення слова в мові художньої літератури. – К.: Наукова думка, 1967. – 126с. 12. Cortzar, Julio. Final del juego.

– Madrid, 2009. – Режим доступу до книги: www.puntodelectura.com. 13. Cortazar, Julio.

Rayuela. – Режим доступу до книги: http://www.franklang.ru. 14. Diccionario de la Lengua Espaola. – Режим доступу: http://www.rae.es. 15. Galds B.P. Doa Perfecta. – Режим доступу до книги: http://www.cervantesvirtual.com. 16. Ibaez V.B. Caas y barro. – Режим доступу до книги: http://www.librodot.com. 17. Ibaez V.B. El intruso. – Режим доступу до книги: http://www.franklang.ru. 18. Ibaez V.B. La barraca. – Режим доступу до книги:

http://www.franklang.ru. 19. Ibaez V.B. La maja desnuda. – Madrid: Ediciones Ctedra, 1998.

– 474 pgs. 20. Ibaez V.B. Los cuatro jinetes del Apocalipsis. – Режим доступу до книги:

http://www.franklang.ru. 21. Ibaez V.B. Sangre y arena. – Barcelona: Plaza & Janes, S.A.

Editores, 1977. – 318 pgs. 22. Mrquez G.G. El coronel no tiene quien la escriba. – Режим доступу до книги: http://www.franklang.ru. 23. Matute, Ana Mara. El verdadero final de la Bella Durmiente. – Режим доступу до книги: http://www.franklang.ru. 24. Sbato, Ernesto.

Sobre hroes y tumbas. – Режим доступу до книги: http://www.franklang.ru. 25. Sbato, Ernesto. Uno y el Universo. – Режим доступу до книги: http://www.franklang.ru.

Гармаш О.Л., к.філол.н., доц., Запорізький національний університет СлоВоСкладання як дЖерело Виникнення аФікСальниХ елеМентіВ В англійСькій МоВі (досвід лінгвокогнітивного аналізу) У цій статті розглядаються питання, пов’язані із застосуванням когнітивного підходу до дослідження явища поповнення арсеналу афіксальних елементів в сучасній англійській мові. Розкривається роль словоскладання не тільки як способу словотвору, а й  механізму, що зумовлює виникнення нових дериваційних елементів.  Ключові слова: словоскладання, афіксація, словотворчий елемент.  В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с применением когнитивного подхода к исследованию явления пополнения арсенала аффиксальных элементов в  современном английском языке. Раскрывается роль словосложения не только как способа словообразования, но и механизма, который предопределяет возникновение новых  деривационных элементов.  Ключевые слова: словосложение, аффиксация, словообразовательный элемент.  This  article  deals  with  the  cognitive  approach  to  the  studying  of  enriching  the  English  vocabulary  with  new  affixational  elements.  The  role  of  word-composing  describes  as  a  mechanism that causes the formation of new derivative elements.  Key words: word-composing, affixation, word-forming elements.

Світ, що оточує людину, неосяжний. Безкінечним є розмаїття його форм і проявів.

Протягом тисячоліть людство намагалось якомога повніше відобразити об’єктивну (та суб’єктивну) реальність у мові. Мова – це не просто засіб висловлення й передачі готової думки, а сила, що творить цю думку [Потебня 1989] (тут і далі цитати у перекладі автора).

На кожному з етапів розвитку англомовного суспільства, в англійській мові динамічно продовжують відбуватись процеси творення найменувань явищ, дій, процесів, станів, об’єктів та їх ознак. Аналіз словотвірної системи мови та її окремих ділянок є характерною ознакою лінгвістичних розвідок останніх років. Останнім часом у зв’язку з розвитком когнітивної галузі в мовознавстві відкриваються інноваційні перспективи дослідження дериваційних тенденцій в англійській мові.

Логічним наслідком зростання уваги до словотвору є успіхи в розвитку теоретичного базису лінгвістичної науки й у вирішенні конкретних завдань, пов’язаних з процесом творення одиниць спілкування на фоні розвитку сучасного англомовного середовища.

Питання англійської неології та словотворення розкривали в своїх працях Ю.

Волошин, Е. Дубенець, Ю. Жлуктенко, В. Заботкіна, Ю. Зацний, А. Левицький, Н. Олексенко, М. Полюжин, Н. Сихарулідзе, Дж. Ейто, Дж. Олджео, С. Морт, Р. Фішер. Конкретно словоскладання поставало предметом аналізу в ряді праць таких лінгвістів як В. Вашунін, П. Каращук, Є. Карпіловська, Д. Квеселевич, А. Левицький, О. Мєшков, О. Селіванова, М. Степанова. Нові шляхи вирішення нагальних питань принесла в мовознавство когнітивна наука на чолі з такими ученими, як А. Баранов, А. Вежбицька, В. Герасимов, Д. Добровольский, О. Кубрякова, В. Петров, А. Рудакова та ін.

Попри значні дослідження з проблем дериватології, лінгвокогнітивне висвітлення процесів творення дериваційних елементів в англійській мові досі не знайшло місця на сторінках мовознавчої літератури. Саме тому ми поставили за мету заповнити ці лакуни.

В останні десятиріччя розвиток словоскладання виявляється передусім в розширенні реалізації його можливостей. Це виявляється в динамічних процесах поповнення не тільки лексичного а й афіксального фонду англійської мови. Проте деякі аспекти словотвірної теорії залишаються недостатньо вивченими. До них слід віднести явище продукування та концептуалізації афіксальних елементів в англійській мові. У цьому світлі потребують пильної дослідницької уваги як виявлення конкретних напрямків виникнення афіксальних елементів, так і цілої низки екстра- та інтралінгвальних процесів, що супроводжують й обумовлюють дане явище.

Особливого значення при цьому набуває проблема не тільки лексичної а й афіксальної номінації певних модусів знань про світ, як засобів фіксації тих змін, що постійно відбуваються в суспільній практиці та осмислюються людиною. Словотвірні процеси мають розглядатись під новим кутом зору з метою подальшого аналізу питань концептуалізації та категоризації мовної свідомості англомовного суспільства.

Питання про те, яким чином мова допомагає сегментувати, категоризувати навколишню дійсність і суспільний досвід її носіїв, завжди було в центрі уваги вчених. При когнітивному підході знаходить своє висвітлення особлива роль мовних одиниць різних рівнів, що полягає в їх здатності не тільки фіксувати а й зберігати та, при необхідності відтворювати у свідомості людини певний фрагмент мовної дійсності.

Слід  зазначити,  що  серед  цілої  низки  способів  словотвору  в  англійській  мові  словоскладання  та  афіксація  вочевидь  посідають  чільне  місце.  Крім  того,  вважаємо  за  доцільне  висвітлити  роль  словоскладання  не  тільки  у  поповненні  лексичного  складу  словами-композитами,  а  й  афіксального  фонду  новими  словотворчими  елементами.  Саме тому дана робота присвячена дослідженню особливостей творення нових афіксальних елементів за рахунок дії такого бігенеративного способу продукування одиниць  спілкування як словоскладання.  актуальність нашого дослідження визначається, передусім, назрілою необхідністю висвітлення вказаного питання з точки зору лінгвокогнітивної парадигми. Мета статті передусім полягає у визначенні ролі словоскладання у процесах поповнення арсеналу афіксальних елементів сучасної англійської мови. В ході роботи маємо вирішити такі конкретні завдання: – розглянути перспективність когнітивного аналізу мовних явищ;

– визначити головні лінгвокогнітивні аспекти творення композитів в англійській мові;

– унаочнити процеси творення англомовних інновацій – композитів за аналогією; – розкрити питання набуття константними складовими конкретних моделей ознак афіксальних елементів; – продемонструвати явища синонімії, антонімії, конкуренції дериваційних елементів.

Як відомо, кожна мова світу має не тільки власну, неповторну структуру та володіє рядом унікальних механізмів її творення, перетворення та організації. На думку лінгвістів словотворення слід розглядати як такий засіб мови, який налагоджує організацію реалізації інформації. Природно, що як частина такого регулюючого механізму, словотворення, з одного боку, повинно опиратись на особливості функціонування мови, щоб нові слова не викликали труднощів при спілкуванні, а з іншого – воно є готовим для задоволення нових виникаючих потреб у вираженні зовнішніх стосовно мови думок за допомогою внутрішньомовних засобів. Таким чином, «словотворення – це місток між дійсністю та мовою, так само як між динамікою мови, тобто функціонуванням, і статикою – набором словотвірних елементів та моделей» [Щёголева 2002, 3].


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


У цьому зв’язку зазначимо, що всі складові одиниці одного з мовних рівнів не існують в свідомості носіїв англійської мови абстраговано, вони на ментальному рівні відбивають діалектичні зв’язки із складовими одиницями інших рівнів мовної системи.

Не є виключенням і словотворчі елементи. У системі англійської мови вони вирізняються значною дериваційною активністю, функціональною мобільністю, виступають як об’єктивні складові мовної картини світу.

Не дивлячись на високу словотвірну активність та продуктивність таких дериваційних елементів, в лінгвістиці досі бракує їх чіткого визначення. Ці елементи характеризують як: корені, особливі кореневі морфеми, афікси, афіксоїдні елементи, основи, одиниці особливого статусу, радиксоїди, інтернаціональні терміноелементи, окремі слова, словотворчі елементи, комбінаційні форми, форманти, дериваційні форманти, афіксальні  елементи.  На наш погляд використання цілого ряду термінів для позначення словотвірних елементів вказує на недостатню дослідженість цього питання. Як правило дискусійними моментами постають явища продуктивності таких одиниць, варіативність семантики, ступінь самостійності, тощо.

Наразі одним з найефективніших механізмів формування афіксальних елементів постає словоскладання. Утворення серії аналогійних похідних за зразком конкретного складного слова сприяє тому, що незмінний компонент у складі цілого ряду слів виступає у типізованому, узагальненому значенні, уподібнюючись у функціональному плані повноцінному афіксу.

Ступінь семантичних модифікацій дериваційних елементів у порівнянні з вільними корелятами “залежить від їх продуктивності, тобто здатності давати новоутворення, серійності, а також частоти вживання похідних з даним елементом у мовленні» [Єнікєєва 2010, 217].

Торкаючись в межах даної статті проблеми виникнення афіксальних варіантів лексичних одиниць, вважаємо за доцільне поділити всі критерії на кількісні та якісні. У ролі кількісного критерію виступає словотвірна активність елемента, в ролі якісного – семантичні трансформації в порівнянні з вихідним варіантом. Як правило, ці два критерії перехрещуються у процесі перетворення стійкого елемента словосполучення на формант. У цьому плані первинним критерієм виступає словотвірна активність, вторинним (супроводжувальним) – модифікація внутрішнього наповнення (семантичні трансформації).

Із урахуванням кількісних та якісних критеріїв основні ознаки віднесення компонентів лексичних одиниць до розряду словотвірних елементів можна представити таким чином: здатність виконувати афіксальні функції при утворенні нових одиниць (повторення компонента у значній кількості похідних, тобто частотність використання); семантичні трансформації в порівнянні з вихідним лексичним варіантом (ресемантизація – повна зміна значення, звуження значення, розширення значення, набуття фрагментом морфеми значення всієї морфеми); конкурентноздатність (здатність конкурувати з існуючими синонімічними афіксальними елементами, тобто виступати в ролі синонімічних аналогів).Pages:   || 2 | 3 |
Похожие работы:

«УДК 316. 64.5: 316. 722 А.В. Зуєв, кандидат філософських наук, доцент (Уманський державний аграрний університет) ГІПЕРТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК ФЕНОМЕН МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ У статті розглянуто проблему трансформації змістовного наповнення поняття толерантність під час використання його для аналізу явищ масової культури. Толерантність в умовах знаково-інформаційної цивілізації постає як гіпертолерантність, тобто терпимість до будь-чого та можливість сприйняти та поглинути масою будь-що. У сучасній...»

«The study of stability of genetic parameters of sugar beets in different growing conditions is of certain interest. The purpose of the research is to study the variability of combining ability of single-cross sterile hybrids of sugar beets depending on feeding area. Methods of research. 20 single-cross sterile hybrids received from top-cross breeding, 5 MS-lines and 5 sterility fixers were tested in two different growing conditions — with the feeding area 4522,5 and 4545(cm2). Research results....»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Андрощук Олександр Олексійович УДК 635.63:631.589.2:631.527.5 Підбір бджолозапильних гібридів та удосконалення технології вирощування огірка в зимових гідропонних ангарних теплицях 06.01.06 – овочівництво Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук Київ – 2001 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному аграрному університеті Кабінету Міністрів України Науковий керівник: академік УААН, доктор...»

«УДК 35:321.01:130.2:572.026 Л. В. ХАШИЄВА МНОЖИННА ІДЕНТИЧНІСТЬ: РЕАЛІЇ ГЛОБАЛІЗОВАНОГО СУСПІЛЬСТВА Досліджено феномен “множинної ідентичності”, що в умовах глобалізації стає однією з найбільш розповсюджених ідентифікаційних моделей. Проаналізовано перспективи конструювання національної ідентичності шляхом поєднання громадянської та етнічної ідентичності в межах т. з. моделі “демократичного громадянства”. Висвітлено роль держави в процесах інтеграції соціокультурного простору. Ключові слова:...»

«3. – С. 353–355. 3. Кошелівець І. Сучасна література в УРСР / І. Кошелівець // Українське слово: хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст.: в 4 кн. / [упоряд.В. Яременко, Є. Федоренко].– К.: Рось, 1994–1995. – Кн. 3. – 1994. – С. 621–635. 4. Крижанівський С. Максим Рильський: критикобіографічний нарис / Степан Крижанівський. – К.: Радянський письменник, 1955. – 146 с. 5. Лавріненко Ю. Максим Рильський / Ю. Лавріненко // Листи до приятелів. – 1964. – Кн. 7–8. – С. 2–7. 6....»

«НАУКОВІ ПРАЦІ ІНСТИТУТУ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, випуск 21 СЕЛЕКЦІЯ ТА НАСІННИЦТВО Исследована эффективность использования рекурентного отбора как метода улучшения технологических качество корнеплодов сахарной свеклы. Дана сравнительная оценка содержания зольных элементов в исходных популяциях и групп отборов из них, а также процент их снижения относительно стандарта у синтетиков и МС гибридов, созданных на основе опылителей уладовской селекции. Выделены лучшие генотипы...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»