WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«dopovid/samulyak.pdf. Телия В.Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц. – М.: Наука, 1986. – 143 с. Gebhard Rusch, Helmut Schanze, Gregor Schwerig. Theorien der Neuen ...»

-- [ Страница 1 ] --

dopovid/samulyak.pdf. Телия В.Н. Коннотативный аспект семантики

номинативных единиц. – М.: Наука, 1986. – 143 с. Gebhard Rusch,

Helmut Schanze, Gregor Schwerig. Theorien der Neuen Medien. – Mnchen,

2002. Werner Faulstich. Mediengeschichte von den Anfдngen bis 1700,

Mediengeschichte bis 1700 ins 3. Jahrtausend. – Dresden, 2007.

Качановська Т. О., к. філол. н.,асист.,

Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

СПЕЦИФІКА ВІДТВОРЕННЯ НАЗВ НЕБЕСНИХ ТІЛ

В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ ФРАНЦУЗЬКИХ СОНЕТІВ

У статті досліджуються основні тенденції, що спостерігаються при відтворенні українськими перекладачами назв небесних тіл, вжитих у французьких сонетах ХІХ ст. Особлива увага приділяється аналізу кореляції між лексико-семантичною структурою назви небесного тіла та способами її перекладу.

Ключові слова: поетичний переклад, сонет, культурні універсалії, назва небесного тіла.

В статье рассматривается специфика передачи названий небесных тел в украинских переводах французских сонетов ХІХ в. Особое внимание уделяется анализу корреляции между лексико-семантической структурой названия небесного тела и способом его перевода.

Ключевые слова: поэтический перевод, сонет, культурные универсалии, название небесного тела.

In this paper we deal with an investigation of main tendencies observed on the rendering of the names of the celestial bodies in 19th-century French sonnets and theirs Ukrainian translations. The main object of the investigation are the correlation between lexical-semantic structure of these names and way of their translation into Ukrainian.

Key words: poetic translation, sonnet, cultural universals, name of celestial body.

Актуальним напрямком сучасних досліджень є вивчення специфіки відтворення поетичних оригіналів у єдності змісту та форми, адже через асиметрію мовних картин світу при перекладі часто доводиться вдаватися до суттєвих трансформацій окремих елементів художнього світу. Найзначніших перетворень зазвичай зазнають образи, що не є домінантними у художній структурі оригіналу. У цьому контексті ще недостатньо з'ясовані тенденції, що спостерігаються при відтворенні назв небесних тіл (далі – ННТ), які є одними з фундаментальних універсалій культури [Исупов 1998] і які, за спостереженнями багатьох дослідників, серед яких І. Белленже, Л. Зіневич, А. Содомора, О. Томчук, часто зустрічаються у поетичних творах. Такій вживаності сприяє високий семантико-стилістичний потенціал ННТ, оскільки за їхньою допомогою можна конкретизувати просторово-часові межі дії, охарактеризувати персонажів [Bellenger 1979, 23-33, Качановська 2006, 163-176], створити металогічні образи [Bellenger 1979, 34-35] тощо. Використання подібних багатофункціональних лексичних одиниць є особливо важливим у рамках такої вибагливої поетичної форми, як сонет, оскільки вона спонукає авторів шукати найбільш лаконічні засоби, які б дозволяли досягти максимального художньо-естетичного ефекту [Качановська 2006, 11]. Зокрема, прямо чи опосередковано (через позначання їхніх еманацій, пов'язаних із ними явищ, процесів, часових вказівок або їхніх персоніфікованих іпостасей (промені, день, ніч, світання, тінь, сутінки, Феб, Селена тощо), небесні тіла згадуються в переважній більшості французьких сонетів, однак традиційно рідко відіграють там роль домінантних образів [Bellenger 1979, 12]. Функціонування ННТ у художньому дискурсі досліджували Ґ. Башляр, Г. Гуляєва, А. Коростелева, Н. Осіпова, С. Толоконнікова, О. Кондрашова, І. Шельдешова, Є. Панасова та ін., але закономірності передачі вжитих в оригіналах ННТ досі досліджувалась переважно побіжно, фрагментарно або в контексті аналізу окремих поетичних творів. Зокрема, проблема незбігання роду персоніфікованих ННТ у вихідній та цільовій мовах розглядалась у роботах [Рильський 1971, Эткинд 1963, Будагов 1973, Коптілов 1972, Иванов 1987] тощо; вивчалась специфіка зеровського підходу до відтворення образів зоряного неба [Содомора 2004]; проаналізовано низку труднощів, з якими стикаються перекладачі при відтворенні ННТ, образний і конотативний потенціал яких не є тотожним у вихідній та цільовій мові [Качановська 2006, 39-40,163розглянуто окремі типи перекладацьких відповідників деяких астронімів [Качановська 2006, 39-40], але порівняльний аналіз показників відтворюваності окремих ННТ у поетичному перекладі ще не проводився. Метою цього дослідження, здійсненого на матеріалі сонетів Жерара де Нерваля, Ш. Бодлера, С. Малларме, Ж.-М. де Ередіа (всього 195 сонетів) та їхніх укранських перекладів, виконаних О. Зуєвським, Є. Кононенко, М. Москаленком, Д. Павличком та Д. Паламарчуком, є вивчення впливу лексико-семантичної структури ННТ на вибір способу її відтворення у перекладі.

Аналіз кількісного розподілу ННТ показує, що найвищу частотність у першотворах має іменник soleil, друге місце поділяють іменники lune та astre, дещо рідше зустрічається іменник toile, тоді як інші ННТ (наприклад, назви сузір'їв чи фаз місяця є там дуже рідкісним елементом).

Детальніше розглянемо основні типи перекладацьких відповідників окремих ННТ, зафіксовані у досліджуваному корпусі (пор. табл. 1):

–  –  –

Із вищенаведеної таблиці випливає, що в середньому найбільшу кількість прямих відповідників має іменник soleil, який є домінантною ННТ у досліджуваному корпусі (пор. прикл. 1):

{1} Que les soleils marins teignaient de mille feux [Baudelaire 1993, 17] Де сяяли сонця барвисті, як щити [Бодлер 1999, 28] (у Д. Павличка). Водночас, з-поміж усіх ННТ, вжитих у оригіналах, у перекладах найчастіше вилучається саме іменник soleil (пор. прикл. 2): {2} Prs d'un sicle, au soleil, sans en tre plus riche,/ II a pouss le coutre au travers de la friche;/ Ayant vcu sans joie, il vieillit sans remords [Heredia 1990, 44] І радощів не знав, трудний орючи лан,/ В дугу його стрункий уже зігнувся стан,/ Згорбатившись, весь вік отак він змарнував [Ередіа 2001, 94] (у Д. Паламарчука). Це можна пояснити багатством асоціативних зв'язків цієї назви, адже у разі її використання у першотворі лише у якості допоміжної художньої деталі перекладач має максимально широкі можливості для компенсації її вилучення у ширшому контексті, зокрема, за рахунок переведення відповідної інформації до імпліцитного фону повідомлення.

Наприклад, втрати інформації від вилучення іменника сонце у прикл. 2 компенсуються загальновідомістю того факту, що згаданий у перекладі процес орання лану, яким "весь [свій] вік" доводилось займатися протагоністові цього сонета, відбувається переважно засвітла. До того ж, епітет трудний метонімічно розвиває акцентовану в оригіналі за допомогою іменника soleil тему складнощів польових робіт під палючим сонцем.

У досліджуваному корпусі найвищу питому вагу відповідників, отриманих унаслідок рекатегоризації (пор. прикл. 3) та метонімічного переносу (пор. прикл. 4) має іменник lune. Це може пояснюватись тим, що в оригіналах часто актуалізується закріплена за ним сема статі, відмінна від тієї, що закріплена за відповідною ННТ в українській мові, а також ритміко-метричними міркуваннями (іменник місяць має специфічний ритмічний малюнок, більшу кількість складів, аніж його прямий відповідник lune тощо): {3} Entends-tu le pipeau qui chante sur ses lvres?/ C'est lui! Sa double corne accroche les rayons,/ Et, vois, au clair de lune il fait danser mes chvres! [Heredia 1990, 40] Ти чуєш? Розбудив сопілкою він ліс./ Ріжок його блищить у місячнім промінні,/ І він веде танок йому покірних кіз [Ередіа 2001, 87] (у Д. Паламарчука); {4} Ce soir, la lune rve avec plus de paresse;/ Ainsi qu'une beaut, sur de nombreux coussins,/ Qui d'une main distraite et lgre caresse/ Avant de s'endormir le contour de ses seins [Baudelaire 1993, 65] Селена дивиться із мрійністю гіркою;/ Красуню в подушках нагадує вона,/ Що пестить перед сном недбалою рукою/ Свою розкішну грудь, задумлива й сумна [Бодлер 1999, 90] (у Д. Павличка).

При цьому вибір перекладацьких відповідників та їхнього контекстуального оточення залежить від використаної в оригіналі ННТ. Так, у разі актуалізації у першотворі семи статі іменника lune перекладачі віддають перевагу назвам античних богинь Місяця (пор. прикл. 4), а при вживанні таких іменників як промені, сяйво, світло щоразу уточнюють джерело світла, якщо йдеться про місяць (пор. прикл. 3 та 5), але у доволі значній кількості випадків такого уточнення не відбувається у разі застосування метонімічного переносу при відтворенні іменника soleil (пор.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


прикл. 6): {5} La lune tide luit sur la nocturne danse,/ Et Pan, ralentissant ou pressant la cadence,/ Rit de voir son haleine animer les roseaux [Heredia 1990, 31] Ось промінь місячний ізблис в танечнім колі,/ І Пан, награючи то швидше, то поволі,/ Радіє, що вдихнув життя в очерети [Ередіа 2001, 237] (у М. Москаленка); {6} Et le soleil montant en un ciel de vitrail/ Mettait un nimbe au front des belles Florentines [Heredia 1990, 81] І промені крізь шкло світили спроквола/ Й вінчали голови звабливих флорентійок [Ередіа 2001, 148] (у Д. Паламарчука). Це можна, зокрема, пояснити відносно більшою інтенсивністю сонячного світла у порівнянні із місячним, яка полегшує конкретизацію посилання на джерело світла за допомогою певної кількості непрямих ознак наявності сонця у зображуваному пейзажі, а також надлишковістю наявної в оригіналі та відтвореної або введеної перекладачем у свій текст опосередкованої інформації про це джерело. Цей ефект підкріплюється правилами інференції, згідно з якими учасники комунікації мають тенденцію інтерпретувати повідомлення так, начебто предмет мовлення залишався одним і тим самим, якщо немає спеціальних вказівок про його зміну [Михальская 1998]. Зокрема, у першому рядку цитованого у прикл. 6 сонета "Sur le Pont-Vieux" згадується час початку дії ("на зорі"); перелічені у ньому види людської діяльності зазвичай здійснюються вдень; в зображувану у сонеті епоху Відродження ще не було достатньо потужних штучних джерел світла, щоб яскраво освітлювати голівки перехожих флорентійок, тощо.

З іншого боку, до застосування прийому метонімічного розвитку образу при перекладі ННТ слід підходити з належною обережністю, адже це може призвести до ефекту, який можна порівняти із зміною планів у кінематографі. Так, у прикладі 6 у Ередіа маємо загальний, або навіть дальній план, у якому персонажі пересуваються на фоні міського пейзажу під пильним оком всевидющого сонця, тоді як увага читача української версії фокусується на крупному плані (грі проміння на волоссі жінок). До того ж, вибір предикативної конструкції з однорідними підметами "світили […] / Й вінчали" переводить до імпліцитного фону повідомлення наявні в оригіналі логічні зв'язки між окремими елементами художнього світу. Зокрема, у такому контексті стає незрозумілим, про яких саме жінок йдеться – перехожих на вулиці, як в оригіналі, чи відвідувачок ювелірної майстерні тощо. Така плутанина призводить до зміни способу подання перебігу подій, що є недоречним з огляду на авторський задум.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«ному словнику шістдесятників // Мова і культура. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2009. – Вип. 11, Т.VII (119). – с. 170-174. 9. Павлова Н.С. Лексика с семой «запах» в языке, речи и тексте. Автореф..канд.филол. наук.: 10.02.01. – Екатеринбург, 2006. – 20с.10. Ставицька Л.О. Асоціативне поле запаху в сучасній українській мовній свідомості (гендерний аспект) // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия Филология. – 2006. – Т.18 (57), № 1. – С....»

«3. – С. 353–355. 3. Кошелівець І. Сучасна література в УРСР / І. Кошелівець // Українське слово: хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст.: в 4 кн. / [упоряд.В. Яременко, Є. Федоренко].– К.: Рось, 1994–1995. – Кн. 3. – 1994. – С. 621–635. 4. Крижанівський С. Максим Рильський: критикобіографічний нарис / Степан Крижанівський. – К.: Радянський письменник, 1955. – 146 с. 5. Лавріненко Ю. Максим Рильський / Ю. Лавріненко // Листи до приятелів. – 1964. – Кн. 7–8. – С. 2–7. 6....»

«УДК 631.117.4(477.54):631.527:633.15(477) УСЕНКО Валерій Олександрович, аспірант, ДНСГБ НААН (м. Київ) ВПЛИВ ХАРКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДОСЛІДНОЇ СТАНЦІЇ НА РОЗВИТОК НАУКОВОЇ СЕЛЕКЦІЇ КУКУРУДЗИ В УКРАЇНІ У статті розглянуто основні етапи діяльності Харківської дослідної станції, щодо ведення селекції та сортовипробування сільськогосподарських культур, зокрема кукурудзи, висвітлено головні результати наукових досліджень селекціонерів. В статье рассмотрены основные этапы деятельности...»

«НАУКОВІ ПРАЦІ ІНСТИТУТУ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, випуск 21 СЕЛЕКЦІЯ ТА НАСІННИЦТВО Исследована эффективность использования рекурентного отбора как метода улучшения технологических качество корнеплодов сахарной свеклы. Дана сравнительная оценка содержания зольных элементов в исходных популяциях и групп отборов из них, а также процент их снижения относительно стандарта у синтетиков и МС гибридов, созданных на основе опылителей уладовской селекции. Выделены лучшие генотипы...»

«УДК 35:321.01:130.2:572.026 Л. В. ХАШИЄВА МНОЖИННА ІДЕНТИЧНІСТЬ: РЕАЛІЇ ГЛОБАЛІЗОВАНОГО СУСПІЛЬСТВА Досліджено феномен “множинної ідентичності”, що в умовах глобалізації стає однією з найбільш розповсюджених ідентифікаційних моделей. Проаналізовано перспективи конструювання національної ідентичності шляхом поєднання громадянської та етнічної ідентичності в межах т. з. моделі “демократичного громадянства”. Висвітлено роль держави в процесах інтеграції соціокультурного простору. Ключові слова:...»

«The study of stability of genetic parameters of sugar beets in different growing conditions is of certain interest. The purpose of the research is to study the variability of combining ability of single-cross sterile hybrids of sugar beets depending on feeding area. Methods of research. 20 single-cross sterile hybrids received from top-cross breeding, 5 MS-lines and 5 sterility fixers were tested in two different growing conditions — with the feeding area 4522,5 and 4545(cm2). Research results....»

«УДК 577.175.1:582.594.2:57.085 О. А. Шейко, член-кореспондент НАН України Л. I. Мусатенко Фiтогормональний комплекс Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce (род. Orchidaceae Juss.) i його роль у розробцi методiв розмноження in vitro Дослiджено складовi фiтогормонального комплексу Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce на рiзних етапах онтогенезу та розроблено пiдходи введення цього виду в культуру in vitro. Показано, що в процесi онтогенезу вiдбуваються змiни вмiсту цитокiнiнiв, iндолiлоцтової...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Андрощук Олександр Олексійович УДК 635.63:631.589.2:631.527.5 Підбір бджолозапильних гібридів та удосконалення технології вирощування огірка в зимових гідропонних ангарних теплицях 06.01.06 – овочівництво Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук Київ – 2001 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному аграрному університеті Кабінету Міністрів України Науковий керівник: академік УААН, доктор...»

«НАУКОВІ ПРАЦІ ІНСТИТУТУ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, випуск 21 ЗЕМЛЕРОБСТВО Аннотация Григорьева Е.Н. Продуктивность сои в зависимости от агротехнических приемов е выращивания в условиях северной Степи Украины Исследовано эффективность применения микробного препарата комплексного действия Ризогумин как отдельно, так и в комбинации с регуляторами роста растений Биолан и Биосил, в технологии выращивания сои сорта Медея при разных системах удобрения и обработки почвы. Установлено,...»

«УДК 316. 64.5: 316. 722 А.В. Зуєв, кандидат філософських наук, доцент (Уманський державний аграрний університет) ГІПЕРТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК ФЕНОМЕН МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ У статті розглянуто проблему трансформації змістовного наповнення поняття толерантність під час використання його для аналізу явищ масової культури. Толерантність в умовах знаково-інформаційної цивілізації постає як гіпертолерантність, тобто терпимість до будь-чого та можливість сприйняти та поглинути масою будь-що. У сучасній...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»