WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«НАУКОВІ ПРАЦІ ІНСТИТУТУ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, випуск 21 СЕЛЕКЦІЯ ТА НАСІННИЦТВО УДК 635.646:631.53:631.147 МОЗГОВСЬКА Г.В., молодший науковий співробітник, ІВЧЕНКО ...»

НАУКОВІ ПРАЦІ ІНСТИТУТУ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, випуск 21

СЕЛЕКЦІЯ ТА НАСІННИЦТВО

УДК 635.646:631.53:631.147

МОЗГОВСЬКА Г.В., молодший науковий співробітник,

ІВЧЕНКО Т.В., кандидат с.-г. наук, с.н.с.,

ШАБЕТЯ О.М., кандидат с.-г. наук, с.н.с.

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

e-mail: mozgovskaja-anna@rambler.ru

СТВОРЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО СЕЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ БАКЛАЖАНА

ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ МЕТОДІВ

У статті наведено результати досліджень зі створення нового вихідного матеріалу баклажана методами клітинної селекції. Отриманий за допомогою біотехнологічних методів селекційний матеріал баклажана, поєднує в собі високу продуктивність, генетичну стабільність із адаптивністю до хвороб в’янення та високих температур повітря. Лінії є перспективними для створення нових конкурентоспроможних генотипів. Наведено також допоміжний спосіб оцінки, який дозволяє на різних етапах органогенезу в лабораторних умовах встановити рівень жаростійкості зразків баклажана.

Ключові слова: баклажан, клітинна селекція, перспективні лінії, фузаріозне в’янення, жаростійкість Вступ. Баклажан є однією з найпоширеніших у світі овочевих культур, яка за об’ємами виробництва займає четверте місце після капусти, томатів та цибулі. В Україні цю овочеву культуру вирощують на площі 7,8 тис. га, з яких 80-90 % площі зосереджено у Степовій та південній частині Лісостепової зони [1].

Для забезпечення постійно зростаючого попиту до продукції баклажана, необхідно спрямовувати селекційну роботу у напрямку розширення асортименту сортів та гібридів, придатних для вирощування в різних агрокліматичних зонах України. При цьому особливе значення відводиться на створення нових високопродуктивних, стійких до збудників хвороб сортів та гібридів [2]. В останні роки поліпшення продуктивності рослин баклажана базується на досягненнях клітинної селекції. Перевага клітинної селекції над традиційними методами селекції полягає у відсутності сезонності в роботі, можливості працювати із великим об’ємом вихідного матеріалу [3]. Найбільш широко клітинна селекція застосовується для добору стійких рослин до біотичних та абіотичних чинників. Така можливість є особливо актуальною нині, так як постійна мінливість факторів навколишнього середовища вимагає прискорити селекцію на екологічну стійкість [4]. За допомогою методів клітинної селекції створено резистентні лінії пасльонових культур до фузаріозного в’янення:

томата [5], баклажана [6].

Метою наших досліджень було створення вихідного матеріалу баклажана для селекції на стійкість до фузаріозного в’янення та високих температур повітря за використання клітинної селекції.

Матеріали та методика досліджень. Дослідження проводили протягом 2012-2013 рр.

в лабораторії біотехнології, генетичних ресурсів та теоретичних основ селекції Інституту овочівництва і баштанництва НААН. Вихідним матеріалом слугували 82 зразки баклажана.

У якості селективного агенту для добору резистентних до фузаріозного в’янення форм використовували фільтрат культуральної рідини (ФКР) комплексу грибів роду Fusarium Link., який додавали до поживного середовища MS у 40 % концентрації [7]. З метою добору жаростійких форм баклажана в культурі in vitro проводили оцінку життєздатності калюсних клонів під впливом на них високих температур повітря 45 0С протягом 6 годин. Для підтвердження достовірності отриманих результатів з добору стійких до підвищених температур форм баклажана також проводилась лабораторна оцінка ступеня жаростійкості селекційних форм за методом Ф. Ф. Мацкова [8]. Досліди із проведення селекційної оцінки нових зразків баклажана здійснювали згідно методики польового досліду в овочівництві та www.bioenergy.gov.ua 161 НАУКОВІ ПРАЦІ ІНСТИТУТУ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, випуск 21

СЕЛЕКЦІЯ ТА НАСІННИЦТВО

баштанництві [9]. Оцінку стійкості отриманих зразків баклажана до фузаріозного в’янення, проводили за 9 бальною шкалою класифікатору РЕВ [10].

Результати досліджень. Протягом 2012-2013 рр. на природному фоні проаналізовано генотипи баклажана, відібрані шляхом двоступінчастого добору на селективному фоні при додаванні 40 % ФКР грибів роду Fusarium Link. В результаті селекційної оцінки генотипів баклажана, виділено 2 лінії баклажана S. m. 62, S. m. 63, стійкі до фузаріозного в’янення та 2 лінії S. m. 79, Л 21 із ознакою жаростійкості. Господарську характеристику нових ліній баклажана наведено у таблиці.

Таблиця Господарська характеристика перспективних ліній баклажана за стійкістю до фузаріозного в’янення та жаростійкістю (середнє за 2012-2013 рр.) S. m. 62 S. m. 63 S. m. 79 Л 21 Показник Алмаз-st Висота рослин, см 60,69±1,44 62,42±4,48 62,91±4,27 64,12±4,44 51,91±2,14 Кількість, шт. 9,33±0,11 8,20±0,13 8,40±0,16 8,61±0,15 8,50±0,36 Плоди Довжина, см 15,6±0,16 15,72±0,15 14,57±0,16 13,40±0,24 18,40±0,36 Маса, г 170,3±0,41 214,58±3,81 217,93±0,38 213,33±5,36 210,20±6,36 Тривалість вегетаційного

–  –  –

Отже, методами клітинної селекції створено 4 перспективні лінії баклажана із стійкістю до хвороб в’янення та жаростійкістю.

Лінія S. m. 62 характеризується великими фіолетового забарвленням плодами із глянцевою шкіркою. Плоди грушоподібної форми, із зеленуватим м’якушем. Висота рослин складає 62,42±4,48 см. Лінія S. m. 62 відрізняється від сорту Алмаз вищою урожайністю плодів, яка складає 33,6 т/га (стандарт – 23,3 т/га) та товарністю - 99,7 %. Ступінь стійкості до фузаріозного в’янення становить 7 балів.

Лінія S. m. 63 відрізняється плодами циліндричної форми, які мають фіолетове забарвлення, глянцеву шкірку та зеленуватий м’якуш. Висота рослин складає 62,91±4,27 см.

Лінія S. m. 63 характеризується високою урожайністю плодів 30,5 т/га та товарністю - 99,3 %.

Ступінь стійкості до фузаріозного в’янення становить 7 балів Рослини лінії S. m. 79 утворюють плоди овальної форми, світло-фіолетового забарвлення, із глянцевою шкіркою, білим м’якушем. Висота рослин складає 64,12±4,44 см.

Лінія S. m. 79 відрізняється від сорту Алмаз вищою урожайністю плодів - 30,2 т/га та товарністю - 99,7 %. Ступінь жаростійкості становить 87,06 %.

Лінія Л 21 характеризується плодами овальної форми, молочно-білого забарвлення, із матовою шкіркою та білим м’якушем. Висота рослин складає 51,91±2,14 см. Урожайність плодів становить 26,4 т/га, а товарність - 98,4 %. Ступінь жаростійкості знаходиться на рівні 90,1 %.

Висновки. У результаті проведених досліджень створено 4 нові лінії баклажана, які поєднують стійкість до хвороб в’янення та високих температур повітря і ґрунту, у поєднанні із з високими показниками цінних господарських ознак. Перспективні лінії баклажана S. m. 62 та S. m. 63 володіють стійкістю до фузаріозного в’янення на рівні балу 7, а ступінь жаростійкості ліній S. m. 79 та Л 21 становить від 80,6 % до 90,1 %. Нові лінії рекомендуються як джерела стійкості до хвороб в’янення та жаростійкості при створенні сортів баклажана для умов відкритого ґрунту.

–  –  –

Список використаних літературних джерел

1. Режим капельного орошения и продуктивность баклажана в Степи Украины / [А. Шатковский, Ю. Черевичный, А. Чабанов ] // Овощеводство. – 2013. – № 6. – С. 33-39.

2. Основи селекції польових культур на стійкість до шкідливих організмів:

навчальний посібник / [За ред. В.В. Кириченка, В.П. Петренкової]. – Х.: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва, 2012. – 320 с.

3. Волощук А.Д. Клеточная селекция сельскохозяйственных растений: достижения и перспективы / А.Д. Волощук, С.И. Волощук // Технология возделывания зерновых колосовых культур и проблемы их селекции: сб. науч. тр. – Мироновка, 1990. – С. 46-65.

4. Бутенко Р.Г. Биотехнология клеток высших растений in vitro и биотехнологии на их основе / Р.Г. Бутенко. – М. : ФБК Пресс, 1999. – 159 с.

5. Bohn G.W. Immunity to fusarium wilt in the tomato / G.W. Bohn, C.M. Tucker // Science. – 2009. – № 8. – Р. 60-64.

6. Abdullaheva K. Resistance of eggplant to fusarium wilt / K. Abdullaheva, I. A. Shifman // Plant Cell. – 2008. – № 9. – Р. 28-31.

7. Клітинні технології створення вихідного селекційного матеріалу основних овочевих рослин в культурі in vitro / [Т.В. Івченко, С.І. Корнієнко, С.І.Кондратенко та ін.]. - Х.: Плеяда, 2013. – 47 с.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


8. Методика дослідної справи в овочівництві і баштанництві / [За ред.

Г.Л. Бондаренка, К.І. Яковенка]. – Х. : Основа, 2001. – 369 с.

9. Мацков Ф.Ф. Новый скорый метод распознавания живых и мертвых и поврежденных тканей зеленого растения / Ф.Ф. Мацков // Доклады АН СССР. - 1936. - № 6.

– С. 255-256.

10. Харькова А.П. Селекция овощных пасленовых культур на устойчивость к болезням / А.П. Харькова. – Кишинев : Штиница, 1994. – 182 с.

Аннотация Мозговская А.В., Ивченко Т.В., Шабетя О.Н.

Создание перспективного исходного материала баклажана для селекции с использованием методов биотехнологии В статье приведены результаты исследований по созданию нового исходного материала баклажана методами клеточной селекции. Полученный с помощью биотехнологических методов селекционный материал баклажана, сочетает высокую продуктивность, генетическую стабильность с адаптивностью к болезням увядания и высоким температурам воздуха. Линии перспективны для создания новых конкурентных генотипов. Представлен также вспомогательный метод оценки, который позволяет на разных этапах органогенеза в лабораторных условиях установить уровень жароустойчивости образцов баклажана.

Ключевые слова: баклажан, клеточная селекция, перспективные линии, фузариозное увядание, жароустойчивость Annotation Mozgovska A., Ivchenko T., Shabetya O.

The creating perspective source material for selection of eggplant, which have already been used the methods of biotechnology This article has presented the results of research on a new original material of eggplant with the methods of cell selection. The breeding material of eggplant already combines high productivity, genetic stability with adaptability to wilt disease and high air temperatures produced by biotechnological methods. The Lines has promise for the creation of new competitive genotypes.

Presented a method of assess. It allows for different stages of organogenesis in the laboratory to establish the level of heat resistance of samples of eggplant.

Keywords: eggplant, cell selection, promising lines, Fusarium wilt, heat resistance

–  –  –Похожие работы:

«НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Андрощук Олександр Олексійович УДК 635.63:631.589.2:631.527.5 Підбір бджолозапильних гібридів та удосконалення технології вирощування огірка в зимових гідропонних ангарних теплицях 06.01.06 – овочівництво Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук Київ – 2001 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному аграрному університеті Кабінету Міністрів України Науковий керівник: академік УААН, доктор...»

«УДК 631.117.4(477.54):631.527:633.15(477) УСЕНКО Валерій Олександрович, аспірант, ДНСГБ НААН (м. Київ) ВПЛИВ ХАРКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДОСЛІДНОЇ СТАНЦІЇ НА РОЗВИТОК НАУКОВОЇ СЕЛЕКЦІЇ КУКУРУДЗИ В УКРАЇНІ У статті розглянуто основні етапи діяльності Харківської дослідної станції, щодо ведення селекції та сортовипробування сільськогосподарських культур, зокрема кукурудзи, висвітлено головні результати наукових досліджень селекціонерів. В статье рассмотрены основные этапы деятельности...»

«3. – С. 353–355. 3. Кошелівець І. Сучасна література в УРСР / І. Кошелівець // Українське слово: хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст.: в 4 кн. / [упоряд.В. Яременко, Є. Федоренко].– К.: Рось, 1994–1995. – Кн. 3. – 1994. – С. 621–635. 4. Крижанівський С. Максим Рильський: критикобіографічний нарис / Степан Крижанівський. – К.: Радянський письменник, 1955. – 146 с. 5. Лавріненко Ю. Максим Рильський / Ю. Лавріненко // Листи до приятелів. – 1964. – Кн. 7–8. – С. 2–7. 6....»

«УДК 577.175.1:582.594.2:57.085 О. А. Шейко, член-кореспондент НАН України Л. I. Мусатенко Фiтогормональний комплекс Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce (род. Orchidaceae Juss.) i його роль у розробцi методiв розмноження in vitro Дослiджено складовi фiтогормонального комплексу Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce на рiзних етапах онтогенезу та розроблено пiдходи введення цього виду в культуру in vitro. Показано, що в процесi онтогенезу вiдбуваються змiни вмiсту цитокiнiнiв, iндолiлоцтової...»

«ному словнику шістдесятників // Мова і культура. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2009. – Вип. 11, Т.VII (119). – с. 170-174. 9. Павлова Н.С. Лексика с семой «запах» в языке, речи и тексте. Автореф..канд.филол. наук.: 10.02.01. – Екатеринбург, 2006. – 20с.10. Ставицька Л.О. Асоціативне поле запаху в сучасній українській мовній свідомості (гендерний аспект) // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия Филология. – 2006. – Т.18 (57), № 1. – С....»

«The study of stability of genetic parameters of sugar beets in different growing conditions is of certain interest. The purpose of the research is to study the variability of combining ability of single-cross sterile hybrids of sugar beets depending on feeding area. Methods of research. 20 single-cross sterile hybrids received from top-cross breeding, 5 MS-lines and 5 sterility fixers were tested in two different growing conditions — with the feeding area 4522,5 and 4545(cm2). Research results....»

«dopovid/samulyak.pdf. Телия В.Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц. – М.: Наука, 1986. – 143 с. Gebhard Rusch, Helmut Schanze, Gregor Schwerig. Theorien der Neuen Medien. – Mnchen, 2002. Werner Faulstich. Mediengeschichte von den Anfдngen bis 1700, Mediengeschichte bis 1700 ins 3. Jahrtausend. – Dresden, 2007. Качановська Т. О., к. філол. н.,асист., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка СПЕЦИФІКА ВІДТВОРЕННЯ НАЗВ НЕБЕСНИХ ТІЛ В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ ФРАНЦУЗЬКИХ СОНЕТІВ...»

«НАУКОВІ ПРАЦІ ІНСТИТУТУ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, випуск 21 ЗЕМЛЕРОБСТВО Аннотация Григорьева Е.Н. Продуктивность сои в зависимости от агротехнических приемов е выращивания в условиях северной Степи Украины Исследовано эффективность применения микробного препарата комплексного действия Ризогумин как отдельно, так и в комбинации с регуляторами роста растений Биолан и Биосил, в технологии выращивания сои сорта Медея при разных системах удобрения и обработки почвы. Установлено,...»

«УДК 35:321.01:130.2:572.026 Л. В. ХАШИЄВА МНОЖИННА ІДЕНТИЧНІСТЬ: РЕАЛІЇ ГЛОБАЛІЗОВАНОГО СУСПІЛЬСТВА Досліджено феномен “множинної ідентичності”, що в умовах глобалізації стає однією з найбільш розповсюджених ідентифікаційних моделей. Проаналізовано перспективи конструювання національної ідентичності шляхом поєднання громадянської та етнічної ідентичності в межах т. з. моделі “демократичного громадянства”. Висвітлено роль держави в процесах інтеграції соціокультурного простору. Ключові слова:...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»