WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Анотація. Викладено результати досліджень впливу регуляторів росту рослин на активність окисно-відновних ферментів у листках помідора індетермінантного типу гібридів F1 Раїса та Маєва. ...»

SWorld – 21-30 April 2015

http://www.sworld.education/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/apr-2015

INNOVATIVE VIEWS OF YOUNG SCIENTISTS ‘2015

Сільське господарство – агрономія, зоотехнія і лісове господарство

УДК 631.811.98:577.15:635.64

Гаврись І.Л.

АКТИВНІСТЬ ОКИСНО-ВІДНОВНИХ ФЕРМЕНТІВ У ЛИСТКАХ

ПОМІДОРА ЗА ВИКОРИСТАННЯ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН

Національний університет біоресурсів і природокористування України Київ, вул. Героїв Оборони, 13, 03041 Havris` I.L.

REDOX ENZYMES ACTIVITY IN TOMATO LEAVES ON USING OF

PLANT GROWTH REGULATORS

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine Kyiv, Heroyiv Oborony, 13, 03041 Анотація. Викладено результати досліджень впливу регуляторів росту рослин на активність окисно-відновних ферментів у листках помідора індетермінантного типу гібридів F1 Раїса та Маєва.

Ключові слова: окисно-відновні ферменти, гібриди помідора, регулятори росту.

Abstract. The results of studies of the effect of plant growth regulators on the activity of redox enzymes in leaves of indeterminate tomato type F1 Raissa and Mayeva hybrids are described.

Key words: redox enzymes, tomato hybrids, growth regulators.

Провідною культурою в тепличних господарствах України є помідор.

Підвищення врожайності помідора в теплицях потребує розробки і впровадження сучасних нових, більш удосконалених технологічних прийомів.

Для створення сприятливих умов для росту і розвитку рослин помідора великого значення набуває процес хімізації, важливе місце в якому займають регулятори росту рослин.

Однією з найшвидших і неспецифічних реакцій організму під впливом будь-якого стресу є активізація окислювальних процесів, що супроводжується накопиченням високотоксичних для рослин сполук, зокрема тих, які порушують проникність мембран за рахунок пероксидного окислення ліпідів.

Це призводить до утворення активних форм кисню – пероксиду водню, супероксидного радикалу, гідроксильного радикалу [3]. Ферменти, зокрема пероксидаза, поліфенолоксидаза, каталаза, мають фізіологічні антиоксидантні властивості, які відіграють важливе значення в захисних реакціях організму, здатні підвищувати захисні та прискорювальні реакції рослин і сприяють посиленню процесів їхньої життєдіяльності. Підвищення активності цих ферментів за впливу передпосівної обробки насіння і обприскування рослин регуляторами росту свідчить про більш високий рівень обміну речовин, у зв’язку з чим прискорюється і весь процес мобілізації речовин для росту і розвитку.

Методика досліджень. Метою наших досліджень було вивчення впливу різних регуляторів росту на активність ферментів у листках помідора.

Дослідження проводили у 2006-2007 роках у Науково-дослідному виробничому агрокомбінаті „Пуща-Водиця” в зимових гідропонних теплицях у продовженій культурі. Об'єктом були гібриди помідора індетермінантного типу Раїса F1 селекції Нідерландів і Маєва F1 німецької селекції. Досліди закладали та проводили згідно методики, прийнятої для закритого ґрунту [1, 2].

Використовували регулятори росту різної природи: івін (N-оксид 2,6диметилпіридину) – синтетичний препарат ауксиноподібної дії; агроемістимекстра – комплекс фізіологічно активних сполук та мікроелементів (Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України); реастим – регулятор росту, що містить добриво „Реаком”, а також гетероауксин, гіберелін, бурштинову кислоту, креатин, гумінові кислоти (Науково-виробничий центр „Реаком”, Україна); імуноцитофіт – суміш етилових ефірів вищих жирних кислот (агропромислова компанія „Гінкго”, Росія).

Відповідно до рекомендацій насіння замочували у розчинах рістрегулюючих препаратів на 18 год. Розсаду обприскували у фазі трьох справжніх листків. Вегетуючі рослини обприскували в період плодоношення три рази з інтервалом в один місяць. Контрольний варіант обробляли водою.

Визначення активності окисно-відновних ферментів (пероксидази, каталази, поліфенолоксидази) визначали спектрофотометрично [1, 2].

Результати досліджень. Біологічна роль пероксидази полягає в окисленні органічних сполук перекисом водню або органічними перекисами. Присутність ферменту в хлоропластах вказує на його участь в окисно-відновлювальних реакціях у процесі фотосинтезу, а виявлення пероксидази в мітохондріях – на участь в енергетичному обміні клітини [6].

Експериментальні дані показали, що всі регулятори росту істотно підвищували пероксидазну активність. В гібридів Раїса F1 і Маєва F1 максимальне підвищення активності цього фермента спостерігалось за впливу біолану, показники якого перевищували контрольні варіанти у 2-3 рази. Дещо слабший вплив на активність пероксидази мали івін та імуноцитофіт – вони підвищували пероксидазну активність у 1,3-2,0 рази. Реастим змінював рівень активності найменше – у 1-1,5 раза порівняно з контролем.

Поліфенолоксидаза бере участь в окисленні різних органічних сполук (окислює феноли та їх похідні в хінони у присутності молекулярного кисню).

Фермент являє собою сполуку білкової молекули з міддю. Дія поліфенолоксидази тісно пов’язана з окисно-відновлювальними перетвореннями ряду речовин, зокрема, аскорбінової кислоти та ауксинів. Деякі вчені вважають, що поліфенолоксидаза є свого роду аварійним ферментом, який вступає в дію при порушенні окремих ланок дихального процесу. Така декомпенсація виникає при порушенні структури тканин, фізіологічних порушеннях, при введенні в тканини рослин паразитарних мікроорганізмів [6].

Дані джерел літератури свідчать, що за впливу на рослину активуючих доз біологічно активних речовин спостерігалося підвищення активності поліфенолоксидази [4, 5].

Згідно з отриманими даними до найбільшого впливу на активність поліфенолоксидази в листках помідора приводило обприскування рослин препаратом імуноцитофіт – у середньому за два роки спостерігалося підвищення її у 1,3-1,8 раза порівняно з контрольними варіантами. За дії івіну і біолану активність поліфенолоксидази зростала у 1,2-1,5 раза, залежно від гібрида. Застосування реастиму майже не вплинуло на активність цього фермента, показники якого на обох гібридах коливалися у межах контролю.

Каталаза – двокомпонентний фермент, який складається з білка і простетичної групи, що містить залізо [3]. Основною біологічною функцією її є захист організму від згубного впливу перекису водню, який утворюється в результаті обміну речовин в якості проміжного продукту при окисленні ряду органічних речовин. Каталаза розщеплює перекис водню на воду і кисень.

Звільнений таким чином кисень при диханні знову зв’язується з активованим воднем, утворюючи воду.

У наших дослідженнях спостерігалось чітко виражене підвищення активності каталази тканин листка за використання імуноцитофіту – показники цього варіанту перевищували контрольні у 2 рази. Івін і біолан слабше активізували каталазу, а реастим при застосуванні на гібриді Маєва F1 не мав істотного впливу на вміст цього ферменту.

За даними Ю.В. Ракітіна, К.Л. Поволоцької, Д.М. Седенка [4] у зав’язях помідора, оброблених регуляторами росту рослин активність каталази підвищувалась, знижуючи активність пероксидази. Протилежна залежність спостерігалася у тканинах листків: активність каталази понижувалась, а пероксидази зростала. Подібна тенденція спостерігалася в наших дослідженнях, особливо при застосуванні івіну і біолану.

Каталаза змінюється аналогічно інтенсивності дихання, послаблення якого веде до сповільнення росту листків [5]. Тобто, обприскування рослин регуляторами росту збільшує ріст одних органів за рахунок інших. Дані наших досліджень дозволяють пояснити різницю в урожайності рослин, отриману в результаті застосування різних ростових речовин: зміна активності ферментів у листках помідора спричиняє перерозподіл поживних речовин і посилює їх надходження у продуктивні органи.

Висновки. Регулятори росту підвищували активність пероксидази в тканинах листків помідора. Особливо цьому сприяли біолан та івін.

Імуноцитофіт мав найбільший вплив зростання активності поліфенолоксидази і каталази. Дія реастиму на активність ферментів виявилася незначною.

Література:

1. Гавриленко В.Ф., Ладыгина М.Е., Хандобина Л.М. Большой практикум по физиологии растений. – М.: Высшая школа, 1975. – 392 с.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


2. Методика дослідної справи в овочівництві і баштанництві / За редакцією Г.Л. Бондаренка, К.І. Яковенка. – Х.: Основа, 2001. – 369 с.

3. Молодченкова О.О. Влияние салициловой кислоты и Fusarium graminearum на активность каталазы, содержание Н2О2 и эндогенной салициловой кислоты в проростках пшеницы // Физиология и биохимия культурних растений. – 2005. – Т.37. – № 1. – С. 37-43.

4. Ракитин Ю.В., Поволоцкая К.Л., Седенко Д.М. О некоторых изменениях обмена веществ в цветках и плодах помидоров при действии 2,4–Д и 2,4,5–Т. // Физиология растений. – 1956. – № 4. – С. 297-305.

Советкина В.Е., Козлова Г.А. Эффективность применения 5.

бензимидазола и его производных при выращивании томата в зимних теплицах // Интенсификация возделывания овощных, плодовых и ягодных культур. – Ленинград-Пушкин, 1980. – Т. 390. – С. 10-13.

6. Физиология сельскохозяйственных растений. Физиология овощных и бахчевых культур / Гл. ред. Б.А. Рубин. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1970. – Т 8. – 520 с.

Стаття відправлена: 14.04.2015р.

© Гаврись І.Л.Похожие работы:

«НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Андрощук Олександр Олексійович УДК 635.63:631.589.2:631.527.5 Підбір бджолозапильних гібридів та удосконалення технології вирощування огірка в зимових гідропонних ангарних теплицях 06.01.06 – овочівництво Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук Київ – 2001 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному аграрному університеті Кабінету Міністрів України Науковий керівник: академік УААН, доктор...»

«СЕЛЕКЦІЯ ТА НАСІННИЦТВО Annotation Shkinder-Barmina A. N., Junior Researcher Varietal characteristics of sour cherries (Cerasus vulgaris Mill.) in the South of Ukraine The results of observations of the terms of phenological phases for 40 varieties of sour cherries in the South of Ukraine for the period 2004-2010 are stated, characteristics of differentiation and organogenesis of generative buds for 14 varieties of sour cherries are specified. Key words: sour cherries, variety, phenological...»

«3. – С. 353–355. 3. Кошелівець І. Сучасна література в УРСР / І. Кошелівець // Українське слово: хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст.: в 4 кн. / [упоряд.В. Яременко, Є. Федоренко].– К.: Рось, 1994–1995. – Кн. 3. – 1994. – С. 621–635. 4. Крижанівський С. Максим Рильський: критикобіографічний нарис / Степан Крижанівський. – К.: Радянський письменник, 1955. – 146 с. 5. Лавріненко Ю. Максим Рильський / Ю. Лавріненко // Листи до приятелів. – 1964. – Кн. 7–8. – С. 2–7. 6....»

«СЕЛЕКЦІЯ ТА НАСІННИЦТВО УДК 633.63:631.52:576.3 М.В. РОЇК, доктор с.-г. наук, професор, директор ІБКіЦБ О.І. ЧЕРЕДНИЧОК, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України О.В. ДУБЧАК, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник Верхняцька ДСС ІБКіЦБ Email: bono02@ua.fm ЦИТОЕМБРІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЖЕРЕЛ АПОЗИГОТІЇ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ У статті наведено результати досліджень матеріалів з апозиготичним шляхом відтворення за...»

«НАУКОВІ ПРАЦІ ІНСТИТУТУ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, випуск 21 БІОТЕХНОЛОГІЯ УДК 633.63:631.52 ГОНТАРЕНКО С.М., кандидат біол. наук, с.н.с., ГЕРАСИМЕНКО Г.М., аспірант Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України АНДРОГЕННІ КАЛУСИ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ У статті наведений спосіб отримання андрогенних калусів цукрових буряків шляхом культивування пиляків в умовах in vitro. Розглянуті основні фактори, що впливають на процес індукції андрогенезу, зокрема склад...»

«Отже, українські обрії «країни Крашевського» та «театру корифеїв» Старицького потребують зіставного аналізу творчої діяльності письменників, щоб «сповна поцінувати її й розібратися в ній» [Пилипчук 2012, 171].1. Арістотель. Поетика. – К.: 1967. 2. Баженова С.Є. Україністика в історико-краєзнавчих творах Ю.І. Крашевського / С.Є. Баженова // Студії. – Кам.Под., 2005. – Т. 1. 3. Вєдіна  В.П.  Юзеф Ігнацій Крашевський / Передмова // «Прадавня легенда» і її автор. – К.: Веселка, 1989. 4. Джурбій ...»

«УДК 577.175.1:582.594.2:57.085 О. А. Шейко, член-кореспондент НАН України Л. I. Мусатенко Фiтогормональний комплекс Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce (род. Orchidaceae Juss.) i його роль у розробцi методiв розмноження in vitro Дослiджено складовi фiтогормонального комплексу Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce на рiзних етапах онтогенезу та розроблено пiдходи введення цього виду в культуру in vitro. Показано, що в процесi онтогенезу вiдбуваються змiни вмiсту цитокiнiнiв, iндолiлоцтової...»

«УДК 631.117.4(477.54):631.527:633.15(477) УСЕНКО Валерій Олександрович, аспірант, ДНСГБ НААН (м. Київ) ВПЛИВ ХАРКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДОСЛІДНОЇ СТАНЦІЇ НА РОЗВИТОК НАУКОВОЇ СЕЛЕКЦІЇ КУКУРУДЗИ В УКРАЇНІ У статті розглянуто основні етапи діяльності Харківської дослідної станції, щодо ведення селекції та сортовипробування сільськогосподарських культур, зокрема кукурудзи, висвітлено головні результати наукових досліджень селекціонерів. В статье рассмотрены основные этапы деятельности...»

«dopovid/samulyak.pdf. Телия В.Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц. – М.: Наука, 1986. – 143 с. Gebhard Rusch, Helmut Schanze, Gregor Schwerig. Theorien der Neuen Medien. – Mnchen, 2002. Werner Faulstich. Mediengeschichte von den Anfдngen bis 1700, Mediengeschichte bis 1700 ins 3. Jahrtausend. – Dresden, 2007. Качановська Т. О., к. філол. н.,асист., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка СПЕЦИФІКА ВІДТВОРЕННЯ НАЗВ НЕБЕСНИХ ТІЛ В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ ФРАНЦУЗЬКИХ СОНЕТІВ...»

«НАУКОВІ ПРАЦІ ІНСТИТУТУ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, випуск 21 СЕЛЕКЦІЯ ТА НАСІННИЦТВО Аннотация Леонова Е.П., Мельниченко Т.В. Источники урожайности и товарности корнеплодов моркови для селекции в Правобережной Лесостепи Украины Приведены результаты трехлетних исследований (2010-2012 гг.) 16 коллекционных образцов моркови различного эколого-географического происхождения из коллекции Национального центра генетических ресурсов растений Украины по показателям урожайности и...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»