WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Н.І. Кірова, студ. Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка проБлеми перекладу китайського поетиЧного тексту українськоЮ (на прикладі поезії лі Бо «піднявшись на вежу феніксів у ...»

-- [ Страница 1 ] --

Chamouni // The complete poetical works of Samuel Taylor Coleridge: including

poems and versions of poems herein published for the first time / Еd. with textual

and bibliographical notes by Ernest Hartley Coleridge. – Oxford University

Press, 1912. – Р. 379. 17. Coleridge S.T. Poems / J. Beer (ed.); J. Beer (introd.).

– Lnd.: Campbell, 1999. 18. Haltrin-Khalturina E.V. William Wordsworth

and Natural Lessons in Iconic Vision (A Russian reading of Book VIII of The

Prelude) abstract// 2006 Summer Wordsworth Conference. The Wordsworth Trust. Grasmere (Great Britain). Режим доступа: http://www.wordsworth.

org.uk/conferences/summer.htm 19. Southey R. Poems. – http://poemhunter.

com/robert_southey /poet-6688 – Р. 119. 20. Wallace C. Coleridge’s Biographia

Literaria and the Evidence for Christianity // Interspace and the Inward Sphere:

Essays on the Romantic and Victorian Self / ed. N. Anderson and M. Weiss. – Western Illinois University, 1978. – Р. 19-32. – http://www.catherinemwallace.

com/Home/coleridge/coleridges-biographia-literaria-and-the-evidence-forchristianity 21. Wordsworth W. Selected Poems / W. Davies (ed., introd.). – Lnd.:

Campbell, 1994. – 521 p.

Н.І. Кірова, студ.

Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка проБлеми перекладу китайського поетиЧного тексту українськоЮ (на прикладі поезії лі Бо «піднявшись на вежу феніксів у Цзіньліні») У статті висвітлюються проблеми поетичного перекладу загалом та китаємовної поезії зокрема (на прикладі перекладу поезії Лі Бо, здійсненого автором).

Ключові слова: поетичний переклад, художня образність, індивідуальність автора, дослівність (буквальність) перекладу, гра слів.

В статье освещаются проблемы поэтического перевода в целом и китайскоязычной поэзии в частности (на примере перевода поэзии Ли Бо, выполненного автором).

Ключевые слова: поэтический перевод, художественная образность, индивидуальность автора, дословность (буквальность) перевода, игра слов.

The article deals with the problems of poetic translation in general and Chinese poetry in particular (illustrated by the author’s translation of Li Bo’s poetry).

Key words: poetic translation, artistic imagery, author’s individuality, literalness of translation, play on words.

Поетичний переклад відрізняється від інших видів перекладу. Кожна людина перекладе одну і ту саму фразу по-іншому. Залучаються ритміка, рима та алітерація. Як писав відомий дослідник китайської культури Л. Ейдлін, «…кожен із перекладачів повинен намагатися передати думку та поезію оригіналу віршами, побудованими за тими самими художніми принципами, що й оригінал» [Эйдлин 1967, 112]. Сам переклад має «заданий характер»: перекладач повинен зберегти незмінним зміст оригінального тексту, інакше це вже буде називатися не перекладом, а переспівом.

Перекладати поетичний текст досить складно: перекладач активізує мисленнєву діяльність, художній смак, розширює кругозір, поглиблює знання не лише іноземної, але і рідної мови [Миньяр-Белоручев 1999, 21]. Функція художнього мислення – осягнення світу через його пізнання шляхом творчого відтворення. У художньому мисленні творча фантазія відтворює цілісну художню картину, вона веде до створення образів та символів – конкретних і водночас багатозначних. Характерною для художнього стилю є очевидна та прихована образність слів. Образність слів, суб’єктивна оцінка, динамічність, яскраво виражена індивідуальність автора – всі ці особливості притаманні літературним творам. Поезія відображає реальний, об’єктивний світ на тлі дослідження довкілля, збагачує людину знаннями на різних етапах еволюції людського суспільства. Нижче здійснимо спробу виявити проблеми поетичного перекладу на прикладі здійсненого нами перекладу поезії Лі Бо «Піднявшись на вежу Феніксів у Цзіньліні» («»):

Бувало, фенікси у гори прилітали Та й вежу на однойменній горі збудували.

А тепер їх нема – і вежа порожня.

Лише річка Янцзи тече – вічна й стрімка.

Квіти й трави при палаці могутнього царства Уже відцвіли… Стежки давно заросли, І видатних діячів династії Східна Цзінь у свій час у склепи погребли.

Гори Саньшань, що наполовину впали за ясне небо, споглядаю.

І бачу в далечі острів Білих Чапель – Він Янцзи-річку на два берега розділив.

Я знаю, що сонце можуть закрити плавучі хмари.

Давно вже не бачу Чан-ань – у глибокій печалі зітхаю.

Першою проблемою поетичного перекладу є відсутність дослівності (буквальності). Поетичний переклад не передбачає дослівності при роботі з текстом оригіналу. Саме тому цей вид перекладу викликає безліч суперечок серед вчених та перекладачів. Частина вчених вважає, що найкращі переклади постають не тоді, коли перекладач дотримується синтаксичних та лексичних відповідностей, а коли він здійснює своєрідний творчий пошук. У результаті перекладу відбувається відтворення тексту іншою мовою.

Новочасному перекладачеві художніх творів із давньокитайської (веньянь, ) сучасною українською мовою надається досить широке поле для творчості й навіть фантазії. Він, бачиться, не повинен бути скованим ні формою вірша, ні – до певної міри – його змістом, адже “прагнення зберегти в перекладі всі особливості форми оригіналу веде… до втрати смислових відтінків” [Криса 1985, 115].

Дехто з учених вважає, що неможливо зберегти структуру тексту, дуже змінюючи її. На думку О. Городецької, має бути комплексний переклад із урахуванням усіх (наскільки це можливо) аспектів оригіналу; для цього перекладачеві слід якомога повніше осягнути інваріант художньої концепції світу й особистості, відображений у тексті, “ввійти” у його внутрішню структуру настільки, щоб стала відчутною “ілюзорна міжрядковість” [Городецкая 2002, 8]. Так само недоречною буде зміна змісту оригіналу при перекладі.

Як писав видатний учений В. Алексєєв, «не можна допускати фальсифікатів, висловлювати власну думку, не підтверджену думкою вчених, та передавати псевдоживописні настрої при перекладі поезії китайських авторів… Усе це – непослідовна і, головне, непотрібна екзотика» [Алексеев 1966, 65]. На думку Я. Шекери, перекладачу потрібно дотримуватись “золотої середини” між формозмістом оригіналу та глибиною власної творчої фантазії [Шекера 2008, 184].

Лінгвістичний принцип перекладу передбачає точну передачу формальної структури оригіналу. Однак проголошення лінгвістичного принципу основним може призвести до надмірного наслідування тексту оригіналу – аж до дослівного (буквального) перекладу. Такий переклад є точним у мовному співвідношенні, але слабким у художньому плані. Це стало б одним із різновидів формалізму, коли точно перекладаються незнайомі у мові перекладу мовні форми, відбувається стилізація за законами іноземної мови. У тих випадках, коли синтаксична структура речення, яке перекладається, у перекладі може бути виражена аналогічними засобами, дослівний переклад може розглядатись як остаточний варіант перекладу без подальшої літературної обробки. Проте збіг синтаксичних засобів у двох мовах зустрічається досить рідко. Найчастіше ж при дослівному перекладі відбувається порушення синтаксичних норм мови перекладу. У таких випадках ми зіштовхуємось із розривом між змістом та формою: зрозумілою є думка автора, проте сама форма її вираження не зрозуміла мовою перекладу. Дослівний переклад не завжди відтворює емоційний ефект оригіналу, тому дослівна точність і поетичність перебувають у постійній суперечності. Наприклад, у розглянутій поезії Лі Бо пише:. Дослівний переклад цього рядка буде звучати так:

«Гори Саньшань + наполовину + спускатись + ясні дні + за». Такий переклад є синтаксично та стилістично незрозумілим в українській мові. Тому ми переклали цей рядок так: «Гори Саньшань, що наполовину впали за ясне небо, споглядаю…».

Безсумнівно, переклад опирається на мовний матеріал, поетичний переклад не може існувати поза перекладом слів та словосполучень, та й сам процес перекладу також повинен спиратись на знання законів обох мов (мови оригіналу та мови перекладу) і розуміння законів їх співвідношення.

Дотримання мовних норм є обов’язковим для тексту й оригіналу, й перекладу. Але водночас поетичний переклад не є лише пошуком мовних співвідношень.

Гра слів. Одним із найцікавіших моментів поетичного перекладу є збереження гри слів, яку задумав автор оригінального тексту. Гра слів ґрунтується на багатозначності слова, це може бути також своєрідне «пожвавлення», активізація його внутрішньої форми. В ідеальному випадку, в поетичному перекладі слід зберігати і зміст, і принцип взаємодії слів, які обіграються.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Проте дуже часто під час перекладу гра слів не передається (це зумовлено мовною специфікою) – натомість вона може бути компенсована обіграванням іншого за значенням слова, яке вводиться у той самий текст.

Наприклад, у другому рядку поезії Лі Бо пише: … Фенікси відлетіли і вежа порожня (дослівно). Обіграючи слово відлетіли, ми передали цей уривок так: «А тепер їх нема – і вежа порожня» (із контексту вірша й так зрозуміло, що якщо феніксів вже немає, то вони відлетіли).

Дотримання стилю. Перекладач поетичних текстів певною мірою має бути дослідником. Адже важко перекладати текст іншої епохи, іншої культури, якщо не знаєш її особливостей. Як зазначає Л.Ейдлін, «перекладач повинен знати національну особливість китайської класики і не захоплюватись легким шляхом, на який його може привести начитаність у європейській поезії» [Эйдлин 1967, 111]. При перекладі вірша Лі Бо у нашій уяві чітко вимальовується історична картина двох династій – У та Східна Цзінь, які згадує поет. Техніка перекладу не визнає змін тексту керуючись простою логікою рівності вражень: сприйняття сучасним читачем твору мовою оригіналу повинне бути аналогічним його сприйняттю тексту мовою перекладу. Йдеться, однак, зовсім не про достовірну копію мови перекладу на той час, коли був створений оригінал. Сучасний перекладач дає читачеві інформацію про те, що текст не є сучасним, та за допомогою особливих прийомів намагається показати, наскільки він є давнім: Квіти й трави при палаці могутнього царства У вже відцвіли… Стежки давно заросли, І видатних діячів династії Східна Цзінь у свій час у склепи погребли.

К. Чуковський писав: «У кожної епохи є свій стиль, і неприйнятним буде, якщо у повісті, написаній у 30-тих роках XX ст., зустрічатимуться такі типові слова декадентських 90-х років як настрій, переживання, пошук, надлюдина» [Чуковский 1961, 24]. Так само й під час перекладу китайських текстів ми повинні зберігати стиль епохи, за якої був написаний цей твір; скажімо, слово династія перекладати саме як династія, царство – як царство, не замінюючи їх на період правління. Ці слова вже стали архаїзмами (нині в Китаї немає династій та царств). Специфіка тексту, синтаксичних структур, особливості тропів – усе це тісно пов’язано з епохою. Але вищезазначені особливості передають час лише опосередковано, адже насамперед вони пов’язані з особливостями літературних традицій тієї епохи, літературним напрямом та жанровою приналежністю. Час відображений у мовних історичних особливостях тексту: лексичних, морфологічних та синтаксичних архаїзмах. Перекладачі використовують їх для створення архаїчної стилізації. Стилізація – це не повне копіювання мовою перекладу мови попередньої епохи, це маркування тексту за допомогою архаїзмів [Миньяр-Белоручев 1999, 117]. У поезії Лі Бо «Піднявшись на вежу Феніксів у Цзіньліні» слова епоха та династія є лексичними архаїзмами.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«УДК 35:321.01:130.2:572.026 Л. В. ХАШИЄВА МНОЖИННА ІДЕНТИЧНІСТЬ: РЕАЛІЇ ГЛОБАЛІЗОВАНОГО СУСПІЛЬСТВА Досліджено феномен “множинної ідентичності”, що в умовах глобалізації стає однією з найбільш розповсюджених ідентифікаційних моделей. Проаналізовано перспективи конструювання національної ідентичності шляхом поєднання громадянської та етнічної ідентичності в межах т. з. моделі “демократичного громадянства”. Висвітлено роль держави в процесах інтеграції соціокультурного простору. Ключові слова:...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Андрощук Олександр Олексійович УДК 635.63:631.589.2:631.527.5 Підбір бджолозапильних гібридів та удосконалення технології вирощування огірка в зимових гідропонних ангарних теплицях 06.01.06 – овочівництво Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук Київ – 2001 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному аграрному університеті Кабінету Міністрів України Науковий керівник: академік УААН, доктор...»

«ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ” МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Кафедра ділової комунікації МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ з дисципліни “Етика бізнесу” Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр Галузь знань: 0306 «Менеджмент і адміністрування» Напрям підготовки: 6.030601 «Менеджмент» Статус курсу: професійно-орієнтований (за вибором ВНЗ) Тема 1. Проблеми етики бізнесу План 1 Проблеми макроетики: проблема відносин між корпораціями; проблема...»

«НАУКОВІ ПРАЦІ ІНСТИТУТУ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, випуск 21 СЕЛЕКЦІЯ ТА НАСІННИЦТВО Аннотация Леонова Е.П., Мельниченко Т.В. Источники урожайности и товарности корнеплодов моркови для селекции в Правобережной Лесостепи Украины Приведены результаты трехлетних исследований (2010-2012 гг.) 16 коллекционных образцов моркови различного эколого-географического происхождения из коллекции Национального центра генетических ресурсов растений Украины по показателям урожайности и...»

«НАУКОВІ ПРАЦІ ІНСТИТУТУ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, випуск 21 ЗЕМЛЕРОБСТВО Аннотация Григорьева Е.Н. Продуктивность сои в зависимости от агротехнических приемов е выращивания в условиях северной Степи Украины Исследовано эффективность применения микробного препарата комплексного действия Ризогумин как отдельно, так и в комбинации с регуляторами роста растений Биолан и Биосил, в технологии выращивания сои сорта Медея при разных системах удобрения и обработки почвы. Установлено,...»

«Отже, українські обрії «країни Крашевського» та «театру корифеїв» Старицького потребують зіставного аналізу творчої діяльності письменників, щоб «сповна поцінувати її й розібратися в ній» [Пилипчук 2012, 171].1. Арістотель. Поетика. – К.: 1967. 2. Баженова С.Є. Україністика в історико-краєзнавчих творах Ю.І. Крашевського / С.Є. Баженова // Студії. – Кам.Под., 2005. – Т. 1. 3. Вєдіна  В.П.  Юзеф Ігнацій Крашевський / Передмова // «Прадавня легенда» і її автор. – К.: Веселка, 1989. 4. Джурбій ...»

«СЕЛЕКЦІЯ ТА НАСІННИЦТВО Annotation Shkinder-Barmina A. N., Junior Researcher Varietal characteristics of sour cherries (Cerasus vulgaris Mill.) in the South of Ukraine The results of observations of the terms of phenological phases for 40 varieties of sour cherries in the South of Ukraine for the period 2004-2010 are stated, characteristics of differentiation and organogenesis of generative buds for 14 varieties of sour cherries are specified. Key words: sour cherries, variety, phenological...»

«СЕЛЕКЦІЯ ТА НАСІННИЦТВО УДК 633.63:631.52:576.3 М.В. РОЇК, доктор с.-г. наук, професор, директор ІБКіЦБ О.І. ЧЕРЕДНИЧОК, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України О.В. ДУБЧАК, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник Верхняцька ДСС ІБКіЦБ Email: bono02@ua.fm ЦИТОЕМБРІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЖЕРЕЛ АПОЗИГОТІЇ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ У статті наведено результати досліджень матеріалів з апозиготичним шляхом відтворення за...»

«мученик від неспроможності вирватися від шарлатанських побуджень, що тримають його у феодальній залежності. Насправді надлюдських зусиль вимагалося від Ґете, щоби вдарити у дзвони пробудження і розірвати усі ланцюги аморального стану, що тяжів над людиною. 5. Ґете насправді випередив свій час, вийшовши навіть за рамки Просвітительства, і вже у другій частині “Фауста” вільним словом закликав до практичних дій – звільнення людини, до практичного переосмислення ідей. Дуже влучну характеристику...»

«НАУКОВІ ПРАЦІ ІНСТИТУТУ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, випуск 21 СЕЛЕКЦІЯ ТА НАСІННИЦТВО УДК 635.646:631.53:631.147 МОЗГОВСЬКА Г.В., молодший науковий співробітник, ІВЧЕНКО Т.В., кандидат с.-г. наук, с.н.с., ШАБЕТЯ О.М., кандидат с.-г. наук, с.н.с. Інститут овочівництва і баштанництва НААН e-mail: mozgovskaja-anna@rambler.ru СТВОРЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО СЕЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ БАКЛАЖАНА ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ МЕТОДІВ У статті наведено результати досліджень зі створення нового...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»