WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«У к л а д а ч і: J1L Мацько, О.М. Мацько, О.М. Сидоренко 2-ге видання, доопрацьоване клас Київ Центр навчально-методичної літератури ВБК 74.268.1УКР 3-41 Рекомендовано Міністерством ...»

-- [ Страница 1 ] --

ЗБІРНИК

клас

ДИКТАНТІВ

для державної

підсумкової атестації

з української мови

ЗБІРНИК ДИКТАНТІВ

для

державної підсумкової атестації

з української мови

Рекомендовано Міністерством освіти і науки,

молоді та спорту України

У к л а д а ч і:

J1L Мацько, О.М. Мацько, О.М. Сидоренко

2-ге видання, доопрацьоване

клас

Київ

Центр навчально-методичної літератури

ВБК 74.268.1УКР

3-41

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України

(наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 20 від 13.01.2012р.) Збірник диктантів для державної підсумкової атестації 3-41 з української мови : 9 кл. / уклад. JI.I. Мацько [та ін.]. ге вид., доопрац. - К. : Центр навч.-метод, л-ри, 2012. с.

ISBN 978-617-626-089-9.

ББК 74.268.1УКР Навчальне видання

Укладачі:

МАЦЬКО Любов Іванівна, МАЦЬКО Оксана Михайлівна,. * СИДОРЕНКО Олеся Михайлівна ЗБІРНИК ДИКТАНТІВ ДЛЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 9 КЛАС 2-ге видання, доопрацьоване Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України Відповідальна за випуск І. А. Зембіцька Формат 60х90/ 1 6.

' Ум. друк. арк. 4,0. Обл.-вид. арк. 3,6.

Тираж 270023 пр. Вид. № 040. Зам. 12-0070 ТОВ «Центр навчально-методичної літератури», вул. Радищева, 1 0 / 1 4, м. Київ, 03124.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи серія ДК № 3967 від 01.02.2011.

Віддруковано з готових позитивів у ТОВ «ПЕТ», вул. Ольмінського, 17, м. Харків, 61024.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи серія ДК№ 3179 від 08.05.2008.

©Мацько JI.І., МацькоО.М., Сидоренко О.М., укладання, 2011 ©Центр навчально-методичної літератури, серійне оформлення, оригінал-макет, 2011; доопрацьоване,2012 ©Мацько Л.І., Мацько О.М., СидоISBN 978-617-626-089-9 ренко О.М., укладання, 2012

ПЕРЕДМОВА

Пропонований збірник диктантів для державної підсумкової атестації учнів 9-го класу загальноосвітніх навчальних закладів укладено з урахуванням вимог чинної програми з української мови для 11-річної школи.

Укладачі збірника.керувалися принципами, вимогами й нормами Державного освітнього стандарту з української мови (передусім такими його положеннями: у процесі навчання необхідно реалізовувати одночасно навчальну, виховну й розвивальну мету і досягати її; виокремлювати змістові лінії навчальних програм - мовленнєву, мовну, соціокультурну, діяльнісну - з тим, щоб надати мовному навчанню функціональнокомунікативного, особистісно-діяльнісного спрямування та сформувати у мовців усі види мовленнєвої діяльності, життєво необхідні мовні вміння й навички жанрово-стильового текстотворення). Тому збірник диктантів має не лише контрольнооцінювальне, а й навчально-операційне, виконавсько-тренувальне призначення.

Видання може використовуватися для різних форм контролю й перевірки навчальних досягнень учнів, рівня сформованості мовної компетентності, навчально-тренувальної роботи з метою закріплення стійких умінь і навичок грамотного мовлення й письма.

Пропоновані збірником тексти відображають рівень розвитку сучасної української літературної мови, її жанровостильову диференціацію, синтаксичну ускладненість і гнучкість, лексичну повноту й багатство стилістичних засобів, граматичну усталеність, стан орфоепічної, граматичної та стилістичної унормованості.

У збірнику містяться уривки творів української художньої літератури, текстів з історії, культури, науково-популярних статей. Диктанти адаптовано до чинного правопису сучасної української мови і методичних вимог навчальної програми з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів.

Тексти дібрано з урахуванням таких критеріїв: відповідність тексту мовній змістовій лінії програми; відповідність соціокультурній змістовій лінії (орієнтовним темам з розвитку мовлення); відповідність календарно-природничим і професійновиробничим темам.

Збірник містить сто текстів на всі види орфограм і пунктограм.

Письмова робота з української мови у вигляді диктанту надає можливість об'єктивно перевірити писемну (орфографічну й пунктуаційну) грамотність учнів. Під час підготовки дев'ятикласників до державної підсумкової атестації вчитель має взяти до уваги чинники, які сприяють успішному написанню диктанту. їх кілька.

Перший чинник - це глибоке, усвідомлене знання норм української мови, закріплених правилами орфографії та пунктуації. Вони викладені в «Українському правописів, довідниках з правопису й підручниках з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів.

Другий чинник - це наявність уміння правильно писати та навичок автоматично грамотного письма. Суть його полягає в тому, що знання правил мови (особливостей, закономірностей) необхідно трансформувати в уміння застосовувати певне правило до конкретної мовної одиниці (слова, морфеми, форми, синтаксичної конструкції), а потім закріпити його у схожих (аналогічних) мовних одиницях. Лише добре закріплене вміння правильно писати певну орфограму чи пунктограму можна шляхом систематичних вправ трансформувати у навичку автоматично писати грамотно. Гарантію успішно написати диктант має той учень, який володіє цим автоматизмом.

Третім чинником є морально-психологічний стан учня, його готовність бути уважним, зібраним, зосередженим, цілеспрямованим, оперативним.

Готуючи школярів до диктанту, учителю варто також заздалегідь продумати, з якими орфограмами й пунктограмами у них можуть виникнути проблеми і як цьому можна запобігти. Скажімо, є учні, які не досить добре знають правила. Звісно, тут порада одна: учити. А є такі, що, засвоївши правила, не впізнають їх у закономірності певних явищ, не бачать цю закономірність у конкретному слові чи словоформі. У такому випадку необхідно виробляти вміння застосовувати правило до конкретного матеріалу тексту. Є й такі учні, котрі добре знають правила, уміють доречно їх використовувати, але в умовах диктування не встигають зрозуміти орфограму чи пунктограму, визначити й відтворити потрібне правило.

Отже, існують різні мовленнєві ситуації. Залежно від того, у якій ситуації опинився учень, треба відповідно шукати з неї вихід. Якщо учень не знає правил, їх треба усвідомлено завчити, закріпити на багатьох (а не на кількох) прикладах. Якщо не пов'язує правила з орфограмами та пунктограмами, треба виконувати більше різноманітних вправ на певне правило. Якщо не впізнає в орфограмах і пунктограмах правил, закономірностей, специфіки мови, слід писати більше пояснювальних навчальних диктантів, виконувати творчі вправи зі зв'язним текстом, тренуватися у сприйманні тексту на слух, швидкому виділенні орфограми чи пунктограми з мовного потоку.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА КУРС

ОСНОВНОЇ ШКОЛИ

Основною формою перевірки орфографічної та пунктуаційної грамотності учнів є контрольний текстовий диктант.

1. Перевірці підлягають:

• уміння правильно писати слова на вивчені орфографічні правила і словникові слова, визначені для запам'ятовування;

• уміння ставити розділові знаки відповідно до опрацьованих правил пунктуації;

• уміння належним чином оформляти роботу.

Перевірка диктантів державної підсумкової атестації здійснюється за традиційною методикою.

2. Матеріал для контрольного диктанту

• Для диктанту державної підсумкової атестації використовується текст, доступний для розуміння учнів 9-го класу.

• Обсяг текстів диктантів становить 1 6 0 - 1 7 0 слів з урахуванням як самостійних, так і службових частин мови.

• Для диктантів державної підсумкової атестації використовуються тексти, у яких кожне з опрацьованих правил орфографії та (або) пунктуації української мови представлене 3 - 5 прикладами.

3. Одиниця контролю: текст, записаний учнем з голосу вчителя.

4. Оцінювання

• Диктант оцінюється однією оцінкою на підставі таких критеріїв:

- орфографічні та пунктуаційні помилки оцінюються однаково;

- виправляються, але не враховуються такі орфографічні та пунктуаційні помилки: на правила, які не внесено до шкільної програми; на ще не вивчені правила; у словах з написанням, що не перевіряється, над якими не проводилася спеціальна робота;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


у відтворенні так званої авторської пунктуації;

- повторювані помилки (у слові, яке повторюється в диктанті кілька разів) вважаються однією помилкою; однотипні (помилки на те саме правило, але в різних словах) вважаються кількома помилками;

- розрізняють грубі й иегрубі помилки; зокрема, до негрубих належать такі:

1) у винятках з усіх правил;

2) у написанні великої літери в складних власних найменуваннях;

3) у випадках написання разом і окремо префіксів у прислівниках, утворених від іменників з прийменниками;

4) у випадках, коли замість одного розділового знака поставлений інший і якщо можлива інша інтонація;

5) у випадках, що вимагають розрізнення не і ні (у сполученнях не хто інший, як...; не що інше, як...; ніхто інший не...;

ніщо інше не...);

6) пропуск одного зі сполучуваних розділових знаків або порушення їх послідовності;

7) заміна українських літер російськими;

- п'ять виправлень неправильного написання на правильне прирівнюються до однієї помилки;

- орфографічні та пунктуаційні помилки на неопрацьовані правила виплавляються, але не враховуються.

• Нормативи оцінювання диктанту:

–  –  –

5-6 Для державної підсумкової атестації з української мови в 9-му класі передбачається диктант, робота над яким триває одну астрономічну годину.

Чистовий варіант підписується на титульній сторінці так:

Робота на державну підсумкову атестацію з української мови за курс основної школи учня (учениці) 9 класу (прізвище, ім'я та по батькові в родовому відмінку ) На першій сторінці (там, де стоїть штамп загальноосвітнього навчального закладу) проставляється число цифрами (наприклад, 0,00.2011 р.). На другій сторінці виконується робота.

ПОРАДИ УЧНЯМ

Готуючись до державної підсумкової атестації з української мови, візьміть до уваги кілька порад.

1. Ретельно повторіть вивчені орфографічні й пунктуаційні правила та винятки з них, адже текст контрольного диктанту може містити будь-які орфограми і пунктограми, засвоєні вами в 9-му та попередніх класах.

2. Критично і вдумливо проаналізуйте орфографічні й пунктуаційні помилки, яких найчастіше припускалися у своїх письмових роботах протягом року. Поміркуйте, чим саме вони спричинені (можливо, неуважністю, а може, ви не знаєте відповідного правила чи плутаєте його з іншим тощо). Визначивши причину, легше запобігти помилці.

3. Перевіряючи диктант, зверніть особливу увагу на ті слова і розділові знаки, у написанні яких вагалися під час диктування.

4. Розчленовуйте орфографію та пунктуацію на частини. Визначте, що в кожній з них є основним. Орфограми, що пишуться за фонетичним принципом (небо, ліс, зорі, ходити, маяк, сніг), вимагають лише уважного слухання. Для написання таких орфограм тренуйте слух.Pages:   || 2 | 3 | 4 |
Похожие работы:

«НАУКОВІ ПРАЦІ ІНСТИТУТУ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, випуск 21 СЕЛЕКЦІЯ ТА НАСІННИЦТВО УДК 635.646:631.53:631.147 МОЗГОВСЬКА Г.В., молодший науковий співробітник, ІВЧЕНКО Т.В., кандидат с.-г. наук, с.н.с., ШАБЕТЯ О.М., кандидат с.-г. наук, с.н.с. Інститут овочівництва і баштанництва НААН e-mail: mozgovskaja-anna@rambler.ru СТВОРЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО СЕЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ БАКЛАЖАНА ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ МЕТОДІВ У статті наведено результати досліджень зі створення нового...»

«УДК 35.1 М. В. ВЛАДИМИРОВ ДЕРЖАВНА ВЛАДА В УМОВАХ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА Висвітлено питання щодо шляхів трансформації державної влади в умовах розвитку громадянського суспільства. Ключові слова: культура, політична культура, громадянська позиція, державна влада, трансформація суспільства. The questions on the ways of transformation of the government in the development of civil society. Key words: culture, political culture, citizenship, government, transformatsіya society....»

«СЕЛЕКЦІЯ ТА НАСІННИЦТВО Annotation Shkinder-Barmina A. N., Junior Researcher Varietal characteristics of sour cherries (Cerasus vulgaris Mill.) in the South of Ukraine The results of observations of the terms of phenological phases for 40 varieties of sour cherries in the South of Ukraine for the period 2004-2010 are stated, characteristics of differentiation and organogenesis of generative buds for 14 varieties of sour cherries are specified. Key words: sour cherries, variety, phenological...»

«СЕЛЕКЦІЯ ТА НАСІННИЦТВО УДК 633.282:577.3:631.527 М.О. КОЦАР, аспірант Н.С. БЕХ, старший науковий співробітник Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН E-mail: marichka.899@gmail.com МОНІТОРИНГ ВИДІВ МІСКАНТУСУ НА ПОСУХОСТІЙКІСТЬ З ВИКОРИСТАННЯМ БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ МЕТОДІВ Наведено результати досліджень по вивченню видів міскантусу в культурі in vitro на посухостійкість. Представлено дані по культивуванню міскантусу в культуру in vitro на середовищі з манітом різних концентрацій. А...»

«НАУКОВІ ПРАЦІ ІНСТИТУТУ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, випуск 21 ЗЕМЛЕРОБСТВО Аннотация Григорьева Е.Н. Продуктивность сои в зависимости от агротехнических приемов е выращивания в условиях северной Степи Украины Исследовано эффективность применения микробного препарата комплексного действия Ризогумин как отдельно, так и в комбинации с регуляторами роста растений Биолан и Биосил, в технологии выращивания сои сорта Медея при разных системах удобрения и обработки почвы. Установлено,...»

«УДК 631.117.4(477.54):631.527:633.15(477) УСЕНКО Валерій Олександрович, аспірант, ДНСГБ НААН (м. Київ) ВПЛИВ ХАРКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДОСЛІДНОЇ СТАНЦІЇ НА РОЗВИТОК НАУКОВОЇ СЕЛЕКЦІЇ КУКУРУДЗИ В УКРАЇНІ У статті розглянуто основні етапи діяльності Харківської дослідної станції, щодо ведення селекції та сортовипробування сільськогосподарських культур, зокрема кукурудзи, висвітлено головні результати наукових досліджень селекціонерів. В статье рассмотрены основные этапы деятельности...»

«мученик від неспроможності вирватися від шарлатанських побуджень, що тримають його у феодальній залежності. Насправді надлюдських зусиль вимагалося від Ґете, щоби вдарити у дзвони пробудження і розірвати усі ланцюги аморального стану, що тяжів над людиною. 5. Ґете насправді випередив свій час, вийшовши навіть за рамки Просвітительства, і вже у другій частині “Фауста” вільним словом закликав до практичних дій – звільнення людини, до практичного переосмислення ідей. Дуже влучну характеристику...»

«СЕЛЕКЦІЯ ТА НАСІННИЦТВО УДК 633.63:631.52:576.3 М.В. РОЇК, доктор с.-г. наук, професор, директор ІБКіЦБ О.І. ЧЕРЕДНИЧОК, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України О.В. ДУБЧАК, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник Верхняцька ДСС ІБКіЦБ Email: bono02@ua.fm ЦИТОЕМБРІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЖЕРЕЛ АПОЗИГОТІЇ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ У статті наведено результати досліджень матеріалів з апозиготичним шляхом відтворення за...»

«ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ” МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Кафедра ділової комунікації МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ з дисципліни “Етика бізнесу” Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр Галузь знань: 0306 «Менеджмент і адміністрування» Напрям підготовки: 6.030601 «Менеджмент» Статус курсу: професійно-орієнтований (за вибором ВНЗ) Тема 1. Проблеми етики бізнесу План 1 Проблеми макроетики: проблема відносин між корпораціями; проблема...»

«УДК 316. 64.5: 316. 722 А.В. Зуєв, кандидат філософських наук, доцент (Уманський державний аграрний університет) ГІПЕРТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК ФЕНОМЕН МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ У статті розглянуто проблему трансформації змістовного наповнення поняття толерантність під час використання його для аналізу явищ масової культури. Толерантність в умовах знаково-інформаційної цивілізації постає як гіпертолерантність, тобто терпимість до будь-чого та можливість сприйняти та поглинути масою будь-що. У сучасній...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»