WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни “БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ” (для бакалаврів) Для студентів всіх напрямків підготовки Розробив: доц. кафедри ...»

-- [ Страница 1 ] --

Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет

Інститут машинобудування та транспорту

Кафедра безпеки життєдіяльності

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

з дисципліни

“БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ”

(для бакалаврів)

Для студентів всіх напрямків підготовки

Розробив: доц. кафедри БЖД Заюков І. В.

Вінниця, 2014

ЗМІСТ

Пояснювальна записка

Зміст дисципліни “Безпека життєдіяльності”

Методичні вказівки для самостійного вивчення кожної теми

Питання для самоконтролю

Вимоги до оформлення рефератів з тем самостійного опрацювання…………13 Список літератури

Тести до самоперевірки знань студентів…………………………………………...17

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальна дисципліна «Безпека життєдіяльності» є нормативною дисципліною, що включається в навчальні плани як дисципліна обов’язкового вибору.

Навчальна дисципліна «Безпека життєдіяльності» займає провідне місце у структурно-логічній схемі підготовки фахівця за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст», «бакалавр», оскільки є дисципліною, що використовує досягнення та методи фундаментальних та прикладних наук з філософії, біології, фізики, хімії, соціології, психології, екології, економіки, менеджменту тощо і дозволяє випускнику вирішувати професійні завдання за певною спеціальністю з урахуванням ризику виникнення внутрішніх і зовнішніх небезпек, що спричиняють надзвичайні ситуації та їхніх негативних наслідків.

Мета вивчення дисципліни полягає у набутті студентом компетенцій, знань, умінь і навичок для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику виникнення техногенних аварій й природних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання, а також формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку.

Завдання вивчення дисципліни передбачає опанування знаннями, вміннями та навичками вирішувати професійні завдання з обов’язковим урахуванням галузевих вимог щодо забезпечення безпеки персоналу та захисту населення в небезпечних та надзвичайних ситуаціях і формування мотивації щодо посилення особистої відповідальності за забезпечення гарантованого рівня безпеки функціонування об’єктів галузі, матеріальних та культурних цінностей в межах науково-обґрунтованих критеріїв прийнятногоризику.

Засвоївши дисципліну «Безпека життєдіяльності» майбутні бакалаври (молодші спеціалісти) повинні володіти сукупністю загальнокультурних та професійних компетенцій з питань безпеки життєдіяльності у відповідних напрямах підготовки для вирішення професійних завдань, пов’язаних із гарантуванням збереження життя та здоров’я персоналу ОГ в умовах небезпечних і надзвичайних ситуацій.

В результаті вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності» бакалаври (молодші спеціалісти) у відповідних напрямах підготовки повинні мати такі головні загальнокультурні та професійні компетенції.

ЗМІСТ дисципліни «Безпека життєдіяльності»

Тема 1. Організація вивчення дисципліни за КМС.

Категорійнопонятійний апарат з безпеки життєдіяльності, таксономія небезпек. Ризик як кількісна оцінка небезпек. Модель життєдіяльності людини. Головні визначення – безпека, загроза, небезпека, надзвичайна ситуація, ризик. Безпека людини, суспільства, національна безпека.

Тема 2. Природні загрози та характер їхніх проявів і дії на людей, тварин, рослин, об’єкти економіки.

Характеристика небезпечних геологічних процесів і явищ: землетрус, карст, осідання ґрунтів над гірничими виробками, зсув, обвал, ерозія ґрунту. Вражаючі фактори, що ними формуються, характер їхніх проявів та дії на людей, тварин, рослин, об’єкти економіки та навколишнє середовище.

Тема 3. Техногенні небезпеки та їхні наслідки.

Техногенні небезпеки та їх вражаючі фактори за генезисом і механізмом впливу. Класифікація, номенклатура і одиниці виміру вражаючих факторів фізичної та хімічної дії джерел техногенних небезпек.

Тема 4. Соціально-політичні небезпеки, їхні види та характеристики.

Соціальні та психологічні фактори ризику. Поведінкові реакції населення у НС.

Глобальні проблеми людства: глобальна біосферна криза, екологічна криза, ресурсна криза тощо.

Тема 5. Застосування ризик орієнтованого підходу для побудови імовірнісних структурно-логічних моделей виникнення та розвитку НС.

Загальний аналіз ризику і проблем безпеки складних систем, які охоплюють людину (керівник, оператор, персонал, населення), об’єкти техносфери та природне середовище. Індивідуальний та груповий ризик. Концепція прийнятного ризику.

Тема 6. Менеджмент безпеки, правове забезпечення та організаційнофункціональна структура захисту населення та АТО у НС.

Правові норми, що регламентують організаційну структуру органів управління безпекою та захистом у НС, процеси її функціонування і розвитку, регламентацію режимів запобігання і ліквідації НС.

Тема 7. Управління силами та засобами ОГ під час НС.

Порядок надання населенню інформації про наявність загрози або виникнення НС, правил поведінки та способів дій в цих умовах

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ КОЖНОЇ ТЕМИ

Тема 1. Організація вивчення дисципліни за КМС.

Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності, таксономія небезпек. Ризик як кількісна оцінка небезпек. Модель життєдіяльності людини. Головні визначення – безпека, загроза, небезпека, надзвичайна ситуація, ризик. Безпека людини, суспільства, національна безпека.

Контрольні питання

1. Модель життєдіяльності людини.

2. Розкрийте сутність таким поняттям: безпека, загроза, небезпека, надзвичайна ситуація, ризик.

3. Безпека людини, суспільства, національна безпека.

4. Аксіоми безпеки життєдіяльності.

5. Системний підхід у безпеці життєдіяльності.

6. Таксономія, ідентифікація та квантифікація небезпек.

7. Види небезпек: мікро- та макро-біологічна, вибухопожежна, гідродинамічна, пожежна, радіаційна, фізична, хімічна, екологічна.

8. Критерії переходу небезпечної події у НС, одиниці виміру показників класифікаційної ознаки НС та їхні порогові значення у природному середовищі, виробничій, транспортній та інших сферах життєдіяльності.

9. Класифікація НС за причинами походження, територіального поширення і обсягів заподіяних або очікуваних збитків.

10. Ідентифікація та оцінювання рівня небезпеки за допомогою імовірнісних структурно-логічних моделей, застосованих у відповідній галузі господарювання.

11. Визначення потенційно-небезпечних об’єктів і територій.

Питання на самостійне вивчення:

Ідентифікація та оцінювання рівня небезпеки за допомогою імовірнісних структурно-логічних моделей, застосованих у відповідній галузі господарювання.

Література — основна (С.18-64) [1] додаткова (С.34-90) [2] Теми рефератів

1. Техніка безпеки при використанні побутового газу. Надання першої медичної допомоги при отруєнні чадним газом.

2. Правила пожежної безпеки. Заходи щодо рятування потерпілих з будинків, які горять та під час гасіння пожежі.

3. Пожежі в лісах, степах та на торфовищах. Дії громадян.

4. Хімічна небезпека. Дії у випадку раптового виникнення хімічної небезпеки.

Дії громадян при розливі ртуті у приміщенні.

5. Поведінка громадян та їхні дії в умовах низьких температур.

6. Правила поведінки громадян під час грози.

7. Харчові отруєння. Профілактика харчових отруєнь. Надання першої медичної допомоги.

Тема 2. Природні загрози та характер їхніх проявів і дії на людей, тварин, рослин, об’єкти економіки.

Характеристика небезпечних геологічних процесів і явищ:


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


землетрус, карст, осідання ґрунтів над гірничими виробками, зсув, обвал, ерозія ґрунту.

Вражаючі фактори, що ними формуються, характер їхніх проявів та дії на людей, тварин, рослин, об’єкти економіки та навколишнє середовище.

Контрольні питання

1. Характеристика небезпечних геологічних процесів і явищ: землетрус, карст, осідання ґрунтів над гірничими виробками, зсув, обвал, ерозія ґрунту.

2. Вражаючі фактори, що ними формуються, характер їхніх проявів та дії на людей, тварин, рослин, об’єкти економіки та навколишнє середовище.

3. Негативний вплив на життєдіяльність людей та функціонування об’єктів економіки в умовах проявів вражаючих факторів небезпечних метеорологічних явищ:

сильного вітру, урагану, смерчу, шквалу, зливи, сильної спеки, морозу, снігопаду, граду, ожеледі.

4. Небезпечні гідрологічні процеси і явища: підтоплення, затоплення повеневими або паводковими водами, талими водами та в поєднанні з підняттям ґрунтових вод, підтоплення внаслідок затору льоду, вітрові нагони. Вражаючі фактори, що ними формуються, характер їхніх проявів та наслідки.

5. Пожежі у природних екосистемах (ландшафтна, лісова, степова, торф’яна пожежа). Вражаючи фактори природних пожеж, характер їхніх проявів та наслідки.

6. Біологічні небезпеки. Вражаючі фактори біологічної дії. Характеристика небезпечних патогенних мікроорганізмів: найпростіші, гриби, віруси, рикетсії, бактерії.

7. Пандемії, епідемії, масові отруєння людей. Загальна характеристика особливо небезпечних хвороб (холера, сибірка, чума та ін.). Інфекційні захворювання тварин і рослин.

Питання на самостійне вивчення:

Регіональний комплекс природних загроз. Методи виявлення їхніх вражаючих факторів, номенклатура та одиниці виміру. Комплекс заходів з запобігання природних НС та організації дій щодо усунення їхніх негативних наслідків.

Література — основна (С.71-98) [1] додаткова (С. 21-32) [1] Теми рефератів

1. Здоровий спосіб життя людини.

2. Правила безпеки на транспорті.

3. Небезпечні явища: туман, снігові замети, сильний вітер. Дії при загрозі стихійного лиха та отриманні інформації про штормове попередження.

4. Правила безпеки у лісі. Дії громадян від укусів комах, бджіл, змій, отруєння грибами.

5. Правила безпеки на воді. Умови безпеки. Правила купання. Надання допомоги утопаючим.

6. Правила поведінки та допомога потерпілому на льоду.

7. Засоби побутової хімії – джерело небезпеки.

Тема 3. Техногенні небезпеки та їхні наслідки.

Техногенні небезпеки та їх вражаючі фактори за генезисом і механізмом впливу. Класифікація, номенклатура і одиниці виміру вражаючих факторів фізичної та хімічної дії джерел техногенних небезпек.

Контрольні питання

1. Техногенні небезпеки та їх вражаючі фактори за генезисом і механізмом впливу. Класифікація, номенклатура і одиниці виміру вражаючих факторів фізичної та хімічної дії джерел техногенних небезпек.

2. Промислові аварії, катастрофи та їхні наслідки. Рівні виробничих аварій в залежності від їхнього масштабу.

3. Небезпечні події на транспорті та аварії на транспортних комунікаціях.

Вимоги до транспортування небезпечних речовин. Маркування небезпечних вантажів з небезпечними речовинами.

4. Гідродинамічні об’єкти і їхнє призначення. Причини виникнення гідродинамічних небезпек (аварій). Хвиля прориву та її вражаючі фактори. Вимоги до розвитку і розміщення об’єктів гідродинамічної небезпеки.

5. Загальні поняття про основи теорії розвитку та припинення горіння. Етапи розвитку пожежі. Зони горіння, теплового впливу, задимлення, токсичності.

6. Небезпечні для людини фактори пожежі. Вибух. Фактори техногенних вибухів, що призводять до ураження людей, руйнування будівель, споруд, технічного устаткування і забруднення навколишнього середовища.

7. Класифікація об’єктів за їхньою пожежо вибухонебезпекою. Показники пожежо вибухонебезпеки речовин і матеріалів. Законодавча база в галузі пожежної безпеки.

8. Основи забезпечення пожежної безпеки підприємств, установ, організацій, Відповідальність за порушення (невиконання) вимог пожежної безпеки.

9. Джерела радіації та одиниці її вимірювання. Класифікація радіаційних аварій за характером дії і масштабами.

10. Фази аварій та фактори радіаційного впливу на людину. Механізм дії іонізуючих випромінювань на тканини організму.

11. Ознаки радіаційного ураження. Гостре опромінення. Хронічне опромінення.

Нормування радіаційної безпеки.

12. Категорії зон радіоактивно забруднених територій внаслідок аварії на ЧАЕС.

Питання на самостійне вивчення:

Головні вимоги Правил техногенної безпеки галузей господарювання, підприємств, установ та організацій в залежності від профільного напряму ВНЗ.. Загальні вимоги до безпечності технологічного обладнання, виробничих процесів, будівель і споруд.

Література — основна (С. 112-163) [2] додаткова (С.61-270) [1].

Теми рефератів

1. Тероризм. Правила запобігання випадкам терористичних актів.

2. Правила поведінки при різних надзвичайних ситуаціях з пластиковими банківськими картками.

3. Сутність поняття «щастя». Що ж потрібно, щоб бути щасливим?

4. Шляхи подолання конфліктних ситуацій.

Тема 4. Соціально-політичні небезпеки, їхні види та характеристики.

Соціальні та психологічні фактори ризику. Поведінкові реакції населення у НС.

Глобальні проблеми людства: глобальна біосферна криза, екологічна криза, ресурсна криза тощо.

Контрольні питання

1. Сучасні інформаційні технології та безпека життєдіяльності людини.

Особливості впливу інформаційного чинника на здоров’я людини та безпеку суспільства.

2. Соціальні фактори, що впливають на життя та здоров’я людини. Корупція і криміналізація суспільства. Маніпуляція свідомістю. Розрив у рівні забезпечення життя між різними прошарками населення.Pages:   || 2 | 3 | 4 |
 
Похожие работы:

«Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми сучасних технологій виготовлення та надійності передач з гнучким зв’язком», присвячена пам’яті та 70-й річниці з дня народження професора Дубиняка Степана Андрійовича МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ КУБАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ОРЕНБУРЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ...»

«Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут машинобудування та транспорту Факультет технології, автоматизації та комп'ютеризації машинобудування Опорний конспект лекцій з дисципліни Мікропроцесорна теніка Вінниця 2014 ЗМІСТ ВСТУП. Лекція 1-2 Лекція 3 Лекція 4 Лекція 5 Лекція 6 Лекція 7 Лекція 8 Лекція 9 Лекція 10 Лекція 11 Лекція 12 Лекція 13 Лекція 14 Лекція 15 Лекція 16 Лекція 17 ЛІТЕРАТУРА ВСТУП. Лекція 1-2 Основні положення...»

«Міністерство освіти і науки України Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя Природничо-географічний факультет МАТЕРІАЛИ II Всеукраїнської студентської наукової конференції „СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПРИРОДНИЧИХ НАУК” Ніжин, 25–26 квітня 2007 р. Ніжин – 2007 Матеріали II Всеукраїнської студентської наукової конференції „Cучасні проблеми природничих наук”, присвяченої здобуткам і результатам наукових досліджень у галузі природничих наук. Збірка матеріалів конференції включає тези наукових...»

«УДК 658:621:006.83 Н.В. Геліч Луцький гуманітарний університет МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА © Геліч Н.В., 2010 Виконано вартісну оцінку системи управління якістю продукції, яка складається із суми витрат на її впровадження та функціонування на всіх стадіях розроблення, виробництва та збуту машинобудівної продукції. Запропоновано мінімізувати сукупні витрати виробництва під час упровадження системи управління якістю продукції, що сприятиме...»

«1. ПІБ Луцько Тетяна Василівна 2. Назва Обґрунтування параметрів важких стрілових рейкових кранів типу СКР з підвищеною точністю позиціювання вантажів 3. Спеціальність 05.05.05 – Піднімально-транспортні машини 4. Місце роботи Донбаська державна академія будівництва і архітектури 5. Де виконана дисертація Донбаська державна академія будівництва і архітектури 6. Науковий керівник Мельник Володимир Порфирійович, к.т.н., доцент 7. Опоненти Малащенко Володимир Олександрович, д.т.н., професор Ухов...»

«Міністерство охорони навколишнього природного середовища України Державне управління охорони навколишнього природного середовища у Вінницькій області ДОПОВІДЬ про стан навколишнього природного середовища у Вінницькій області (2007 рік) м. Вінниця, 2008 р. Шановний читачу! В твоїх руках черговий щорічний довідник методично-статистичних матеріалів про стан довкілля, підготовлений працівниками Державного управління охорони навколишнього природного середовища у Вінницькій області. Виданням цього...»

«5. Калашнік І. І. Контроль та управління якістю продукції на промисловому підприємствах / І. І. Калашнік // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. — 2009. — № 1. — С. 53—58.6. Момот О. І. Менеджмент якості та елементи системи якості : навч. посіб. / О. І. Момот. — К. : Центр учбової літератури, 2007. — 368 с.7. Степанов А. В. Оценка результативности СМК: методический аспект / А. В. Степанов // Стандарты и качество. — 2009. — № 1. — С. 70—78. 8. Степанов А. В. Результативность...»

«Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет Методичні вказівки і контрольні завдання д о в и в ч е н н я д и с ц и п л і н и Технологія та обладнання підприємств хімічного і нафтопереробного машинобудування зі спеціальності 7.090220 Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів для студентів денної та заочної форм навчання Суми Вид-во СумДУ Методичні вказівки і контрольні завдання до вивчення дисципліни Технологія та обладнання підприємств хімічного...»

«УДК 65.014.1+658.3108 Л.Й. Топоровська Національний університет “Львівська політехніка” СУТНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ ТА ЇЇ МІСЦЕ В ІННОВАЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА © Топоровська Л.Й., 2008 Розкрито сутність інноваційних програм, а також розглянуто їх місце в інноваційному процесі машинобудівних підприємств. Описано функції суб’єктів формування і реалізації інноваційних програм. Розкрито сутність інновації, її роль у сучасній економіці. Розглянуто чинники, потрібні для...»

«Інновації в суднобудуванні та океанотехніці V міжнародна науково-технічна конференція УДК 334.764 : 168.2 Системи технологій морегосподарського комплексу України Автор: Трунін К. С., НУК імені адмірала Макарова У зв'язку зі зростанням інтересу до освоєння ресурсів і просторів Світового океану, у процесах міжнародної інтеграції й геополітики все більшу роль отримує розвиток морегосподарської діяльності. Під регіональним морегосподарським комплексом (МГК) розуміється цілісна сукупність...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»