WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Ю.І. Продіус, канд. екон. наук, доц., УДК 330.354:658.014 О.О. Олейнікова, інженер, Одес. нац. політехн. ун-т ЧИННИКИ ВПЛИВУ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА РЕСТРУКТУРІЗАЦІЮ МАШИНОБУДІВНОГО ...»

Труды Одесского политехнического университета, 2006, вып. 1(25)

Ю.І. Продіус, канд. екон. наук, доц.,

УДК 330.354:658.014

О.О. Олейнікова, інженер,

Одес. нац. політехн. ун-т

ЧИННИКИ ВПЛИВУ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

НА РЕСТРУКТУРІЗАЦІЮ МАШИНОБУДІВНОГО

ПІДПРИЄМСТВА

Ю.И. Продиус, Е.А. Олейникова. Факторы Yu.I. Prodius, E.A. Oleinikova. Factors of exвлияния внешней среды на реструктуризацию ternal environment influence on restructuring of a машиностроительного предприятия. Рассматри- machine-building enterprise. The direct and indirect ваются прямые и косвенные факторы влияния factors of external environment influence on realizaвнешней среды на проведение реструктуризации tion of restructuring of a machine-building enterprise машиностроительного предприятия. are considered.

В структурній перебудові промисловості України важливе місце займає реструктуризація машинобудування як базової ланки всього народногосподарського комплексу країни. Розвиток інвестиційної діяльності на підвищення ефективності управління необхідні для формування перспективи подальшого розвитку підприємств машинобудування, збереження висококваліфікованих кадрів, запобігання технологічному розпаду виробництва, витиснення з внутрішнього ринку іноземних виробників машин на обладнання і збереження на цій основі технологічної безпеки країни.

Необхідність реструктуризації особливо відчувається на підприємствах машинобудування, де має місце падіння рентабельності продаж, зниження завантаження виробничних потужностей, падіння конкурентоспроможності виробництва відносно зарубіжних виробників.

Різні теоретичні та методичні підходи до здійснення реструктуризації машинобудівного підприємства в умовах трансформації економіки відображені в роботах багатьох вчених [1, 2].

Але ще недостатньо розроблено і науково обґрунтовано вплив зовнішнього середовища на процес проведення його реструктуризації. Тому подальший розвиток теоретичних положень щодо чинників впливу зовнішнього середовища на реструктуризацію машинобудівного підпримства є актуальним.

Реструктуризація машинобудівного підприємства це процес зміни матеріальногосподарської структури машинобудівного підприємства з метою його адаптації до постійних змін ринкового середовища, забезпечення конкурентоспроможності продукції і підвищення результатів виробничо-господарської діяльності [3, 4].

Основною ціллю реструктуризації є перетворення діючого підприємства у високотехнологічне за рахунок розробки і придбання матеріальних і нематеріальних активів, спрямованих на приріст його ринкової вартості в довгостроковій перспективі [5].

Створення високотехнологічного машинобудівного підприємства може бути ефективним тільки в тому випадку, коли процес реструктуризації детально спланований із урахуванням чинників впливу зовнішнього середовища. В процесі ринкових перетворень виникла проблема невідповідності структури вітчизняного виробництва структурі національного і світового ринку. Саме це викликає необхідність структурних перетворень на машинобудівному підприємстві у відповідності із тенденціями і прогнозами зміни факторів зовнішнього середовища.

До чинників зовнішнього середовища, які впливають на ефективність реструктуризації виробництва і стале функціонування машинобудівного підприємства, відносяться ті, на які воно не може впливати, якими не управляє. Вони впливають на діяльність підприємства прямо або опосередковано.

Труды Одесского политехнического университета, 2006, вып. 1(25) 281 До чинників прямої дії відносяться: держава, постачальники, споживачі, конкуренти; вони безпосередньо впливають на прийняття управлінських рішень в процесі реструктуризації виробництва.

В умовах трансформації вітчизняної економіки більшість машинобудівних підприємств не змогли вийти на світовий рівень якості. В таких умовах споживач намагається придбати більш якісну імпортну продукцію, що негативно впливає на господарську діяльність вітчизняного виробника, позбавляючи його можливості поповняти власні оборотні кошти, отримувати прибуток і здійснювати реструктуризацію власного виробництва. Тому на даному етапі дуже важливим є проведення державою політики протекціонізму щодо вітчизняного машинобудування.

Для цього держава створює необхідні умови щодо здійснення ефективної діяльності машинобудівних підприємств у відповідності з Програмою розвитку промисловості на 2003...2011 рр.

В свою чергу машинобудівні підприємства переорієнтовують свою діяльність і відповідності з запропонованими умовами.

Машинобудівне підприємство є відкритою системою. Його діяльність залежить від зовнішнього середовища відносно поставок ресурсів, а також споживачів виробленої продукції. Тому підприємства повинні пристосуватися до умов цього середовища з метою виживання і забезпечення конкурентоспроможності виробництва. Залежність між машинобудівним підприємством і постачальником визначається їх взаємними інтересами. Від міри узгодженості цих інтересів залежить успішна діяльність і тих, і інших. Машинобудівному підприємству потрібно враховувати зміни цін на сировину при збуванні результатів своєї господарської діяльності.

Система постачання підприємства вимагає тісної взаємодії з постачальниками, оскільки зайві запаси зв’язують гроші і знижують ділову активність підприємства.

Самовиживання і ефективне функціонування машинобудівного підприємства залежить від його здатності знаходити споживача своєї продукції і задовольняти його запити. Споживачі вирішують які саме товари потрібні, за якою ціною, що визначає для підприємства-виробника кінцеві результати, а також впливає на постачальників матеріалів та трудові ресурси. Машинобудівне підприємство орієнтує збут своєї продукції в основному на достатньо великі групи споживачів, від яких воно в найбільшій мірі залежить.

Становлення ринкової економіки об’єктивно зумовлює формування відносин між виробниками, постачальниками та споживачами товарів та послуг. Досягнення оптимальної інфраструктури, яка відповідає потребам і платоспроможному попиту господарюючих суб’єктів, здійснюється в рамках національного ринку. Недооцінка важливості своєчасної перебудови господарського механізму на рівні галузей і окремих машинобудівних підприємств у відповідності зі змінами факторів зовнішнього середовища викликає процеси нерівномірного розвитку економіки, породжує коливання обсягів виробництва і збуту, зумовлює виникнення значних спадів виробництва, що характеризує кризову ситуацію і стало причиною банкрутства багатьох вітчизняних машинобудівних підприємств.

Машинобудівне підприємство знаходиться у змінному конкурентному середовищі. Тому підприємству необхідно враховувати конкурентні сили, виявляти їх особливості і оцінювати їх інтенсивність. В умовах трансформації економіки особливо важливе значення мають конкурентні сили у вигляді продукції зарубіжних фірм. Так, доля імпорту машин і обладнання постійно зростає, що свідчить про досить великий попит споживачів на продукцію машинобудування імпортного виробництва і негативно впливає на розвиток вітчизняного виробника. В той же час Україна володіє великим технічним, технологічним, інтелектуальним потенціалом, який в даних умовах залишається незатребуваним.

Значний вплив на проведення реструктуризації виробництва мають зовнішні чинники непрямої дії, до них відносяться: стан економіки, технічні, технологічні, політичні та соціальні чинники. Стан економіки постійно змінюється і активно впливає на результати господарської діяльності підприємства. Для забезпечення сталого функціонування і розвитку підприємства необхідно своєчасно виявляти, аналізувати і прогнозувати тенденції змін економічного середовища і пристосування до них. Так, якщо прогнозується економічний спад, підприємство повинно зменшити запаси готової продукції, скоротити виробництво, чисельність працюючих.

Труды Одесского политехнического университета, 2006, вып. 1(25) В умовах погіршення стану економіки уряд регулює систему податків, грошову масу, ставку відсотка за кредит, що впливає на можливість підприємства машинобудування щодо залучення додаткового капіталу. Рівень зайнятості також побічно, але суттєво впливає на функціонування машинобудівного підприємства. Зростає безробіття, що значно зменшує попит на продукцію машинобудування.

Технічні і технологічні чинники мають тенденцію до постійних змін і водночас створюють додаткові можливості для підприємства у виготовленні і реалізації продукції, інформаційному забезпеченні і формуванні нових потреб.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Соціальні чинники визначають специфічні постанови для підприємств у вигляді традицій і впливають на успішність їх діяльності з боку попиту традиційних споживачів.

Політичні чинники визначають міру стабільності в суспільстві, від якої прямо залежить приток зарубіжних інвестицій для реструктуризації виробництва.

Проведений аналіз впливу чинників зовнішнього середовища на реструктуризацію машинобудівного підприємства підтверджує, що під час розробки стратегії реструктуризації, спрямованої на зміцнення конкурентної позиції виробництва, слід враховувати чинники зовнішнього середовища, оскільки їх оптимальне врахування має бути одним із найважливіших етапів для реалізації конкурентних можливостей сучасних машинобудівних підприємств.

Література

1. Буркінський Б.В. Трансформація моделей розвитку підприємства / Ін-т проблем ринку та екон.екол. досліджень. — Одеса, 2001. 355 с.

2. Чемудров О. Зовнішні джерела фінансування модернізації українських підприємств // Економіка України. 2005. № 9. – С. 54 61.

3. Юдин М.А. Формирование государственной политики реструктуризации промышленного производства. Одесса: ОЮИ НУВД, 2004. 51с.

4. Іваниця О. Б. Сучасні моделі реструктуризації українських та російських підприємств // Актуал.

проблеми економіки. 2003. № 8(26). С. 89 97.

5. Узунов В. Реструктуризація підприємства як фактор забезпечення розвитку корпоративного підприємництва // Економіст. 2004. № 5. С. 42 44.

–  –  –Похожие работы:

«Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. Вип. 41. 2007. 103 УДК 621.01 Б.М. ДІВЕЄВ Національний університет “Львівська політехніка” РАЦІОНАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У СКЛАДНИХ КОНСТРУКЦІЯХ © Дівеєв Б.М., 2007 В багатьох загальних структурах є області, для яких застосовуються моделі пониженого порядку такі, як теорії балки, вала, пластини, оболонки, що ґрунтуються на фізичних параметрах. Подано нове застосування дискретно-континуальних числових схем для...»

«Економічні науки його переробки / О.В. Пітик // Збірник наукових праць ВДАУ. – Вінниця, 2009. – Випуск 38. – 127-136.6. Побережна А.А. Економічні проблеми світового виробництва шротів білково-олійних культур/. // Економіка АПК. 2004. №6. С. 145-147. Надійшла 29.01.2010 УДК 658: 338.363(477) О. В. ГРОДОВСЬКИЙ Хмельницький національний університет АНАЛІЗ ХАРАКТЕРУ І ВПЛИВУ РИНКОВИХ ФАКТОРІВ НА СТАН КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РЕГІОНУ В статті проаналізовано...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ До друку та в світ дозволяю на підставі Єдиних правил, п. 2.6. Заступник першого проректора – начальник організаційнометодичного управління В. Б. Юскаєв 3529 ЗБІРНИК ЗАВДАНЬ для виконання розрахункової роботи з курсу «Програмування обробки на верстатах із ЧПК» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «БАКАЛАВР» спеціальностей 6.05050201 – технологія машинобудування, 6.05050301 – металорізальні верстати та системи,...»

«ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАР’ЯКОВ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ УДК 669. 715. 621. 43 Підвищення довговічності деталей нанесенням зносостійких покриттів плазмово-порошковим методом Спеціальність 05.02.01 – Матеріалознавство АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Харків – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Харківському національному технічному університеті сільського господарства імені Петра Василенка Міністерства аграрної...»

«Економічні науки УДК 330.341.1:677 Т. А. СТОВБА Одеський державний економічний університет КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ Обґрунтовані напрямки забезпечення конкурентоспроможності українських підприємств легкої промисловості: здатність приємно дивувати споживача, вдосконалення бізнес-процесів, впровадження управлінських та маркетингових інновацій, формування людського капіталу. Для ефективного функціонування підприємств на основі...»

«ІНВЕСТИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ УДК 334.758 О.Є. Кузьмін, Ю.Л. Логвиненко Національний університет “Львівська політехніка” ПРОБЛЕМИ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ © Кузьмін О.Є., Логвиненко Ю.Л., 2008 Досліджено особливості стимулювання інновацій на вітчизняних машинобудівних підприємствах. Проаналізовано ключові проблеми, які перешкоджають ефективному формуванню мотиваційних систем. Сформовано рекомендації щодо можливих шляхів вирішення виявлених проблем із урахуванням умов...»

«Щомісячне видання Число 8 (58) Міжнародного центру перспективних досліджень Серпень 2005 року Джерело Показники 1999 2000 2001 2002 2003 200 І–ІIІ I–V I–VI даних 82 541 140 601 173 482 Держкомстат ВВП, млн. грн. 130 442 170 070 204 190 225 810 264 165 344 82 ВВП, реальна зміна поквартально, % — — — — — — 5,0 — 2,8 Держкомстат ВВП, ркз2, % 0,2 5,9 9,2 5,2 9,4 12,1 5,0 4,7 4,0 Держкомстат Приватне споживання, ркз, % 2,1 2,3 9,0 9,0 12,1 14,5. —. Держкомстат Приватне споживання, % ВВП 57,2 56,6...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” ЗАГОРСЬКА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА УДК 338.409.4:658.121:330.322(621) АМОРТИЗАЦІЙНА ПОЛІТИКА МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ Спеціальність 08.00.04. Економіка та управління підприємствами (машинобудування та приладобудування) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Львів – 2010 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Національному університеті...»

«ВІДГУК офіційного опонента на дисертаційну роботу Шенфельда Валерія Йосиповича Підвищення зносостійкості сталевих деталей наплавленням з використанням вуглецевих волокнистих матеріалів, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.02.04 – тертя та зношування в машинах. Детальний аналіз дисертації Шенфельда В.Й. Підвищення зносостійкості сталевих деталей наплавленням з використанням вуглецевих волокнистих матеріалів дозволяє сформулювати наступні узагальнені...»

«ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ» СИСТЕМИ ТЕХНОЛОГІЙ Практикум Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань: 0305 «Економіка та підприємництво» Суми ДВНЗ «УАБС НБУ» УДК 658.5(073) ББК 65.29 С34 Рекомендовано до друку науково-методичною радою Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської справи Національного банку України”, протокол № 7 від 18.05.2012 р. Укладач: кандидат наук з...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»