WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«8. Костенко М.П., Пиотровский Л.Н. Электрические машины, Ч. 1, изд. 2-е. – Л.: Энергия, 1964. – 548с. В.Ромашина Моніторинг і діагностика несправностей двигунів постійного струму У ...»

Tехніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація, 2012, випуск 25, ч.ІІ

8. Костенко М.П., Пиотровский Л.Н. Электрические машины, Ч. 1, изд. 2-е. – Л.: Энергия, 1964. –

548с.

В.Ромашина

Моніторинг і діагностика несправностей двигунів постійного струму

У статті запропонований метод моніторингу і діагностики несправностей двигунів постійного

струму, який включає в себе вимірювання параметрів (напруги, струму, температури, вібрації), без розміщення датчиків усередині електродвигуна, що дає можливість діагностувати його технічнічний стан при роботі, не зупиняючи виробничий цикл.

V.Romashina Monitoring and diagnostics of malfunction of the DC motors In article proposed the method for monitoring and diagnostic of DC motors, which includes the measurement of parameters (voltage, current, temperature, vibration), without placing sensors inside the motor, which makes it possible to diagnose the technical condition during operation without stopping the production cycle.

Одержано 20.09.12 УДК 622.271.4-523 О.О. Харитонов, ст. викладач, О.В. Аніськов, ст. викладач, Н.М. Ляхова, студ.

Криворізький національний університет Основні тенденції зміни електричних навантажень залізорудних кар'єрів В статті описано тенденції зміни електричних навантажень при роботі електроприводів гірничих машин в умовах залізорудних кар'єрів. Доведено, щоступінь ризику в результаті зниження якісних показників електропостачання при експлуатації машин більшої потужності виправдовується різким підвищенням їх продуктивності.Виконано статистичний аналіз, який показав, що щорічний приріст споживаної потужності за рахунок введення в експлуатацію більш продуктивного й економічного устаткування змінюється за лінійним законом; за 10 років навантаження зростає в 1,9 рази. Результати аналізу зміни електричних навантажень із урахуванням прогнозу послужили основою при розробці імовірної методики визначення відхилень напруги за фактичними показниками роботи кар'єру.

електричне навантаження, екскаватор, буровий верстат, якісні показники, продуктивність, електроспоживання, гірська маса Електроспоживання на залізорудних кар'єрах залежить від зміни електричних навантажень, які обумовлені потужностями електроприводів гірничих машин з урахуванням режиму їх роботи. Основним напрямком є систематичне переоснащення кар'єрів потужнішим, високопродуктивним устаткуванням, що забезпечує задану продуктивність по видобутку залізної руди. Результати статистичних обстежень і узагальнення практичного досвіду показують, що специфічні особливості ___________ © О.О. Харитонов, О.В. Аніськов, Н.М. Ляхова, 2012 Tехніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація, 2012, випуск 25, ч.ІІ технологічного процесу обумовлюють вплив на електроспоживання наступних факторів:

кількісне збільшення парку застосовуваного технологічного встаткування;

подальший зріст одиничних потужностей електроприводів гірничих машин у результаті їх модернізації.

Введення в експлуатацію принципово нових типів кар'єрного устаткування у зв'язку з переходом залізорудних кар'єрів на комбінований вид транспортування рудоскельної гірської маси.

Збільшення парку екскаваторів і бурових верстатів зумовлене постійним нарощуванням виробничих потужностей кар'єрів, запровадженням у дію нових робочих горизонтів, для розробки яких потрібне додаткове збільшення кількості гірських машин і механізмів.

Динаміка зміни екскаваторного й бурового навантаження по кар'єрах Криворізького басейну показана на рисунках 1 і 2. Для концентрації й інтенсифікації видобутку руди необхідний подальший ріст продуктивності екскаваторів, бурових верстатів і, отже, значне підвищення обсягів гірських робіт нерозривно зв язано з корінною зміною структури екскаваторного парку за рахунок підвищення частки на паях моделей з більшою ємністю ковша в загальному обсязі екскавації. Основним напрямком розвитку виймально-навантажувальних робіт є впровадження потужних екскаваторів ЕКГ-12,5 і ЕКГ-20, у стадії конструкторських пророблень перебуває верстат СБШ-400, який знайде застосування на кар'єрах сталевих порід, що розробляють міцні руди.

–  –  –

Структура електричних навантажень, представлена на рисунках 1 і 2, визначає долеву частку кожного типу устаткування в динаміку формування навантаження кар'єру. Здійснюється заміна екскаваторів ЕКГ-4,6 на ЕКГ-8І, продуктивність яких в 1,41,6 рази вище. При виконанні заданого обсягу робіт збільшення продуктивності машин означає зменшення їх загального числа, зниження надійності й ступені впевненості в забезпеченні заданої програми.

Однак, певний ступінь ризику в результаті зниження якісних показників електропостачання при експлуатації машин більшої потужності виправдовується різким підвищенням їх продуктивності.

У теперішній період залізорудні кар'єри Кривбасса перебувають у стадії якісно нового технічного переозброєння: у зв'язку зі збільшенням глибини й довжини фронту гірських робіт гостро встає питання про переведення кар'єрів на комбіновані типи транспортування гірської маси. Перехід на нову циклічно-потокову технологію означає введення в експлуатацію принципово нового кар'єрного обладнання з електроприводами значної потужності, що приведе до подальшого росту навантажень і погіршенню техніко-економічних показників ЕП.

Виконаний статистичний аналіз показує, що щорічний приріст споживаної потужності за рахунок введення в експлуатацію більш продуктивного й економічного устаткування замість морально застарілого змінюється за лінійним законом; за 10 років навантаження зростає в 1,9 рази. Удосконалювання ж технології транспортування гірської маси спричиняє якісні зміни електричних навантажень кар'єрів.

Збільшення електроспоживання приведе до підвищення вимог до елементів систем електропостачання кар'єрів, вимагає комплексного розв'язку питань підвищення якості електропостачання гірських машин. Результати аналізу зміни електричних навантажень із урахуванням прогнозу послужили основою при розробці імовірної методики визначення відхилень напруги за фактичними показниками роботи кар'єру.

Tехніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація, 2012, випуск 25, ч.ІІ Список літератури 1 Шестеренко Е.В. Системи електроспоживання та електропостачання промислових підприємств / Шестеренко Е.В. – В.: Видавництво „Нова книга”, 2004. – 654 с.

2 Маліновський А.А. Основи електроенергетики та електропостачання / А.А. Маліновський, Б.К.

Хохулін // Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». – 2009. – 348 с.

3 Абрамович Б.Н. Электропривод и электроснабжение горных предприятий / Б.Н. Абрамович, Д.А.

Устинов // Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г.В.Плеханова. – 2004. – 82 с.

О. Харитонов, О. Аніськов, Н. Ляхова Основные тенденцииизмененияэлектрическихнагрузокжелезорудныхкарьеров В статье описаны тенденции изменения электрических нагрузок при работе электроприводов горных машин в условиях железорудных карьеров. Доказано, что степень риска в результате снижения качественных показателей электроснабжения при эксплуатации машин большей мощности оправдывается резким повышением их производительности. Выполнен статистический анализ, который показал, что ежегодный прирост потребляемой мощности за счет введения в эксплуатацию более продуктивного и экономического оборудования изменяется по линейному закону; за 10 лет нагрузки возрастают в 1,9 раза. Результаты анализа изменения электрических нагрузок с учетом прогноза послужили основой при разработке возможной методики определения отклонений напряжения по фактическим показателям работы карьера.

О. Kharitonov, O. Anіskov, N. Lyakhova Main tendencies of change of electric loadings of iron ore pits In article tendencies of change of electric loadings are described at operation of electric drives of mountain cars in the conditions of iron ore pits. It is proved that risk degree as a result of decrease in quality indicators of power supply at operation of cars of bigger capacity comes true sharp increase of their productivity.

The statistical analysis which showed is made that the annual gain of power consumption at the expense of introduction in operation of more productive and economic equipment changes under the linear law; in 10 years of loading increase in 1,9 times. Results of the analysis of change of electric loadings taking into account a forecast formed a basis when developing a possible technique of definition of deviations of tension on the actual indicators of work of a pit.

–  –  –Похожие работы:

«Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет Інститут машинобудування та транспорту Кафедра безпеки життєдіяльності МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни “ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ ” (для спеціалістів, магістрів) Для студентів економічних напрямків підготовки Розробив: доц. кафедри БЖД Заюков І. В. Вінниця, 201 ЗМІСТ Пояснювальна записка Зміст дисципліни “Охорона праці в галузі” Методичні вказівки для самостійного...»

«Білопольський М.Г. Пріоритетні напрями управління інноваційним потенціалом підприємств України в умовах глобалізації ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ УДК 330.341 Білопольський М.Г., д.е.н., професор, ПДТУ ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ У статті здійснено дослідження щодо удосконалення управління інноваційним потенціалом підприємств України. Здійснена розробка методичних положень щодо підвищення ефективності управління інноваційним...»

«УДК 338.45:330.131.7 О.Р. Беднарська Національний університет “Львівська політехніка” Інститут підприємництва та перспективних технологій ПЛАНУВАННЯ МЕТОДІВ ОПТИМІЗУВАННЯ РИЗИКІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА © Беднарська О.Р., 2008 Розроблено методику планування методів оптимізування ризиків у діяльності машинобудівного підприємства, яка складається з послідовних етапів: встановлення цілей оптимізування ризиків, збирання та аналізування інформації, вибір методів оптимізування ризиків за...»

«МЕНЕДЖМЕНТ УДК 658.5:622.33.012.2 У сатенко О.В., Г рош елева О.Г. ВИЯВЛЕН НЯ Ф А КТО РІВ М О ТИ ВАЦ ІЇ ТО И -М ЕН ЕДЖ М ЕН ТУ ВУ ГІЛЬН И Х Ш АХТ ЯК ЗАПО РУ КА ЇХ ВДАЛ О Ї ДІЯ Л ЬН О С Т І Розглянуто деякі аспекти управління Some aspects of the personnel management персоналом. Виявлено закономірності між have been reviewed. The regularities between the мотивуючими факторами для топ-менеджменту motivating factors for the top management of coal вугільних шахт. mines have been revealed....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” ОЛЬШАНСЬКА МАРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА УДК 334.012.82:658.114.5:621 ІНТЕГРУВАННЯ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ У ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКИХ СТРУКТУРАХ Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (машинобудування та приладобудування) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Львів 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі фінансів Національного...»

«Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет 3603 Методичні вказівки до самостійної роботи та дистанційного навчання з дисципліни ВСТВ для студентів напряму підготовки 6.050503, 6.050502, 6.050403, 6.050601,6.050604 усіх форм навчання Тема 2 «ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ПРО РОЗМІРИ ТА ВІДХИЛЕННЯ. ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ І ПОЗНАЧЕННЯ» Суми Сумський державний університет Методичні вказівки до самостійної роботи та дистанційного навчання з дисципліни ВСТВ. Тема 2 «Основні поняття про розміри...»

«Серпень 2014 Місця збереження документів: 1. 711 Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збір Вип. № 51 / МОН України, КНУБА. – К. : КНУБА, 2014. – 747 с. – 70,00 г М65 150 пр. К-сть прим.: 1 (704. – 1) 2. 502 Днестр без границ : результаты проекта Трансграничное сотрудничес устойчивое управление в бассейне реки Днестр: фаза III реализация Д54 программы действий (Днестр-III) / участники проекта: Н. Бабич, С. Виноградов, Р. Дауасс, В. Мокин. – К. : Ваитэ, 2013. – 172 с. –...»

«УДК 658:330.341: [338.45:621]:330.131.7 О.М. Полінський Ідентифікація та оцінка економічних ризиків інноваційної діяльності в машинобудуванні Запропонований новий класифікатор ризиків для інноваційних проектів. Мета іденти фікації інноваційного ризику – виявлення областей підвищеного ризику для оцінки міри ризику, аналізу прийнятності відповідного рівня ризику для підприємства; розробки при необхідності заходів з попередження або зниження ризику, а у випадку, коли ризи кова подія відбулася,...»

«Щомісячне видання Число 6 (44) Міжнародного центру перспективних досліджень Червень 2004 року 2004 Джерело Показники 1998 1999 2000 2001 2002 200 І–ІІІ I–IV I–V даних 86 645 109 870 Держкомстат ВВП, млн. грн. 102 593 130 442 170 070 204 190 225 810 264 165 62 0 ВВП, реальна зміна поквартально, % — — — — — —. — — Держкомстат ВВП, ркз2, % 1,9 0,2 5,9 9,2 5,2 9,4 10,8 11,5 11,3 Держкомстат Приватне споживання, ркз, % 1,5 2,1 2,3 9,0 9,0 12,1. — — Держкомстат Приватне споживання, % ВВП 59,9 57,2...»

«Економічні науки його переробки / О.В. Пітик // Збірник наукових праць ВДАУ. – Вінниця, 2009. – Випуск 38. – 127-136.6. Побережна А.А. Економічні проблеми світового виробництва шротів білково-олійних культур/. // Економіка АПК. 2004. №6. С. 145-147. Надійшла 29.01.2010 УДК 658: 338.363(477) О. В. ГРОДОВСЬКИЙ Хмельницький національний університет АНАЛІЗ ХАРАКТЕРУ І ВПЛИВУ РИНКОВИХ ФАКТОРІВ НА СТАН КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РЕГІОНУ В статті проаналізовано...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»