WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«5. Статистичний щорічник України за 2008 р. / Державний комітет статистики України ; під ред. О. Г. Осауленка. — К., 2009. — 567 с. 6. Діяльність підприємств-суб’єктів підприємницької ...»

-- [ Страница 1 ] --

5. Статистичний щорічник України за 2008 р. / Державний комітет статистики України ; під ред.

О. Г. Осауленка. — К., 2009. — 567 с.

6. Діяльність підприємств-суб’єктів підприємницької діяльності 2008 : стат. зб. / за ред. І. М. Жук. —

К. : ДП “Інформаційно-аналітичне агентство”, 2009. — 326 с.

7. Діяльність суб’єктів господарювання 2009 : стат. зб. / за ред. І. М. Жук. — К. : ДП "Інформаційноаналітичне агентство", 2010. — 448 с.

8. Ваджра А. Апокалипсис украинского машиностроения [Электронный ресурс] / А. Ваджра // Newsland. — 2009. — 17 дек. — Режим доступа : http://www.newsland.ru/News/Detail/id/444376.

9. Горбашевська М. Особливості розвитку світового ринку машинобудування на прикладі Донецької області [Електронний ресурс] / М. Горбашевська. — Режим доступу :

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/prvs/2010_3/tom3/ 928.pdf.

10. Довідка «Про підсумки роботи галузей промисловості за січень-серпень 2010 року» [Електронний ресурс] / Міністерство промислової політки України : урядовий портал. — Режим доступу :

http://industry.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=82514&cat_id=36206.

11. Новини [Електронний ресурс] / Міністерство промислової політики України : урядовий портал. — Режим доступу : http://industry.kmu.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=36232.

12. Вернер Н. Станки и останки [Электронный ресурс] / Н. Вернер // Украинский бизнес. — 2010.— 3 дек. — № 47 (143). — Режим доступа : http://www.expert.ua/articles/16/0/4785/.

13. Барташевська Ю. Розвиток машинобудування України: стан, проблеми, перспективи / Ю. Барташевська // Європейський вектор економічного розвитку. — 2010. — № 1(8). — С. 19—25.

14. Черномазюк А. Сучасні тенденції розвитку вітчизняного машинобудування та його ресурсні детермінанти / А. Черномазюк, В. Стадник // Вісник Запорізького національного університету.

Економічні науки. — 2010. — №2(6). — С. 91—99.

15. Стратегія національної модернізації «Україна-2020» [Електронний ресурс] / Міністерство економічного розвитку і торгівлі України : урядовий портал. — Режим доступу :

http://me.kmu.gov.ua/file/link/144790/file/Strategy_2020.doc.

УДК 658.7:[658.1:339.54]

ВПЛИВ ЛОГІСТИЧНОГО ПІДХОДУ НА УПРАВЛІННЯ

ЕФЕКТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА - СУБ'ЄКТА ЗЕД *Череп О. Г., ст. викладач, Голованова М. В.

*Нікопольський інститут Запорізького національного університету, Запорізький національний університет Досліджено вплив системи факторів логістичного підходу на управління підприємствами-суб’єктами ЗЕД, проаналізовано складові ефективності діяльності підприємства, розглянуто особливості впливу логістичного управління на підприємства, запропоновано основні аспекти впровадження концепції логістичного управління підприємствами-суб’єктами ЗЕД. Особливу увагу прицілено іміджевим компонентам логістичного підходу успішного конкурування підприємства на зовнішніх та внутрішніх ринках.

Ключові слова: логістичний підхід, ефективність діяльності підприємства, підприємство-суб’єкт ЗЕД, іміджева складова підприємств.

*Череп А. Г., Голованова М. В. ВЛИЯНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА НА УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ – СУБЪЕКТА ВЭД / *Никопольский институт Запорожского национального университета, Запорожский национальный университет, Украина Исследовано влияние системы факторов логистического подхода на управление предприятиямисубъектами ВЭД, проанализированы составляющие эффективности деятельности предприятия, рассмотрены особенности влияния логистического управления на предприятия, предложены основные аспекты внедрения концепции логистического управления предприятиями-субъектами ВЭД. Особое внимание уделено имиджевым компонентам логистического подхода успешного конкурирования предприятия на внешних и внутренних рынках.

Економічні науки

Ключевые слова: логистический поход, эффективность деятельности предприятия, предприятиесубъект ВЭД, имиджевая составляющая предприятия.

*Cherep O. G., Golovanova M. V. THE LOGISTICS APPROACH IMPACT ON THE MANAGEMENT OF THE FOREIGN TRADE ENTERPRISE ACTIVITIES’ EFFICIENCY / *Nikopol Institute of Zaporizhzhya National University, Zaporizhzhya National University, Ukraine There were investigated the impact of the system of factors of the logistics approach on the management of the enterprises which are the subjects of foreign trade, analyzed the components of the enterprise activities’ efficiency, considered peculiarities of the logistics management at the enterprise, proposed main aspects of the implementation of the concept of the logistics management of the foreign trade enterprise. The main attention is attended to the image component of the logistics approach of the successful competition of the enterprise at the foreign and domestic markets.

Key words: logistics approach, enterprise activities’ efficiency, foreign trade enterprise, image component of the enterprise.

ВСТУП Сучасна економіка відноситься до економіки нового типу, яку можна назвати інформаційною та глобальною, у зв'язку з чим продуктивність і конкурентоспроможність організацій залежать, у першу чергу, від їх здатності генерувати, обробляти й ефективно використовувати інформацію, що підвищує значення застосування інформаційних технологій в управлінні сучасним промисловим підприємством.

Можливості традиційних методів вирішення проблеми низької ефективності діяльності підприємства вже вичерпані, що обґрунтовує необхідність упровадження нового підходу для її розв'язання.

Як такий підхід у західних країнах уже давно застосовується логістика, основною задачею якої є розробка пропозицій, спрямованих на підвищення ефективності виробництва, збереження та розширення обсягів ринку й одержання переваг перед конкурентами за рахунок раціонального використання оборотних активів, зниження витрат виробництва та скорочення виробничого циклу. Практика управління, яка склалася на вітчизняних підприємствах, надає широкі можливості для ефективного використання логістичного підходу шляхом упровадження сучасних комп'ютерних технологій у сфері матеріально-технічного забезпечення, що обґрунтовує актуальність статті. Проте впровадження логістичного підходу до управління ефективністю діяльності підприємства-суб’єкта ЗЕД гальмується слабким концептуальним і методичним обґрунтуванням, у тому числі й у сфері розробки логістичних інформаційних систем, а також недостатнім рівнем адаптації практики і теорії створення логістичних систем до умов сучасного машинобудування. Головним чином упровадження логістики за допомогою зовнішніх розробок набуває суто декоративного характеру, що не сприяє інтенсивному засвоєнню досягнень сучасної логістики. Актуальність питань підвищення ефективності управління діяльністю підприємства в цілому та матеріальними ресурсами зокрема обумовила вибір теми статті.

АНАЛІЗ ПУБЛІКАЦІЙ Розкриттю питань впровадження логістичного підходу на підприємствах присвячені праці провідних вітчизняних учених, серед яких: Г. Азаренкова, Є. Крикавський, Р. Ларіна, В. Ніколайчук, М. Окландер, О. Тридід, Л. Фролова, Н. Чухрай, Л. Шемаєва. Їх дослідження тісно перетинаються з роботами таких зарубіжних науковців, як: Б. Анікін, Д. Бауерсокс, Й. Беккер, Д. Гаврилов, А. Гаджинський, Д. Костоглодов, Л. Миротин, А. Некрасов, Ю. Неруш, О. Новиков, А. Радіонов, А. Семененко, Д. Сток, Дж. Хескетт. Хоча ними було розроблено загальне теоретичне підґрунтя й визначено принципи використання топологічних підсистем логістики, безпосередньо аспекту системного впровадження логістичного підходу надано недостатньо уваги.

За умови підпорядкування діяльності мікроекономічних структур ресурсно-компетентнісному підходу до стратегічного управління, актуалізується потреба використання таких, суміжних з теорією логістики, концепцій, як виділення бізнес-процесів чи управління ланцюжками створення вартості.

Їх докладно розглянуто Б. Андерсеном, В. Єліферовим, Д. Івановим, М. Кристоферсоном, Е. Ніколсом, С. Пітеркіним, В. Репіним, Р. Фрейзером, Р. Хендфілдом, Д. Шапіро. Разом із тим, усі ці дослідники орієнтуються на відображення лише потокових процесів чи управління ними, нівелюючи організаційний аспект. Навпаки, представлені в працях Л. Абалкіна, А. Богданова, А. Воронкової, П. Друкера, Г. Козаченко, А. Кульмана, Р. Лепи, В. Пастухової, А. Райченко, Є. Смирнова підходи до організації впровадження механізму управління підприємством майже не враховують саме потокового підходу до відображення функціонування та розвитку суб’єктів ЗЕД.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Зацікавленість сучасних підприємств України в підвищенні свого добробуту та поліпшенні економічного стану ставить низку питань, серед яких головним є визначення інструментарію для впровадження позитивних змін. Логістичний підхід, як засіб реорганізації та оптимізації діяльності підприємств, є необхідною складовою загального підходу щодо вирішення ключових проблем підприємств-суб’єктів ЗЕД: зменшення обсягу витрат, підвищення рівня конкурентоспроможності, а також ідентифікації та Вісник Запорізького національного університету №1(9), 2011 конкретизація самого поняття ефективності діяльності, обґрунтування важливості багатьох факторів діяльності підприємства, визначення основних підходів щодо її підвищення.

Логістичний підхід до управління на підприємствах, що здійснюють ЗЕД, має велику значимість через те, що ці підприємства мають вихід на світовий ринок, тобто вони представляють Україну в системі міжнародного поділу праці. Ці підприємства конкурують не тільки із підприємствами в межах своєї країни, але й з цілим світом.

Логістичний підхід дозволяє комплексно розглянути розгалужену та взаємопов’язану низку економічних, політичних, маркетингових та соціальних показників підприємства-суб’єкта ЗЕД і на основі системного підходу дає змогу виробити інтегрований план дій щодо підвищення рівня такого загального показника, як «ефективність діяльності». На жаль, визначення та структура такого терміна є слабо розвинутою в сучасній літературі. Логістичний підхід, як основа логістики, як науки, є універсальним методом оптимізації та реорганізації будь-якого процесу, потоку або цілої системи. Отже, успішне застосування логістичного підходу до підвищення ефективності діяльності підприємства-суб’єкта ЗЕД можливе за умові визначення напряму застосування даного підходу.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Визначення підходу до розуміння терміну «ефективність діяльності підприємства» є складним процесом.

Інтерпретація даного терміна в контексті зовнішньоекономічної діяльності розуміє собою поєднання багатьох факторів, які на перший погляд можуть виглядати не пов’язаними між собою. Для більш конкретного прикладу необхідно уявити підприємство-суб’єкт ЗЕД як систему, що перетворює входи на виходи. У розрізі логістики дана схема виглядає як матеріальний потік, що протікає крізь підприємство і перетворюється всередині підприємства. У такому спрощеному вигляді ефективність діяльності підприємства може бути розглянута та оцінена по зворотному фінансовому потоку, який супроводжує матеріальний (підприємство отримує необхідні ресурси в постачальників в обмін на гроші, але у свою чергу підприємство отримує гроші від покупців, які отримують готовий продукт. Таким чином, якщо підприємство отримує більше ніж витрачає – воно працює ефективно).

Відношення витрачених коштів на виробництво та супровід продукції до споживача та коштів, що були отримані від реалізації продукції лежить в основі визначення економічного терміну рентабельності підприємства [1].

В основі логістичного підходу лежить принцип системності, отже це і є відправним пунктом для конкретизації поняття ефективності діяльності. Підприємство як система існує в певному оточенні і взаємодіє з оточенням. Таким чином, ефективність діяльності – це ефективність взаємодії підприємства з оточенням, яке прийнято розділяти на два рівні (прямого та непрямого впливу). До оточення прямого впливу відносять, окрім постачальників та клієнтів, також ще конкурентів, контактні аудиторії та кредитно-фінансові установи. Приклад, що був зазначений вище, розглядав фірму лише у взаємодії з постачальниками та клієнтами. Ефективність взаємодії з контактними аудиторіями, кредитнофінансовими установами та конкурентами не може бути повною мірою розкрита лише за допомогою показника рентабельності.

Для кожної пари «підприємство-суб’єкт зовнішнього середовища» можна виділити власні методи оцінки ефективності взаємодії. Так, наприклад, для співставлення з конкурентами необхідно визначати комплексний показник конкурентоспроможності підприємствасуб’єкта ЗЕД та конкуруючого підприємства, оцінку ефективності взаємодії з контактними аудиторіями відбувається за допомогою методів соціологічних опитувань, експертні оцінки тощо [2].

З іншого боку, підприємство – це система, яка складається з взаємопов’язаних елементів – цілей, задач, структури, персоналу та ін. Організація та взаємодія даних елементів, їх чітка визначеність може бути ознакою ефективної діяльності підприємства. Ефективність внутрішньої діяльності визначається як сукупність функціонування відділів або підрозділів підприємства – складського, транспортного господарства, фінансового менеджменту, топ-менеджменту та ін..

Для надання напрямку впровадження логістичного підходу до підвищення економічної ефективності діяльності підприємств-суб’єктів ЗЕД насамперед необхідно розкласти поняття «ефективність діяльності підприємства» на складові частини. На практиці більшість підприємців приймають показник рентабельності підприємства як основну одиницю виміру ефективності діяльності власної фірми, але даний підхід не є повним і достатньо вірним. У працях багатьох зарубіжних та вітчизняних вчених та економістів показник рентабельності є лише складовим у комплексному визначенні загальної конкурентоспроможності підприємства [3].

Ефективність діяльності підприємства визначається як синергетична взаємодія багатьох факторів – складської логістики, транспортного господарства, фінансового менеджменту, маркетингової діяльності, PR системи іміджу фірми, рентабельності продаж, конкурентоздатності виробів, топ-менеджменту та ін..

Розглядаючи ситуацію з позиції споживача, необхідно уявно зазначити, що вибір товару в конкретний момент часу визначається об’єктивними та суб’єктивними факторами. До суб’єктивних факторів Економічні науки зазвичай відносять характер потреби людини, її смаки, вподобання, особливості її характеру та психофізіологічного стану. До об’єктивних факторів відносять конкурентоспроможність продукції та показникам якості, відносні переваги товару, фінансове становище фірми, імідж фірми, ефективність менеджменту тощо.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«vtМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» ЗАХАРЧИН ГАЛИНА МИРОНІВНА УДК 65.012.32:338.45:621 ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ Спеціальність 08.00.04Економіка та управління підприємствами (машинобудування та приладобудування) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Львів – 2010 Дисертацією є рукопис Робота виконана у Національному університеті «Львівська політехніка»...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В.І. ВЕРНАДСЬКОГО ІНСТИТУТ АРХІВОЗНАВСТВА КОПИТОВ Віктор Филимонович (21.11.1906 – 22.03.1990) – вчений у галузі металургії і теплотехніки, академік АН УРСР (1967) Фонд № 260 Опис № 1 Наукові праці та робочі матеріали за 1941 – 1990 рр. Київ 2007 Зміст Список скорочень та абревіатур..3 Передмова..4 Розділ I. Наукові праці..7 Розділ II. Робочі матеріали..30 Список скорочень та абревіатур англ. – англійська АН СССР – Академия...»

«В. В. Савуляк УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет В. В. Савуляк Управління якістю продукції Навчальний посібник Вінниця ВНТУ УДК 658.14 ББК 30.607 : 34.5 С13 Рекомендовано до друку Вченою Радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (протокол № 5 від 22.12.2011 р.) Рецензенти: О. В. Нахайчук, доктор технічних наук, професор А. П. Поляков,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” БЕДНАРСЬКА ОЛЬГА РОМАНІВНА УДК 658:621:330.131.7 ПЛАНУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ Спеціальність: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (машинобудування та приладобудування) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Львів – 2009 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі менеджменту і міжнародного підприємництва Національного...»

«Tехніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація, 2012, вип. 25, ч.І УДК 629.7.07 І.Л. Якуніна, асп. Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету Алгоритм побудови детермінованої моделі прийняття рішень людиною-оператором при парируванні особливих випадків в польоті Наведено алгоритми отримання детермінованої моделі – мережевого графіка парирування особливого випадку в польоті авіаційним спеціалістом, та алгоритм розрахунку...»

«Гребеньок І. Теоретичні та прикладні аспекти реалізації та управління соціальними функціями підприємств [Електронний ресурс] / І. Гребеньок // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2014. — Вип. 1 (10). — С. 13-24. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2014/14hiisfp.pdf. УДК 658.5:338.242:621 JEL Classification: M11, M14 Інесса Гребеньок Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна e-mail:...»

«Теория и практика управления 37 УДК 339.54.(477) ГО ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ ОД Р С А. Горда О.С. В статті виявлені тенденції розвитку зовнішньої торгівлі України, визначені основні перешкоди ефективному розвитку зовнішньоторговельної діяльності українських підприємств, встановлені фактори, що обумовлюють низку конкурентноздатність вітчизняних виробників товарів і послуг, запропоновані напрямки ефективного розвитку зовнішньої торгівлі. Після здобуття...»

«НОВИНИ 22 грудня 2012 року за участю головного управління агропромислового розвитку проведено передноворічний ярмарок-продаж сільськогосподарської продукції. На ярмарку, який відбувся на площі Б.Хмельницького, був представлений широкий асортимент продовольчих товарів за цінами товаровиробника: овочі, фрукти, соняшникова олія, мед, цукор, макаронні та круп’яні, кондитерські та хлібобулочні вироби, риба, м’ясні та ковбасні вироби. 20 грудня 2012 року начальник головного управління...»

«Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет Інститут машинобудування та транспорту Кафедра безпеки життєдіяльності МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни “БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ” (для бакалаврів) Для студентів всіх напрямків підготовки Розробив: доц. кафедри БЖД Заюков І. В. Вінниця, 2014 ЗМІСТ Пояснювальна записка Зміст дисципліни “Безпека життєдіяльності” Методичні вказівки для самостійного вивчення кожної теми...»

«ІНВЕСТИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ УДК 334.758 О.Є. Кузьмін, Ю.Л. Логвиненко Національний університет “Львівська політехніка” ПРОБЛЕМИ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ © Кузьмін О.Є., Логвиненко Ю.Л., 2008 Досліджено особливості стимулювання інновацій на вітчизняних машинобудівних підприємствах. Проаналізовано ключові проблеми, які перешкоджають ефективному формуванню мотиваційних систем. Сформовано рекомендації щодо можливих шляхів вирішення виявлених проблем із урахуванням умов...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»