WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«ПЛАНУВАННЯ РИЗИКУ НОВОВВЕДЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДУВАННЯ Спеціальність ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

ХАРЧУК ВІКТОРІЯ ЮРІЇВНА

УДК 330.131.7: 658.589 : 621

ЕКОНОМІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ РИЗИКУ

НОВОВВЕДЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

МАШИНОБУДУВАННЯ

Спеціальність 08.00.04. – економіка та управління підприємствами

(машинобудування та приладобудування)

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Львів – 2010 Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету “Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки України Науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент ЧЕРНОБАЙ ЛІАНА ІВАНІВНА, Національний університет “Львівська політехніка”, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Офіційні опоненти – доктор економічних наук, професор

ГРАНАТУРОВ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ,

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова, професор кафедри управління проектами та системного аналізу кандидат економічних наук, доцент

СУЛИМ МАРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Львівська комерційна академія, доцент кафедри економічного прогнозування та ризику Захист відбудеться “___”_________2010 р. о ___ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.03 у Національному університеті "Львівська політехніка" (79013, м. Львів, вул. С.Бандери,12, IV н.к.

ауд.209-А).

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного університету "Львівська політехніка" (79013, м.Львів, вул.Професорська,1).

Автореферат розісланий “___”_________2010 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 35.052.03, к.е.н. Завербний А.С.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дисертації. Інноваційна діяльність є однією з рушійних сил, що здатна вивести економіку України на рівень розвинутих європейських держав. Проте їй властиве відхилення отриманих результатів від поставлених завдань, що зумовлює виникнення широкого кола ризиків.

Саме існування значного переліку ризиків, які притаманні даному виду діяльності, є одним із головних факторів, що стримує поступальний розвиток суб’єктів господарювання. Особливе місце у цій множині ризиків займає ризик нововведень, який справляє значний вплив на процес розроблення наукомісткого продукту.

За умов динамічності явищ та процесів, які супроводжують діяльність машинобудівного підприємства, виникає необхідність у забезпеченні всебічного оцінювання ризику нововведень та формуванні оптимального набору заходів реагування на основі вибору сценарію розвитку ризикового явища. Врахування впливу багатьох ризикоутворюючих факторів та формування набору альтернативних прогнозів щодо майбутніх станів визначальних параметрів досліджуваного явища, зумовили передумови для розроблення методів планування ризику нововведень.

Вагомий внесок у дослідження проблем існування інноваційного ризику та управління ризиками підприємства зробили такі вітчизняні та зарубіжні науковці, як А. Альгін, І. Алексєєв, І. Балабанов, І. Бланк, В. Буянов, О.

Васюренко, П. Верчено, В. Вітлінський, М. Внукова, О. Война, А.

Гайдуцький, П. Грабовий, В. Гранатуров, Л. Гохберг, М. Денисенко, С.

Ілляшенко, Т. Клебанова, Г. Клейнер, О. Кузьмін, М. Лапуста, Т. Лепейко, Н.

Машина, О. Моргенштерн, Ф. Найт, С. Наконечний, Дж. Нейман, К. Редхем, Н. Подольчак, М. Сулим, Б. Райсберг, Л. Тепман, І. Тивончук, Устенко, Е.

Уткін, Р. Фатхутдинов, А. Харін, Н. Чухрай, А. Шапкін, О. Ястремський та інші. Ці та інші дослідники у своїх працях дослідили сутність поняття „ризик”, класифікували інноваційні ризики, розробили методи оцінювання та прогнозування рівнів ризику тощо.

Однак недостатньо розробленими залишаються питання кількісного оцінювання та планування ризику нововведень. Зокрема, існує необхідність у розробленні методу оцінювання ризику нововведень, який відмінний від існуючих та ґрунтується на основі багатостороннього оцінювання параметрів даного явища. Потребує подальшого дослідження проблема планування ризику на засадах відображення багатоваріантності розвитку ризикового явища.

Теоретичне та практичне вирішення окреслених проблем з урахуванням особливостей машинобудування обумовлює актуальність теми дисертаційного дослідження, вибір мети та завдань дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертаційна робота відповідає науковому напрямку кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету „Львівська політехніка”: „Проблеми корпоративного управління на підприємствах машинобудування та приладобудування” (номер державної реєстрації 0107U009521).

Результати дисертаційного дослідження використані при розробленні держбюджетної теми Національного університету “Львівська політехніка” ДБ/ТЕОР „Формування та розвиток системи індикаторів виробничогосподарської діяльності підприємств: теоретико-методологічні та методичні засади” (номер державної реєстрації 0107U000837), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 27.10.2006р. № 732, на кафедрі менеджменту і міжнародного підприємництва у 2007 – 2008рр. Зокрема, автором розроблено рекомендації щодо удосконалення методики оцінювання ризиків у діяльності підприємств (розділ 2. „Розвиток системи індикаторів виробничо-господарської діяльності підприємств”, 2.1 „Розроблення положень про використання систем індикаторів підприємств в управлінні виробничо-господарською діяльністю”, 2.1.6. „Індикатори оцінювання ризиків діяльності підприємств”) (акт впровадження від 15.12.2009 р).

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є розроблення теоретичних положень і прикладних рекомендацій щодо удосконалення методів оцінювання та планування ризику нововведень у діяльності машинобудівних підприємств.

Для досягнення мети у роботі були поставлені такі завдання:

- уточнити сутність поняття „ризик нововведень” та доповнити класифікацію ризику нововведень, який виникає в процесі розроблення нововведень;

- розробити метод відбору ризикоутворюючих факторів, які зумовлюють виникнення ризику нововведень із урахуванням впливу параметрів внутрішнього і зовнішнього середовищ;

- розробити метод оцінювання ризику нововведень, який дозволить виявити „проблемні місця” процесу розроблення нововведень;

- доповнити та удосконалити методичні положення щодо планування ризику нововведень з урахуванням специфіки процесу розроблення наукомісткого продукту;

- доповнити та удосконалити превентивні заходи реагування на ризик нововведень, зокрема, за допомогою їхнього картографування;

- сформувати засади вибору оптимальних заходів реагування, які відповідають розвитку ризикового явища та сприяють удосконаленню планування ризику нововведень.

Об’єктом дослідження є процеси оцінювання та планування ризику нововведень в діяльності підприємств машинобудування.

Предметом дослідження є теоретичні та методичні засади формування та використання методів оцінювання і планування ризику нововведень на підприємствах машинобудування.

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань у процесі дисертаційного дослідження було використано такі методи: узагальнення, систематизації, аналізу і синтезу – для обґрунтування й уточнення теоретичних положень досліджуваних категорій та формування класифікацій; порівняння – для визначення відмінностей між поняттями „інновація” та „нововведення”, поняттями „інноваційний ризик” та „ризик нововведень”, а також методами оцінювання ризику (розділ 1, п.1.1);

економіко-статистичний – для виявлення особливостей застосування методів оцінювання, планування та відображення специфіки машинобудування та інноваційної активності (розділ 2, п.2.1); кореляційний аналіз та багатовимірний аналіз – для розроблення методу відбору ризикоутворюючих факторів та методу оцінювання ризику нововведень (розділ 2, п.2.2, п.2.3);

однофакторна та багатофакторна регресії – для прогнозування показниківактиваторів ризику нововведень (розділ 3, п.3.3).

Інформаційною базою дослідження є наукові праці українських та закордонних вчених з питань управління та планування ризиків, закони України, нормативні документи, матеріали державних статистичних органів, статистичні дані міжнародних організацій, матеріали науково-практичних конференцій та дані статистичної звітності низки українських машинобудівних підприємств.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


У роботі використано законодавчі та нормативні акти Верховної Ради України, Постанови Кабінету Міністрів України, Укази Президента України, які стосуються проблем оцінювання та управління ризиком нововведень.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у наступному:

вперше:

- виокремлено показники-активатори ризику нововведень, які відображають його визначальні характеристики. На засадах використанням методу головних компонент обрано найсуттєвіші показники-активатори для кожної зі сфер діяльності підприємства, що покладено в основу оцінювання ризику нововведень;

удосконалено:

- метод відбору ризикоутворюючих факторів, який на відміну від інших аналогічних методів, ґрунтується на засадах врахування параметрів внутрішнього і зовнішнього середовищ підприємства, що мають суттєвий вплив на процес розроблення нововведень.

Результатом застосування методу є побудова формалізованого переліку ризикоутворюючих факторів на основі застосування кореляційного аналізу та експертного оцінювання;

- метод вибору заходів реагування, який, на відміну від існуючих, передбачає прогнозування майбутніх значень визначальних показників-активаторів ризику нововведень та дає змогу формувати на цій основі альтернативні сценарії розвитку ризикового явища;

- методичні положення з планування ризику нововведень на засадах врахування багатоваріантності проявів та динамічності даного виду ризику, котрі на відміну від існуючих різняться тим, що дають змогу здійснити багатостороннє оцінювання ризику нововведень та розробити план реагування на можливі прояви досліджуваного явища;

дістали подальшого розвитку:

- тлумачення визначення „ризик нововведень” як економічного поняття, що є наслідком настання непередбачуваної події результати якої можуть бути у вигляді відхилення від мети, додаткових втрат чи додаткових можливостей (шансів) в процесі розроблення нововведень, а також класифікація ризику нововведень за етапами життєвого циклу нововведень;

- методичні рекомендації з розроблення превентивних заходів реагування, які реалізуються за допомогою карти ризику. Дана карта містить не лише формалізований перелік проявів ризику нововведень та відповідні ризикоутворюючі фактори, які їх зумовлюють, а також найпростіші заходи оптимізування впливу ризику із зазначенням центрів відповідальності. Запропоновано виокремлювати сфери, які репрезентують вид діяльності машинобудівного підприємства. Для різнобічного оцінювання ризику нововведень розроблено систему показників-активаторів відповідно для кожної із виокремлених сфер підприємства, які сформовані на основі найістотніших ризикоутворюючих факторів та відображають визначальні характеристики ризику нововведень.

Практичне значення одержаних результатів. Практичне значення результатів дослідження полягає в розробленні методичних положень і рекомендацій щодо оцінювання та планування ризику нововведень, які можуть застосовуватись для формування системи ризик-менеджменту на підприємствах машинобудування. Сформульовані рекомендації складають систему заходів, які спрямовані на підвищення ефективності планування ризику нововведень шляхом вдосконалення методів їх оцінювання.

Основні положення дисертаційного дослідження використані в діяльності корпорації „Енергоресурсінвест”(довідка № 30336-890 від 25.12.2009р.), ВАТ „Львівський автобусний завод”(довідка №1/09 від 18.01.2010р.) та в Головному управлінні промисловості та розвитку інфраструктури Львівської обласної адміністрації (довідка № 1-1/1174-5 від 18.09.2009р.).

Матеріали дисертаційної роботи використовуються у навчальному процесі Національного університету “Львівська політехніка” при викладанні дисциплін „Управління ризиками в інноваційний діяльності”, “Інноваційний менеджмент” (для студентів спеціальності „Управління інноваційною діяльністю” 8.

000014) (довідка про впровадження № 67-01-1266 від 15.12 2009р.) Особистий внесок дисертанта. Дисертація є результатом самостійно виконаних наукових досліджень автора. Усі наукові результати, викладені в дисертації, отримані й опрацьовані автором особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, у дисертаційній роботі використані та містяться лише ті ідеї, положення і розрахунки, які становлять особистий внесок автора.

Апробація результатів дисертації. Основні наукові теоретичні та практичні результати дисертаційного дослідження доповідались на таких всеукраїнських та міжнародних науково-практичних і науково-методичних конференціях: Науково-практичній конференції “Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства” (м. Львів, 2007р.);

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Наукові концепції та практика реалізації стратегій інноваційного розвитку України та її регіонів»

(м. Донецьк, 2007р.); Міжнародній науково-практичній конференції „Актуальні проблеми економіки 2007” (м. Київ, 2007р.); XV Міжнародній науковій конференції молодих науковців „Стан і проблеми управління підприємствами в умовах ринкової економіки”(м. Запоріжжя, 2007р.);

Міжнародна науково-практичній конференція „Индустрия гостеприимства в странах Европы” (м. Сімферополь, 2008р.); Міжнародній науковій студентсько-аспірантській конференції „Стратегія формування відкритої господарської системи в Україні” (м. Львів, 2008р.); VII Міжнародній науково-практичній конференції „Маркетинг та логістика в системі менеджменту” (м. Львів, 2009р.); Міжнародній наукова студентськоаспірантська конференція „Стратегія формування відкритої господарської системи в Україні” (м. Львів, 2009р.).

Публікації. З теми дисертації опубліковано 18 наукових робіт загальним обсягом 3,92 друкованих аркушів, з них особисто автору належить 3,2 друкованих аркушів. У фахових виданнях опубліковано 11 наукових робіт.Pages:   || 2 | 3 | 4 |
Похожие работы:

«УДК 621.929 Р. Д. Іскович-Лотоцький, Н. Р. Веселовська СУЧАСНИЙ СТАН ВПРОВАДЖЕННЯ БЕЗВІДХОДНИХ ТА МАЛОВІДХОДНИХ ТЕХНОЛОГІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ ВІБРАЦІЙ Проблеми сучасного машинобудування, що пов’язані із зменшенням витрат матеріалів та енергії, вирішуються завдяки впровадженню сучасних безвідходних або маловідходних технологій обробки тиском. До таких технологій, зокрема, відносяться процеси холодного радіального розкочування, або місцевої локалізованої деформації, що забезпечують, наприклад,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» Р.Г. Акмен ПАЛИВО, ОСНОВИ ТЕОРІЇ ГОРІННЯ ТА ПАЛИВНІ ПРИСТРОЇ Текст лекцій і задачі для окремих розділів курсу для студентів спеціальностей 7.050601-01 «Теплоенергетика» і 7.050601-02 «Енергетичний менеджмент» Затверджено редакційно-видавничою радою університету, протокол № 3 від 28.12.2009 Харків НТУ «ХПІ» 2010 ББК 31.35 А40 УДК 662.6.9 Рецензенти: В.В. Соловей, д-р.техн. наук, проф.,...»

«Tехніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація, 2012, випуск 25, ч.ІІ УДК 681.516.54 О. П. Голик, асист., Р. В. Жесан, доц., канд. техн. наук, Я.В. Степанова, магістр Кіровоградський національний технічний університет Аналіз можливостей задоволення енергетичних потреб автономного споживача за рахунок відновлюваних джерел енергії В статті проведено аналіз можливостей задоволення енергетичних потреб автономного споживача (на прикладі фермерського...»

«Щомісячне видання Число 11 (49) Міжнародного центру перспективних досліджень Листопад 2004 року 2004 Джерело Показники 1999 2000 2001 2002 200 І–ІІІ I–VІ I–ІХ I–Х даних 64 115 142 704 234 305 266 448 Держкомстат ВВП, млн. грн. 130 442 170 070 204 190 225 810 264 1 ВВП, реальна зміна поквартально, % — — — — — 12,3 13,2. — Держкомстат ВВП, ркз2, % 0,2 5,9 9,2 5,2 9,4 12,3 12,8 13,4 12,7 Держкомстат Приватне споживання, ркз, % 2,1 2,3 9,0 9,0 12,1 14,8 15,1. — Держкомстат Приватне споживання, %...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» ПЕТЕЦЬКИЙ ІГНАЦІЙ УДК 338.246.83:338.45:658.015:621 ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ З ВИГОТОВЛЕННЯ МАШИНОБУДІВНОЇ ПРОДУКЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАМОВЛЕННЯ 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (машинобудування та приладобудування) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук ЛЬВІВ – 2009 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі...»

«Бухгалтерський облік, аналіз та аудит УДК 657.471:621(477) МЕТОДИ ОБЛІКУ ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ О. М. Шуляк, Д. С. Брадуліна Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка. _ © Шуляк О. М., 2013. © Брадуліна Д. С., 2013 Стаття отримана редакцією 04.03.2013 р. Вступ. Перехід на ринкові засади господарювання передумовлює комплекс заходів, направлених на підвищення рентабельності всіх галузей економіки, раціональне й...»

«Щомісячне видання Число 6 (44) Міжнародного центру перспективних досліджень Червень 2004 року 2004 Джерело Показники 1998 1999 2000 2001 2002 200 І–ІІІ I–IV I–V даних 86 645 109 870 Держкомстат ВВП, млн. грн. 102 593 130 442 170 070 204 190 225 810 264 165 62 0 ВВП, реальна зміна поквартально, % — — — — — —. — — Держкомстат ВВП, ркз2, % 1,9 0,2 5,9 9,2 5,2 9,4 10,8 11,5 11,3 Держкомстат Приватне споживання, ркз, % 1,5 2,1 2,3 9,0 9,0 12,1. — — Держкомстат Приватне споживання, % ВВП 59,9 57,2...»

«Ринок: прогноз УДК: 622: [351.823.3: 338.22] і кон’юнктура Венгер В.В., канд. екон. наук старший науковий співробітник Інституту економіки та прогнозування НАН України Точилін В.О., д-р екон. наук завідуючий відділом Інституту економіки та прогнозування НАН України ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ ТА БІЗНЕСУ У СФЕРІ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ: ВІД ПІДТРИМКИ ДО ПАРТНЕРСТВА Розглянуто основні періоди формування і розвитку підприємств ГМК України. Висвітлено діяльність зазначених...»

«УДК 331.5:330.3 РОЗВИТОК РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ У КРИЗОВИЙ ПЕРІОД І.В. ХЛІВНА, кандидат економічних наук Уманська філія ПВНЗ «Європейський університет» У статті проаналізовано ринок праці України у кризовий період. Запропоновано напрями мінімізації ризиків на ринку праці України, пов’язаних з макроекономічними та регуляторними аспектами впливу економічної кризи. В умовах глобалізації світової економіки поступово посилюється вплив екзогенних чинників на формування та реалізацію економічної політики...»

«Економічні науки УДК 330 Т. І. САБЕЦЬКА Тернопільський державний технічний університет імені І. Пулюя АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ Стаття присвячена характеристиці сільськогосподарського машинобудування України. Зокрема, досліджено сучасний стан та історичні передумови розвитку галузі, проаналізовані основні показники та їх динаміка. Розкрито основні проблемні моменти розвитку галузі в умовах економічної кризи та...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»